Petőfi Népe, 1965. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-07 / 32. szám

4 oldal 1965. február 7, vasárnap Harminc-negyven százalékos árengedmény a hétfőn kezdődő kéthetes téli vásáron r­N A P X A B 1965. február 7, vasárnap. Névnap: Tódor. Napkelte: 7 óra 4 perc. Napnyugta: 16 óra 54 perc. _l — ügyeletes orvos. Ma reggel hét órától este hét óráig az ügye­letes orvosi szolgálatot Kecskemét egész terü­letére vonatkozóan dr. Pásztori József körzeti orvos és dr. Kiss Ilona gyermekorvos látja el az SZTK Komszcanol téri székhazában. A fenti szolgálat ideje alatt délelőtt 8-tól 10 óráig végzik az injek­ciós kezelésben része­sülők és járóbetegek ellátását. — Az egyiptomi—in­diai tudományos tanács kidolgozta a két or­szág közötti tudomá­nyos együttműködés programját. Megálla­podtak abban; hogy az EAK 32 kutatója egy­két évi tudományos munkára Indiába uta­zik, viszont tíz indiai tudós fog előadássoro­zatokat tartani az EAK-ban és közremű­ködni egyiptomi kuta­tóintézetek munkájá­ban. Üfíníatűr „John F. Kennedy” életbiztosító Illinois államban negy­ven üzletember elhatároz­ta, hogy egy újonnan lé­tesítendő biztosító intéze­tet John F. Kennedyről neveznek el. Az USA-ban már tíz életbiztosító mű­ködik. amelyek nevüket a szintén merényletnek ál­dozatul esett Abraham Lincolntól vették. Miért elbűvölő? Dr. G. S. Hayes bris- banei (Ausztrália) plasz­tikai sebész szerint a szá­jat körülvevő izomgyűrű elhelyezkedésében tapasz­talható legkisebb aszi- metria is megbonthatja a szájkiíejezés harmóniá­ját. Mona Lisa elbűvölő mosolya „a lel.só ajkat mozgató izom deformált- ságának tulajdonítható” — jelentette ki. Plasztik ruhás birkák Az angliai Stlrlingshire- ben egy íarmemek tá­madt az az ötlete, hogy juhíarmján az állatokat műszálból készült „kabá­tokba” bújtassa. A védő­ruházat állítólag melegen tartja az állatokat, meg­akadályozza a férgek be- fészkelődését a gyapjúba és ezáltal életképesebbé teszi a juhokat, jobbá a gyapjú minőségét. — MA IS dolgoznak Szánkon, ahol válto­zatlanul „termel” a gázkitörés. Az Alföldi Olajfúró Vállalat dol­gozói az elfojtásra ké­szülő berendezés építé­sét végzik, pihenő nél­kül. — A VÁROSI ki mit tud vetélkedőt ma dél­után négy órai kezdet­tel rendezik meg Kis­kunhalason, a Gázon István Művelődési Házban. — Előkészítő tanfo­lyamot szervez a Kecs­keméti Felsőfokú Me­zőgazdasági Techni­kum Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Sza­kának levelező tagoza­ta. Az előkészítő tan­folyamra az érettségi­zettek korhatár nélkül, a szakmunkás-bizo­nyítvánnyal rendelke­zők 25 éves kortól je­lentkezhetnek. Mind­két esetben szükséges szakmai gyakorlat iga­zolása. A Jelentkezése­ket a technikum ta­nulmányi hivatalában — pontos cím:’ Kecs­kemét, Bethlenváros 61. — március 10-ig fogadják el. „Baromüváros“ Az örmény szakem­berek elkészítették egy olyan keltetőgépes ba­romfitelep műszaki ter­veit, ahol évente négy­millió csirkét fognak felnevelni. Ezt a „ba- romíivárost ’ Jereván környékén, Szovetasen település közeiében építik fel. E „baromfi­városból” naponta 12 ezer csirke kerül piacra. — A tompái méhész szakcsoport legutóbbi ülésén számolt be a vezetőség a szakcso­port 1964. évi eredmé­nyeiről. Itt hangzott el, hogy a tompái méhé­szek az elmúlt évben összesen 170 mázsa mézet értékesítettek az •állami, illetve földmű­vesszövetkezeti felvá­sárló telepen, így téves tervüket 148 százalék­ra teljesítették. (Tudó­sítónktól.) — Takarékossági mozgalmat indítottak a dunavecsei járásban. A költségmegtakarítás kiterjed az ügyvitel egyszerűsítésére, a gép­járművek jobb kihasz­nálására. a telefon- költségek megtakarí­tására is. — Címváltozás. A Magyar Nők Országos Tanácsa Bács-Kiskun megyei — kecskeméti, járási — és városi tit­kárságának új szék­helye és címe: Kecs­kemét, Rákóczi út 3. szám. Telefon 26-09. KW éve. 1S0S. február 7-én született Louis-Au- guste Blanqui francia forradalmár. láSO-ban bar­rikádon harcolt, 1831-ben bebörtönözték. Kinyom­tatott vedőbeszéde az osz- tá'.ybarc szükségességét hirdette. Az 1839-es felke­lés megszervezőért kapott halálos ítéletét életíogy- tlglanra változtatták, az 1848-as februári forrada­lom szabadította ki. Szo­cialista kormányt köve­telt, újabb felkelést indí­tott, amelyet levertek és "öt t ízévi fégyhástra ítél­tek. Szabadulása után új- .«szervezett, elítéltén. New év múlva sikerült megszöknie. A császárság bukásakor erélyesen kö­vetelte a proletariátus diktatúráját, ismét bör­tönbe került. Összesen 37 évet töltött börtönökben, ezért kortársa „A Bebör­tönzött” jelzővel illették. Marx kiváló forradalmár­nak és a szocializmus hí­vének tartotta, de bírálta is. mert a bérrabságtól való megszabadulást egy nem nagy számú értelmi­ségi kisebbség összeeskü­vésének eredményétől várta. — Azsúrozott zseb­kendőket exportál a Kiskunfélegyházi Há­ziipari Szövetkezet. Je­lenleg mintegy 2500 kendőt azsúroznak, amelyeket majd a nyu­gati államokba szállí­tanak. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása alapján a hatodik játékhéten, nem végleges megálla­pítás szerint öttalála- tos lottószelvény nem érkezett. Négyes talá­latot 86 fogadó ért el, nyereményük egyen­ként 56 022 forint. Hár­mas találatot 7437 fo­gadó ért el, nyeremé­nyük egyenként 323 forint. Két találatot 178 994 fogadó ért el, nyereményük egyen­ként 13 forint 40 fillér. Az e heti nyerőszámok 7, 20, 34, 61, 76. — Üdülő t.sz-tagok. A biztosítási és önse­gélyező csoport szerve­zésében az elmúlt hét elején 40 termelőszö­vetkezeti tag utazott a kiskunhalasi járásból nyolcnapos üdülésre, a debreceni tsz-üdtilőbe. A Váci úton megindult az első villamosjárat, az 53-ös. Megalakult a Ma­gyar írók Szövetsége. Fel­szabadult a Sashegy. 1943. február 8-án felszabadult a Naphegy. Megjelent a MKP első szemináriumi füzete, Révai József: Miért harcol a kommu­nista párt a független, szabad, demokratikus Ma­gyarországért? — Nemcsak Pisában, Madridban is van fer­de torony, éspedig a mór sinusban épült Szent Péter székesegy­házon. A XIV. század­ban épült torony ten­gelyhaj lása 0.5 méter. Építészek szakvélemé­nye szerint még leg­alább 500 évbe telik, míg a torony dőlése a pisai toronyéval felve­heti a versenyt. — Elkészült az idei termelési terv a duna­vecsei Virágzó Terme­lőszövetkezetbe i. E sze­rint ez évben 16 millió forint értékű mezőgaz­dasági és állati termé­ket állítanak élő, töb­bet, mint az eiőző év­ben. Csak az állatte­nyésztésből 6,5 millió forint értékű ára kerül majd a fogyasztókhoz. — A LEGUTÓBB Londonban előadott „Marat” dráma után a nyugatnémet Peter Weiss most új színmű­vön dolgozik, amely­nek alapja nem más, mint Dante Isteni szín­játéka. — Húszezer lőtt vad­nyúl és csaknem hét­ezer fácán érkezett a vadászati idény alatt a MAVAD kecskemé­ti telepére. A fülesek nagy részét Nyugat- Némefprszágba és Csehszlovákiába ex­portálták, illetve ex­portálják. a fácánka- ' kasok pedig Olaszor­szágba „utaztak”. HIEftOuO Várható időjárás ma estig: éjjel kevés felhő, nan közben északnyugatról növek­vő felhőzet. Szórvá­nyos hószállingózások, többfelé kisebb hava­zás. A helyenként még erős északi szél mér­séklődik. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 12 —mínusz 17, a legma­gasabb nappali hőmér­séklet mínusz 4—mí­nusz 9 fok között. Marls néni és a bikini Végéhez közeledik a zárszámadó közgyűlés. El­hangzott már az elnöki beszámoló, s a hozzászólók ajkán váltakozik a vélemény, az elismerés, a bírálat. Hatvan év körüli. fejkendős néni kérszot. _ — Panaszom van az önsegélyező csoportra, mondja harciasán, emelt hangon. . Minden tekintet feléje fordul. Ez szokatlan hang. Hiszen a..cs?po““B°knfAniéi< nt en tatások köre éppen a közelmúltban je.entekeny en bővült. S munkájuk arányában, érdemuk szerint egy­re többen jutnak el üdülőbe, kirandu asokra. Bizo­nyára itt van a kutya elásva: »«lan őri meg nem került sor... De rnegsem ez a baj, hiszen.- . . .Hiszen nem is olyan régen, es nem is elő­ször vHtük kirándulni, Maris néném — csodálkozik a 1Sszéo is volt jó is, mégis van egy bök­kenő. £n már elterveztem, hogy !?*££,^Vhüt^De Küldenek ezért vásároltam egy „halait bernit De hit a Nagykörúton, meg a mezogazdasagi kiállításon «•sík nem járkálhatok bikiniben! , , . 8 az elemi erővel feltörő, szűnni nem akaró kara­it tmitével a iószívű — és kellő humorérzékkel is ?endelkező - elnök kénytelen megígérni, hogy ha Haris néni az idén is ügy dolgozik, mint eddig, ak­kor előbb utóbb a fürdőruha-bemutatóra is sor ke­rülhct< Jóba ­Meghalt Géderlak legöregebb asszonya Az egész falu részvéte, szeretet,, kisérte utolsó út­jára a múlt héten özv, Simon Jánosnét, a géderia- kiak 99 éves kedves Juli nénijét. Hosszú élete küz­delmes munkában telt el. Szinte élete utolsó nap­jáig dolgozgatott a ház körül. Többször keresték fel riporterek, hogy elbeszélgessenek vele. Élete utolsó éveinek egyik megható eseménye volt, amikor öt évvet ezelőtt, 19G0 tavaszán, az iskola százéves év­fordulóján 72 éves fia, unokája és dédunokája kezét fogva eitipegett az ünnepségre, hogy az iskola falán reszkető öreg kezével elhelyezze hálája örökzöld ko­szorúját. Most elment a jó öreg Juli néni, itthagyva családot, falut, iskolát. . . De emléke sokáig él az emberek szivében. A ruházati kereskedelem a lakosság részére kedvező idő­ben, a „legnagyobb tél közepet­te” rendezi meg az idén a ha­gyományos téli, idényvégi ki­árusítást. Kilián János, a ruhá­zati főigazgatóság főosztályve­zetője sajtótájékoztatón közölte, hogy. a téli vásár február 8-án, hétfőn kezdődik és — két hétig —február 20-ig tart. Az idei vá­sár sok tekintetben eltér az ed­digiektől. Elsősorban nagyobb, — a tavalyi 20—30 százalékkal szemben — 30—40 százalékos engedményeket biztosít a vá­sárlóknak. A tavalyinál két és fé szer több, összesen körülbelül 600 millió forint értékű téli cikk közül válogathat a vásár közön­sége. Ezt figyelembe véve a kö­vetkező két hétben mintegy 100 millió forintot takaríthat meg a lakosság. Változtattak a ki­árusításra kerülő cikkek ará­nyán, s többféle felső konfek­ciót és cipőt vettek fel a cikk­listára. A téli vásár felét pél­dául konfekciócikkek teszik ki. A következő két hétben va­lamennyi ruházati cikkel foglal­kozó bolt 30—40 százalékkal ol­csóbban árusítja a női kabáto­kat, kosztümöket. A szövetru­ha, a szövet, a selyem-, a mű­szál-, és a flanellblúzt 30 száza­lékos kedvezménnyel hozzák forgalomba. A felső férfi kabá­tokat és a zakókat 30 százalé­kos, a műbőrkabátokat és a mi- kádókat 40 százalékos enged­ménnyel kínálják. Bármilyen életkorú gyermek részére téli­kabátot 30—40 százalékos, szö­vetruhát 30 százalékos kedvez­ménnyel lehet vásárolni. A di­vat-kötöttáru kereskedelem több ezer cikket kínál, egyebek kö­zött férfi jéger fehérneműket 30 százalékos, gapjú- és pamutsá­lakat 30—40 százalékos, várrá- sos női nylon harisnyákat 30 százalékos árengedménnyel. Kü­lönösen gazdag a téli vásár ci­pőválasztéka, amelyben elsősor­ban női és gyermekbundacipők, gumicsizmák, női félcipők, gyer­mek magas szárú cipők vásárol­hatók olcsóbban. A házi cipők és a papucsok árengedményét 30 százalékban állapították meg. Hétfőn rendkívüli lot*ó-:utafomsorsolás A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság február 8-án, hét­főn, az Erkel Színházban tartja a lottó rendkívüli tárgynyere- mény-sorsolását. A húzáson az 1. játékhét szelvényei között ke­reken ezer tárgynyereményt sor­solnak ki. A sorsolás főnyereménye a Frankel Leó út 72. szám alatti ház aziJnnal beköltözhető, két szoba, hallos, • étkezőfülkés, log­gias öröklakás. Tíz személygép­kocsi és öt gárdonyi telek. 60 ezer forintos építési utalvány­nyal ugyancsak főnyereménynek számít. Kisorsolnak két Kékes nevű kárpitozott garnitúrát, amelyhez padlókefélőgépet és porszívógépet is kap a nyertes. Két szerencsés lottózó mosógép­pel, hűtőgéppel, villanytűzhely- lyel. edénysorozattal és ezüst evőeszközzel megtoldott konyha­bútor-berendezést nyerhet. — Ezenkívül 20 Horizont televízió­készülék, 60 tízezer forintos és 900 kétezer forintos —..vidéken is beváltható — vásárlási utal­vány teszi teljessé a nyeremény­jegyzéket. (MTI) MozaihSap az ország minden részébe A Kecskeméti Községgazdálkodási Vállalat tervei Profiljuk legfőbb sajátossága a sokoldalúság. — így lehet ta­lán tömören átfogó képet adni a Kecskeméti Város- és Köz­séggazdálkodási Vállalat tevé­kenységéről, ahol tavaly kéthar­mad részben a lakosság részéről igényelt szolgáltató, egyharmad részben pedig termelő munkát végeztek, összesen mintegy 10,5 millió forint értékben. Jó eredménnyel zárták az 1964. esztendőt a kő- és cement­ipari részleg dolgozói, ami nem kismértékben tulajdonítható an­nak, hogy itt állították fel az ország egyik legmodernebb kő­csiszoló berendezését. A tavaly készített kútgyűrűket. betonká­dakat, szőlőtuskókat, kéményaj­tókat és a lakásépítkezéseknél szükséges mozaiklapokat az or­szág legkülönbözőbb helyeire szállították. Az elmúlt években bizony sok problémát okozott a megye- székhelyi lakásokban felhalmo­zódott hulladék elszállítása. Bár, a városközpontban már többé- kevésbé megoldották a szemét- szállítást, de a peremkerületek­ben ez még mindig gondot okoz. Mint a vállalatnál elmondták, a városi tanács erre az évre ugyan 1500 új szemétgyűjtő edényt ígért, de a szemétszállí­tás nagyobb gyorsaságát, higié­niáját csak úgy tudják bizto­sítani, ha legalább még egy hulladékszállító gépkocsit kap­nak. Kecskemét parkjainak, zöld­övezetének is gazdája a község­gazdálkodási vállalat. A múlt esztendőben így közel fél millió dísznövénnyel gyarapították a parkok és sétányok „virágállo- mányát”. A honvédkórház előtti területet mintegy 80 ezer forin­tos költséggel parkosították. A vállalat kezelésében levő virágüzletben 50 ezer cserepes virágot és ugyanennyi virágpa­lántát értékesítettek az elmúlt évben. A kertészet így a tervét 120 százalékra teljesítette. Eb­ben az esztendőben az eddigi­nél több szobanövényt és vá­gott virágot bocsátanak áruba és ősszel kétezer új rózsatövet is telepítenek, melyek virágait jövő tavasszal — a tulipánok­kal, játszintokkal együtt — árusítják is az üzletben. 1968-ig megháromszorozódik a jelenleg 4000 négyzetméteres üvegház alapterülete. A mun­kákhoz már ez évben hozzákez­denek, így a melegágyak egy részében — a virágok mellett — korai primőrhagymát, petre­zselymet, borsót, uborkát és zöldségféléket is termesztenek majd. 10-15 százalékos terméstöbblet beruházás révén Vetőmagvak radioaktív besu­gárzásával folytatnak érdekes kísérleteket az Agrártudományi Egyetemen. Az első eredmények azt mutatják, hogy a gamma­sugarak általában serkentő ha­tással vannak a növények fej­lődésére és ez egyes esetekben 10—15 százalékos terméstöbb­letre is vezet. Megállapították, hogy a besu­gárzás következtében lényege­sen megváltozhat a növények béltartalma, összetétele is. A paradicsomnál például növek­szik a szárazanyag-tartalom, te­hát húsosabb, édesebb a termés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom