Petőfi Népe, 1964. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-11 / 213. szám

1964. szeptember 11, péntek' 5. oldal Ősz a filmszínházakban Sárgulnak a levelek, színesed­nek a filmplakátok. Beköszön­tött az ősz, a moziba járás fő idénye. A dús program, a derűs órákat vagy művészi élmény többletét ígérő címek hosszú lis­tája ugyancsak nehéz választás elé állítja a tájékozatlan mozilá­togatót. Könnyítésképpen bemu­tatunk néhányat az őszi műsor kiemelkedő filmjei közül. Kellemes szórakozást ígérnek az új magyar filmek. Négy fia­tal, csinos, vidéki tanítónőről szól Zolnay Pál filmje, a Négy lány egy udvarban, melynek fő­szereplői Törőcsik Mari, Dallos Szilvia, Nagy Anna, Parragi Mária és Gábor Miklós. Lehet-e, szabad-e csak a pil­lanat örömeinek élni? Ez a kér­dés vetődik fel Boldizsár Iván forgatókönyvíró és Révész György Igen című filmjében. A művészi magyar film főszereplői Darvas Iván és Béres Ilona. A változatos őszi programban előkelő helyet foglalnak el a vi­lághírű külföldi rendezők alko­tásai. A Tékozló szív című fran­cia filmet, Mauriac regényéből, Georges Franju rendezte. A tör­ténet egy fiatal vidéki lányról szól, aki a család fullasztó leve­gőjéből eljut a házasság még ridegebb börtönébe. A főszerep­lő — Emmanuele Riva — a legjobb női alakítás díját nyerte el a velencei fesztiválon ezért a szerepéért. Az Altona foglyai című olasz filmet, Sartre színművének film­változatát, de Sica rendezte. Hő­se Franz Ger lach, egykori né­met hadnagy, a hitleri háború bűnöse. A film a nácizmus kol­lektív felelősségét, elembertele- nítő mechanizmusát idézi emlé­kezetünkbe. Főszereplői: Sophia Loren és a kitűnő amerikai szí­nész, Fredrich March. Az ifjú­ság édes madara című film Ten­nessee Williams színművének színes, szélesvásznú amerikai filmváltozata. Hűen tükrözi az USA déli államainak igazi po­litikai arculatát. Főszereplői Paul Newman és Geraldine Page. Az őszi programból nem ma­radtak ki az izgalmas és humo­ros témájú filmek sem. Látvá­nyos, kalandokban bővelkedő film az olasz—spanyol Blood kapitány fia, melynek főszere­pét a híres amerikai sztár, Errol Flynn fia, Sean Flynn játssza. A neves spanyol rendező, Ber- langa új filmje a Placido, gyil­kos szatíra. A „jótékonykodó” gazdagok igazi arcát mutatja meg egy spanyol kisvárosban. A lengyelek új vígjátékának a címe: Hol a tábornok? Ez a történet a második világháború végén játszódik, — főszereplői: Elzbieta Czyzewska és Jerzy Turek. Szintén a háború emlé­Jelenet az Élők és holtak című szovjet filmből. Ugyancsak ősszel kerül bemu­tatásra a Szimonov regénye alapján készített Élők és holtak című szovjet filmalkotás. Alek- szandr Sztolper rendező filmje a Karlovy Vary fesztiválon nagy­díjat kapott. két eleveníti fel a jugoszlávok izgalmas filmje A sorsdöntő fénykép. A Halló, Japán! című nyugatnémet dokumentumfilm pedig a távoli Japán évezredes hagyományaival, mai életformá­jával ismerteti meg a nézőit. Igények és szakköoyvek A MEGYEI pártbizottság ha tározata alapján a megyei könyvtár módszertani tanácsa meghatározta a megye vala mennyi könyvtárának gyűjtőkö­rét. Ez azt jelenti, hogy a járási könyvtárak — figyelembe véve a járás termelési profilját — a fő termelési ágaknak megfelelően fogják beszerezni, illetve felújí tani szakkönyvállományukat. A korábbi határozatoktól eltérően az eddigi 40 százalékos szak könyvvásárlás helyett a megye könyvtárai könyvbeszerzési ke­retük 50 százalékát fordítják szakkönyvvásárlásra. MÁR A FELMÉRÉSEK ellen­őrzése is megtörtént, amelynek eredményeként az illetékesek megállapították, hogy a könyv­tárak 60 százaléka elfogadta és magáévá tette ezt az irányelvet, 40 százalék azonban még a régi módszer szerint — tehát inkább szépirodalmi könyveket vásárolt. Példaképpen talán megemlíthet­nénk a kalocsai járást. Ennek a járásnak fő termelési ágai az öntözéses zöldségtermesztés és palántanevelés (főleg a fűszer- paprika), gabonatermesztés (bú­za, árpa, rozs, kukorica), és az állattenyésztés köréből a sertés- tenyésztés. Tehát — a járási könyvtárak ehhez mérten fej­lesztik szakkönyveik mennyisé­gét és milyenségét, ellentétben a dunavecsei járással, ahol a szakkönyvfejlesztés igen sok kö­vetelni valót hagy maga után. És hogy ilyenek még elvétve se akadjanak, a jövő évi munka­tervben már minden járási könyvtár feladatává tették a szakkönyvpropagandát. ENNEK ÉRDEKÉBEN a me­gyei könyvtár — egyes témakö­rönként — bibliográfiát készít, és a nagy példányszámú kiadás után a legkisebb községekbe is eljuttatja. A könyvtárak a fel­mérése alapján számszerűleg is meghatározzák a vásárolandó könyvek mennyiségét. Például a Kecskeméti Katona József Könyvtár 52 425-ös jelenlegi szakkönyvállományát az idén 4250 könyvvel, a megyei mű­velődési autó szakkönyvtárát 10 ezer forinttal fejleszti. EZ A TERVSZERŰSÉG bizto­sítja, hogy a megyében induló, közel hatezer szakmunkást kép­ző, szaktanfolyam — ebben még nincsenek benne a társadalmi szervek, s az intézmények által tervezett tanfolyamok — szak- könyvellátottsága hiánytalan és kielégített legyen. P. Gy. I Készül a kút r -.tt Múlt év augusz­tus 20-án adták át a közönségnek a móricgáti új műve­lődési, otthont. A szép, korszerű épü­letet vízvezetékkel is felszerelték, csak éppen a víz hiány­zott eddig. Most a szanki községi ta­nács készített kéz­zel hajthatós szi­vattyús kutat a művelődési otthon udvarán. Remélhe­tőleg hamarosan elkészül és akkor végre használni le­het Móricgáton a vízvezetéket és a mellékhelyiségeket is. Levél Marha Jószághoz Nem használhatok megtisztelő megszólítást, amikor önnek irok, hiszen nem tudom, ki fia­borja, csupáncsak annyit tudok, hogy önt úgy hívják: Marha Jószág. Ezt onnan tudom, hogy ma reggel az autóbuszon, ami­kor a kocsi egy sikkes kanyar­ban odavégott önhöz és a kö­nyökömmel véletlenül meglök­tem, ön hangosan bemondta a névjegyét, felém irányítva a szót: — Marha Jószág! Ez a dolog nem nzMyon iz­gatna, hiszen sok hasonló lény izgálkodik naponta járművein­ken, nem értvén az idők paran­csát és a tényleges helyzetet, amikor tekintettel kell lennünk egymásra és a közlekedés szűk keresztmetszetére. Azért fordu­lok Önhöz, mert rájöttem — elég későn! —, hogy ez a két goromba szó nekem adresszálta- tott mint epitheton ornans, tud­niillik a könyököm miatt. Amit bizonyisten nem szándékoztam önbe döfni. A kocsi tehet róla. Meg a kanyar. Hanem arról van szó, hogy Ön visszaél gyönyörű szép magyar nyelvünkkel. Megdöbbentő az ön szókincsének silánysága, egyáltalán megdöbbentő és szá­nalomra méltó az ön szellemi koidussága. Pedig öltözete után ítélve legalább is sertésfelvásár­ló kirendeltség vezető lehet. Azoknak nyilvánvalóan nagy agyafúrtsággal kell beszélniük a változatos jelzőkben bővelkedő tákban pedig csak a lengyel for­dítás szerepeljen. Hát az is el­veszett. Az ügyész bólintott. Zygmunt teljesen összetört. — Vannak önnek személyes ellenségei? — kérdezte Krzy- zewski. — Olyanok, akik meg­szervezhették ezt a merényle­tet? — Ellenségeim? — csodálko­zott a joggyakornok. — Nincse­nek. — Talán munkája közben, az ügyészségen vagy a bíróságon, valaki úgy gondolta, hogy ön bajt okozott neki? Megfenyeget­te önt valaki? Próbáljon visz- szaemlékezni, ez nagyon fontos. Zygmunt hallgatott egy ideig. — Nem emlékszem semmire. — Talán mégis valamelyik el­lensége? Nem csapott le valaki­nek a kezéről egy kislányt? A joggyakornok fájdalmas fintorral elmosolyodott. — Vőlegénye vagyok egy is­kolatársnőmnek. Ez már nagyon régi ügy. A szülei nem egyez­tek bele a házasságba addig, amíg nem végeztem el a jogot és nem teszem le a bírói vizs­gát, de úgy általában jóindulat­tal vannak irántam? — Hol töltötte a baleset előtti napot? — Krzyzewski őrnagy egy vastag, zöld fedelű füzetbe minden választ feljegyzett. — Mint rendesen, reggel be­mentem a bíróságra. Mivel Ja- sinski joggyakornok, a barátom — egészítette ki Zygmunt — ezen a napon nem volt mun­kában, tehát az ügyész úr be­leegyezésével a nyolcas számú terembe mentem, ahol Szmagier bírónál vezettem a jegyzőköny­vet. Körülbelül tizenhárom óra­kor ért véget a tárgyalás. Ak­kor még lementem a büfébe, megebédeltem, és egy rövid ideig néhány ügyvéddel beszél­gettem. Aztán elbúcsúztam tő­lük és egyenesen az ügyész úr szobájába mentem. Kivettem a szekrényből a „fehér gengszte­rek” ügyének aktái közül a IV., V., VI. és VII. kötetet. Az ügyész úrtól meg átvettem a vádirat kéziratát. Emlékszem, az ügyész úr még néhány uta­sítást és útmutatást is adott. Aztán a szomszéd szobába men­tem és már nem mozdultam el az íróasztaltól, amíg Ignasiowa hét óra előtt néhány perccel ki nem dobott. Még korábban be­jött Halinka kisasszony és el akarta vinni az aktákat, mert az ügyész úrnak szüksége volt rájuk. Kértem, hogy a VII. kö­tetet hagyja nálam, mert éppen azon dolgoztam. — És mi történt aztán? — az őrnagy valamit sokáig jegyez- getett a füzetébe. — Aztán már semmi különö­sebb nem történt. Mint mondot­tam, hét óra előtt jött a taka­rítónőnk és azt mondta, hogy már minden szobát kitakarított és tovább nem tud várni. Mivel nem fejeztem be a munkámat, és tudtam, hogy reggelre kész kell lennie, ezért a vádiratot meg a hetedik kötetet a tás­kámba tettem és kimentem a bíróság épületéből. — Egyedül? — kérdezte siet­ve az őrnagy. — Igen, egyedül! Különben az egész épületben a takarító­nőn kívül már senki sem volt. Mivel annyi órát ültem, elhatá­roztam, sétálok egy kicsit. A Traugutta utcánál autóbuszra szálltam, útközben senkivel sem találkoztam. — Otthon a nagybátyámék megvacsoráztak, a nagynéném így hát valami ételt melegített nekem, ettem és ismét munká­hoz láttam. Talán éjfélig dol­goztam. ^ — Mégis, meg tudná-e állapí­tani, hogy megtámadták? — tért vissza az őrnagy ismét a kö­vetkező nap reggeléhez. — Erre őszintén szólva nem mernék megesküdni. Mentem az ösvényen, és másra nem emlék­szem. öntudatom utolsó szikrá­jával éreztem csak a rettenetes fájdalmat a fejemben. — Az elesés előtt vagy után? — Ezt sem tudom megállapí­tani. Az ügyeletes orvos már két­szer betekintett a szobába. Ami­kor látta, senki sem veszi észre, hogy jelt ad a látogatás befeje­zésére, elihatározta: interveniál, belépett és megérintette az ügyész vállát. — Uraim, fejezzék be a be­szélgetést, mert a beteget na­gyon kifárasztják. — Már megyünk — jegyezte meg az ügyész. — Elnézést kérünk, doktor úr — az őrnagy bűnösnek érezte magát a látogatás elhúzásáért —, még csak egy kérdést. Zygmunthoz fordult és meg­kérdezte: — Amikor a bíróságról ment haza, útközben, este, a támadás előtti napon, nem találkozott senkivel és sehová sem tért be? — Nem! Sehová sem mentem be és nem találkoztam senkivel. A joggyakornok gyorsan és nyugodtan mondta e szava­kat, de a rendőrtiszt érzékeny füle mégis megjegyezte, hogy a válasz hangjának tónusa mis volt, mint korábban. A különb­ség alig észrevehető, mégis lé­tezik. (Folytatása következik.) magyar nyelvet. Rövidke együtt- utazásunk alatt legalább négy­szer hallottam az ön szájából ezt a két csúf szót. Általában majd minden mondatában ben­ne szerepelt. Engedje meg, hogy korrigáljam néhány mondatát. Bizonyos Koncsek bácsi neve­zetű egyén is Marha Jószág ön szerint, mert a múlt héten hi­deg bort ivott és megfázott a torka. Én inkább azt mondanám rá, hogy félkapás borbarát. Náncsika, a bérelszámoló kis­lány ugyancsak így neveztetett ön által: Marha Jószág, ön ál­tal való elkereszteltetésének oka: húsz forinttal többet szá­molt önnek a kelleténél. Sze­rintem Náncsika gügye volt eb­ben az esetben. No, és minek nevezhetném a portás kartársat, akinek a szeme láttára hozott ön ki á münkahélyéről kettőezer forintot érő köztulajdont, amint ezt dicsekvéséből megtudta a kocsi utazóközönsége? Ön őt is Marha Jószágnak titulálta. Szerintem bávatag birka volt a portárs kartás, ön pedig Marha Jószág. Továbbá Marha Jószág volt a kalauz is, mert a tisztelt cím jegyét kérni merészelte. Sorolhatnám tovább azokat a szinonimákat, amelyeket ön használhatott volna megbotrán­koztató elbeszéléseiben, ha némi tisztelet volna önben a mi szép­séges nyelvünk iránt. Csak pá­rat sorolok fel. Lehet valaki, ha már a sorsa így rendelte, kelekótya, lehet dőre, bugyuta, félnótás, gya- gya, gesznye-gusznya. Lehet plöm-plöm és van teddkihadd- hűjjön ember is. Vannak diii- nyósok, kutyafog-emberek és alomtologatók. És vannak — fö­löttébb szép számmal! — rendes, becsületes emberek, akiket ön naponta megtisztel azzal a jel­zővel, amellyel engem is meg­tisztelni kívánt, ön ezeknek a becsületes embereknek a jelzőit nem ismeri még hírből sem, ezért próbálja az ön saját név­jegyét ráragasztani mindenkire, akinek a képe nem tetszik ön­nek. Ha már gorombáskodik, leg­alább változatosan tegye. De in­kább sehogyan se. Ez így semmiképpen sincsen jól, tiszteit Marha Jószág. Nem vagyok jós, de az a megérzésem, egyszer akad az autóbuszon vagy egyebütt egy ilyetén mó­don megtisztelt egyén, aki a két szarvát az Ön alsó bordája alá döfi. És feldobja önt a leve­gőbe. Akkor aztán nagyot puf­fan, és bámészkodva törülgeti messze elgurult napszemüvegé­ről az utca porát. Megérdemli, úgy kell önnek! Balogh József

Next

/
Oldalképek
Tartalom