Petőfi Népe, 1964. december (19. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-31 / 305. szám

4. oldal 964. december 31, csütörtök I NA 11“' s? I Nl L! P X Á R 1964. december 31, csütörtök. Szilveszter napja. Napkelte: 7 óra 32 perc. Napnyugta: 16 óra 2 perc. ~l I — Január 1-től Lí­biába is exportál mun­karuhákat a Kecske­méti Ruhaipari Válla­lat. A megrendelő kí­vánságának eleget té­ve, speciális szabással, „Texas” pamutvászon­ból készülnek az é'énk színű védőruhák. A külföldi cég egyelőre 1500 darabot rendelt. 1944. december 91-én felszabadult Mihályger- ge, Egyházasgerge. Nóg- rádszakáll, Dömös, Pilis­marót. A Vörös Hadsereg Főparancsnokságának pa­rancsa: „Budapestet kí­mélni kell! A Eudapest körűi harcoló szovjet csa­patok célja nem a ma­gyar főváros megsemmi­sítése, hanem felszabadí­tása . ..” Lubltaban meg­alakul a Lengyel Népiköz­társaság Ideiglenes Kor­mánya. — Társastáncvizsgá­ra került sor tegnap a kiskunhalasi Gőzön István Művelődési Házban, ahol a város tanfolyamra járó kö­zépiskolásai eredmény­nyel adtak számot mo­dern tánctudományuk­ról. {finiatür Múzsa-szobor Az ősi Spárta környé­kén 1,9 méter magas bronzszobrot találtak, amely valószínűleg az egyik múzsát ábrázolja. Idáig ebből a korból csak igen kevés bronzszobrot sikerült felfedezni. Térkép kőből Sörén Poulsen 7« éves tengerész kőből és föld­ből 100 méter hosszú tér­képet készített, amelyen Európa összes országait feltüntette. Azt reméli, hogy a térképre sok tu­rista lesz kíváncsi, és eb-, bői majd meg tud élni. Százezer szag A tudósok kiszámítot­ták, hogy százezer külön­féle szag létezik. A nők­nek sokkal finomabb a szaglásuk, mint a férfiak­nak, és mindenki jobban érzi a szagot a bal orr­lyukával. mint a jobbal. Ami a szaglás mechani­káját illeti, erre nézve nem kevesebb, mint húsa elmélet ismeretes. — A SZOT Elnöksé­ge 10 000 forint értékű ajándékot küldött a karácsonyi ünnepek alkalmával a spanyol és portugál bebörtön­zött demokraták gyer­mekeinek. — Dizentériaellenes oltóanyag. Egy jugo­szláv katonai kutató csoport felfedezett és kikísérletezett egy di­zentériaellenes oltó­anyagot. A szájon át szedhető vakcinát Ju­goszláviában rövidesen sorozatban fogják gyár­tani. — SZORGOS mun­kájának eredménye­ként jelentős életszín­vonalemelkedés tapasz­talható Felsőszentiván lakossága körében. Je­lenleg 15 autó, 74 mo­torkerékpár, 48 tv és 740 rádiótulajdonos la­kik a községben. Gratulálunk! A Tanácsok Lapja által meghirdetett „Tanácsüléseink” című pályázaton a beérke­zett 141 pályamű kö­zül „Az ülések lélekta­na” című tanulmá­nyáért dr. Király Ist­vánnak, a Kiskőrösi Járási Tanács V. B. titkárának az 1000 fo­rintos második díjat ítélte oda a bíráló bi­zottság. Dr. Pilcz Ká­roly, a Kiskőrösi Járá­si Tanács V. B. elnö­kének „Szélesebb látó­körrel” című munká­ját értékes könyvutal­vánnyal jutalmazták. „A TUDOMÁNY ÉS EMBERISÉG” című népszerű tudo­mányos évkönyvnek 1963-ban jelent meg az első kötete. Az új kötet különböző nem­zetiségű tudósok 34 cikkét tartalmazza a következő fejezetek­ben: Az ember; A Föld; Az elemi részecs­kék; A világegyetem; A műszaki fejlődés. — SZERTE A ME­GYÉBEN nagyszabású szilveszteri bálokon bú­csúztatják az óeszten­dőt és köszöntik az újat. Többek között a kiskunfélegyházi Móra Ferenc, a kiskunhalasi Gázon István, a bajai József Attila, a kalo­csai Petőfi Sándor mű­velődési házban kerül sor ma este kivilágos- kiviradtig tartó tánc- mulatságokra. 75 éve, 1889. december 31-én halt meg Ion Greanga, a román iroda­lom egyik klasszikusa., a múlt század második fe­lében kibontakozó román kritikai realizmus legki­válóbb képviselőinek egyike. Műveiben a sze­gényparasztok küzdel­mes sorsát. elmaradott­ságukat, vágyaikat, vala­mint a papi iskolák foj­tott légkörét festi meg, gyakran az éles szatírá­hoz közel álló humorral. Irt sok sikerült állatme­sét és az elsők között dolgozta fel a román nép­meséket és népi mondá­kat. A nép ajkáról elle­sett témákat nagy elbe­szélő művészettel, for­dulatos, ízes nyelven, szellemesen irta meg, s mi vei a moldvai falusiak mindennapi, természetes nyelvét használta, művei­ben szép számmal szere­pelnek a csángók, és más történelmi kapcsolatok révén — a román nyelv­be került magyar nyelv­eiéinek is. Greanga hazá­jában mindmáig a legol­vasottabb írók egyike. „A fehér szerecsen” című műve magyarul is meg­jelent. — Tatabányán a MÁV-lakőtelepen Csiz­madia Jánosné bezárta négy gyermekét a la­kásba, és a szomszéd­ba ment. Körülbelül egy órára hagyta fel­ügyelet nélkül a gyere­keket, akik közül a legnagyobb is mindösz- sze 5 éves. Az anya távollétében a gyere­kek csillagszórót akar­tak gyújtani a kará­csonyfán, az égő gyu­faszálakat szétdobálták a lakásban. Egy gyu­faszál beleesett a ba­bakocsiba, ahol a leg­kisebb fiú, a hathóna­pos Józsika feküdt. A paplan meggyulladt. A szolgálatból haza­érkező apa vette észre a lakásukból kiszivár­gó füstöt. A szomszé­dokkal együtt mentette ki a gyerekeket, s a már lángokban álló babakocsit. A nagyob­baknak nem történt bajuk, a 6 hónapos csecsemő azonban har­madfokú égési sebeket szenvedett, s kórházba- szállítás után meghalt. Önközlemény Wilson angol miniszter­elnököt a konzervatívok azzal gyanúsították, hogy háziszolgát vett fej cipői ápolására. A miniszterel­nök méltatlankodva jelen­tette ki az újságíróknak, hogy továbbra is maga tisztítja cipőjét. Bár nem vagyok minisz­terelnök, ej akarom ke­rülni az újságírók hason­ló zaklatásait. Ezúton je­lentem ki. hogy én is, továbbra is magam tisztí­tom cipőimet, (t) — Az év utolsó vb- ülései. A inai napon kerül sor Kalocsán az év utolsó járási tanács vb ülésére, amelyen a járási területi egyezte­tő bizottság működésé­ről szóló tájékoztatót vitatják meg a részve­vők. Ugyancsak vb- ülést tart ma a Kis­kunfélegyházi Járási Tanács Végrehajtó Bi­zottsága, melynek na­pirendjén a KÖFA há­zi építőbrigád ez évi munkájának értékelésé szerepel. Egy község egy éve (Tudósítónktól.) Most, a lezáruló naptári év végén, érdemes vissza­tekinteni Alpár köz­ség egy év alatt elért fejlődésére, s arra, ho­gyan segítette a lakos­ság ezt a fejlődést. Ez év tavaszán helyeztük üzembe a törpevízmű- vet, melyre idáig más­fél millió forintot köl­tött a község, s január­ban hozzálátnak a víz­vezetékhálózat fejlesz­téséhez. Az általános iskola modem, kéttan- termes politechnikai épülettel bővült, ami 190 ezer forint ráfor­dítást jelentett. Az új ravatalozó építése és a piactér téglakerítése csaknem 270 ezer fo­rintba került, a Bajcsy- Zsilinszky és a Mikes Kelemen úti másfél ki­lométeres új, bitume- nezett útszakasz létesí­tése pedig megközelí­tőleg másfél millió fo­rintba. Községünkben 35 higanygőzlámpa vi­lágit az utcákon, ezek­re 150 ezer forintot költöttünk. Több mint 3 és fél millió forintot fordított a tanács 1964- ben községfejlesztésre, aminek egy része álla­mi támogatásból, má­sik része a „KÖFA- ból” adódott. A lakos­ság büszke új létesít­ményeikre, melyek megvalósításához mun­kájával is hozzájárult. Minden szónál éke­sebb bizonyíték erre a 140 ezer forint érték­ben végzett társadalmi munka. D. J. A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: December 29-én a középbömérséklet 3.5 (az ötvenéves átlag mínusz 0,7), a legmaga­sabb nappali hőmérséklet plusz 6,4 Celsius-íok, napsütés nem volt. De­cember 30-án a reggel 7 órakor mért hőmérséklet mínusz 1,9. a délután 2 órakor mért hőmérséklet 0,6, a legalacsonyabb nappali hőmérséklet mí­nusz 1,9 fok, csapadék 1.5 mm. Várható időjárás csütörtök estig: erő­sebb éjszakai lehűlés. Változó mennyiségű felhőzet, valószínűleg csapadék nélkül. Mér­sékelt, a Dunántúlon helyenként megélénkü­lő déli, délnyugati szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nyugaton mínusz 5— mínusz 10, keleten mí­nusz 2—mínusz 5. Leg-i magasabb nappali hő­mérséklet nulla—mí­nusz négy fok között. Szégyellje magát! Kecskeméten, a Nemzeti Bank helyisége előtt, az utcán rosszul lett egy fiatal nő. Láthatóan utolsó órás, másállapotos. A készséges járókelők oda veze­tik a lépcsőhöz, széket hoznak ki a bankhelyiségből, leültetik és közben telefonálnak a mentőkért. Mint ilvcnkor — sajnos, rossz — szokás, a bámész­kodó nézők összesereglenek és még a levegőt is el­veszik a betegtől, olyan sűrű, tömör gyűrűt al- kotnak. . „ r , „„ A tömegben 6—8 diáksapkás süvolveny, olyan IS­IS évesek. Még bajuszuk sem serken, pattanasos képű olyik közülük Még nem érkezik meg a mentő, az asszony szenved, a tömeg részvéttel van iránta. A diákok azonban ízléstelen, trágár, nyomdafestéket nem tűrő megjegyzéseket tesznek és hangosan rö­högnek „bemondásaikon”. , _ , E-v idösebo ember odalép es tisztességre figyel­medet! a fiúkat. Azok láthatóan elröstelkednek, legalábbis abbahagyják a megjegyzéseket. Am mi történik? Egv középkorú férfi megrántja az Idős ember ka­bátját é. imigyen tanítja móresre az öreget: — Mi köze magának hozzá? Magáé ezek a gyere­kek? Azt mondanak, amit akarnak, magának semmi köze hozzál . Az öreg csak áh leforrázva, mintha szíven ütötték volna. Végül sápadt arccal csak ennyit nyög ki:- Szégyellje magát!... Ezt mondjuk mi is. Nagyon szégyellje magát! Felkészülve várja a szilveszterezőke! a falusi vendéglátóipar Nem kis feladat az év végi ünnepekre való felkészülés a falusi vendéglátóiparban sem. A karácsonyi vendéglátás lezaj­lott, de az ennél is nagyobb felkészültséget kívánó Szilvesz­ter hátra van még. Illetékesek véleménye szerint a falusi ven­déglátóipar mindent megtett azért, hogy jó feltételeket te­remtsen a szilveszterezni vá­gyóknak. Ételből, italból nem lesz hiány. Valamennyi kisven­déglő hagyományos ételekkel várja vendégeit: korhely leves, sült malac stb. Mintegy három és fél ezer palack pezsgő van raktáron, amelynek egyrésze kiváló minőségű szovjet készít­mény, másik része a hazai új­donság: a Talizmán és a For­tuna. Sörből kisebb a készlet, borból viszont jóval többet biz­tosítottak a földművesszövetke­zetek, mint tavaly. A nagyobb cukrászdákban, vendéglátó egy­ségekben 10—12 féle, a kiseb­bekben is legalább ötféle palac­kos borban válogathatnak, hi­szen hét pincegazdaságtól mint­egy 100 ezer palack bort sze­reztek be a földművesszövetke- tek. Tizenhárom helyen rendeznek műsort neves művészek közre­működésével, s valamennyi földművesszövetkezeti cukrász­dában, kisvendéglőben lesz ze­ne, tombola — s a főnyere­mény: újévi kismalac. Termé­szetesen sehol sem marad el a szilveszteri hangulatos deko­ráció. A földművesszövetkezetek mintegy nyolc ezer embernek biztosítanak kellemes, kultúrált szórakozást szilveszter estéjén. G. É. Művelődési hás9 új járda, víztorony (Tudósitónktól.) Felsőszentiván szorgalmas la­kossága nap nap után élvezi és sokra becsüli a községfejlesz­tésben elért szép eredményeit. Hiszen az utóbbi tíz esztendő­ben nagyon sokat fejlődött a község: új emeletes iskola, szé­lesvásznú modern mozi, tágas szép óvoda, napközi otthon, kö­zel 4 ezer méter műút és szá­mos új járda épült. Hamarosan teljesen elkészül a környék leg­modernebb művelődési háza, amely közel 2 milliós értéket képvisel. Háromszáz méteres szakaszon a napokban fejező­dött be újabb belterületi műút építése. December közepén ál­lították fel a törpevízmű 10 hektoliteres víztornyát, s Felső- szentivánon nincs már olyan utca, amelynek legalább az egyik oldalán új járda ne éoiilt volna. Jövőre tovább fejlődik k günk járdahálózata, s a tervek szerint 1967-re már minden utca mindkét oldalán befejeződik a járdaépítés. Varga Ferenc Újabb halálos áldozatot követelt a síkos út Kedden délelőtt néhány perc­cel 11 óra után, halálos kime­netelű közúti baleset történt a Solt—Dunavecse között vezető úton, Após tag határában. A Budapesti 1. sz. Épületfu- varozási Vállalat FA 37—65. rendszámú tehergépkocsiját ve­zette Bodnár Lajos budapesti lakos, 70 mázsa vasat szállított. A súlyosan megrakott tehergép­kocsival nagyobb sebességgel haladt, mint amelyet a sáros, csúszós úttest megengedett volna. A gépkocsi a jobb oldali útpadkára csúszott le. Az út­padkán haladt gyalogosan Erős István 77 éves apostagi, kültelki lakos. A gépkocsivezető a vo­lánt balra rántotta, de a gép­kocsi a sárban megcsúszott, egy közelben álló fához ny&irí- ta a szerencsétlen embert. A baleset következtében Erős Istvánt olyan súlyos sérülések érték, amelyek következtében a helyszínen azonnal meghalt. Bodnár Lajos gépkocsivezetőt előzetes letartóztatásba helyez­ték, s ellene foglalkozás köré­ben elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés bűn­tette miatt indítottak eljárást. G. G. G>aÄ 46. A gépkocsi a sarkon fékezett. Három pisztolylövés volt a jel és a karhatalmisták egészen az épületig nyomultak előre. A kapuban álló őr Hartai fel­szólítására szó nélkül eldobta a fegyvert. A szakasz egy része behetolt az épületbe, Hart'ai mindenütt ott lépdelt előttük, s kétségbeesetten kiáltozott, hogy már messziről észrevegyék a legényei. Egy lövés sem csat­tant. Csak arra lettek figyel­mesek, hogy a hátsó utcai ab­lakon át néhány nemzetőr meg­próbált kiugrálni. Kiáltásuk mutatta, hogy egyenest a kar­hatalmisták kezei közé jutottak. A többiek a szobákból a folyo­sóra dobálták ki a fegyvereiket. Nem akartak áldozatul esni a kilátástalannak ígérkező harc­nak. Símán lefegyverezték őket. A „betegszoba” őre az ajtó előtt bóbiskolt éppen, s talán a zajra riadhatott fel, mert amint szembetalálta magát a rámeredő puskacsöveknek, ijed­tében a homlokához emelte a pisztolyát. Az egyik traktoros fiú ugrott oda hozzá és kiütötte a kezéből a fegyvert. — Ilyen könnyen azért nem úszód meg kiskomám! — kiál­tott rá és belódította a szoba ajtaján. Odabent megdöbbentő látvány fogadta őket. Karsai, aki idáig a századosék kis cso­portjában haladt, elszörnyül- ködve nézte a sápadt, beteg, leromlott embereket. A kórház­ból idecipelt sebesült katonák voltak. Azóta sem láthattak or­vost. Az egyik közülük már a végét járta. — Ezt is csak kényszerből csinálták ugye! — nézett mere­ven a százados Hartaira. Az nem válaszolt, csak össze­szorította a fogát és hátraugrott, mintha szökni akarna, azután megadóan hajtotta le a fejét. Teljesen meddő kísérlet. A karhatalmisták ezalatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom