Petőfi Népe, 1964. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-12 / 214. szám

Számadás és útravaló Egy jól sikerült KlSZ-taggyűlésről Csillagászati hét szeptember 14-töl 19-ig A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat csillagászati és űrhajózási szakosztályai szep­tember 14. és 19. között rende­zik meg az idei országos csilla­gászati hetet. Ezeken a napo­kon Budapesten és a vidéki nagyvárosokban szakemberek tartanak előadásokat a csillagá­szat eddigi eredményeiről, illet­ve azokról a kilátásokról, ame­lyekkel a jövő kutatásai ke­csegtetnek. Fehér kartonlapos, ízléses ki­állítású meghívót kaptak kéz­hez a minap, a megyei tanács Korvin Ottó KlSZ-alapszerve- zetónek tagjai. Vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlésre in­vitálta a meghívó a szervezet ötvennégy fiatalját, akik az igazoltan távolmaradók kivéte­lével mindannyian ott voltak a tanács kultúrtermében. Nem­csak meghallgatták a vezetőség beszámolóját az elmúlt négy év munkájáról, a további fel­adatokról, hanem ők is el­mondták elképzeléseiket. Amit elvégeztek Bálint István alapszervezeti KISZ-titkár, a vezetőség be­számolójának előterjesztője, nem volt könnyű helyzetben, amikor röviden össze kellett foglalnia az ifjúsági szervezet elmúlt négyévi tevékenységét. Hiszen egy-egy érdekesebb té­mánál jól esett volna kissé időzni, elmondani miként sike­rült például tizennégy fiatalnak egyetemi diplomát, huszonhá­romnak érettségi oklevelet sze­reznie az elmúlt négy év alatt, beszélni arról, miként segíti az alapszervezet a jelenleg tanuló négy egyetemistáját, a hét kö­zépiskolást, a marxizmus—le- ninizmus esti egyetemre, és a mérlegképes könyvelői tanfo­lyamra járókat. A kecskeméti KlSZ-lakásópí­mé főseknél 300 dta társadalmi mun­kát végzett az alapszervezet tagsága, nemrég elkészítették egy idős konzervgyári özvegy­asszony épülő házának teljes tervdokumentációját, elvégezték a kitűzési munkákat, Tohay László és Csikai László tanul­mányt készített a megye tőzeg«- készletének kitermeléséről, ami a gyakorlati megvalósítás után több millió forint hasznot je­lent majd a népgazdaságnak. — Mégsem lehetünk teljesen elégedettek, mert az „Ifjúság a szocializmusért” mozgalom követelményeinek teljesítésével elmaradtunk. Ezt is jó lenne mielőbb pótolni — jegyezte meg a KISZ-titkár. Tanulságos vita A hallgatóság soraiban ülő fiatal mérnökök, technikusok, előadók, főelőadók, adminiszt­rátorok egyetértettek a beszá­molóval, de a több mint tíz hozzfászóló önkritikusan tette hozzá: Az elért sikereknél még többre lettek volna képesek. Javaslataik is ebből indultak ki. — Ha már patronálni akarjuk valamelyik tsz KISZ-alapszer­vezetét, előbb ismerkedjünk meg az ottani fiatalokkal, mun­kaidőn kívül. — Vállaljon alapszervezetünk is védnökséget az új épülő kecskeméti Felszabadulási park létesítése felett. Az építési osz­tály fiataljai felajánlják a tel­jes tervdokumentáció elkészí­tését. — Szeretném, ha a jövőben időben megkapnám a meghí­vót a taggyűlésekre és a ren­dezvényekre. Ilyen és ehhez hasonló hoz­zászólások hangzottak el. Érdemes volt a felmerült igényekre is felfigyelni. Pél­dául: többet kellett volna tö­rődnie a KISZ-nek a tagság munkában való helytállásával, jobb lehetett volna a szerve­zeti élet, ha a vezetőségi ta­gok személye nem változik szinte minden évben, és akkor is, ha a vezetőség jobban tá­maszkodik a bizalmi kra^ és az aktivistákra. Arról is szó esett, hogy nem könnyű egyidejűleg dolgozni és tanulni, valamilyen formában ebben is segíthetné a KISZ-szervezet a fiatalokat Volt aki megjegyezte: szívesen végzett fizikai munkát a kecs­keméti buszállomás parkosítá­sánál, de ha a szakmájának megfelelően segítséget ad, ez sokkal több hasznot jelentett volna. De, hogy a fizikai munkát sem becsülik le, nemcsak a Felszabadulási park létesítésé­vel kapcsolatos felajánlás iga­zolja, hanem az is, hogy a me­gyei tanács napközi otthona udvarának rendbetételét is vál­lalták a fiatalok. — Előrelépni Sok fontos elvi, gyakorlati problémát tisztázott ez a tag­gyűlés. Legfőbb tanulsága azon­ban mégis abban rejlik — amit az új vezetőségnek is messze­menően figyelembe kell majd venni —, hogy nem elegendő „felülről” irányítani az alap­szervezet életét. Fokozottabban kell támaszkodni a tagságra, s annak kezdeményező, segítő szándékát szükséges és hasz­nos is felkarolni. Kétségtelen: a tagság sokat vár az új ve­zetőségtől, de önmagától úgy­szintén. Györgyfalvai György, a megyei tanács pártszervezetének tagja megállapította, hogy a KISZ kapcsolata a pártalapszerve- zettel kielégítő. Segítő, irányító készség jellemzi a párttagokat s ebben a vonatkozásban a jö­vőben még többet kíván nyúj­tani a pártalapszervezet. Kom­munista fiatalokat akarunk ne­velni — hangisúlyozta Györgyfal­vai elvtárs, s örömmel tette hozzá: már nevelődik a K1SZ- szervezetben a párt utánpótlá­sa, hiszen jelenleg kilenc fia­tal párttagot és tagjelöltet tar­tanak számon. Mindent összevetve a Korvin Ottó K rSZ-alapszervezet tag­gyűlése elérte célját. Alaposan, őszintén cserélték ki vélemé­nyüket, tapasztalataikat a fia­talok. Körültekintő, megfontolt módon választották meg a ve­zetőség új tagjait. A jelölő bi­zottság minden személynél rész­letes indokolást adott, nemcsak személyeket, hanem feladato­kat illetően is. S ahogy én lát­tam, mindez elegendő útrava- lóul szolgál majd mind az új­donsült ifjúsági vezetők, mind a küldöttértekezleten megvá­lasztott fiatalok, s általában a KISZ-alapszervezet tagjai szá­mára a további munkához. Bubor Gyula Fortuna kegyeltje A szerencse szeszélyes isten­nője úgy látszik megkülönböz­tetett jóindulattal viseltetik a megyénkbeli Tabdi község fránt. Az utóbbi időben ugyanis nem múlik el év anélkül, hogy For­tuna a község lakói közül vala­kit meg ne örvendeztetne egy- egy nagyobb összegű lottónye­reménnyel. A kis községben évek óta legalább évente egy­szer mindig „kikerül” egy négy- találatos szelvény. Az idén a szerencse a 35. já­tékhéten kopogtatott Tabdira, mégpedig nem is egy, hanem egyszerre két családhoz. Azon a játékhéten ugyanis Kovács Vin­ce, a helybeli Szőlőskert Ter­melőszövetkezet tagja, ponto­sabban nyolcéves Gabi fia állí­totta ki a jelentős nyereményt eredményező szelvényt, s ugyan­csak négy találatot ért el a 35. játékhétre beküldött szelvényé­vel özv. Tárnoki Józsefné. A két családnak az OTP me­gyei fiókja a napokban a hely­színen fizette ki a nagy összegű > nyereményt. A nyolcgyerekes Kovács család a 170 ezer forin­tot meghaladó tiszta nyere­ményből új családiház-építését tervezi, Tárnoki néni pedig há­za tatarozása és a villany beve­zetése után fennmaradó össze­get nyugdíjpótlókónt hasznosít­ja. _________________ Siker es esztendő A napokban ünnepelte meg­alakulásának egyéves évfordu­lóját a Hajós—Miske Takarék- szövetkezet. A tavaly szeptem­berben 324 taggal alakult szö­vetkezet működési területe Ha­jós, Miske, Drágszél, Homok­mégy, Öregcsertő, valamint a hozzájuk tartozó puszták és szállások, s már az első évfor­dulón szép eredményeket köny­velhet el. Jelenleg ugyanis 482 tagja van a takarékszövetkezet­nek, a betétállománya 3 millió, a kölcsönkihelyezése pedig 750 ezer forint. S ezen túl az első félévi értékelésnél a megye 24 takarékszövetkezetének verse­nyében a hajós—miskei lett az első. (TudósítónktóLV Ismét a bőrtőn küszöbén Mindössze huszonegy éves. Ez év június 18-án töltötte le a korábban elkövetett lopások miatt kiszabott két év és nyolc hónapi szabadságvesztés bünte­tését, s ügyével ismét a bűnül­döző szervek foglalkoznak. Szabadulása után a Buda­pesti Vörös Csillag Traktor­gyárban helyezkedett el, mint betanított csiszoló munkás. Két héttel később azonban már Pillanatkép — Ejnye asszonyom, hát szabad ilyet? Az utcán csinál egy kis pótbevásárlást. Azt mondja, hogy nem ön az egyedüli, s hogy régi szokás ez, ha úgy hozza a véletlen... Persze, persze, csak tréfáltunk mi is, s nincs is semmi kifogásunk ellene. Csupán meg­tetszett ez a derűs pillanat, hogy — elnézést — „lencsevégre” kaptuk. Reméljük, nem haragszik? csak a csavargás töltötte ki a napjait. A nyomozati iratok között la­puló, kusza sorokban írott ön­vallomásában sorolja, mivel „foglalkozott” csavargás köz­ben. A munkásszálláson ellop­ta társának ruháját, egy buda­pesti, leittasodott férfival kö­tött ismeretség után lecsatolta annak értékes Doxa-karóráját. Ugyancsak Pesten feltört egy hálókocsit, s onnan emelt el ruhaneműt. Egy kecskeméti tanyába ablakbetörés útján ju­tott be, s apróbb ingóságokon kívül 1500 forintot lopott. Ha­sonló cselekményt követett el Kiskunfélegyházán is, s az ily módon szerzett pénzt elszóra­kozta. Végül a saját szüleit, öccsét próbálta megkárosítani, de eközben tetten érték. Pásztor József, Kiskunfélegy­háza, Tóth Kálmán u. 2. szám alatti lakos most a Kecskeméti J árási-V árosi Rendőrkapi tány­ság előzetes letartóztatásában várja az igazságszolgáltató szer­vek újabb ítéletét. PETŐFI NEPB A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapla. Főszerkeszt 5: ár. Weither Dániel. Kiadja a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Mezei István igazgatr Szerkesztőség: Kecskemét. Városi ranácsház Szerkesztőségi telefonközpont 26-19, 25-18. Szerkesztő oizottság: 10-38 Vidéki lapok: 11-22 Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér i Telefon: 17-09. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: a helyi postahivataloknál é.- kézbesítőknél. Flóflzetésl db ■ nőnapra 13 forint Bács-Klskun megyei Nyomda V. Kecskemét - Telefooi 11-85 index: 25 QC5, As erkölcs árnyékában zsebkendőt keres. Hátát meg­görbítette a nyolcvanhárom év, s szemében már csak visszfé­nye van a valamikori erőnek, fiatalságnak. — Nem tudom, lehet-e az én bajomon segíteni — kérdezi fé­lénken, s a biztatásra megindul benne a panasz áradata. — Hét gyerekem van, akik havi ötven forintot adnak nekem a megélhetésre. Mikor dolgozni tudtam, még elég volt a há­romszázötven forint, most azon­ban már kiesik a munka a ke­zemből, s ez a pénz nagyon kevés. Jön a tél, tüzelőt kelle­ne venni, de miből? Kértem, hogy adjanak valamivel töb­bet, de azt írták, örüljek, ha ezt is megkapom. Kopog az írógép, s újabb drá­ma részletei kerülnek papírra. A gyerekek valahol elégedetten és nyugodtan végzik munkáju­kat, nem bántja őket a lelkiis­meret, a magára maradt szülő sorsa miatt. Elsősorban pedig itt mutatkozik meg az erkölcs, a szülő tisztelete, a kötelesség­tudat. Mert elég-e az, ha el­végzi napi munkáját az illető, de erkölcsének ilyen mély árnyoldala van. Számot tart- hatnak-e az ilyen emberek a társadalom megbecsülésére, a munkatársak tiszteletére? Egy­általán nem. Hogy néz a tehe­tetlen szülő szemébe az a férfi, aki még havi ötven vagy száz forintot is sajnál attól, aki 15—20 évig dolgozott érte, fél­retéve saját érdekeit? Hogy áll majd az apja koporsója mellé az, aki megtagadta vak édes­apjától a havi egy liter bort, mert a pénz kocsira és kül­földi útra kell? Arra nem gon­dol, hogy a ma hetven éves ember, mint kovács azért verte a vasat harminc évig, hogy belőle mérnök legyen, s a nagy erőfeszítésbe vesztette el sze­me világát. Az erkölcs árnyékában élnek ezek az emberek, s a társada­lom, a közvélemény jogos fel­háborodásának ad hangot, ha mélyen elítéli őket. t Általános emberi követel­mény, hogy a felnőtté vált gyerek gyámolítsa elaggott szü­leit. Ennek az erkölcsi normá­nak a mi társadalmunkban fo­kozottan kell érvényesülnie. »1 Gál Sándpr A FIATAE, gépírólány tág­ra nyitott szemmel figyeli a hi­hetetlennek hangzó történetet. Finom vonalú keze a gép bil­lentyűjén nyugszik, szája picit nyitva maradt a csodálkozás­tól. A mellette levő asztalnál dr. Lengyel Zoltánná, a kecs­keméti járásbíróság titkára ül, s ő is meglepődve hallgatja a nyolcvan év körüli asszonyt, aki el-el csukló hangon beszél sorsáról. — Nagyon szégyellem én, hogy a bíróságra kellett jön­nöm, de már nem tudok to­vább létezni. Ct gyereket ne­veltem fel, s most vénségemre egyedül maradtam, támasz nél­kül. Egyik sem törődik ve­lem, pedig jó gyerekek. Megér­tem én, hogy kell a pénz nekik is, de mégis csak az édesany­juk vagyok. Eleinte azt ígér­ték, hogy mindegyiktől havi száz forintot kapok. Egy darabig jött is a pénz, de fokozatosan elmaradt. Mit lehet itt tenni? — teszi fel a kérdést szinte önmagának a néni, s a követke­ző pillanatban már kopog is az írógép ... — A keddi és pénteki pa­nasznapokon nem ritka a gye­rekeire panaszkodó, elhagyott öreg szülő. Az ilyen öregek már csak végső kétségbeesé­sükben jönnek ide, és legtöbb­jük azZal kézdi panaszkodását, hogy nagyon szégyelli a helyze­tet, de már kénytelen a bíró­sághoz fordulni — mondja dr. Lengyel -Zoltánná. — A jól ke­reső fiú, vagy az asszonnyá lett lány már nem törődik a munkaképtelenné vált szülővel, azt teljesen támasz, segítség nélkül hagyja. A bíróság ilyen­kor szülőtartásra kötelezi a gyereket, hogy havonta megha­tározott összeget fizessen any­jának, vagy apjának. Ezzel azonban nem minden esetben oldódik meg a probléma. Sok gyerek ugyanis még a viszony­lag kevés összeget sem hajlan­dó megküldeni. Olyan esettel is találkoztunk már, hogy a jól kereső férfi bejött a bíróság­ra és felháborodottan tiltako­zott a hatvan forint miatt. JÖNNEK egymás után a pa­naszosok. Majd nyílik az ajtó és ismét egy öreg néni botorkál a székhez. Az idős ujjak re­megnek, a kopott -sja

Next

/
Oldalképek
Tartalom