Petőfi Népe, 1964. június (19. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-25 / 147. szám

1961, jtmins 25, csütörtök 5. oldal Abrahám Rafael kiállítása a kecskeméti művésztelepen ÉVA. ________ Ab rahám Rafael: Kecskemét. Június végéig tekinthető meg a kecskeméti müvésztelepen Ábrahám Rafael kiállítása. A művész 1962-ben végezte a Képzőművészeti Főiskolát. Egy éve dolgozik Kecskeméten. Ki­állította rézkarcait a miskolci Grafikai Biennálén és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója kiállí­tásain. Kecskeméten az idén ja­nuárban részt vett a művész­telepiek közös bemutatóján a városi művelődési ház művész­klubjában. Most feleségével, Fehérpataki Petőfi a portásfülkében ALKDNYCLIK. A MÉK kis­kunhalasi kirendeltségén ilyen­kor kissé szűnik a forgalom. Meleg nap volt ez, nemcsak Celsius-fokban, de mázsákban kifejezve is. Az éjszakás kapu- őr mégis — a csalékony esté­ben fel-feUámadó, alattomos szélre számítva talán — ma­gára vette a hivatalos külsőt nyújtó köpenyt. Kezében a te­nyérbe simuló kisalakú kötet, s amíg csak lát, most azt bön­gészi. Kalandregény? — Petőfi — mondja Szente Sándor nyugdíjas, aki most itt, az átvevőhelyen teljesíti pár órás napi szolgálatát. — Az ilyen, gyérebb forgalmú per­cekben az ő verseit olvasgatom. Annál is inkább hat rám a Költő szelleme, mivel sokáig éltem Kiskörösön. TANULT szakmájánál fogva is — a húszas években nyom­dász szakképesítést szerzett — barátja a betűnek. Az élet sok­felé hányta, vetette; nem ke­vés ideig ette a szellemi inség- munkások keserű kenyerét, hi­szen, mint mondja — a század harmadik évtizedében a szak- szervezet mintegy 800 munka- nélkülit tartott számon Guten­berg utódai közül. Végül is a MÁV-nál sikerült elhelyezked­nie, s onnan került nyugállo­mányba tavaly. A jelenlegi munkahelyén április óta dolgo­zik. Szereti a művészetek mási­kát, a zenét is. önszorgalom­ból képezte magát a zeneelmé­letben, és 20 éven át vezette közmegelégedésre a halasi Ipa­ros Dalkört. Kedveli többi klasszikusun­kat is. Arany, Vörösmarty, majd Ady és József Attila nevét em­líti, idézgetve műveikből. — Ez a „szenvedély” már ha­lálomig elkísér. Az életben egyedül maradtam, s magános óráimat a zsongó rímek, az örökértékű gondolatok teszik csak széppé ... ...A L ANC-ÓVTA bejárat­nál gyümölcsszálliló teherautó tülköl. Szente Sándor becsukja kedves verskötetét: Hívja kötelesség. Míg szikár alakját elfedi előlünk a begördülő gép, arra gondolunk: Nem az egyet­len olyan munkahely ez a por­tásfülke, ahol a tennivalók vil­lanásnyi szüneteiben kézbe ke rül, lelket szépít és tudatot munkál a megelevenítő betű, a szép mzuauaz szó. J. T, írisszel közösen rendezett kiál­lítást Kecskeméten készült leg­újabb műveikből. Gőzfürdő a színpadon Százötven év koptatta fényes­re szövőszékét, hetvenöt eszten­dő vésőjének nyoma látszik arc­vonásain. Ifjúsága már emlékké zsugorodott, de Porkoláb János- né azért frissen, fiatalos ke­déllyel állja az idő ostromát. Fehérre meszelt házának mes­tergerendás szobájában napestig kattog a szövőszék. Éva néni, a népművészet mestere ma is éveit meghazudtoló fürgeséggel dolgozik. Kezében frissen bu­kik le és fel a csévélő, a fehér és tarka fonalak ölelkezéséből virágok születnek a lágy redők- ben aláhulló szőttesen. — Hatvan diványpárnára kö­ltöttem szerződést a Bajai Házi­ipari Szövetkezettel — mondja jókedvűen. — Ebből naponta kettő készül el. Lassú munka, nagy figyelmet, türelmet igé­nyel. Én már megszoktam, gye­rekkorom óta csinálom, csak az a baj, hogy kevesen vagyunk Irigység — és panaszkodás vényekben mi sem szűkölköd­nénk. Hétfőn a Katona József Színházban sztárparádét ren­deztek, neves fővárosi művé­szek felléptével. S ami ennél is érdekesebbnek ígérkezik: 27-én a Bolgár Néphadsereg ének-, zene- és táncegyüttese lép fel sajnos, ugyancsak a fenti helyen. Azért sajnos,mert elképzel­** hetők ezek az előadások — s a még sorra következőket — a nyári rekkenő hőségben. Inkább gőzfürdő ez, amelytől egyformán szenved színész és néző, holott... Holott — egy ilyen nagy vá­rosban, mint Kecskemét — a kalocsaihoz hasonló leleményes­séggel és áldozatkészséggel — már épülhetett volna szellős és vonzó szabadtéri színpad is. Ha nem is olyan természeti adottságok között, de bizonyára találnának megfelelő helyet er­re a célra. (Lehet, hogy szak­szerűtlen és „hajmeresztő” ja­vaslatok — de aki tud, mond­jon jobbat — például a Mű­kertben, vagy akár a Piarista Gimnázium melletti parkban, esetleg alkalmi megoldásként a KTE sportpályán.) em feladatom e kérdés boncolgatása, csupán sze­mélyes és panaszos gondolatai­mat mondtam el — azt hiszem, sokak nevében. Talán nem fe­leslegesen és haszontalanul. F. Tóth Pál N szövők. Nagy kár, hogy nincs nálunk utánpótlást nevelő szö­vőtanfolyam. Kár bizony. Éppen itt, Sze- remlén, ahol a szövés ősi mes­terségének két évszázadra visz- szanyúló hagyománya van. Foly­tatója pedig nem lesz majd egy sem a fiatalok közül. Érdemes volna megszervezni a szövő­tanfolyamot, hiszen a szeremlei szőttest a világ minden részén kedvelik, sőt egyre több kelle­ne belőle. — Aztán nem ártana a min­tákat felfrissíteni — folytatja a beszédet Évi néni. — Annyi régi, a közönség előtt ismeret­len motívumot őrizgetnek az asszonyok, összegyűjthetné eze­ket a szövetkezet. Többen panaszkodnak, hogy a szövetkezet kereskedelmi ér­dekből ragaszkodik a már meg­szokott és a vásárlók által is keresett mintákhoz. Ily módon éppen vevőit fosztva meg a nép­művészet teljes ismeretétől, és élvezetétől, a szövőnőket pedig az alkotói szabadságtól. Való­ban így van? — kérdeztük meg 4 kerületi művelődési házban összeült a kolhozelnökök elméleti konferenciája. A kon­ferenciát maga a Kerkolbiz (Kerületi Kolhoz Bizottság) el­nöke, Sztulcsikov nyitoéta meg. Néhány világos bevezető szó után, melyet a vezetési rend­szabályokról mondott, Sztulcsi­kov ünnepélyesen így beszélt: — A szó a mi tisztelt elvtár­sunkat az Üj Üt kolhoz elnö­két, Ma ... hm ... — Sztulcsi­kov gyorsan a kezében levő pa­pírra nézett és érces hangon mondta: Bábocskint illeti meg. Szarukeretű szemüveges, fü­lessapkás ember lépett az emel­vényre. — No, Bábocskin. mond csak el — biztatta a Kerkolbiz elnöke —. hogyan emelkedett ki a kolhozod. — Bocsásson meg, én nem Bábocskin vagyok. Az én nevem Mámocskin. — Én mondtam is Bá ... Má- mocskint — helyesbített kevés meggyőződéssel Sztulcsikov és sietősen hozzátette —: Kezd el mondani, elnök, a titkot, mi­képpen vezeted a gazdaságot. — Persze, el kell mondani — vá'aszolt Mámocskin —. csak­hogy nálunk Bábocskin az el­nök. A TITOK Sztulcsikov végképp elveszítet­te a fejét. — Semmit sem értek ebből — mormogta magában, majd hirtelen az asztalra csapott. — Hát akkor ki maga? Ki hívta az emelvényre? — A vezetés hatalmazott meg engem — mondta el őszintén MámocsKin. — Szenvedj egy kicsit az emberiségért, Nyikolaj Jefimovics — mondták. — Könyvelő sok van nálunk, de elnök csak egy. Nélküle kéznél­küli test a kolhoz. Nos, én egyet is értettem ezzel. S miért is ne? 4s elnökségben zavar támadt. De a könyvelő folytat­ta, s többek között így beszélt: — A párom, aki eddig türel­mes asszony volt, most zsörtö­lődni kezdett. „Nyikolaj, mi lesz így? Mindig távol vagy a ház­tól. Mikcr lesz már vége?” És így igaz. Fél éven át alig volt olyan nap, amikor nem utaz­tam. Kezdetben cudar nehezen viseltem el, de most már nincs semmi bej. A teremben derűs morgás futott végig. — Ebből elég! — szakította félbe Sztulcsikov. — A te Bá- bocskinoddal külön beszélek majd. De te, Mámocskin, ha el akarod mondani, miként lett kiemelkedő gazdaság a kolho­zod, tessék, mond el. — Mit mondjak erről? — mo‘- solygott a bajusza alatt Má- mocskin. — Hiszen mondtam: Kezdetben nem volt könnyű. Mindennap bementem a Ker- kolbizba és vissza. Végül kime­rültem. De köszönöm is Bábocs- kinnak a jó tanácsot. „Miért kell neked Jefimovics visszautaznod? — kérdezte — Vegyél ki a ke­rületi központban egy szobát, és élj jól. A z értekezleteken kol­hozunk teljhatalmú megbízott­ja leszel ” — íme így lettem én teljha­talmú megbízott — nevetett Má­mocskin, majd komoly tekintet­tel nézett körül. — Elmondtam a titkot. Egyszerű a dolog: Én értekezletekre járok, az elnök — mindig a gazdaságban van... A kolhoz pedig szépen fejlődik. A teremben kitört a taps­vihar, és sokáig nem akart szűrni. Egyedül Sztulcsikov nem tapsolt. Ült, mintha karót nyelt volna. (A Krokogyilból fordította): Fereocz Győző Bánhalmi Józsefet, a Bajai Há­ziipari Szövetkezet vezetőjét. Íme a válasz: — Legfőbb törekvésünk új formákkal, motívumokkal gaz­dagítani, továbbfejleszteni a népművészetet. Mindenkor tá­mogatjuk az újító kéréseket, de nekünk még nem szóltak a sze- remleiek. Ha kérik — egy tan­folyam indításához engedélyt és szövőszéket is adunk. Űjítási javaslataikat pedig ' örömmel el­fogadjuk. Sőt, mi szerettünk volna könnyíteni rajtuk úgy, hogy az előkészítési munkát központilag végeznénk el, ezál­tal több idő jutna a szövésre. Hallani sem akarnak róla. A szövetkezet vezetője meg­ígérte, hogy a minták felfrissí­tésére, új motívumok gyűjtésére a jövőben több gondot fordíta­nak. de a szövőnők se féljenek az újtól — a könnyítéstől — és ötleteikkel, javaslataikkal je­lentkezzenek felszólítás nélkül is. Különösen elsatnyulnak, szín­telenné fakulnak a népművé­szet új hajtásai. — Pedig kár volna — sóhajt- totta a szoba csendjébe aggo­dalmát Éva néni —, mert nincs szépségesebb, mint a nép mű­vészete. A szívből sarjadt ki, a mosolya táplálta, és a vágyai színezték ragyogóra. Ezért lett ilyen gyönyörű... Tekintete végigsimogatta a stilizált állatfigurákat, virágo­kat. Ha hirtelen össze kellene számolnia, hogy hány véggel szőtt belülük életében, hát baj­ban lenne. Könnyen lehet, hogy körülérné a Földet. De fontos ez? Különleges számítások nél­kül is tudja: Nem volt hiába­való az élete. Felfedezte és to­vábbadta az embereknek a nép­művészet szépségeit. Mert a képzelet alkotta mintákból te­rítő lett, függöny és párna, amelyeket ő indított útnak, sze- met-lelket vidítani százezrek otthonába... Vadas Zsuzsa Készítik a munkatervet A megye községeinek népmű­velési ügyvezetői, művelődési ház igazgatói és a TIT községi csoportvezetői hozzáláttak az 1964—65-ös ismeretterjesztő évad helyi terveinek elkészítéséhez. A helyi tervek alapján július 15-e után a TIT járási szerve­zetei is elkészítik munkatervei­kot,. C súnya emberi tulajdon­ság, mégsem restellem bevallani, irigy vagyok. Még tán fokoznám is, ahogy a nép­nyelv mondja találóan: „Elönt a sárga irigység!” Amikor a Ka­locsa és Vidéke című helyi ki­adásunkban — úgy is mondhat­nám „laptársunkban” — azt olvasom, hogy a kalocsai sza­badtéri színpadon a Csongor és Tündét mutatták be a Kecske­méti Katona József Színház művészei. Még jól emlékszünk a megye- székhelyi előadásra, amely — a viszonylag szűkre szabott — színházi deszkán is igen hatá­sos volt, s hangulatot ébresz­tett. El tudom képzelni, hogy a Eeloiannisz kert (volt püs­pöki kert) hatalmas lombsátora alatt épült szabadtéri színpadon milyen remek előadást produ­kálhattak művészeink. A kalocsai szabadtéri szín­pad egyébként szinte egyedül­álló a megyében, s vetekszik a fővárosi hasonló színpadokkal is. Még emlékszünk rá: Nagy­arányú társadalmi munkával készült, néhány lelkes műszaki értelmiségi, a helyi KISZ-fia­talok, s a honvédség áldozatos munkája révén valósították meg néhány évvel ezelőtt, s az­óta jól szolgálja a nyári idő­szakban a város művelődésé­nek ügyét. Mindez azért . is váltott ki fájó ellenhatást bennem, mert úgy látom, nyári rendez-

Next

/
Oldalképek
Tartalom