Petőfi Népe, 1964. július (19. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-03 / 154. szám

1964. július 3, péntek 5. oldal Beszélgetés a filmről Miért rosszak a magyar filmek? ELLENÁLLHATATLAN cím. Mert tanulmány, vagy mérges glossza élén egészen természe­tes volna, de film címének?! Ki hallott még ilyet? Nem is hitte komolyan senki, hogy tudományos vizsgálódás­nak lesz majd szemtanúja, ha megnézi ezt a filmet, s hogy megtudja belőle valóban: Tu­lajdonképpen miért is rosszak a magyar filmek. Inkább afféle botrányszagot érez az ember: Jól odamondogató szatíra lesz, az értelemben, hogy nagy film. De nem is „rossz magyar film”. Kellemes, könnyed, több­nyire mulatságos; jó szórako­zást és emellett még azt az er­kölcsi kielégülést is adja a né­zőnek, hogy: akiket megcélzott, megérdemelték, jó volna, ha igyekeznének tanulni belőle. AZ PEDIG mindenképpen ro­konszenves ebben a filmben, ahogyan alkotói az eredeti el­beszélést tolmácsolták. Az író szándékai, a novella felépítése ft I v f .•ssm Jelenet a „filmbeli filmből”. gúnyos, vagy dühös, vagy mind a kettő egyszerre. Csak hát ép­pen magyar film gúnyolná ki a magyar filmeket?... Bizonyára még az is meglepő­dött, aki olvasta tavaly az Űj Írásban Csurka István elbeszé­lését, amikor híre járt, hogy filmet készítenek belőle. Mert ugyebár az ember inkább azt hihette, hogy tiltakoznak majd miatta a filmesek, vagy leg­alább is mélyen hallgatnak. S e helyett, lám, filmre is viszik! Meglepő, mert ez a történet ugyancsak borsos. A FIATAL író, amikor vég­képp kifogyott a pénze, kínjá­ban kimegy a filmgyárba egy kis pénzmagot szerezni. Egyet­len soványka „sztorija” sincs, de amikor talál végre egy for­gatókönyv nélkül szűkölködő rendezőt, megszállja az ihlet, és elad neki egy helyben kiagyalt, végig sem gondolt ötletkét. Ami­kor aztán hetek múlva a ren­dező mégiscsak követeli rajta a forgatókönyvet, rábeszéli, hogy fogadja el egy már elkészült novelláját. De valójában már ehhez sincs kedve az írónak, csak azért erőlködik, mert nem szeretné visszafizetni a pénzt. Valahogy mégis elkészül a for­gatókönyv, s ekkor még a ren­dezővel együtt lelkesednek is érte. A filmgyári tanács azon­ban elveti — de nem művészi, inkább csak vacak kis személyi okokból. A történet folytatása: Át kell dolgozni a forgatóköny­vet, aztán még egyszer át kell dolgozni, végül mégis elkészül a film: valami ostoba revü. Annyi kicsinyesség, fantáziát­lanság, kiábrándultság és az esz­ményekről folytatott hiábavaló szószaporítás kíséri ezt a film­beli filmet születésétől a bemu­tatóig, hogy végül is tulajdon­képpen ezek a film főszereplői. És főképp — a pénzimádat. HA EZ VALÓBAN így lenne persze, akkor még ilyen rosszak se lehetnének a magyar filmek, amilyenek, hanem sokkal rosz- szabbak volnának. Csurka és a film többi alkotója nem is mondják egészen komolyan amit mondanak, nem vesékbe- látó szatíra ez a film, inkább könnyed, mulatságos, csúfon dáros vígjáték. Nem annyira szatíra, mint komédia — amit azért komolyan is kell venni. A Miért rosszak a magyar fil­mek se jó film persze, abban és mondanivalója változatlan maradt. A film nem forgatta ki az alapjául szolgáló művet, csu­pán megfilmesítette a szó jó ér­telmében, kiegészítette a maga eszközeivel, lefordította a film nyelvére. Egy-két jelenet ugyan a kelleténél hosszabbra sikerült, főképp a filmbeli film részletei. Ebből kevesebb is elég lett vol­na, akkor nem lankad itt-ott a néző figyelme. Az élvonalbeli szereplőgárdá­nak oroszlánrésze van a siker­ben, még a kis epizódszerepek­ben is a java színészeket láthat­juk. M. L. Szakismeretből — jeles Kfy Ilik az ajtó. A kilépő asz- * * / szony arcára izgatott szemek tapadnak, mint néma kérdőjelek. A válasz is hangta­lan: egy megkönnyebbült sóhaj­tás, fénylő mosoly. Sikerült! A vizsga, államigazgatási szakis­meretekből. A ?zigorú hangzású, de nagyon hasznos tantárgyból a Kecskeméti Városi Tanács tit­kárságának és szakigazgatási szerveinek 64 dolgozója vizsgá­zott le az előadóktól kezdve egé­szen az osztályvezetőkig. Bent, az elnökhelyettes szobá­jában akkora a csend, hogy még a szívverést is meghallani. Az első kérdésig. Aztán szabatosan megfogalmazott, pontos monda­tokká kerekednek a válaszok. Pedig a kérdések nem is olyan egyszerűek és minden szóra ügyelnek a vizsgáztató bizottság szakértő tagjai: dr. Mező Mi­hály, a városi tanács vb titkára, Agud Károly, dr. Kákonyi Jó­zsef, dr. Bódog János és Varjú Pál. — Mi a különbség az állami gazdaság és a termelőszövetke­zet között? — kérdi Agud Ká­roly, a városi tanács mezőgaz­dasági osztályának vezetője. gyöngyösi Imre — szintén ^ osztályvezető — folyéko­nyan válaszol. Csapiár Vilmos­áé, Kőtörő Mihályné feleletei is olyan szépen felépítettek, hogy öröm hallani. — Nagyon lelkiismeretesen készültek — súgja oda Varjú Pál, a városi tanács szociálpoli­tikai csoportjának vezetője. — Államigazgatási szakismeretek­ből valamennyi tanácsi dolgo­zónak le kell vizsgázni. Csak így tudjuk elérni, hogy dolgozó­ink átfogó képet alkossanak az egész apparátus munkájáról, is­merjék a jogszabályokat és azo­kat a gyakorlatban is végre tudják hajtani. Főleg az utób­bi a fontos, az, hogy a tanács dolgozói a jövőben még nagyobb szakértelemmel és gyorsaság­gal intézzék a lakosság ügyes­bajos dolgait. A vizsga elméleti része a legtöbb dolgozónál jeles­re sikerült. Gyakorlatból már a legilletékesebbek — a város lakói — adják meg a — remél­hetőleg — kitűnő osztályzatot... TUDÓSOK A PUSZTÁN Lassan ismét divatba jön Bu­gac. Hazánk egyik külföldön legismertebb nevezetessége min­denkit érdekel, aki ellátogat hozzánk. így mondták a Buda­pesten megtartott II. Magyar Radiológus Kongresszus külföl­di résztvevői is — a csaknem valamennyi európai országból összegyűlt mintegy 200 tudós. A kongresszus rendezői tehát befejezésül Eugaccal kedves­kedtek a neves vendégeknek. A Pestről érkező tudósokat előbb a Kecskeméti Városi Ta­nács dísztermében dr. Mező Mi­hály vb-titkár üdvözölte, rö­vid helytörténeti ismertetőt tar­tott, s a radiológia nemzetközi hírű művelői már itt megkós­tolták a füttyös barackot, meg a paprikáskiflit. Innen aztán Bugacra vezetett az út. A szabadban rendezett ebéd­nek nagy sikere volt. ízlett a bográcsban főtt borjú paprikás, a nyársonsült csirke és a za­matos borok. A bográcsok meg a nyársak mellett sürgölődő sza­kácsokat szüntelenül fényké­pezték és filmezték. A jó ebéd aztán megtette ha­tását; meleg, baráti hangulat alakult ki. Előbb dr. Előd Imre, a magyar radiológus szakcso­port főtitkára köszöntötte a résztvevőket, majd Lagunova professzornő, a moszkvai orvosi egyetem radiológiai klinikájá­nak igazgatója és a milánói Ratli professzor, a Nemzetközi Radiológus Szövetség főtitkára mondott pohárköszöntőt. Mind­ketten hangsúlyozták, hogy a jól szervezett és tudományos eredményekben gazdag kong­resszus után nagy örömükre szolgál a magyar vendégszere­tetnek ez a megnyilvánulása. Becker német professzor pedig magyar nyelven mondott elis­merő szavakat a jól sikerült kirándulás rendezőinek. Kattogtak a fényképezőgépek továbbra is egész délután. Er­dei kocsikázás és lovaglás volt a program. A levegőben lógó „ügyeletes eső” szerencsére el­kerülte aznap Bugacot. A kora esti órákban a mi­előbbi viszontlátás reményében, jó hangulatban indultak Buda­pestre a kirándulók, s maguk­kal vitték a puszta kedves em­lékeit, a környék sok szép lát­nivalóját, s mindnyájunk sze- retetét. Dr. Hajdú Sándor A tavaszi kulturális szemle ünnepélyes befejezése Az 1964. évi megyei Kultu­rális Szemle záróakkordjaként Kalocsán július 5-én, vasárnap délután 5 órakor tartják meg a városi szabadtéri színpadon a megyei tánczenekarok feszti­válját. A műsorban, a megye legjobb amatőr tánczenekarain kívül fővárosi táncdalénekesek is fellépnek. Szépség — vidámság Mint keddi lapszámunkban hírül adtuk, vasárnap nemzeti­ségi nap volt Hercegszántón, melyen a környékbeli magyar, dél­szláv és német kultúrcsoportok vettek részt. Felelevenítették a népi hagyományokat, a szépség és vidámság jegyében történt ex a felejthetetlen, csodálatos találkozó. Nagy sikert aratott a bajai ifjúsági pengetős zenekar. A katymári tánccsoport szlovén népi táncot mutatott be. Kersics Anka pattogós dalmát népdalait nagy tetszéssel fogadta a közönség. A hercegszántói sokác népi tánccsoport leánytagjai a szereplésre várnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom