Petőfi Népe, 1964. november (19. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-07 / 262. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! MAGYAR, SPAR.T 8ACS ­XIX. ÉVFOLYAM, 262. SZÄM Ara 80 fillér KISRUN MEGYEI IAPJA 1964. NOVEMBER 7, SZOMBAT Díszifinnepség <T0, cs megyeszékhelyen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 47. évfordulóján A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 47. évfordulójáról tegnap este a Katona József Szín­házban megtartott díszünnepségen emlékeztek meg megyeszékhelyünkön. A díszünnepség el­nökségében helyet foglalt AVmási Lajos üzemi dolgozó, Balabán Sándor őrnagy, az MHS me­gyei elnöke. Bene András, a Kecskeméti Járási Tanács V. B. elnöke, dr. Bodóczky László, a megyei bíróság elnöke, a megyei népfrontbizott­ság elnöke, Borsos György, a KISZ megyei tit­kára, Buda Gábor, a megyei tanács vb-elnök- helyettese, Budai Ferenc termelőszövetkezeti párttitkár, Brachna János, a MÉSZÖV elnöke, Erdélyi Ignác, a kecskeméti városi pártbizott­ság első titkára, Erdősi József, a megyei párt- bizottság titkára, dr. Glied Károly, a me­gyei pártbizottság titkára, Greiner József, a vá­rosi pártbizottság titkára, Jámbor Pál alezre­des, a Munkásőrség megyei parancsnoka. Kassai Kálmán üzemi dolgozó, Kállai Árpádné üzemi dolgozó, Kerekes Szilveszter alezredes, dr. Ko­cher László, a NEB megyei elnöke, Korb Vil­mos alezredes, Kovács Anna üzemi dolgozó, dr. Losoncz Mihály alezredes, Madarász László, a megyei tanács vb-elnökhelyettese, dr. Mészöly Gyula, a Duna—Tisza közi Mezőgazdasági Kí­sérleti Intézet igazgatója, Miklós János, az Ál­lami Gazdaságok Bács-Kiskun megyei Igazga­tóságának igazgatója, dr. Molnár Frigyes, a me­gyei pártbizottság első titkára, Neiner János, az ÉM Bács-Kiskun megyei Állami Építőipari Vál- latának igazgatója, Pankovits József né, a nő- tanács megyei titkára, Reile Géza, a városi ta­nács vb-elnöke, Soós Pálné ktsz-tag, Szabó lmréné termelőszövetkezeti tag, Szabó Lajos, a megyei pártbizottság osztályvezetője, dr. Szabó Sándor megyei főügyész, dr. Szalóki László ez­redes, megyei rendőrfőkapitány, dr. Tompa Béla. a megyei tanács vb-elnökhelyettese. Tóth Ferenc pedagógus, dr. Varga Jenő, a megyei tanács vb- elnöke, Vörös Vilmos, a kecskeméti járási párt- bizottság első titkára, dr. Weither Dániel, a Petőfi Népe főszerkesztője, ZablahóczJci Pál üze­mi párttitkár. A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után Erdősi József nyitotta meg az ünnepséget. Utána Miklós János, a megyei párt-vb +ag.ia, az Állami Gazdaságok Bács-Kiskun megyéi Igaz­gatóságának igazgatója mondott ünnepi beszé­det. Miklós János ünnepi beszéde A mai napon — együtt az egész világ haladó erőivel — ünnepi érzésekkel emlékezünk 1917 októberére. A dicsőséges Nagy Októberi Szocialista For­radalom 47. évfordulóját ünne­peljük, azét a forradalomét, amely megnyitotta a szocializ­mus világméretű győzelmének korszakét. Negyvenhét évvel ez­előtt, a nagy Lenin vezette kommunista párt irányításával az emberiség legjobbjainak ál­mát váltották valóra Oroszor­szág munkásai, parasztjai azzal, hogy a föld egyhatodán a vi­lágtörténelemben először győze­lemre vitték a szocialista for­radalmat. A Szovjetunió népei történelmileg viszonylag rövid idő alatt felszámolták a mérhe­tetlen gazdasági elmaradottsá­got, és — a belső és nemzetkö­zi reakció minden erőfeszítése ellenére — élenjáró szocialista országot hoztak létre. E világra szóló győzelem kö- • vetkeztében létrejött az első népi állam, amelynek érdekei egybeesnek az egész haladó em­beriség céljaival, amely nem­csak elindította, hanem az el­múlt évtizedek alatt táplálta és táplálja ma is az emberi sza­badságért, a békéért, a nemzeti függetlenségért és a szocializ­musért folyó küzdelmet. Az emberiség örök hálóval adózik a szovjet népnek azért a nehéz, áldozatos küzdelemért, amelyet a második világháború idején a szocialista haza vé­delmében és az emberiségnek a fasizmustól való megmentése érdekében vívott. Szocializmust építő népünket büszkeséggel tölti el. hogy Oroszország után nálunk gyúlt ki először a szocialista forra­dalom fáklyája, mely 1919-ben a dicső Magyar Tanácsköztársa­ságban öltött testet. Népünket összeköti a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalommal az a tény is, hogy a forradalom szü­lötte, a Szovjetunió hadserege űzte ki hazánkból a német meg­szállókat és hozta el népünk­nek a békét, a nemzetközi füg­getlenséget és a társadalmi fel­gét. Szocialista építésünket is végigkíséri a Szovjetunió ön­zetlen segítsége és támogatása. Szovjet elvtársaink, barátaink megosztják velünk gazdasági ta­pasztalataikat, elősegítik nép­gazdaságunk fejlődését és sok­szor még áldozatok árán is meg­értők gondjaink iránt. Ez a barátság tovább erősö­dik napjainkban is. Népünk szé­les körű helyeslését váltotta ki a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának ha­tározata a Szovjetunió Kommu­nista Fártja Központi Bizottsá­ga és a szovjet kormányban végbement változásokkal kap­csolatban. Örömünkre szolgál, hogy a Szovjetunió Központi Bizottságának irányvonalát vál­tozatlanul a XX., XXL. XXII. kongresszus programja — nem­zetközi viszonylatban pedig a kommunista és munkáspártok 1957-es és 1960-as nyilatkozata — szabja meg. Számunkra a Szovjetunióval való barátság azt jelenti, hogy hűek maradunk eszméinkhez, a népek felszaba­dításának ügyéhez, az imperia­lizmus elleni harchoz. Ez a ba­rátság proletár internacionalista meggyőződésünkből fakad, né­pünk érdekeiből következik és közös harcunkon nyugszik. A Magyar Szocialista Mun­káspárt és kormányunk politi­kája nyomán hazánkban, is si­keresen valósulnak meg a Le­nin vezette forradalom hagyaté­kai és útmutatásai. Pártunk he­lyes politikájának eredménye, hogy leraktuk a szocializmus alapjait és most a szocializmus teljes felépítésén munkálko­dunk. További előrehaladásunknak, a szocializmus teljes felépítésé­szabadulás történelmi lehetősé; 4iek feltetele, hogy gazdasági A lakosság örömére A kecskemétiek nehezen várták már az új MÁVAUT-pálya- udvar. elkészülését, amelyet a KISZ-fiatalok lelkes munkája révén — akik a körülötte levő Felszabadulási-park rendbehozá­sát vállalták — most már megfelelő környezetben találhatunk. A műszaki átadás-átvétel már megtörtént, s néhány hiányosság pótlása után rövidesen a forgalom számára is megnyílik a pá­lyaudvar. Ezen a télen mór sem kell a szabad ég alatt vára­kozniuk az utasoknak. Hetényegyházán és Nyáriőri ncen új postaépület létesült. Képünkön a takaros nyárlőrinci postahivatalt mutatjuk be. A posta eddig magánházban, nehéz körülmények között műkö­dött, s a közeli napokban rendezkedik be új helyén — nem kis örömére a postásoknak és a lakosságnak. építő munkánkat meggyorsít­suk. eredményesebbé tegyük és a korszerű követelményeknek megfelelően minél magasabb színvonalra emeljük. Az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül me­gyénk is. Az utóbbi nyolc év alatt például mintegy 20 ezer fővel nőtt az iparban foglalkoztatot­tak száma. Az itt termelt ér­ték mintegy 25 százaléka ex­portra kerül, ami közvetlenül befolyásolja országunk helyze­tét. Ez ad különös súlyt annak, hogy a mennyiségi tervteljesíté­sen túl, igen fontos a minőségi mutatók teljesítése is. Iparunk színvonala még elmarad a kor­szerű követelményektől, ezért különösen nagy jelentősége van a technika fejlesztésének, a munkatermelékenység növelé­sének, s a termelés gazdaságo­sabbá tételének. Szükséges, hogy e feladatok megoldására a megye minden dolgozójának ti gyeimét ráirányítsuk. Megyénk iparán belül külön figyelmet kell fordítani építői- iparunk munkájának állandó javítására, mert ettől függ szá­mos nagy jelentőségű beruházá­sunk befejezése, nem utolsósor­ban a legszélesebb tömegeket érintő ; lakásépítési program megvalósítása. Az elmúlt években nagy fej­lődésen ment keresztül me­gyénk mezőgazdasága is. Pár- {FoJylatas a 2. oldalonJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom