Petőfi Népe, 1964. december (19. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-02 / 282. szám

1964. december 2. szerda 5. oldal Az uszódi iskola Korábban már írtunk róla, hogy november 6-án Úszódon ünnepélyesen átadták az 1 millió 400 ezer forintos költséggel épült négytantermes iskolát. Most valamivel bővebben be­mutatjuk a jelentős társadalmi munkával létrehozott intéz- rhényt. A második esztendő Az uszódi gyerekek, amint éppen órára sietnek a tágas íolyosón. ahol nemcsak a képeknek, virágoknak, de a télikabátoknak, tor­nacipőknek is van hely. Nem lehet mondani, hogy könnyen kezdődött. — Nem olyan lesz ez, nem ér annyit, mint az igazi gim­názium — mondogatták egy­másnak tavaly nyáron a szü­lők. A nyolcadikosok szülei, akik ott álltak a gond előtt, hogy hová is adják az általá­nos után a fiukat, lányukat. S ha valaki kérdezte tőlük, miért nem lesz „igazi” a já­noshalmi gimnázium, az volt a legelső válasz, hogy: ugyan­azok fognak ott is tanítani, akik az általánosban. Ma: három osztály Több ilyen falusi kis gimná­zium is alakult akkor a me­gyében. Eleinte az volt a terv, hogy a legközelebbi városi gimnázium fennhatósága alatt, afféle leányvállalatképpen fognak működni. De ez nehéz­kes megoldásnak bizonyult. A jövő amúgyis az általános középiskolai tankötelezettségé, a 12 osztályos iskoláé. Hadd legyenek ezek a falusi gimná­ziumok a terv próbái. így kerültek közös igazgatás alá az általános iskolával. Már az első esztendő siker­rel járt Jánoshalmán. Először is: megszűntek a A szép, egészséges iskola, mellette a pedagógusiak**. szülők aggályai. Tavaly még csak egy első osztály indult, pedig többen kerültek gimná­ziumba a községből. Ki Bajá­ra, ki pedig Kiskunhalasra. Nem egy szülő még év köz­ben megbánta. Itthon mégis csak olcsóbb lett volna a gye­rek taníttatása. Az idén ősszel aztán már két első osztályt kellett indítani. A környező községekből is ide járnak. Másodszor pedig: a szakfel­ügyelők is tanúsíthatják, hogy eredményes itt a munka. Holott eleinte többségük maga is ag­gódott: jó lesz-e ez így? Ma kivétel nélkül jót mondanak, elégedettek az itteni tanítással, a színvonallal, a tanulmányi átlaggal. Nincs elég tanár Ha a kezdeti aggályoskodás­ra rá is cáfoltak az eddigi eredmények, a legtöbb ilyen kis gimnázium súlyos gondok­kal küzd mégis. Szűk a hely, kevés a nevelő... Hogyan állnak Jánoshalmán? — Tanterem dolgában jól — felelte Szabados József igazga­tó. — Nálunk csak délelőtt fo­lyik tanítás, csupán egyetlen általános iskolai felsős osztály jár délután. Már megkezdték az új szárny építését, hat tan­termet kapunk, az elég is lesz. De kevés a nevelő ... Az iskolában 32 nevelő dol­gozik. Ez az általános iskolá­hoz előírt létszám. A három gimnáziumi osztályhoz még öt státust kaptak, az engedélye­zett óraadó kereten kívül — de tanárt nem. Mert van, ahol még jobban szorít a cipő. Sol­ton, Izsákon például. A megye oda irányította a most végzett fiatal tanárokat. S itt kik tanítanak? — A gimnáziumnak egyetlen „saját” tanára van: a mező- gazdasági gyakorlat tanára. A többi kilenc: óraadó. A két helybeli általános iskolából és a mezőgazdasági szakiskolából. Milyen végzettségűek? — Valamennyien nagv gya­korlatú és megfelelő tudású szaktanárok. Négy közülük egyetemi végzettségű, három most jár egyetemre ... Jövőre, ha újabb két osztály indul, már mindenképpen szükségünk lesz új tanárokra. Jövőre: szakközépiskola is Nemrégiben minisztériumi látogatókat kapott az iskola. Meglepetést hoztak. Bejelentet­ték, hogy szakközépiskolává feljesztik a gimnáziumot. Jö­vőre tehát az elsősök szakkö­zépiskolások lesznek. Szabados elvtársék vegyes érzésekkel fogadták a hírt. — Már érdeklődtem: csak a mi iskolánkból annyian jelent­keznek a nyolcadikosok a gim­náziumba, hogy kitelik belőlük égy osztály. Azok, akik min­denképpen gimnáziumba akar­nak menni, ezután nem ma­radhatnak itthon? Az igazgató azt javasolja, hogy az eredetileg tervbe vett két gimnáziumi osztály mel­lett alakuljon egy szakközép- iskola. Különben is a szakkö­zépiskolába, nemcsak jános­halmi és környékbeli gyereke­ket kellene felvennünk, ha­nem ide jönnének a megye déli részéből jelentkezők valameny- nyien. így aztán kevés lenne a két osztály. Még egy jogos kívánság A bejárókról érdeklődöm é- gül. Négy-öt faluból és a ta­nyákról járnak ide iskolába. A jelenlegi 105 tanuló közül 24. — Nincs velük baj. Délután­ra van tanulószobájuk, és az iskola menzáján étkezhetnek. Persze, a bejárórendszer se a gyereknek nem kényelmes, se pedig pedagógiai szempontból nem jó. Kollégiumra viszont ígéretet sem kaptunk még. — Ami azonban nagyobb gond: a jánoshalmi tanyai ta­nulók. Amíg álta’ános iskolá­sok voltak, benn lakhattak a tanyai kollégiumban, a község­ben. Mióta gimnazisták, nem. Mert a kollégium: általános is­kolai. De ha az iskola közös igazgatás alatt van, miért kell a kollégiumban ilyen különb­séget tenni? Amikor 4—5 üres hely is van? Ha itt lesz a tél, attól tartok, sokat fognak hiá­nyozni, s végül kirparadnak. Kár volna értük. Mindent összevetve: Örül­nek-e ennek a gimnáziumnak, vagy csak baj, gond van vele.' — A községnek jó, s ez a legfontosabb. De az általános iskola nevelőinek, tanulóinak is hasznos. A gimnazisták zö­me a mi neveltünk. Segítenek a fegyelem megszilárdításában, hiszen már nagyobbak, éret­tebbek. Az úttörőcsapatban dolgoznak a KISZ-tagck. A kultúrmunkában ’ még sok egyébben is segítenek ... Arra külön is büszkék vagyunk, hogy a legutóbbi szülői érte­kezleten, ahol részt vettek a bejárók szülei, valamennyien meg voltak elégedve a "vere- keik viselkedésével. A vona­ton, autóbuszon fegyelmezettek, vigyáznak egymásra. Nem érdemtelenül jelölte ki az Országos Pedagógiai Intézet kísérleti iskolának a jánoshal­mi gimnáziumot, összesen négy van ilyen az országban. Mester László Cikkünk nyomán „A közelmúltban kértük a Petőfi Népe szerkesztőségét: Tolmácsolja az illetékeseknek, hogy az orgo- vány-kargalai iskolában is tartsa­nak ismeretterjesztő és játékfilm- előadásokat — írja Horváth Emilné levelezőnk —, hiszen Orgovány határának ezen az eléggé sűrűn lakott részén is van sok olyan tanyai lakos, aki szeretne egy-egy jó filmet megnézni. Most öröm­mel vettük a hírt, hogy kéré­sünket méltányolva az első film­vetítést november 29-én este 18 órai kezdettel tartják meg és a jövőben is minden hónap utolsó napján lesz majd filmelőadás a kargalai iskolában. — Köszönjük az illetékeseknek!** lom az ilyeneket, de most itt nem lesz személyválogatás — szólalt meg az előbbi hang, az­tán lepisszegték, valaki csendet kért megint. Küszöb nem tudott meglepőd­ni, annyi mindent látott ma már, de most mégis elállt a lélegzete, mert Horváth Laci állt fönn az emlékmű talapza­tán. — Kedves barátaim — kezd­te el ő is a megszokott formu­lát —, volna egy javaslatom. Egy/perc néma tisztelgéssel ál­dozzunk a forradalmi magyar ifjúság előtt. S a zsibongók egy percre tényleg elcsitultak. — Most pedig énekeljük el a Himnuszt és ki-ki térjen haza az otthonába. Bízzuk az itteni vezetőkre a dolgok továbbvite­lét. S mielőtt bármit is szólhattak volna a meglepett alkalmi nép­vezérek és segítőik, a tanár kö­rül álló negyedik osztály rázen­dített teli torokkal a Himnusz­ra. Meg is ismételék, majd ők maguk kezdték el feltűnően a szétszóródást. ■ Küszöb szinte megkönnyeb­bült az osztály szép, fegyelme­zett magatartását látva. Meg­értette Horváth elgondolását: hazamenetelre bírni a felizga­tott, de még befolyásolható tö­meget. Ebben a pillanatban azonban megérkezett a másik teherautó is, leugráltak róla az emberek — és bár sokan el­szállingóztak a tömegből, de azért még jó párszáz kíváncsi továbbra is ott leste a fejlemé­nyeket. (.Folytatása következik.) f erőltetelten mosolyogtak, s el­vegyültek a tömegben, mások a kis utcán át sietve igyekeztek el a tér közeléből. Néhányan kö­zülük csak álltak konokul, és nem mozdultak a hivatal ajta­jából. Iván szavai jutottak az eszé­be: „Nincsenek felfegyverezve a kommunisták. Egy-két pisz­toly az egész...” Pedig itt az események nagyon, de nagyon gyorsan követik egymást, mint­ha óraműre lenne kiszámítva minden. S nincs, aki ezt meg­tudná fordítani? Azt a kis zömök embert fi­gyelte, aki ott állt csendesen az utca végénél, és lassan a szov­jet emlékmű felé sétált.. — Mit csinálnak itt, embe­rek? — próbálta útját állni a nekihevült csoportnak, de azok szinte félrependerítették az út­ból, és hangosan röhögtek rajta. — Menjen innen, apuskám! — mondta neki a teherautó so­főrje, s hangjában még fel le­hetett fedezni valami enyhe jó indulatot. — Látja, hogy ezek­kel most nem lehet kukoricázni. — Ez a járási párttitkár — mondta valaki a Küszöb háta- mögött állók közül —, jó ember különben, de most mi a fenének akadékoskodik, nemhogy men­ne innét, mielőtt még rá is sze­met vetnek. S a titkár, mintha megértette volna, hogy egyedül semmit sem tehet, behúzódott egy kapumé­lyedésbe, s onnét figyelte égő szemekkel, görcsösen rángatózó arccal az eseményeket. Nem ment oda hozzá senki, pedig azelőtt öten-hatan is megszólí­tották az utcán. — Végeredményben én sajna-; mintha védeni akarnák valaki­től, harcra készen vették körül a felszólalót. S a következő percekben kö­vek repültek a tanács címeres tábláira, a pártház homlokzatán villogó vörös csillaghoz — s az üveglapok csörömpölve hullot­tak a kövezetre. A járdákon állók ijedten reb­bentek szét. Egy borzas hajú fiatalember már a tanácsépület homlokza­tán feszegette a csillagot. Nem boldogult. Kalapáccsal kezdte püfölni az üveglapokat. A térre egy teherautó farolt be. Láncokat, feszítővasakat do­báltak le róla. A bulldogarcú vezényletével nekivadult embe­rek másztak fel a tér belső csücskében álló szovjet hősi em­lékműre, és láncokat kötöztek rá. S megkezdődött a kegyetlen munka, az emlékmű ledönté­séért. Előbb körülvésték, majd a láncokat a teherautóhoz kö­tözték, és próbálták elhúzatnl. De még így se boldogultak. Üjabb teherautóért menesztet­tek. S közben a fekete követségi gépkocsiból kiszálló utasok szorgalmasan fényképeztek. Egész csoport vette körül őket. Tapogatták a szép DT jelű au­tót, s akadt olyan is, aki német és angol szavakat keverve ma­gyarázott nekik. A sportruhás gyorsan jegyezgetett. Küszöb megrettenve figyelte a történteket. Nem tudta volna megmagyarázni, hogy mi játszó­dik le benne. A pártházból, a tanácstól, hivatalokból kijövő embereket figyelte. Arcukon a riadt tehetetlenség kemény és torz vonása ült. Voltak, akik szobor talapzatára. Szép, érces hangon szállt a szava, és las­san megint a diákság köré gyűl­tek a „mindent lehet” hangula­tától megittasodott emberek. — Barátaim, mi közigazgatási reformokat akarunk. Üj veze­tőséget akarunk látni a város élén, de mindezt törvényes úton. Itt a forradalmi néptömeg ha­talmazzon fel bennünket az in­tézkedésre és mi élni fogunk a jogainkkal. — Felhatalmazunk! — kiáltott fel hozzá egy borízű hang. — Délután összeül az új nép­tanács, minden réteg képvise­lőiből, az értelmiség, a paraszt társadalom és az iparosok is ott lesznek. Egyetértetek velem, ba­rátaim? Megint felzúgott a diákság j.hurrá”-ja és az egyetértők kiáltozása. Most a bulldogarcú pesti fia­talember kért szót. Kivárta a csendet, majd enyhe gúnnyal kezdett beszélni, mintha keve­sellné, amit az előtte álló mon­dott: — Budapestről jöttem, a bu­dapesti forradalmi ifjúság ne­vében szólok, az ő üzenetüket hozom. A hatalommal nem le­het játszani! — Felemelte a hangját, szinte kiáltotta: — A hatalom a miénk! És ha itt még útjába áll valaki a forradalom­nak, hát elsöpörjük az útból. Le a vörös csillagokkal a köz­épületekről, le a vörös csillagos jelvényekkel, címerekkel, táb­lákkal! Le a hódítók emlékmű­veivel! — ordította teli torokkal —, s várta a hatást. A tömegből szinte vezényszó­ra kicsapódott tíz-tizenöt el­szánt arcú fegyveres ember, s

Next

/
Oldalképek
Tartalom