Petőfi Népe, 1964. június (19. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-12 / 136. szám

június 12, péntek 5. oldal gy csapatnyi fiú és lány a legszebb könyvtárban. Hétköznap? Délelőtt? Talán is­kola helyett? ... Ez a messze földön legszebb könyvtár: A kalocsai. A csapat: Az 1. István Gimnázium egyik első osztálya. De nem iskolát kerülnek, hanem „politechnikai órára” jöttek — az idén az utol­sóra. Ha úgy tetszik: Itt van a tanműhelyük. Az osztály ugyan­is az 5+1-es oktatásban a nép­nevelő-könyvtáros előképzést kapta. Ilyenről még nem is hallot­tam. — Nincs is, csak ez az egy — nevet a gyerekek „mestere” dr. Nyitrai Lajos könyvtárigaz­gató — most még. De jövőre már másutt is lesz. Nemrég jártak itt tapasztalatot szerezni a Monori József Attila Gimná­ziumból, most pedig a gyulai gimnázium tanárait várjuk. Tehát kísérlet. Kalocsán elő­ször próbálkoztak meg a közép- iskolások népművelő-könyvtáros képzésével. \Wa már úgyszólván minden ■IrM községben van művelő­dési otthon és mindenütt van könyvtár. Nagyon sok szakem­berre lenne szükség. Ezért az egyetemek után tavaly két ta­nítóképzőben is megindult a képzés. Ám a kalocsaiak nagyon jól látták, hogy még ez nem elég. Gondoltak egy nagyot és merészet: Vágjunk neki mi is! Megkapták az engedélyt és már az első év eredményei mel­lettük szólnak. Végleges ítéletet mondani KÍSÉRLET persze még korai volna. De az a buzgalom, ahogy ezek a gye­rekek tanulnak, dolgoznak, na­gyon biztató. Az iskola első osztályai közül például az ö tanulmányi átlaguk volt a leg­magasabb. Pedig az elfoglaltság itt talán több is, mint a többi osztály gyakorlati oktatásában. A csoport tagjai Jelváltva min­den délután kisegítő szolgálatra vannak beosztva a könyvtárba. Emellett népi táncot tanulnak, irodalmi színpaduk van, hely- történeti kutatást végeznek, s minden egyébbel is megismer­kednek, ami a népművelés tárgykörébe vág. JMf égis, négy év alatt, a gimnáziumi oktatás mel­lett mennyire juthatnak? Dr. Nyitrai Lajos bizakodó: — Két évig párhuzamosan ta­nulják a népművelést és a könyvtárosságot. A III. osztály­ban szakosodnak. Akik a könyv­tár szakon maradnak, átveszik a kétéves középfokú tanfolyam teljes anyagát. Ha leérettségiz­nek, csak át kell adni nekik a kulcsot,, bátran rájuk lehet bíz­ni egy községi könyvtárat. A másik szakon hasonlóképpen: Az érettségi után művészeti előadó lehet belőlük a művelő­dési házakban. Természetesen később levelező tagozaton foly­tathatják a tanulást. Harminchétén járnak ebbe az osztályba. Mind népnevelő, vagy könyvtáros lesz? Nem. Az egyik kislány je­lentkezik: Vegyészmérnöknek készül. Mások is szólnak. Ki ez, ki az lesz. Akkor hát? Felesle­gesen töltik itt az időt? Igazán nem. Hiszen az iskolai gyakorlati oktatásnak r az a célja, hogy odakösse a .urná­hoz a gyerekeket, hanem a munkára nevelés. Ha ezenfelül valakinek kedve is kerekedik hozzá, az persze jó. De nem kö­telező. Ebben az osztályban viszont bármi lesz valakiből, közvetle­nül is hasznosíthatja majd az itt tanultakat. Nem beszélve a látókör szélesedéséről, a művé­szetekben való jártasságról — az üzemek, vállalatok, gazdasá­gok művészeti csoportjaiban, könyvtárában nagy szükség van a hozzáértő társadalmi munkás­ra. Kérdezem: Ki bánta meg, hogy ide jelentkezett? Senki. De panasz mégis akad, legalább egy: Nincs tanköny­vünk. Jegyzetből tanulnak ... Persze kísérlet. Ok az elsők. De azért igazuk van, tankönyv­ről mielőbb gondoskodni kell. Mi lesz a nyári program? A falujukban segítenek majd a könyvtárban, meg a művelő­dési házban. Ezenkívül még egy feladatot kaptak a vakáció­ra: Helytörténeti vagy néprajzi gyűjtést fognak végezni. Ilyes­mit: a falu határrészeinek elne­vezése, egy parasztház berende­zése, vagy népdalok, mesék stb... A kész dolgozattal kell jelent­kezzenek szeptemberben. M. L. Csakúgy mint a hő, a fény, és a többi edektromágneses hullám. És kiderült, hogy a biorezgések hullámsávján belül minden élő­lény más-más periódusszámmal rezeg. Ez valamennyiüknél egy­ezer g mindenkorra adott, vál­zik. A biorezgés másik tulaj­donsága, hogy feltűnően szelíd, engedelmes. Könnyen rá lehet csalni a katódsugárcső képer­nyőjére, és akkor ott megjele­nik a szóbanforgó élőlény képe. Látod — nyitotta ki a munka­tozatlan, konstans tényező. Pél­dául te is kutya, vagy, az a foxilány is kutya. Borzebék vagytok mind a ketten. Így van? A daxli bólintott. Most való­ban figyelt. Minden téma azon­nal izgalmassá vált számára, mihelyt szíve-hölgyével került összefüggésbe. — A rezgésszámotok mégis különböző. De még a tacskók között sem találsz kettőt, ame­lyik egyfoimán rezegne. Ez per­sze, az emberekre is vonatko­pad egyik fiókját, amelynek rekeszeiben félbetört gyufaszál nagyságú, opálosan, csillogó, rö­vid szigetelő fogantyúval ellá­tott rudacskák hevertek. — Ezek a lamellák különleges öt­vözetből készültek, és alkalma­sak arra, hogy bármely eleven organizmus biorezgésszámát — örökre magukba rögzítsék, ha­csak egy másodpercre is felületi érintkezésbe kerülnek vele. Ez­után bármikor behelyezhetem a megfelelő rudacskát a Muká­torba — intett a sarokban ter­peszkedő készülék felé —, és vége a bújócskának! Feltéve, ha a szóban forgó ember, állat, ro­var vagy növény azon a tízkilo­méteres sugarú körön belül tar­tózkodik, amelynek középpont­jában a Mukátor áll. A Mukátor szó hallatára he­gyezni kezdte füleit a tacskó. Bár lógó fülű kutyánál ez csak képletesen értendő, Hókai Feli- ciánnak mégis feltűnt. — Jól sejted — bólintott. — Rólad neveztem el, minthogy azzal a céllal készült, hogy tar­tózkodási helyedet bármikor megtaláljam. Muki-lokátor — Mukátor. Szóval, ott tartottunk, hogy ennek a masinának saj­nos, elég kicsi a hatótávolsága. Még így is valósággal a szánk­tól spóroltam el minden alkat­részének az árát. Nem untatlak azzal, hogy milyen interferen­ciás és tükröződéses módszerek­kel sikerült elérem, hogy a ka­tódsugárcső lapján ne csak az előzetesen bemért élőlény képe és hangja, hanem a környezet­ben levő élettelen tárgyaknak a képe is megjelenjen. Mit izegsz-mozogsz folyton? Mind­járt befejezem. A görbelábú tacskó durcásan, és meggyőződés nélkül visszaült a helyére. — Még csak arról akartalak tájékoztatni, hogy a Mukátor, egy speciális antennarendszer útján, a térkép alapján megfe­lelő koordinátákkal irányítva, Hogyan állunk az utánpótlással? Ha szabad ezt mondani: A kíváncsiság — és természetesen termelőszövetkezetünk gondjai vittek el mindkettőnket, Szegő Lajost, az Üj Élet főagronómu- sát és jómagámat az általános iskolába, a nyolcadikosok osz­tályfőnöki órájára. Arra vár­tunk választ, hogy a most bú­csúzó gyerekek közül hányán intenek búcsút egyszersmind a falujuknak is, s kik, hányán akarnak itthon maradni. Hiszen egyre jobban kell itthon a mun­káskéz, a hozzáértő dolgos kéz. Vajon ezek a fiatal fiúk és lá­nyok tudják-e, hogy számítunk rájuk? Huszonhárom tanuló végzett az idén a géderlaki általános iskolában. Egyikük sem vállal­ja a mezőgazdaságot! Tíz to­vább tanul — ez jól van így, aki tud, jusson el minél maga­sabbra a műveltség és a tudo­mány \ormain.. De tízen ipari szakmát választanak! S csak három marad itthon — lányok — azok is a háztartásban. Me­zőgazdasági szakmunkástanuló­nak egy se jelentkezett! A most végzőket már sajnos, nem győzhettük meg. De min­den bizonygatás nélkül is nyil­vánvaló, hogy nem maradhat ez így mindig, s a pedagóguso­kat is, meg a község vezetőit is felelősség terheli a jövőért. Amíg a termelőszövetkezet gyenge volt. rosszul fizetett, nem is várhattuk, hogy itthon maradjanak a fiatalok. De most már a legjobb úton van ahhoz, hogy biztosítani tudja tagjai rendes megélhetését. Ha a fia­talok itthon is meg tudják majd keresni azt, amit a városban, akkor bizonyára szívesebben maradnak, mert az otthonuk­tól távol dolgozni költségesebb is, kényelmetlenebb is. Ebből a szempontból a legfontosabb fel­adat tehát a szövetkezet meg­erősítése. Es azonban csak az egyik feltétel. A másik, nem kevésbé fontos feladat: Megteremteni a kulturálódás és az igényes szó­rakozás lehetőségeit. Géderla­Uaulzen után ­Az NDK-ba indult május 25- én a Bajai Művelődési Ház 60 tagú Liszt Ferenc Énekkara. Nemrég érkeztek vissza; útjuk- ról, élményeikről Bánáti Tibor, a művelődési ház vezetője a kö­vetkezőket mondotta: átdobhatja a befogott képet kö­zönséges televíziós vevőkészülé­kekre is. Eddig kétszer éltem ezzel a lehetőséggel, és sikerült dutyiba juttatnom egy cégéres gazembert. És holnaptól foly­tatom a hajszát. Megtáncolta­tok minden csirkefogót, fari­zeust, szélhámost, akire csak lecsaphat a Mukátor! Hókai Fe- lícián üldözöttből üldözővé lesz! De mindig csak igazságosan. Azt bántom, aki megérdemli. És úgy teszek ón is, amint a költő mondja: „Gyűlöletem tiszita, nemes méreg, Csak nagyvad érdemli meg, Nem minden féreg!” Míg az öregúr élénk taglej­tések közepette szavalt, Muki fürgén kikarikázott a konyhá­ba. A következő percben már vissza is tért. Fogai között a kis sámli. Óvatosan a gazdája lába elé helyezte, és cipőgomb szemével követelőzőn nézeti! fel rá. — Ó, te BelzebiSW — dör- mögte felháborodottan Hófcai. de bozontos szemöldökei álatt ezúttal derűs fények villogtak. — A viselkedésed egyszerűen minősíthetetlen! Erőszakos vagy és pimasz. Minthogy azonban az elektrotechnikai tudományok terén ma kétségtelenül szép elő­menetelt tanúsítottál, nem bá­lom, nézzük meg, mit csinál az a csodálatos foxi-fruska? (Folytatása következik.) kon ebben is nagy a fejlődés. Az új művelődési ház megfelel a követelményeknek: a népmű­velőkön és magán az ifjúságon is múlik, hogy milyen mozgal­mas életet teremtenek ott. Ám mindezeken felül az ed­diginél sokkal többet kell tö­rődni a fiatalok nevelésével. Céltudatos, hosszan tartó mun­ka ez, de meg lehet szerettetni velük a mezőgazdaságot. Nem­csak azért, mert falun eleve közel állnak hozzá, hanem azért is, mert szépségei vannak, nagy jövője, s értelme van már a ta­nulásnak, a szaktudás megszer­zésének. A szülőkkel is meg kell ér­tetni, hogy gyerekeik a jövő mezőgazdasági nagyüzemeiben nem egyszerűen őseik foglalko­zását folytatják már. A nagy­üzemben dolgozó paraszt nem a tegnapi földművelő, s egyre kevésbé az. A korszerű agro­technika szakképzettséget kí­ván, a pusztán fizikai munka helyett olyan alapos felkészült­séggel és sok ágú szakmai jár­tasságot, akár az ipar. Gépek­hez, vegyszerekhez, biológiai fo­lyamatokhoz, munkaszervezés­hez kell érteni ma is, s a kö­zeljövőben egyre inkább a me­zőgazdaságban. Az igények fo­lyamatosan növekednek, nem­csak termelni kell. ahogyan ed­dig, hanem ugyanazon a föld­területen többet kell termelni. Ennek a jövőnek a jelei mu­tatkoznak már Géderlakon is. Akadnak már olyanok, akik „számításukat” is, meg a mun­ka szépségeit is megtalálták a mezőgazdasági munkában. Elég csak Vígh Sándort említeni, aki az öntözőszivattyú mellett ke­zeli a motort, irányítja, szabá­lyozza a palántákra hulló víz- mennyiséget. Fiatal ember. Meg van elégedve a munkájával, a keresetével. S tanul, hogy még jobb öntözőszakmunkás váljon belőle. Sok hozzá hasonlóra volna szüksége a termelőszövetkezet­nek. Szalay János- újra itthon... — Együttesünket Bautzen hív­ta meg, Baja testvérvárosa. Ba­utzen pályaudvarán a pedagó­gus kórus és a szakszervezet képviselői fogadtak bennünket. Olyan bánásmódban volt ré­szünk, amely — túlzás nélkül állíthatom — talán még a vi­lághírű „magyaros” vendéglá­tást is felülmúlta. Megérkezé­sünk után néhány nappal hang­versenyt adtunk a város kon­certtermében. Haydn: Évszakok oratóriumából a Tavasz kórust együtt énekelte a két énekkar — németül. Hol léptek még fel a babaiak? — Bautzenben még egy sza­badtéri hangversenyt is tartot­tunk. Mátyás király emlékmű­iénél — annak idején Mátyás adott várépítési engedélyt a ba- utzenieknek — áll egy múzeum, annak lépcsőin. A múzeum előt­ti tér zsúfolásig megtelt, nagy sikere volt az énekkarnak. Ez­után két fürdőhely — Sohland és Hayerswerda — következett, itt is nagy sikerrel szerepelt együttesünk. Majd felkerestük Drezdát, megcsodáltuk a kép­tárat, a Szász Svájc természeti szépségeit és utunk egyik érde­kes állomása Schuarzepumpe volt, az NDK hatalmas nyílt- színi bányahelye. Az élmények még elevenen él­nek az énekkar tagjaiban, de már újabb feladatokra készü­lődnek. A megyénk legjobb kó­rusai számára június 14-én ren­deznek Országos Minősítő Hangversenyt Kiskunhalason. A bajai énekkar tagjai lelkesen próbálnak. Reméljük, hogy olyan sikerrel szerepelnek majd Kis­kunhalason is, mint a Német Demokratikus Köztársaságban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom