Petőfi Népe, 1965. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-05 / 30. szám

Küzdelem a lángokkal Mint már közöltük, tegnap hajnalban kigyulladt a Hajai Hűtőház épülőfélben levő nagy csarnoka. A helyszínre érkező tűzoltók megállapították, hogy a betonfalak közé helyezett weillit szigetelő anyag fogott tüzet. A csarnok bejáratában láng- és füsttenger fogadta őket. Előkerültek az oxigénes légző­készülékek majd vízsugarak tá­mogatásával hatoltak be a bá­tor tűzoltók az átforrósodott falak közé. A tűz oltását meg­nehezítette az, hogy a kettős betonfal között terjedtek az alattomos lángok. Rövidesen megérkeztek a ka­locsai és kiskunhalasi tűzoltók is. Segítségükkel meggyorsult a mentés. A tűzoltók egy része a tüzet lokalizálta, a többiek pedig rést bontottak az oldalfalon és a mennyezeten, hogy megmentsék az épület sértetlen részeit. Es­tefelé egy honvédalakulat vál­totta fel a csákányosokat. A fá­radt tűzoltók ötösével mentek pihenni — először hajnal óta — a munkásszálló ebédlőjébe. Csatlakoztam az egyik cso­porthoz. Illés János, Burszki István, Dikán István, Szojka András és Marusa József mo­hón itta a forró tejet. Jól esik arra a sok füstre, amit lenyel­tünk — jegyezte meg Illés Já­nos. Marusa József hozzátette; még több füstöt is nyeltünk volna, ha nem érkezik meg ide­jében Budapestről a füstelszívó berendezés. — Egy a fontos — mondta a felismerhetetlenségig kormos tűzoltó, megmentettük az épületből azt ami menthető volt. A pihenő tűzoltócsoportok tízpercenként váltották egymást, azután mentek tovább oltani az itt-ott még feldzzó zsarátnokot. Lapzártakor a lappangó tűz oltása még folyik. A tűzoltók oxigénelvonást alkalmaznak. A főtartó pilléreket hűtik, nehogy azok meggyengülése miatt a csarnok összeomoljon. Az oltás mielőbbi befejezése érdekében újabb két tűzoltóegység érke­zett a helyszínre. A tűz okának kiderítésére folyik a nyomozás. T. S. PETŐFI NEPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Báes-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: őr. Weither Dániel. Kiadja a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István igazgató Szerkesztőség: Kecskemét. Városi Tanácsház. szerkesztőségi telefonközpont: 26-19. 25-16. Szerkesztő bizottság;. 10-3«. Vidéki lapok: 11-22. Kiadóhivatal; Kecskemét. Szabadság tér 1/a. Telefon; 17-09. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető; a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra IS forint. Bács-Kiskun megyei Nyomda V Kecskemét — Telefon: 11-85. Index: 25 06a. Nyárlőrinci változások fl munkalSrvénf módosításáról Körsétánk egy interurbán te­lefonnal kezdődött. Balogh Pé­ter vb-elnök elvtárs hívta szerkesztőségünket: Érdemes lenne szóban és képben meg­örökíteni a nyárlőrinciek tár­sadalmi munkáját. Ha akkor nem is, de a pár nap múlva sorra kerülő látogatás alkal­mával a vb-elnök és e sorok írója nyakába vette a falut, ahol 1886-ban épült az első ház, s akkoriban a Koháry- szentlőrinc-puszta nevet visel­te. Nyárlőrinc 1949-ben vált önálló községgé, és ma közel háromezren lakják. Régi házak és új porták Nem célunk szociográfiát ír­ni, de a következő adatokat mégis feljegyeztük: — Mindössze 220 ház van Nyárlőrincen — magyarázta Balogh Péter — s az idén 138 újabb portát osztunk ki. A község határa nagyjából egyen­monográfiája is. Megírásában párt- és tanácsi vezetők, peda­gógusok, orvosok, agrárszak­emberek és mások vesznek részt. Felszabadulásunk 20. év­fordulójára íródik a mű. amit később az 1945. utáni időszak­kal folytatunk. És sok min­dent el kell majd mondani eb­ben az új fejezetben is! — Például? — A múlt évben zárt elő­ször mérleghiány nélkül a két tsz. Soha nem dolgozott még Nyárlőrincen annyi pedagógus, mint ebben a tanévben. Az általános iskolások létszáma pedig meghaladja a félezret. A törpevízmű kész, s a háló­zatbővítés befejezés előtt áll. Ennek jelentőségét az értheti meg igazán, aki tudja: nem is oly régen még Nyárlőrinc va­lamennyi kútja kóli-bacilussal volt fertőzve... ... Járjuk a nyárlőrinci ut­cákat. Persze, a szokásos vá­rosképtől eltérőek ezek az ut­lyi üzemegységei egyaránt ki­vették részüket a társadalmi munkából. Ott volt Farkas Já­nos tsz-tag, Horváth Ferenc községi előfogatos saját igájá­val, Lövetei József pedagógus, a népfrontbizottság elnöke, Dávid Sándor szabómester, Nagy Endre fodrász, Gálfi Im­re, az állami gazdaság párttit­kára, az egész tanácsappará­tus, sőt, a szabadságát ott­hon töltő Mészáros Ferenc vá­jártanuló is stb. — sorolta Balogh elvtárs. Hogy gyökeret verjen az ifjúság... — S az ifjabb korosztály? Mielőtt válaszol a vb-elnök, egy zsúpfedeles házra mútat. — Ennek a lakója idős, ma­gatehetetlen házaspár. Portá­juk előtt a kiásott csatornave­zetéket az úttörők temették be, akik másutt és másban is segítettek. — Az úttörők egy része rendszeresen jár a nemrég alakult MHS modellező szak­körbe, és a kultúrotthon kü­lönböző csoportjaiban is ott találhatók. Problémánk in­kább az iskolapadból kinőtt fiatalokkal van, akiket jó len­ne erős, hatékony községi KISZ-szervezetbe tömöríteni. így küzdenek a kisebb-na- gyobb köznapi gondokkal Nyár- lőrinc lakói és vezetői. Szépü­lő porták, a régóta óhajtott törpevízmű, az újonnan ala­kult tánc- és színjátszócso­port műsora, az agyagbánya betemetése, az iskolák körze­tesítésének megoldása, az új tanácsháza felépítése stb. mind-mind gondot, feladatot, eredményt, örömet jelent ma­napság. Űj utcasor épül nem­sokára. ahol a villanybekötés, a közművesítés ismét új fel­adatokat ad. Mégis, azt hi­szem, így van ez rendjén. Vagyis, ahogy Tánczos Imre bácsi, a községi útőr, a társa­dalmi munkák egyik fő irányí­tója mondotta: — Kérem, én már elég rég­óta élek itt, de össze se tu­dom hasonlítani a jelent a /. A munkafegyelem Január elsején lépett életbe az 1964. évi 29. számú tör­vényerejű rendelet a Munka Törvénykönyve egyes rendel­kezéseinek módosításáról. A továbbiakban több alkalom­mal e rendelkezés fontosabb részeit ismertetjük lapunk ol­vasóival, hogy megismerjék azokat a jogokat, kötelezett­ségeket, amelyek a munkavi­szony alapján megilletik illet­ve terhelik a munkavállalót, az üzemet, vállalatot. Először a fegyelmi büntetésekről szó­lunk néhány szót. Korábban a fegyelmi bünteté­sek köre szűk volt, a törvény által biztosított eszközök nem voltak elég hatásosak. Ezen pró­bált segíteni a fent említett mó­dosító rendelkezés. Az 1964. évi 29. számú törvényerejű rende­let megjelenése előtt fegyelmi büntetésként csak szóbeli fed­dést, írásbeli megrovást, alacso­nyabb munkakörbe való áthe­lyezést és azonnali hatályú el­bocsátást lehetett alkalmazni. Az alacsonyabb munkakörbe át­helyezés fegyelmi büntetéskénti kiszabását külön megnehezítet­te, hogy egy-egy vállalaton be­lül sok esetben nem is volt olyan alacsonyabb munkakör, ahol a dolgozót szakképzettségé­nek megfelelően lehetett volna foglalkoztatni. Tehát az egyes büntetések között nem volt megfelelő fokozat, s emiatt aránytalanságok mutatkoztak. Arra, hogy a megrovás és a szigorú megrovás lényegét ma­gyarázzuk, úgy gondoljuk nincs szükség. De az egyes kedvezmé­nyek és juttatások megvonása már némi magyarázatot igényel. A jövőben például ez a bünte­tés vonatkozhat a prémiumra, nyereségrészesedésre, természet­beni juttatásra, kedvezményes beszerzés csökkentésére, illetve megvonására, legfeljebb egy1 évre. Ezen túl azonban kimond­hatja a fegyelmi határozat, hogy a folyamatos munkaviszonyban töltött időt figyelmen kívül hagyják a pótszabadság szem­pontjából, az illető dolgozó so­ron kívül nem léptethető elő, megvonhatja tőle a szolgálati címet, rangot, visszaveheti az elismerő jelvényt, oklevelet. Üj tartalma van a módosítás szerint a fegyelmi útján történő áthelyezésnek is. A fegyelmi vétséget elkövetőt ugyanis át lehet helyezni azonos, vagy ala­csonyabb munkakörbe ugyan­azon, vagy más vállalathoz, il­letve helységbe. Az áthelyezés nincs időtartamhoz kötve, s a vállalat a dolgozót nem köteles később korábbi munkakörébe és helyére visszahelyezni. A tör­vényerejű rendelet arra is mó­dot nyújt, hogy ha az elköve­tett fegyelmi vétség csekély je­lentőségű, az eljárást meg le­het szüntetni egy figyelmezte­téssel. Bár nem fegyelmi büntetést tartalmaz, mégis itt kell emlí­tést tenni a Mt. V. 35,É parag­rafusának rendelkezéseiről, amelyek ugyancsak nagyban elő fogják segíteni a fegyelmezett munkavégzést. E rendelkezések szerint, ha a dolgozó munkáját ismételt, vagy egyéb komoly figyelmeztetés ellenére is ha­nyagul végzi, alapbérét csök­kenteni lehet, illetve őt a mun­kakörére megállapított alacso­nyabb fizetési osztályba lehet sorolni. Dr. Kolozsi Gyula megyei főügyész-helyettes A televízió közvetíti „az e hetit" A lottó 6. heti nyerőszámait február 5-én, pénteken délelőtt 10 órai kezdettel a Nádor ut­cai székházban sorsolja a Sport- fogadási és Lottó Igazgatóság. A sorsolásról a televízió hely­színi közvetítésben számol be. (MTI) múlttal. Ezért aztán szívesen dolgozom én is, _ akárcsak má­sok, a községemért! Mert, hogy az igények nőnek, ez természe­tes. De ezek kielégítését nem szabad sültgalambként várni, hanem mindenkinek tenni kell ezért valamit — erejéhez mér­ten. Ahogy én láttam, ezeket a segítő erőket sikerül felszínre hozni, okosan felhasználni és irányítani Nyárlőrincen is — az egyén és a közösség javára. Ilubor Gyula Megyei viszonylatban is emelkedő társadalmi munka eredmény született tavaly Nyárlőrincen; az egy lakosra eső érték megközelíti a 200 fo­rintot. A községi tanács, nép­front, az fmsz szervezi az ak­ciókat. — Legutóbb például mintegy 200 köbméter földet fuvaroz­tunk a község középpontjában levő agyagbánya betemetésé­hez, ahová nemsokára park ke­rül. .. A két tsz. az állami gaz­daság és az erdőgazdaság he­lően oszlik meg az Aranyka­lász és Petőfi Tsz, továbbá a Helvéciái Állami Gazdaság he­lyi üzemegysége, valamint a Kiskunsági Erdőgazdasághoz tartozó nyárjasi erdészet kö­zött. Szóvátettem, hogy bizonyára nehezíti a község irányítását az, hogy a tanácsháza kilomé­terekre esik a községtől. A vb elnök mosolygott: — őszinte legyek? Valóban, jobb lenne így is együtt élni a községbeliekkel, csakhát ezen pillanatnyilag nehéz változtat­ni. Amit segíthetünk, azt ter­mészetesen nem mulasztjuk el. Az elmúlt években például önkiszolgáló fűszer és vegyes­bolt létesült, van kultúrháza, két belterületi iskolája Nyár- lőrincnek, a sportpályához öl­tözőket építettek, s még egy kemény fába vágták fejszéjü­ket: az ívóvízellátás megoldá­sába. A költségekhez 50 száza­lékos állami támogatást kap­tak, a’ többit „KÖFA”-ból és társadalmi munkával fedezik. — A villamosításban, a jár­daépítésben, a vízlevezeték épí­tésében nagyon sokat segített és segít a lakosság — mondot­ta Balogh elvtárs. — Ez azzal magyarázható, hogy Nyárlőrinc nagyon mélyről indult el a fejlődés útján. Például az egy­kori zsúpfedeles házakból is találunk még jó néhányat, éle ezzel szemben tények bizonyít­ják az előrehaladást, Egyik bi­zonyíték: ketten rendelkeznek gépkocsival, tizenheten televí­zióval, 287-en rádióval és 450- en motorkerékpárral... Közös erővel a köz javára A vb-elnök hozzátette: — A helyi népfrontbizottság vezetésével készül Nyárlőrinc 1945-ig terjedő történetének cák, sok még a földút, akad ház, ahol még nincs villany, de április 4-ére a jelenlegi kettő­vel szemben már 30 utcai ki­folyó adja az egészég'es, jó­ízű ivóvizet! Havi 130—140 ezer forintot forgalmaz a két éve létesített önkiszolgáló bolt, jelezve: nőnek az igények Nyárlőrincen is. „Hogyan tanultam meg olvasni” — ez a címe Móra Ferenc szép elbeszélésének, amiről most beszélgetnek az I. számú általános iskola második osztályos kis növendékei Rácz Atiiláné irányításával. (Pásztor Zoltán felvételei.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom