Petőfi Népe, 1964. július (19. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-19 / 168. szám

Világ proletárjai, egyesüljétek! XIX. ÉVFOLYAM. 168. SZÁM Ara ttO fillér 1964. JÚLIUS 19, VASÁRNAP A megye homokos területein pár nap múlva befejezik az aratást — Gépekre van szükség a kalocsai járásban — í • iNTtzer •) A megye északkeleti, ho­mokos területein az aratás „fi­náléjához” érkeztek. A kecskeméti járásban már csak két község, Orgovány és Lajosmizse határában van ösz- szesen 250 hold learatnivaló te­rület. A munkával azonban ro­hamosan haladnak, hiszen hat kombájn és nyolc aratógép vág­ja a két méternél is magasabb rozsot. Valószínű, hogy hétfőn délutánra a járásban teljesen pontot tesznek az aratás végé­re. Már gondoskodás történt a gépeknek más járásba történő irányításáról is. Ma, vasárnap, a Kecskeméti Gépállomásról öt kombájnt indítanak útnak a kalocsai járásba. A jövő hé­ten a Városföldi Állami Gazda­ságnak is adnak át aratócséplő­ket. Ugyancsak közel áll a nagy munka teljes befejezéséhez Kis­kunfélegyháza és járása is. A gátéri Aranykalász Tsz-ben 200 holdon vár levágásra a búza, s csekély területen áll még lábon a gabona a kiskunfélegyházi Dózsa Tsz-ben. Kedden előre­láthatólag mindkét gazdaságban végeznek a betakarítással. Szá­mos szövetkezetben vágják a zabot is. A Kiskunfélegyházi Gépállomás kombájnjait egy­Tovább formálódik a Leninváros Az 1966-ra felépíteni terve­zett hat, kilencemeietes pont- ház közül az első kettő fel­építésén szorgoskodnak a mes­teremberek a kecskeméti Le- ninvárosban. Az egyenként 37 lakásos és tizedik szintjén mo- sókonyhás, szárítóhelyiséges lakóházak építése még ebben az évben befejeződik, s ezzel megkezdődik a modern, új városrész tulajdonképpeni központjának kialakulása. másután küldik a kalocsai és a kiskunhalasi járásba. A két „homoki” járásban búgnak már a cséplőgépek is. A kiskunfélegyházi járásban 42 gépet üzemeltettek az elmúlt héten. A cséplőgépék száma a kecskeméti járásban a jövő hét végére megközelíti a hetvenet. A két járásban eddig összesen csaknem nyolcezer holdon vetettek másodnövényeket, amelyek a legtöbb gazda­ságban már ki is keltek. Vontatottan halad viszont a nyári mélyszántás, amit a kis­kunfélegyházi járásban még alig félezer holdon végeztek el. A nagy munka és nehézségei felől tájékozódtunk Varjú Pál­tól, a Kalocsai Járási Tanács V. B. elnökétől. — E hét végéig mintegy ti­zenötezer holdon, az összes ga­bonaterületnek több mint a fe­lén végezték el az aratást a já­rás szövetkezeti gazdaságai — mondotta. — Többségében a bú­za, egészen kis részben, elszór­tan, a tavaszi árpa áll még lá­bon. Az elmúlt héten is sok gondot okozott az eső. Egyet­len éjszaka például 40 millimé­ter csapadék hullott járásszerte, s emiatt a gépek két napig nem mehettek a földekre. Szerencsé­re ezeken a napokon sem volt néma a határ, Kézi erővel arat­tak a szövetkezeti gazdák, s egy-egy napon át a járási székhely üzemeinek 276 munkása is segített nekik. A kenyérgyár egyik szocialista brigádja két napon át aratott. Indokolt is az igyekezet, mivel az őszi árpánál helyenként a megengedettnél nagyobb volt a szempergés. H asonló károsodás a búzánál még nem mutatko­zik. Örömmel mondhatom, hogy a szövetkezeti gazdák körében a kézi aratás iránti korábbi lanyha érdeklődés az utóbbi hé­ten jelentősen fokozódott. Har­minc-negyven aratópár is fél­sorakozott olyan gazdaságokban, mint például a homokmégyi Dózsa és az öregcsertői Petőfi Tsz-ben, ahol egy hónappal ez­előtt még lehetetlennek látszott a hagyományos módszerekkel való betakarítás. Szakmár két kisebb gazdasá­gában, a Reménység és a Piros Arany Tsz-ben már befejezték az aratást. A többi kisebb te­rületen gazdálkodó szövetkeze­tek is követik példájukat a jö­vő héten. Így az ott felszaba­duló gépeket is olyan helyre tudjuk irányítani, ahol még bő­ven van betakarítani való. Gép dolgában egyébként jelenleg sem állunk jól. B—62-es kom­bájnjaink szinte kivétel nélkül üzemképtelenek. Pár nappal ez­előtt azonban a Tiszakécskei Gépállomásról kaptunk négy SZK—3-ast, s ezek már javá­ban vágják a búzát Homokmégy két gyengén gazdálkodó szövet­kezeti gazdaságában. A közeli napokban még tíz kombájnra számítunk a megye „homoki” járásaiból. Reméljük, hogy a gépi segítséggel a most még vontatottan haladó szalmalehúzás is meggyor­sul. Említésre méltó, hogy a foktői Béke Tsz-ben nemcsak az ara­tást, de a szalmalehúzást és a tarlóhántást is példásan szer­vezték meg. Az aratáshoz képest járás­szerte kellő mértékben halad a tarlóhántás, valamint az őszi kalászosok alá a vetőszántás is. Az utóbbit csaknem ezer hol­don végezték, el, oly módon, hogy a talajba műtrágyát is juttattak. Az elmúlt héten a talajmunkába bekapcsolódtak a nagy teljesítményű diszktillerek is. Számos gazdaságban hozzá­fogtak a másod vetéshez; a du- napataji Űj Élet Tsz-ben már 110 holdon vetettek rövid te­nyészidejű takarmánynövénye­ket. Hogy mikorra fejezzük be az aratást? Ügy gondoljuk, hogy ha az időjárás lényegesen nem hátráltat bennünket, július 31- re pontot teszünk a végére. FORRADALMI HÉTKÖZNAPOK (B. F.) Vannak beszédtémák, amelyek vonzzák a vitát. Ilyen téma a íorradalmiság. Akad­nak, akik esküdöznek: Nálunk ma igazán nagy forradalmi tettek elképzelhetetlenek. Hol van a forradalom olyan ország­ban, ahol az emberek Trabant­ra meg hűtőszekrényre gyűjte­nek? Miféle harcos az, akinek takarékbetétje var'? Jó szándé­kú kérdések ezek, ezért a va­lóság meggyőző válaszát ér­demlik. Mines még egy hete, hogy halászemberekkel be­szélgettem. Azzal a réteggel ültünk egy asztalnál, amelyet a régi mon­dás igen ügyesen kategorizált: „Halász, vadász, madarász üres zsebben kotorász.” Ez a beszél­getés viszont úgy folyt le, hogy az elnök egyik fiatal munka­társa (halász leánya maga is) villanygépen kávét darált, kis presszógépen megfőzte, s az egészet egy neoncsővel megvi­lágított asztalon tálalta. A be­szélgetés során kiderült, hogy az egyik halászcsaládban két testvér 90 forintjával 800 mun­kaegységet vitt haza 1963-ban, saját házuk van és egyiküknek gépkocsira is futja már, a ház­tartás teljesen gépesített. Azok kedvéért, akik azt kérdezik, a jólét ilyen látható jelei között, ugyan miféle társadalmi tevé­kenységre képesek ezek a ha­lászok, elmondhatom, hogy a harmadik fivér tanácstag, párt­bizalmi, és még sok más meg­bízatása van, valamennyien alapító tsz-tagok egy olyan szö­vetkezetben, amely (egyetlen tagja egyetlen napi kiesés nél­kül!) 1956. egész októberében megállás nélkül dolgozott és ahonnan egy lélek sem lépte át illegálisan a határt. A politikai öntudat, mondjuk ki: A szo­cialista haza és a társadalmi rend szeretete egy másodperc­re sem kerül náluk ellentétbe se a hűtőszekrénnyel, se a TV- antennákkal; munkájuk — úgy érzik, ha nem is lobogtat­nak szakadatlanul vörös zász­lókat — egy forradalmi folya­mat része. Új ogy mennyire igazuk ** van, azt néhány őszin­te — s a múltról vallott — mon­datuk világította meg igazán meleg fénnyel. Egyikük a szü­lői házról beszélt, a régi, süly- lyedt kis viskóról, amelyet az 54-es árvíz sodort el örökre. A halászbérlők uralmáról, akik fillérekkel fizettek és pengőt tettek zsebre Szakkönyvszerű- en kimondhatnánk- Tökéletes képét adták a kizsákmányolás brutális és rafinált módszerei­nek, mindannak, amit a forrada­lom és benne a szövetkezet el­söpört. Ezek az emberek nagy­üzemben élnek, a motor és a villamos halászgép a barátjuk, és miközben egy ősi szakma termelési forradalmát hajtják végre, a halászbokor is új fajta társadalmi közösséggé emelke­dik. Mindezek pedig látszólag unalmas munkanapok során születnek. Napokon, amelyeken a két furgon meg az autóbusz behozzák a piacra a megfogott halat és közben a motorcsóna­kok újra kiindulnak, a perion­varsák újra a vízbe hullanak, a halak teste ismét csillog, a hálót újra kihúzzák, békésen hazamennek és halászlét főz­nek. A fiatalok tanulnak, mo­toroznak, vagy udvarolni men­nek, televíziót néznek és azon vitatkoznak, Vico Torriani jobb énekes-e, vagy Johnny Hally- day és győz-e az ETO vasár­nap? A nap leszáll, az árnyak megnyúlnak, egy-egy hazatérő motorkerékpáron lányok fej­kendője lebben — este lesz. El­telt egy nap. És közben forra­dalmi dolgok történtek. Eset­leg egy olyan család vett egy tucat jó könyvet vagy nézett meg egy drámát a TV-ben, aki­nek régen a 4 filléres újságra se telt. És a falu határában négy vagy öt halász segített a mezőgazdasági tsz-nek aratni, mert hallották, hogy az ország­nak az kell. Miért segítenek? Ha nem s mondják ki, vagy ta­lán nem is tudják megfogal­mazni így: Azért, mert más­képp van mint régen. Mert megváltozott az élet. Fordult. Forradalom van? Az van, eze­ken a langyos nyári estéken is. M ásutt kombájn vezetőkkel beszéltem. Gyári fiúk — egy üzem lakatosai. Értenek a traktorhoz, hívta őket a váro­si pártbizottság, eljöttek. Nincs keresetük? Dehogy nincs, az a plusz, amit a gyári munka je­lent, csak plusz, de nem lét­kérdés. Az egyik a földön ül, kanalazza a jó levest (a tsz fő- agronómusa hozta ki neki szürke Wartburgon.) Miért nem eszik bent? Ehetne, de nem akarja itthagyni a gépet. A gép a gépállomásé. Ö gyári ember. Nem akar elmenni a gép mel­lől, amelyet rábíztak, dühöng egy órányi alkatrészhiba mi­atti állásért, ideges, csupa- mozgás, hogy a szövetkezet bú­zája előbb magtárba kerüljön. Érdekelt benne? Igen. Csak azért érdekli? Nem, de érdekli, mert megváltozott az élet. Itt a búzatáblán is forradalom van, miközben az alacsony, kékzub- bonyos legény a nagyon szép színű húslevest kanalazza. Miközben napjaink forradal- miságát vitatjuk, (még sokszor beszélünk róla és nagy türe­lemmel) sokan nem tudnak szabadulni azoktól a képektől, amelyek a múltbeli forradal­már életének természetes kí­sérői voltak. Az illegalitás idegizgalmai, az állandó ké­szenlét, az úri világ erőszak­szerveivel vívott szakadatlan élethalál harc, a nyomor, a költő megénekelte „büdös küb­li” a börtönben és a hozzátar­tozók, a gyerekek és asszonyok rettentő szegénysége, amelyen csak a mozgalom áldozatkész­sége és segélye változtathatott valamicskét. Mai életünk gyö­kerei valóban ezekben a sötét mélységekben eredtek. De a növény, ha gyökerei kifejlőd­tek, feltör a magasba és zöld szárat, leveleket, vidám, színes virágokat fejleszt. Haragudhat a gyökér a virágra? Csak azért, mert a virág színe szebb és élénkebb a gyökérnél? Hiszen együvé tartoznaz! A gyökér élete a virágban teljesedik ki. Élete csak abban nyer értel­met. És egyáltalában: hol és ki mondta ki, hogy forradalom csak a dobok szakadatlan per- getésével és szuronyrohamok­kal lehetséges? Lenin, akinél illetékesebb a forradalom ügyében aligha van, a hétköz­napi apró tettek, a frázis nél­küli munka módszerét része­sítette előnyben. Ha ez a mun­ka szocialista társadalmat épít, ha ez a munka a dolgozó em­ber jólétét javítja — kinek van joga kételkedni erejében? Hogy nem volna kit ütni — azok számára, akik szeretnek ellenfelet keresni, mondjuk ezt — az legalábbis tévedés. Ütnivaló hanyagság, közösség- ellenes tevékenység, lógás és felelőtlenség, részegesség és a társadalom nyakán élés fölös számban akad. Barikádok nél­kül — esetleg a közvetlen szomszédban, a gép vagy író­asztal másik oldalán. I ehet, nem is az ember *" az ellenfél — csak va­lamelyik ártalmas nézetét kell legyőzni. Mindenképpen győz­ni kell. Kis győzelmek? Hét­köznapiak? De mindenképpen a forradalom, a szocialista tár­sadalom győzelmei.

Next

/
Oldalképek
Tartalom