Petőfi Népe, 1964. augusztus (19. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek I XIX. ÉVFOLYAM. 179. SZÁM Ara f»0 fillér 1964. AUG. 1, SZOMBAT A választók iránti felelősséggel IILátja, ezt szeretem, ha ilyen tanácstagi lelkiismeretes­séggel hallgatja meg és jelzi nálunk a dolgozók jogos pana­szait! ...” — dicsért meg a múlt­koriban valakit dr. Kárpáti An­tal, a Bajai Járási Tanács vb- titkára, amikor egy posztógyári munkásasszony sérelmét to­vábbította. „Tanácstagi lelkiismeretes­séggel” — sokat mondó elisme­rés! Lám csak, a segítőszándé­kot, a felelősségérzetet, a ta­nácstagok lelkiismeretességével mérik! Ennek bizonyára oka van, erre feltétlenül rászolgál­tak a lakosság választott kép­viselői. Most, hogy a kezembe került a jelentés az első félévi ta­nácstagi beszámolókról, fogadó­órákról és családlátogatások­ról, megtaláltam ennek magya­rázatát. V együk csak az utóbbi ket­tő — a tanácstagok közéleti te­vékenységének -úgynevezett „ap­rómunkájáról” tanúskodó — néhány adatát. Hiszen ezek a találkozások a legalkalmasab­bak a közösségi és egyéni gon­dok, bajok elmondására, meg­vitatására. Az elmúlt évnegyedben fo­gadóóra és családlátogatás ke­retében 4691 tanácstag több mint 135 ezer választóval be­szélgetett. Az előterjesztett ja­vaslatok, panaszok közül 1328 volt közérdekű, 6302 pedig ma­gánjellegű. Közülük számos ügyben interpelláltak a tanács­üléseken, s ily módon segítet­ték elő a megoldást, vagy az illetékes szervhez vaió továb­bítással, személyes közbenjá­rással, útbaigazítással siettek választóik segítségére. Ml em kevésbé beszédesek azonban a következő adatok sem: Az első fél évben elvég­zett munkáról a megye 5834 tanácstagja közül — beleértve a megyei, járási, városi és községi tanácstagokat — 4453- an adtak számot összesen 99 636 választópolgár előtt. A félévi beszámolókon 10 273-an szólal­tak fel, s közülük közel öt és fél ezren nem is elsősorban sze­mélyes problémával hanem hasznbs, közérdekű javaslatok­kal álltak elő. A hozzászólások és a javas­latok magas száma a tanácsi testületek munkája iránti ér­deklődés növekedéséről tanús­kodik, s arról, hogy a válasz­tók és a tanácstagok között va­lóban kialakult a jó kapcsolat, a községek, városok, az egész- megye életének formálásában, fejlesztésében a gyümölcsöző együttműködés. Nem kérne, javasolna, kez­deményezne a lakosság, ha a swava falra hányt borsó, pusz­tába kiáltott szó lenne. Viszont a meggyőződés, $ javaslatok­nak a tanácsi testület elé való terjesztése, megvitatása, s a le­hetőségek szerinti megvalósítá­sa, mindig újabb serkentő erő a fejlesztés következő lépései­nek megtételéhez. Ebből pedig szívesen kéri és veszi ki a ré­szét — társadalmi munkával — maga a lakosság is. Hiszen a saját érdekét, javát szolgálja. S ezért van, hogy a megye szin­te valamennyi helységéről el­mondhatjuk: Annyit változott, hogy rá sem ismerne, aki — mondjuk — tíz évvel ezelőtt látta utoljára. tanácstagoknak a vá­lasztók iránti felelősségérzeté­ről tanúskodó adatok, számok azonban nem homályosíthatják el a hétköznapi munka nehéz­ségeit, buktatóit sem. Az igé­nyek — falun és városon egy­aránt — gyorsan növekednek. Nagyon sokszor gyorsabban, mint ahogyan azt a lehetősége­ink — pénzügyi fedezet, anyag és kivitelezői kapacitás — meg­engedi. S ez a tény egynémely tanácstag elvtársat, olykor ne­héz helyzet elé állítja. A kecs­keméti járás egyik tanácstag­ja például így szólt a testületi ülésen: „Nem is merek a vá­lasztóim elé állni, mert még mindig nem valósult meg az ígért vízmű, a gépházra hiány­zik a pénz .. P edig a helyzet nem is olyan nehéz. A lakosság — fej­lesztési hozzájárulásként befi­zetett — forintjai ott „feksze­nek” a vízműhálózcé csöveiben, a hidroglóbusban. Most már a gépházra valót kell összegyűj­teni, és működni fog a vízmű. El lehet és el is kell ezt mon­dani a beszámolón, megérti ezt a lakosság. Legfeljebb bírálóan hozzáteszi a maga megjegyzé­sét: Miért nem gyűjtöttük előbb össze a pénzt, anyagot, s bizto­sítottuk a kapacitást, hogy „egy kalap alatt” fejeződhetett vol­na be a munka, és vizet is szol­gáltatna a létesítmény? Csak hasznds, okosító az ilyen észrevétel. A tanácsi ha­tározatok meghozatalánál növe­li a választott ember felelős­ségérzetét. Mert mielőtt egy ja­vaslat felett szavazna, távlatai­ban is megvizsgálja azt. sőt megpróbálja beágyazni az egész népgazdaság-adta lehetőségek­be. E bben rejlik a tanácstagi munka lényege: Ügy szolgálni az adott község, város, s az egész megye lakosságának ér­dekeit, hogy azok szervesen il­leszkedjenek abba az ütemes fejlődésbe, amely egész hazánk lakosságának életét szépíti, tar­talmasabbá teszi. S csak hasz­nos lehet, ha ennek felismeré­sében a választók is hozzásegí­tik tanácstagjukat. E. 1. Befejeződött a megyében az aratás Hatezer hold másodvetés az állami gazdaságokban Bács-Kiskun megye nagyüze­mi gazdaságaiban az aratást be­fejezték, mindössze néhány hold zab letakarítása van még hátra. Végeztek a gabonafélék cséplésónek mintegy kéthar­mad részével is. Hogy a betakarítást a terve­zett határidőre, alkotmányunk ünnepére befejezhessék szövet­kezeti és állami gazdaságaink, annak előfeltétele a hordás üte­mének a meggyorsítása. Emel­lett szükség van arra is, hogy az aratásban részt vett és felszabadult, jelentős meny- nyiségű gépi erőt az idősze­rű talajmunkák elvégzésé­ben foglalkoztassák. Megyénk mezőgazdaságának takarmányellátási és a talaj­erőpótlással kapcsolatos gond­jai megkövetelik valamennyi lehetőség minál teljesebb mérté­kű kiaknázását. Egyrészt a ta­karmány-, másrészt a zöldtrá- gya-növények nyerése végett nagy fontosságú a másodvetés. Nagyüzemi gazdaságaink át­érzik e feladat jelentőségét, s egyre több helyről adha­tunk hírt a kettős termesz­tés szakszerű megszervezé­séről. Állami gazdaságainkban pél­dául e hét elejéig összesen csaknem hatezer holdon — a tervezettnél hét százalékkal na­gyobb területen — került már sor a takarmánynak való má­sodnövények vetésére, a ter­vükben szereplő mintegy 1600 holdnak pedig több mint az egyharmadán juttatták földbe a zöldtrágya-növényféléket. A megye 12 állami gazda­ságából mindössze négy ma­radt el némiképp másodve­tési tervének teljesítésében, ezt azonban rövid időn belül pótolják. A Bácsalmási Állami Gazdaság viszont 161 százalék­ra teljesítette 400 holdas tervét, s a Kiskunhalasi Állami Gaz­daságban ís a tervezettnél 317 holddal nagyobb tei'ületen vé­gezték el ezt a munkát. KASKAVAL A kedves olvasó bizonyára csodálkozik a címen, nem tudván, mit takar ez az elnevezés. A juhtenyésztő gazdák ismerik azon­ban ezt a szót. A Kaskavál egy különleges juhsajtfajta, amelyet a megyében Jászszentlászlón készítenek. Naponta átlag 1800—2000 liter juhtejet gyűjtenek a környékbeli tenyészetekből. A május óta működő üzemben naponta mintegy két és fél mázsa sajtot készítenek. Nagyon bonyolult ennek a gyártása, . úgyhogy olda­lakon át lehetne sorolni a folyamatot. Nem is untatjuk vele a kedves olvasót, hiszen itt inkább az íz a fontos. A Kaskaválnak pedig kiváló, finom zamata van. Még csak annyit, hogy a sajtot innen még a központi érlelőbe, Budafokra küldik, onnan kerül a fogyasztóhoz, illetve exportra. Nagyon finom íze van a sajtkészítés egyik melléktermékének, az ordának. Sajnos, a többi melléktermék, a különböző savók, meg a sósfürdő, amiben a sajt érlelődik, stb. az az üzem kertjébe fo­lyik, kellemetlen szagot, árasztva. Nem egészséges dolog ez és he­lyes lenne, ha az üzemeltető tejipari vállalat valamilyen más megoldást találna a különböző melléktermékek elvezetésére, eset­leg derítőt lehetne építeni és az összegyűlt szennyeződést időn­ként elszállítani. Ami a közös gazdaságokat il­leti, a kiskunfélegyházi járásban a tavalyi négy és fél ezerrel szemben idén 6300 holdon vé­gezték el a másodvetést. Ez egyben idei tervüknek 700 holddal való túlteljesí­tését is jelenti. Elsősorban csalamádét vetettek, de emellett rövid tenyészidejű kukorica, valamint köles, tarló­burgonya —, s kisebb mennyi­ségben borsó és tarlóuborka — talajba juttatására is sor ke­rült. Jó példát mutatnak a kiskun­félegyházi Kiskunság Tsz gaz­dái. Ök, az ox'szágban elsőként befejezett aratással egy időben a tarlóhántást, sőt a másodve­tést is elvégezték. Előzetes tervükhöz képest több mint háromszor na­gyobb területen termeszte­nek másodnövényeket, silókukoricát ugyanis 40 helyett 75, zöldtrágyázás céljára nap­raforgót pedig 50 helyett 208 holdon vetettek jól előkészített magágyba. Gyorsan kikelt és jól fejlő­dik a kiskunhalasi járásban a hét és fél ezer holdat kitevő tarióvetés. A tarlórépa, csala- lamádé és muhar már most kedvező terméskilátásokkal ke­csegtet. A kecskeméti járás szövetke­zeti gazdaságai közül a tisza- kécskei Béke Tsz-ben másodnö­vényként 10 holdon szudáni fű. 20 holdon pedig borsós keverék biztosítja a zöldtakarmányozás folyamatosságát. A tsz-gazdák öt holdon tarlóuborkát is ter­mesztenek. A lakiteleki Szikra Tsz-ben a 170 hold másodveté­sű silókukoricát folyamatosan öntözik, az összesen 50 holdon vetett köles és muhar pedig ke- lesztő öntözésben részesül. Ádám László és OH Mátyás ellenőrzik » Kaskavál-saji érlelésre váré „óriás-piruláii g

Next

/
Oldalképek
Tartalom