Petőfi Népe, 1965. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-13 / 37. szám

t JD65. február 13, szombat H. oldal Egy kis csipesz Százhúsz éve Rab Ráby JÓKAI regényhősei sokáig csak a könyvek lapjairól von­zották bűvkörükbe a romanti­kára szomjas olvasót. A tech­nika fejlődése, a kor igényei­nek, ízlésének megfelelő új mű­vészeti ág — a film, a tv — kialakulása lehetővé tette — és Jókai műveinek elévülhetetlen népszerűsége megkívánta —, hogy a kalandos-hősies történe­tek hősei a film vásznán testet is öltsenek. A rendezők régen is tudták, ma is, hogy egy meg­filmesített Jókai regény telt há­zat jelent, kasszasikert. Jó részt ennek köszönhető, hogy kizáró­lag a nézők kalandszomjának ki­elégítésére használták fel Jó­kai nevét, művészetét. Még leg­nagyobb regénye, Az aranyem­ber is, megfilmesítve semmivel sem lépte túl a szabvány ka­land, és érzelemtől csöpögő, szentimentális filmek színvona­lát. KÖNNYEN erre a sorsra jut­hatott volna a Rab Ráby is, amely a magyar felvilágosodás küzdelmeinek legművészibb fel­dolgozása és realista vonásai­nak gazdagságával szinte egye­dülálló alkotás Jókai életművé­ben. Hintseh György, a forgató- könyv egyik írója és a film ren­dezője azonban mértéktartó íz­léssel kerülte el a pátoszos, ka­landos buktatókat. Saját véle­ménye szerjnt nem akart mást, mint „folyamatában ábrázolni valamit, lélektani fejlődésében bemutatni egy hőst, aki már a film első kockáján is az és a film végére még hősebb lesz”. Nehéz, de szép feladatra vál­lalkoztak tehát az alkotók. A film őket igazolja, mintegy pél­da arra, hogyan lehet Jókai re­gényből, évszázaddal ezelőtt játszódó történetből modern hangvételű, eszközeiben finom, de kifejező, ma is fontos tanul­ságokkal szolgáló filmet készí­teni. Különös, ellentmondásokkal terhes korban játszódik a tör­ténet. Különös, romantikus és tragikus hős Ráby is, akit a magyar nép érdekeiért vívott harcában éppen II. József csá­szár, a „kalapos király” támo­gatott. Ráby nem tartozik a már születésükkor talpig pán­célban világrapattanó hősök közé. Művelt, gondolkodó em­ber, akit a történelmi igazsá­gok felismerése érlel hőssé, az elnyomottak ügyének harco­sává. A film alkotói nagy kor- és emberismerettel rajzolják meg Ráby Mátyás bonyolult alakját és ellentétektől fűtött korát. Szépek, ihletett fantáziával megkomponáltak Sík Igor ope­ratőr képei. A film legnagyobb élménye kétségkívül a címsze­replő Kálmán György kitűnő Színészi játéka. Minden hamis pátosztól, romantikus nekibuz­dulástól mentes embert állít elénk, finom gesztusokkal, le­tompított, belülről hevítő szen­vedéllyel. Méltó partnere Pá- ger Antal II. József szerepében. A TÖBBI szereplő kiválasz­tása már korántsem volt ilyen szerencsés, bár ennek ellenére a Rab Rády gondosan kimun­kált, igényes alkotás. v. ás. Az iskolaigazgató íróaszta- Ián egy hete díszeleg a csipesz. Valóságos mestermű — ha tekintetbe vesszük, hogy egy hatodikos általános iskolás ké­szítette. Igaz ugyan, hogy ez a hatodikos már 16 éves. „Túl­koros” — ahogyan az iskolában mondják. A gyerek félévkor több tan­tárgyból is megbukott. Ezért — s egyebekért is — az igazgatói irodába hívatták. Az igazgató nem sok jót várt ettől a találkozótól. Tudta, hogy a legényke azelőtt tanyai isko­lába járt, s a körzetesítés után került be a városba. Ritkán van foganatja az efféle igazgatói „prédikációnak”, s ennél a le­génykénél alighanem úgyis el­késtek vele. A gyerek azonban nem véde­kezett, de nem is hallgatott makacsul. Beismerte, hogy rá­szolgált a bukásra. Az elmúlt félévben nagyon „kikímélte” a tankönyveit. Nem törte magát, emiatt álmatlan éjszakája sem volt. — De hát csak belátod, hogy szükséged van a tanulásra?! A nyolc osztály nélkül nem boldo­gulhatsz ... Szó szót követett, s végül az obsitra megért hatodikos a leg­komolyabban megfogadta, hogy bukás nélkül befejezi a hatodik osztályt, azután pedig két év alatt esti iskolán megszerzi a nyolcadik osztályos végbizo­nyítványt. — Hihetek neked.? — kér­dezte az igazgató. — Nem vagyok én olyan bu­ta, mint gondolják — mondta a gyerek — és ügyetlen se. Gyakorlati foglalkozásból ötö­söm van. — Azzal a szivarzse­bébe nyúlt és kiemelte onnan a csipeszt. — Tessék nézni igazgató bá­csi! Ezt én csináltam. Ugye szép? Magának adom, mert én igazgató bácsit tisztelem, sze­retem. Abban pedig biztos le­het, hogy amit megígértem, az úgy lesz!... Ez a csipesz története. A pedagógiában ezt úgy hív­ják, hogy: a siker élmény, sze­mélyiség formáló ereje. A gye­rekben ez az ügyes kis munka érlelte meg, hogy képes meg­tenni, amire vállalkozik. Ez peT dig akaratot ad, hogy meg is tegye. Teljesíteni fogja az ígéretét, Kurucz Béla önkéntelenül hangolódott át Zsupán arra a különös, tisztá­zatlan gyengédségre, _ amely mindig elfogta, ha a lány kö­zelében volt, vagy ha csak gon­dolt rá. Másként szerette Valit, mint ahogy nőt, szülőt, gyere­ket, barátot szokás. Ügy érez­te, benne szereti az összes rá­bízott embert, noha szerencsé­re nagyon pontatlan volt ben­ne ez az érzés, mert óhatalanul hazugsággá vált volna, ha sza­vakká fogalmazódik. — Csak fel a fejjel- Hát hiá­ba lennék rád annyira büsz­ke? Kérem a hőmérőt. — El­vette, megnézte. — Ez aztán az örömhír! Semmi hőemelkedés! Bravó. Ezért a teljesítményért egy gyönyörű könyvet kapsz. Milyet szeretnél? A lánynak felcsillant a sze­me. — Amelyikben nagy városok vannak, meg sok-sok ember! Meg utazás. Ügy szeretnék messzire utazni!... Megint kimérten, de jókedvű­en szólt az orvos. — Annak is eljön az ideje. Most viszont egyfolytában fe­küdni kell, és csak akkor moz­dulj, ha nagyon muszáj. Hol­nap reggel jövök. Szervusz. — Kezét csókolom, Sándor bácsi... — búcsúzott Válj a ma­gukra maradó betegek félénk­ségével. Az udvaron hálálkodva kí­sérte végig Zsupánt a lány anyja. — Drága ember... A sírból hozta vissza... Imádkozok magáért, az isten áldja meg... — De hiszen maga vigyázott rá éjjel-nappal, Szabados néni — védekezett zavartan oz or­vos és menekült a hálálkodás elől. Kora délelőtt volt, mire ha­zaért Zsupán. Már hosszú sor várta a rendelő előtt. Felesége rosszkedvűen, aggódva szaladt eléje, valósággal kiemelte a kocsiból. — Azonnal ágyba —, paran­csolta a várakozók szeme láttá­ra. Férje türelmesen végigsímí- tott a haján, aztán megcsókol­ta. — De kérlek ... hisz dolgom van, láthatod. Az asszony haragosan ment be a házba, Zsupán pedig ki­nyitotta a rendelőt. Udvariasan szólt a beteghez: — Elnézést a késésért... dol­gom volt. Rendelés után holtfáradtap támolygott be a házba. Futó pillantást vetett a kitálalt ebéd­re. Nem nyúlt az ételhez, ru­hástól dőlt az ágyba. Késő este eszmélt. Ijedten felugrott, kap­kodott, mint aki bepótolhatat- lan tennivalókról késett le. — Miért ég a lámpa?! — kér­dezte mámoros csodálkozással. — Mert már az esti króniká­nak is vége — világosította föl mérgesen az asszony. Zsupán nagyot nevetett, s gyorsan ölbekapta feleségét. — Sándor, ez így nem mehet tovább — korholta az asszony. — Hisz már hallucinálsz. Min­denáron a Hárshegyre akarsz kerülni?-*■ Ne kényszeríts arra, hogy dicsekedjek — tréfált jókedvű­en az orvos. — Van fogalmad, hogy milyen erőben vagyok? Ide egy vasrudat! Csomókat kötök belőle! Hohó! — kapott észbe. — Hát a lurkók?! Lábujjhegyen óvakodott a a másik szobába, ahol a gyere­kek aludtak. Ragyogott a szeme az örömtől. Felesége ijedten rá­csodálkozott, mintha baljós je­let fedezett volna fel. — Sándor... hiszen te boldog vagy. — Tényleg — hökkent meg nevetve az orvos. — Eddig nem is gondoltam rá. Felesége szó nélkül vissza­ment a másik szobába. Amikor követte a férje, szemrehányó­an panaszkpdott. — Ügy viselkedsz, mintha innen akarnál nyugdíjba men­ni. Nem ebben állapodtunk meg. Beszélni kell a profeszor- ral. Itt az ideje, hogy folytasd a kutatást. Magától értetődően kérdezte az orvos. — Hát a betegeim? Eresszem szélnek őket? — Keresni kell valami meg­felelő utódot. Más is hozzon ál­dozatot, ne csak mi. Zsupánból kezdett elpárolog­költözködött a „Jó öreg koenmáros A szalkszentmártoni Petőfi Múzeum szúette gerend' alatt úttörők nyüzsögnek. Iskola után itt gyülekeznek, ez az ő tanyá­juk. Ott, ahol egykor Petro- vics István bajoskodott az it- cékkel és a pincékkel, most is abrosszal leterített asztalok áll­nak, de nem vendégfogadásra, hanem inkább jelképként. Em­lékeztetőül arra, hogy itt ál­lott az ivószoba, a „jó öreg kocsmáros” hivatala... — Az idén lesz százhúsz éve annak —, mondja* Majsai Ká­roly pedagógus, a múzeum vé­sztője —, hogy Petőfiék ebbe az öreg házba költözködtek. Itt nyitotta meg mészárszéket és a kocsmát az öreg Petrovics. Két- évig éltek itt, aztán tovább­mentek Dömsödre. Ebben a házban mintegy 75 költeményt írt Petőfi. Többek között a „Jó öreg kocsmáros”-t is. Aztán itt van ma is, eredeti állapotában az a kis szoba, ahová „toppa- nék, s repült felém anyám .. Országos ünnepségek Ebben a községben minden Petőfire emlékeztet. Az idén kettős évforduló megünneplésé­re készülnek: hazánk felszaba­dulásának huszadik évforduló­ját együtt ülik meg a százhu­szadik évfordulóval. Ennek a kettős évfordulónak a jegyé­ben folyik a készülődés, amely a jelek szerint túllépi majd a helyi kereteket. Majsai Károly igen lelkes ember, idevalósi születésű. Ö a vezetője a Petőfi Múzeumnak, ami inkább községtörténeti in­tézmény, hiszen még nem ka­pott hivatalos múzeumi rangot így költségvetése sincs, nem telik pénz erre-arra, csak amit a helybeliek lelkesedése ad, ab­ból tehetnek valamit. — Az idén — közli Majsai Károly — megalakítottuk a Honismereti Kürt a községben. Minden rendű-rangú felnőtt tagja lehet a körnek. Fő célunk az, hogy a község történetével kapcsolatos emlékeket regiszt­ráljuk. Természetesen az egész munka gerincét a Petőfi-kuta- tás képezi. A szakkör tagjai az idegenvezetők, ha látogatók ér­keznek a községbe. Már pedig az idén igen sok látogatót vá­runk, mert a jubileumot, or­szágossá szeretnénk tenni. A legnevesebb Petőfi-kutatókat — Illyés Gyulát, dr. Mezősi Ká­rolyt — fogjuk felkérni előadá­sok megtartására. Szabadszínpad- Petőfiről Az ünnepségek idejére ter­mészetesen szeretnék megcsino­sítani a községet. Tervbe vették egy szabadszinpad létesítését, amelyen Petőfiről szóló játéko­kat mutatnak be. Aztán meg a régi tervet is szeretnék valóra Váltani; megalakítják a közsé­gi dalárdát. Otrok András tanár, a nép­front elnöke közölte velünk, hogy tavasz jöttéyel elindítják a „Virágos község’-mozgalmat. Ennek az a célja, hogy a közsé­get a nagy évfordulók tervezett ünnepségeihez külsőben is mél­tóvá tegyék. A házakat, udva­rokat rendbehozzák és ahol csak lehet, virágot ültetnek. A TIT számos kirándulást, társas utazást tervez ide, nem szabad, hogy az idegenek rossz benyo­mással távozzanak Petőfi ked­ves falujából. Balogh József Egy kiállítás és környéke Január 24-én Kecskeméten a művelődési ház nagytermében nyílt meg Bencze László Kos- suth-díjas festőművész kiállí­tása, a művészklub rendezésé­ben. Sajnos, a rendezésen túl már nem volt „gazdája” a ki­állított anyagnak. A nyitvatar- tás két hete alatt éppen ezért pi a jókedv. Gyanakvón für­készte feleségét. — Azt már nem. Arra jó volt a falu, hogy kihúzzon bennünket a pácból? Tudtuk szeretni a parasztokat, amikor befogadtak bennünket két bő­rönddel, meg a vasággyal? Ej­nye, ejnye, de rossz az emlé­kezőtehetséged. De rossz lett itt egyszerre. Van kocsi, van pénz, irány a város — szinte nyájasan beszélt a férj, majd hallgatott egy sort, és katonás tömörséggel tette hozzá: — hát nem. —- Igazságtalan vagy... — vágta hozzá keserűen a fele­ség. Az orvos őszintén elcsodál­kozott. — Még én vagyok igazságta­lan? Mert nem érzem magam vegyes kereskedőnek? Mert nem húzom le a rolót, hogy a városba nagyobb üzletet nyis­sak? Ez nem vegyeskereskedés, drágám. Itt életről, halálról van szó. Meg egy kicsit arról, amit vállaltam. Nem utolsó sorban a te meggyőző rábeszé­lésedre. Vagy elfelejtetted a Da­na-parti vitát? Vége a romanti­kus nyomoknak, tessék, fizess érte egy egészen kevés belá­tással. .. A hangerő már jelezte, hogy robbani készül a veszekedés. Zsupán megnyugvással vette tudomásul felesége arcán a visszavonulási készséget. (Folytatása következik.) történhettek olyan dolgok, amelyek joggal sértik nemcsak a művész önérzetét, de a város művészetszerető és -értő közön­ségének jó ízlését is. A kiállítási teremben például — látogatási idő alatt — előadásokat rendez­tek, s erre a célra székeket hordtak be. A termet elválasz­tó paravánt szótnyitolták, a raj­ta volt képeket szétrakták. Más­nap Bencze Lászlónak kellett kihordani a székeket, ha azt akarta, hogy a látogatók közel férjenek a képekhez. De előfor­dult, hogy reggel fel kellett sö­pörni a termet, mert előző este az ifjúsági előadás résztvevői mogyoróhéjjal szórták tele. Mi, kecskemétiek ismerjük ezt a termet, s tudjuk, hogy ott nappal is elkel a villany. Ben­cze Lászlónak nem engedték meg a teljes világítást, mert — akkor óránként tizenöt forint lett volna a fogyasztás! így az­tán az a néhány látogató, aki megnézte a kiállítást, szinte fél­homályban botorkált. Gál Sándor A dzsessz virtuóza Kecskeméten Néhány esztendővel ezelőtt csak a szakmabeliek szűk köre ismerte Pege Aladár nevét. Mi­óta azonban a prágai dzsessz- fesztiválon elnyerte a „dzsessz virtuóza” címet, azóta a hazai és külföldi hanglemezgyárak valósággal versengenek leme­zeiért és egyre-másra kapja a meghívásokat. Pege Aladár most Kecske­métre is ellátogat: február 26- án két előadáson mutatkozik be kvartettjével. Az előadáson — amelyet a Városi Művelődési Házban tartanak , —, neves énekművészek is közremű köd- ' nek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom