Petőfi Népe, 1964. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-27 / 227. szám

Megjegyzések Gazda nélkül Pusztán élni Néhány napja egyik tsz-el- nök ismerősömmel beszélget­tem. A közös gazdaság, amely­nek vezetője,, fejlett állatte­nyésztéssel rendelkezik. Pél­dául nemrégiben tértek át a gépi fejésre. Simán ment az „átállás”, s a gondozók is örültek, hogy megszabadultak a kézfejeket deformáló nehéz munkától. — De mi lesz, ha elromlik a gép? — kérdezte töprengve, homlokát ráncolva az elnök. — Mi lenne? Megjavítják... — Kicsoda? Ki javítja meg? Valóban — ki javítja meg a fejőgépet, a fölöző gépet, a szeparátort, ha elromlik? Ki foglalkozik ezek rendbehoza­talával? Senki. Nincs gazdája — rgondja dr. Mezei Miklós, a megyei főállatorvos. Pedig egyre több szövetkezeti gazdaság igyek­szik a tehenészetét gépesíteni, ami érthető is. Az állatte­nyésztésnek amúgy is magas az önköltsége. Kifizetődőbb, ha a tsz saját, maga fölözi a tejet. Nem szólva arról, hogy az itatásos borjúnevelést csak így lehet megvalósítani. Más­részt több féle típusú fejőgép van forgalomban. Javításuk­hoz hozzáértő szakemberre van szükség. Csakhogy szakemberekről mind ez ideig nem történt gon­doskodás. Nyilvánvaló, hogy a mezőgazdasági gépszerelők átképzése nem halogatható to­vább. Többféle megoldás kí­nálkozik. A Tejipari Vállalat létesíthetne egy jól felszerelt mozgó szervizt. Erre vonatko­zóan már megkezdődtek a tárgyalások a megyei tanács vb szakigazgatási szerve és a vállalat között. Részünkről azonban jobb megoldásnak tartanánk azt, ha valamelyik megyei gépjavító állomás ren­dezkedne be a szóban forgó berendezések karbantartására. Sőt azt sem tartanánk elkép­zelhetetlennek, ha valamelyik nagyobb tehenészettel rendel­kező közös gazdaság gépmű­helye specializálná magát fejő­gép és más „tejes” masina ja­vítására. Mint ahogy ezt a problémát az állami gazdasá­gok, saját berkeikben, meg­szüntették. A lényeg az, hogy felelős, hozzáértő „gazdája” legyen általában az állattenyésztési gé­peknek. Mielőbb! H. D. „Ne tessék szólni! u Találkozom egyik szereplőm­mel. Tavaly óta tagja az iro­dalmi színpadnak. — Nem volt próbán! — mon­dom kicsit szemrehányó han­gon. A kislány összerezzen, zavar­tan hallgat. — Miért hiányzott? — kér­dezem ismét. Hallgatás. — Nem ért rá? Nehezen szólal meg: — Nem engedett a főnök. — Nem engedte ? — Nem. Pedig kértem, rogy engedjen el. — Mi volt a kifogása ellene? — Azt mondta, nem azért szerződtetett, hogy csavarogjak. Meg azt, hogy színésznőkre nincs szüksége. Amikor ezt mondja, már hull a könnye. Sír, az utolsó szava­kat alig értem. — Mikor ment be dolgozni reggel? — Hétre. — És meddig volt a munka­helyén? — Este hétig. — Tudja, hány órát kell dol­gozni egy ipari tanulónak? — Hetet. — Gyakran előfordul, hogy ilyen sokáig van bent? — kér­dezem és már veszem elő a pa­pírt, tollat, hogy felírjam a ma­gánkisiparos nevét, ahol dolgo­zik. A lány könyörögve néz rám: — Jaj, nehogy tessék szólni, hogy panaszkodtam! Ne tessék szólni! — Miért? Fél? — Igen, elzavar akkor. Egy­szer már szóltam. Azt mondta, ha nem tetszik, menjek isten hírével. Le is út, fel is út. Könyörögve ismétli: — Ne tessék neki szólni... Jó, rendben van. Nem is ne­ki szólok, hanem az illetékes felügyeleti szerveknek és hoz­zájuk intézem a kérdést: Nem lehetne szigorúbban ellenőrizni a magánkisiparosoknál dolgozó fiatalok munkaidejét és körül­ményeit? Varga Mihály Sorvad a régi itt is, minde­nütt. Ez az élet, a fejlődés örök szabálya. De vajon kihajtott, életrekapott-e Móricgáton az új? A szilaj pásztorősöknek már csak az emléke nyargal a csillagíé- nyes pusztai éjszakában. Ho­gyan élnek, hol tartanak ma az unokák? — töprengünk. A kerék szántotta, homokos út néptelen. Válasz helyett fel­tűnik egy szép, modern épület. — Hát ez meg mi? — kér­dezzük egy napbarnított, koc­kás inges fiatalembertől. — Ez, kérem, a művelődési otthon. Tavaly augusztus 20-án avattuk, de műszakilag nincs átvéve. A berendezés sem ér­kezett még meg, pedig igényel­tük. És nézzék csak: az ajtók nem zárnak, az ablakok nem passzolnak... Nem új dolog. A szöveg szinte valamennyi új művelődési ott­honnal „megáldott” községben szóról szóra megegyezik. Elő­fordulhat, hogy a hibákat kija­vítják. de mikor fognak végre kifogástalan iskolákat, művelő­dési otthonokat építeni? Pap­szigeti Sándor — akiről kide­rül, hogy a művelődési otthon vezetője — tanácstalan mozdu­lattal jelzi: „Ezt ő is szeretné tudni.” Azt viszont biztosan tudja, hogyan kerül a csizma az asztalra, vagyis sör — tehát sze­szes ital — a művelődési ott­honba? Mintha adtak volna ki egy tiltó rendeletet... — Tudok róla. Szóltam is a szanki tanács titkárának, hogy a rendeletnek megfelelően járja­nak el. de itt nem megy más­ként. Ha van ital, jönnek, ha nincs, nem jönnek az embe­rek. Persze csak sört, s talán egy-két korsó ... — Persze, néha úgy érzem, szélmalomcsatát vívok a múlt rosszízű örökségeivel. A kö­zönnyel, az előítéletekkel, az át- poharazott estékkel, a gyanak­vással, amely minden újban ele­ve rosszat szimatol. Aki ismeri a tanyavilágot, tudja, hogy ott nehezebb áttörni a megszokás falát. A házak is messze vannak egymástól, az emberek is. Itt ta­lálkozhatnának, egyelőre kedvel­tebb az italbolt. Megszokottabb... — Sokan kérdezték tőlem: Ér­demes volt-e Móricgáton műve­lődési otthont építeni? Nagy eredményekről még nem adha­tok számot, mégis azt mondom — érdemes volt. Valahol el kell a munkát kezdeni. Jelen pilla­natban akadály, hogy a művelő­dési otthon a községet ketté­szelő üres részre épült. Így a lakóik egy része a Petőfi Tsz kultúrhelyiségébe, másik része a Bugaci Erdőgazdaságba jár. Leg­fontosabb feladat lenne most ideszoktatni az embereket. Pró­bálom, de egyedül vagyok, min­den rám szakadt. Töpreng, megoldást keres, ka csak a művelődési otthont irá­Fradi-meccset közvetít a tv, mégis üres a terem. 22. Nem értette az egészet. Végül legyintett és elhatározta: nem töri a fejét K.'zyzewski őrnagy titokzatos módszerén. Már estefelé járt, amikor az őrnagy végre hazament a Wo- lowska utcai lakására. Kihűlt ebédje a kályhán volt. — Ebédeltél már? — kérdez­te Mária, a felesége. — Egy kávét ittam a bírósá­gon. — Akkor várj egy kicsit, rög­tön megmelegítem az ebédet: Van itt egy leveled. Egy órával ezelőtt hozták a parancsnok­ságról — mondta az asszony és átadta a „titkos” jelzéssel le­pecsételt levelet a férjének. Az őrnagy felbontotta a leve­let, átfutotta néhány sorát. A borítékban egy másik lap is volt, sárga színű: — a szol­gálati kiküldetés. — Készíts egy inget, törülkö­zőt meg szappant — kérte a fe­leségét. — Egy óra múlva Gdy- niába utazom. A gyorsan bekanalazott leves és a forró második fogás között az őrnagynak még volt ideje, hogy Kur ügyésznek telefonál­jon. — Azonnal utazom Gdyniába. M^^lAcT.lrát eav svéd hajón próbált megszökni, hamis személyi igazolvánnyal. Az ujj­lenyomata után ismertek rá a Központi Dokumentációs Irodá­ban. — Megtalálták nála a csek­ket? — kérdezte az ügyésiz. — Nem tudók semmit. A helyszínen kihallgatom Macir oszkát, és Varsóba hozom. Re­mélem, hogy a csekk nála volt. Két nap múlva Krzyzewski őrnagy már reggel nyolc óra­kor belépett Kur ügyész szobá­jába. Az ügyésznek még arra sem volt ideje, hogy levesse ka­bátját, Halinka pedig azzal fog­lalatoskodott, hogy az írógépet az asztalra állítsa. Annak a szó­lásmondásnak az igazsága, hogy „aki egyszer megégette magát, az már a hideget is meigfújja”, rányomta bélyegét az ügyész­ségre. A „Donaubank” csekk­jének elvesztése után még az írógépeket is a vasszekrénybe zárták. — Mi újság a tengerparton? — kérdezte türelmetlenül az ügyész. — Köszönöm, esik, mint Var­sóban. Két napig voltam ott, és öt percig sem láttam a napot. Sopot ban nagy a forgalom, de közel sem olyan, mint tavaly volt. — Én meggyilkollak, te — szakította félbe az ügyész — és ezért minden bíróság fel fog menteni! Arról beszélj, hogy mi van Macioszkával? — Már tökéletesen jól van. Öngyilkosságot akart elkövetni, de megmentették. Elhoztam Var­sóba és kiadtam az utasítást, hogy reggel vezessék át a Swi- erczewski utcába. Elébe kell tárni a vádakat, és egy újabb letartóztatási parancsra van szükségünk, mert a gdyniai ügyészség csak néhány napra, az ügy kivizsgálására adott le- tartózkodási parancsot. A másik egy óra múlva itt lesz az aszta­lodon. — És mi van a csekkel? — az ügyész csakugyan idegesnek látszott. A csekket nem találták meg Macio62kánál. Mivel öngyilkos­ságot akart elkövetni, beleug- rott a tengerbe, kimentése után másik ruhát adtak neki. A régi rongyait nagyon alaposan át­vizsgálták, mert a vámosok azt gondolták, hogy a fickó devizát dugott el a ruhájában, vagy a cipőjében. A merénylet napjára biztos alibije van. Gdyniában volt és a kikötőben dolgozott. Különben magad is meggyőződ­hetsz erről, ha kihallgatod. Meg­engeded, hogy jelen legyek? — Meg sem tilthatnám neked, mint a csekkügy nyomozását vezető tisztnek. Tehát azt mon­dod, hogy semmit nem tud az egészről. — Az ügyről nagyon sokat tud, de a csekkről fogalma sincs. Sőt, a csekk létezéséről sem tudott semmit. Azt állítja, hogy Lisewski senkit nem ava­tott be a külföldi elszámolásai­ba. Félek, hogy ez igaz. Az egyik rendőr még tíz óra előtt az ügyész szobájába ve­zetett egy középtermetű, rán­cokkal barázdált arcú, őszes ha­jú férfit. Az ügyész javaslatára az „előállított” az íróasztal előt­ti széken foglalt helyet. Halinka kisasszony egy „gyanúsított ki­hallgatásának jegyzőkönyve” feliratú ívet helyezett a gépbe. Az őrnagy oldalt ült, semmibe nem avatkozott. Az ügyész feltette az első kérdésit. — Adam Macioszka, — ötven­nyolc esztendős. Iskolai végzett­sége — Felsőkereskedelmi Is­kola. Nős, három gyermeke van. Mint főkönyvelő dolgozott a ce­mentgyárban. Ugyanott lakik. Három hónappal ezelőtt a ható­ság köröző levelet adott ki elle­ne. Az „Upsala” svéd hajón tar­tóztatták le az illegális határ- átlépési kísérletért? — Minden egyezik, ügyész úr. Halinka kisasszony gyorsan lekopogta a kihallgatott szemé­lyi adatait, az ügyész pedig to­vább kérdezett: — A Lisewski mérnök által szervezett bűncselekményben való bűnrészességgel vádoljuk. (Folytatása következik.) nyítaná? De vezető tanító, ta­nácstag, sportol és mellesleg családapa is. Egyik feladatáról sem mondana le szívesen. Pedig ennyi teher túl soknak tűnik egyetlen ember vállán. Hogy mi ad mégis mindig újabb erőt, a kudarcok fölé kerekedő elszánt lendületet? Jelek, amelyek azt bizonyítják, hogy nyolc év mun­kája, áldozata talán még sem volt és nem is lesz hiábavaló. Mit mutatnak ezek a jelek? — erről beszél. — Az idei évad jobbnak ígér­kezik, mint a tavalyi. Gyerek- foglalkozásokat, bábszakkört szerveztünk, a fiataloknak szín­játszó csoportot, tánctanfolya­mot. Szellemi vetélkedőt is ren­dezünk. Szeretnénk összehozni egy honismereti szakkört, ez a vidék gazdag a néprajzi emlé­kekben. Aztán itt van a dolgo­zók iskolája. Tavaly kilencen vizsgáztak, az idén tizenöten iratkoztak be a VII—VIII. osz­tályba. Az ismeretterjesztő elő­adásokat a legnehezebb megked- veltetni. Azért nem mondok le róluk. Ahogy kezdik felismerni az itteniek a megváltozott kö­rülmények előnyét •— szaporodik a padlós lakás, a rádió, többet költenek ruhára, bútorra — úgy jutnak el majd a szellemi ja­vak igényéhez is. Mert eljutnak! Az öregek ugyan lassacskán, de a fiatalok, különösen a gyerekek annál gyorsabban. Büszke is arra, hogy aki innen továbbment, nem esett ki a középiskolából. Az idén öten végezték el a nyolc általánost, négy tovább tanult. Na, és milyen buzgalommal ol­vassák a művelődési otthon könyveit... — A feleségemmel — ő is tanít — meséli nevetve — év végén mindig megfogadjuk: Most aztán egy szót sem szak­mai dolgokról! Hallgatunk is, de milyen nyomasztó tud lenni az üres tantermek csendje. Sóhaj­tozunk csak, és két nap múlva a téma mi ienne más — az is­kola, a gyerekek. Hiába, ezen nem lehet segíteni... A fák megértőén bólintanak. Vörösödő lombjuktól olyan a puszta, mintha lassú tűz emész­tené. Pusztán élni és tanítani... Vállalni az eseménytelen hét­köznapok nyugtalanító csendjét, a küzdelmet megátalkodott né­zetekkel, sokszor a közönnyel, a távolságokkal, a homokkal. Vi­selni az elszigeteltség terhét is­merősöktől, barátoktól távol, itt, majdhogy nem a „világ végén”. Sokat írtak, cikkeztek már erről a témáról azok, akiket semmi pénzért sem lelhetne állásukból, városi kényelmükből vidékre mozdítani. A falvakban élő ér­telmiségiek vágya pedig leg­többször a városba vezet. Elő­ször csak a vágya, később az útja is ... — Itt akarok maradni. Nem azért, mert nem lenne más vá­lasztásom. Szeretem a munká­mat, szeretem a rám bízott em­bereket. Ügy érzem, itt a he­lyem közöttük. Lelhet, hogy könnyebb lenne városon és egy­szerűbb. Nem vagyunk egyfor­mák. Az egyik simán keres bol­dogulást, a másik kitaposatlan útra tereli az álmait. Miért érez­nék keserűséget, elégedetlensé­get, amikor önszántamból vá­lasztottam így? Búcsúzáskor még gyorsan el­meséli, hogy a nyáron Csehszlo­vákiában járt. Külföldön, életé­ben először. Hogy esténként ol­vas, ha ráér, és már összespó­rolták a tv órát. Ritkán moz­dulhat ki. hadd jöjjön be hozzá a nagyvilág. Az utazáshoz azon­ban nagy kedvet kaptak. Most folynak a családi tanácskozások egy négykerekű jármű beszer­zése céljából. Talán sor kerül rá egy-két év múlva. — Addigra biztosan megcsi­nálják az utat is — kiált utá­nam, aztán sűrű, szürke füg­gönyt húz közénk a magasra fel­csapó homok... Vadas Zsuzsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom