Petőfi Népe, 1964. október (19. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

J XIX. EVT. 230. SZ. Ara 60 fillér 1964, OKT. 1. CSÜTÖRTÖK Olasz vendégek a Kecskeméti Konzervgyárban A megyénkben tartózkodó nyolctagú olasz szövetkezeti delegáció tegnap, a délelőtt fo­lyamán ellátogatott a Kecske­méti Konzervgyár 1-es telepé­re. Az üzemben Baracskai Ist­ván, a termelési osztály veze­tője tájékoztatta a vendégeket a gyár termelésének alakulásá­ról, a beruházásokról és a gyárt­mányok exportálásáról. Képünkön Enrico Ferrari (bal- npl) a küldöttség vezetője, va­lamint az olasz és magyar szak­embereik a konzervgyár udva­rán. Hogyan tovább? Hogyan tovább a községfej­lesztésben? Ennek meghatározá­sa volt a cél nemrégiben a me­gyei tanácsnál megtartott érte­kezleten, ahol fél esztendő mun­kájára vetettek visszapillantást a megyei, járási és helyi taná­csok vezetői, községfejlesztési előadói. A tapasztalatok, ha — minden egyébtől elvonatkoztatva — csu­pán a tervteljesítés számadatait vizsgáljuk, kedvezőek. Amíg a tavalyi első fél évben 63,9 szá­zalékra, addig ez év azonos idő­szakában 67,1 százalékra teljesí­tette bevételi tervét megyénk. Ami pedig a kiadásokat illeti: a tavalyi 40,7 százalékkal szemben az idei 51,2 százalék szintén eredményről, előrelépésről ta­núskodik. Annál is inkább, mert mindenki tisztában van veie, hogy a számok mögött az új járdák ezer és ezer méterei, új utak, megjavított dűlőutak, új tantermek, kultúrházak, óvodák stb. „húzódnak” meg, szolgálják a községek, városok lakosait. — Az eredményekért dicséret mindazoknak, akiket illet — mondotta a munkaértekezleten Buda Gábor, a megyei tanács vb-elnökhelyettese. — Most mégis inkább a hiányosságokat kutassuk, amelyek hátráltatták a munkát, s amelyek, ha nem lettek volna, még szebb ered­ményeket mondhatunk a ma­gunkénak . százezer forint volt ez az érték; ez már figyelmeztet. Elsősorban arra, hogy a kecskemétiek szí­vesen fáradoznak szőkébb hazá­juk fejlődéséért,- szépüléséért; társadalmi munkájuk értékével készségesen toldják meg az ál­lam kasszájából különböző új létesítményekre fordított millió­kat. Csakhogy a társadalmi mun­kát szervezni kell, méghozzá jól. S ebben — hogy Kecske­métnél maradjunk — a városi tanács vb apparátusa nem volt következetes. A Hunyadi János utca lako­sai — hogy csak egyetlen pél­dát említsünk — járdaépítés re­ményében nemcsak kézzelfogha­tó segítséget, hanem mintegy ötezer forint készpénzt is kí­náltak erre a célra. S a járda mégis másutt, kevesebb lakosú környéken, társadalmi munka .igénybevétele nélkül épült meg, a befizetett pénzt pedig vissza­utalták a Hunyadi utcaiaknak. íme, máris adódik a feladat; amit vétek lenne mellőzni az esztendő hátralevő részében. Nemcsak hangoztatni a társa­dalmi munka jelentőségét, ha­nem igénybe is venni azt — méghozzá gondos, körültekintő szervezéssel. Mert az elvégzett munka — értékén felül — biza­lomban is kamatozik. Jövőre 36 millió forintot fordítanak az új ültetvények járulékos beruházásaira Mint ismeretes, megyénkben nagy területen létesítenek sző­lőt és gyümölcsöst a második ötéves terv végéig. ”t év alatt egymilliárd forintot költenek a táj kertészeti kultúrájának fej­lesztésére, a vidék homokterü- l*»tének hasznosítására. A kije­lölt területből eddig 40 ezer holdat telepítettek be szőlővel és gyümölcsössel. A E ács-Kiskun megyei Ta­nács Végrehajtó Bizottsága meghívására szerdán délelőtt kétnapos látogatásra Kecske­métre érkezett a Magyar Újság­írók Crszágos Szövetségének belpolitikai szakosztálya. Az új­ságírók között volt Gábor Pál, a MUCSZ főtitkárhelyettese, Perlai Rezső, a Tanácsok Lap­ja és Bek Gyula, a Képes Új­ság főszerkesztője, Pintér Ist­ván, a Népszabadság, Lendvai Vera, a Népszava, Illés Sándor, a Magyar Nemzet, Teszkó Sán­dor, a Szabad Föld, Prukner Pál, a Pest megyei Hírlap, Mé­száros Ferenc, a Képes Újság és Novobáczki Sándor, a Ma­gyarország munkatársai. A kétnapos látogatáson részt vett a kelet-németországi Zeit im Bild két szerkesztője: Lena Szmolni és Paul Fridmann. A megyei tanács székházában a vendégeket dr. Molnár Fri­gyes, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Varga Jenő, a megyei tanács vb elnöke, dr. Tompa Béla és Madarász Lász­ló, a megyei tanács vb elnök- helyettesei és dr. Weither Dá­niel, a Petőfi Népe főszerkesz­tője fogadták. Dr. Varga Jenő a bevezető üdvözlő szavak után rátért a megye gazdasági, kul­turális és egészségügyi helyze­tének ismertetésére. A tájékoz­tató nyomán a jelenlevő újság­írók több kérdést tettek fel, amelyre részben dr. Varga Je­nő, részben dr. Molnár Frigyes adtak választ. i Később a vendégek megte­kintették a Bács megyei Film­híradót. Kora délután Reile Géza, Kecskeméti Városi Tanács A tájat is teljesen átformáló ültetvények újszerű feladatokat szabnak meg megyénk kertgaz­dálkodásának fejlődésében. A következő években — miután az eddigi telepítésekkel egy időben erre nem mindenütt ke­rült sor — a szőlősöket és gyü­mölcsösöket kiszolgáló létesít­mények, mint például pincék, présházak, csomagolok és egyéb Végrehajtó Bizottságának elnö­ke számolt be a tanács város- rendezési tevékenységéről, majd az újságírók Izsákra utaztak, ahol megtekintették az állami gazdaság szőlő- és gyümölcsül­tetvényeit és az állami pince- gazdaság szőlőfelvásárló és fel­dolgozó telepét. A mai napon a belpolitikai szakosztály Jánoshalma község­be látogat el, ahol megnézi a tsz-közi sertéshizlaldát, a ter­melőszövetkezetek közös szőlő- és gyümölcsültetvényeit. A két­napos látogatás a soltvadkerti általános iskola és a kiskőrösi Petőfi-szülöház megtekintésé­vel ér véget. technikai felszerelések beszer­zéséről, létrehozásáról kell gon­doskodni. Hiányuk, bár még csak részben fordultak termőre az új ültetvények, máris gondot okoz a gazdaságoknak. A már meglevő szőlőfeldolgozó üzemekben a korszerű gépek alkalmazásával nemcsak gyor­sabban halad a préselés, de több és jobb minőségű mustot nyernek. Ám miután a szőlő­sök és gyümölcsösök úgyneve­zett „közművesítése” több mint kétmilliárd forintot vesz igény­be, a nagyobb beruházásokra csak a harmadik ötéves terv időszakában kerülhet sor. A gyors átmeneti megoldásokat szolgáló létesítmények tervei már készülnek. Jövőre mintegy 36 millió forintot költenek já­rulékos breuházásokra. Ezt kö­vetően a termőre fordulással egybehangolva alakítják ki a présházakat, gyümölcscsomago- lókat, feldolgozókat, növelik majd a pincék térfogatát. A kertészek által elkészített új gyümölcsérési „prognózis” évek­re megszabja az ezzel kapcso­latos feladatokat. Jövőre a súlyponti szőlőtermelő vidéken, Jánoshalmán, Szabadszálláson, újabb feldolgozó üzemek épül­nek. A tervek szerint 75 gyü­mölcstároló és válogató építését kezdik meg. Nézzük tehát, hol „szorít a cipő?”, s forduljunk ismét a számok segítségéhez. Az esz­tendő első felében sajnálatos visszaesés volt tapasztalható a társadalmi munka szervezésé­ben. Míg 1963 első felében a megyébeh 11 millió 367 ezer fo­rint értékű társadalmi segítséget könyvelhettünk el, az idén a la­kosság társadalmi munkájának értéke mintegy hárommillió fo­rinttal kevesebb. A múlt évben meghirdetett megyei községfejlesztési verseny ez év májusában történt értéke­lésekor például a városok közül a legjobbnak kijáró 350 ezer fo­rintos — további fejlesztési cé­lokra fordítható — jutalmat Kecskemét nyerte el. Ilyen előz­mény után természetesnek ve­hetnénk, hogy az erkölcsi és anyagi elismerés — nem is szól­va a városfejlesztés eredményei­nek élvezetéről — újabb tettek­re, még nagyobb sikerekre ser­keit. A munkaértekezleten még­is Baja, Dunavecse, Kiskunfél­egyháza mellett így emlegették a megye székhelyét: A társa­dalmi munka értéke tekinteté­ben lemaradt a megyei átlag­tól. Kecskeméten az idei városfej­lesztési célkitűzésekhez felaján­lott társadalmi munkából az el­ső fél évben elvégzettnek az értéke mindössze 0,3 százaléka a teljesített kiadásoknak. A há­romtized százalék több mint 67 ezer forint értékű társadalmi se­gítséget jelent. S ez nem lebe­csülendő. De ha hozzávesszük, hogy a múlt év azonos idősza­kában több mint egymillió-hat­Vessünk egy pillantást ezután a kiskunfélegyházi járási tapasz­talatokba, ahol a társadalmi munka teljesítése az éves terv­hez viszonyítva mindössze 35,9 százalékos. Megokolasa pedig így hangzik: Több községben —- Csólyospáloson, Kunszálláson; Pálmonostorán és Tiszaújíalun — a vízmű és a vízhálózat épí­tésének elhúzódása miatt nem kínálkozott lehetőség a társadal­mi munkára ... Szóba kerültek az ilyen pél­dák az értekezleten is. És nem­csak a társadalmi munka olda­láról. Felvetődött — többek kö­zött — a törpe vízművek építé­sével kapcsolatban a vegyes fe­dezetű beruházási források jobb összhangjának az igénye. Mert enélkül nagyon feleslegesen csak pénzügyi zavarok keletkez­hetnek, a befektetett pénzek haszna évek múlva jelentkezik és kárt is jelent. Egyrészt anya­got, csöveket, gépházat, esetleg hidroglóbust vonnak el olyan községekből, ahol mór égető szükség lenne rá, másrészt a la­kosság csak bosszankodhat amiatt, hogy valamit lát ugyan a vízmű kellékeiből, de ki tud­ja, mikor veheti birtokba a lé­tesítményt. Térjünk azonban vissza a társadalmi munkára. A múlt évi KÖFA-eredményeket összegező bajai nagyaktíva felhívta a fi­gyelmet azokra a lehetőségekre, amelyeket a társadalmi munká­ra felszabadulásunk 20. évfordu­lójára való méltó készülődés kí­nál. Fásítással, parkosítással, a házak, iskolák, óvodák stb. csi­nosításával sokat tehetünk ezért. Megyénk lakosságának tettrekészsége mellett rendkívül sok lehetőséget kínáínak még a helyi szunnyadó, kallódó más anyagi erőforrások. Például sportpályákat, játszótereket léte­síthetünk, szerelhetünk fel ezek­ből. S a helyi gondos és cél­tudatos körültekintés bizonyára még sok egyéb lehetőséget is feltárhat, amelyek — súlyos százezer forintok befektetése nélkül is — a lakosság igényeit, községeink, városaink előrelépé­sét, fejlődését szolgálhatják. Hogyan tovább? — vetettük fel a címben. A megyei munka- értekezlet résztvevői sok-sok részletkérdésre kitérően állapod­tak meg a módozatokban. S ha a tettekre váltás közben — az év hátralevő részében — okos helyi politikában, a községek, városok lakosságának vélemé­nyére, kezdeményező, segítő­készségére támaszkodnak, nem maradhat el a haszna sem. P. I. Budapesti újságírók kétnapos látogatása a megyében /

Next

/
Oldalképek
Tartalom