Petőfi Népe, 1964. június (19. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-02 / 127. szám

Világ proTefórjoi, egyesüljetek |P A MAGYAR, SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 8ACS - KISKUN M EC VEI LAPJA mi XIX. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Ara 60 fuller 1964. JÚNIUS 2, KEDD flz ünnepi könyvhét befejező eseményei A hét végén nagy sikerű író— olvasó találkozókkal zárult az ünnepi program. Szombaton a kiskunhalasi művelődési házban Szabó Pál és Kiss Dénes ven­dégszerepeit. Fülöpszálláson a Szőlőskert Tsz-ben Forró Pál, a Katona József Színház művésze szavalta mai magyar költők ver­seit. Hajóson Somlyó György és Orbán Ottó tartott író—olvasó találkozót. Vasárnap Szabó Pált és Kiss Dénest Lakiteleken látták ven­dégül forró hangulatú ünnepsé­gen. A dunavecseiek Somlyó Györggyel, Orbán Ottóval és Joós Ferenccel találkoztak, Mó- ricgáton pedig Hernádi Gyula és Gál Sándor közreműködésével zajlott le az ünnepség. A könyv­hét utolsó eseménye ma este a kalocsai könyvtárban megrende­zendő modern drámaest. Júniusban több mint ezer vagon zöldség és gyümölcs átvéj^ügre számít a MÉK Megyénk közös és háztáji gaz­daságaiból egyre nagyobb a fel­hozatal a különböző zöldség-, s — most már nyugodtan mond­hatjuk — gyümölcsfélékből is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a MÉK felvásár­ló telepei naponta mintegy 15 —20 vagon árut vesznek át, s továbbítanak a bel- és külföldi piacokra. Júniusban jelentősen „megugrik” a felvásárlás, több mint ezer vagon mennyiség át­vételére számítanak. Retek és tanulság A spenót és a saláta felhoza­talának a végénél .tartanak. Az utóbbiból a tavalyi 800 ezerrel szemben az idén kétmillió fejet exportáltak, azonfelül, hogy a belföldi keresletet is jobban ki­Fémtömegcikkipari Vallalatnal, ahol 4200 forintot fordítottak gyártmányfejlesztésre. Az álta­luk készített mákdarálót korsze­rűsítették, gyártási folyamatát egyszerűsítették, anyaghányadát csökkentették. Nem egészen há­rom hónap alatt tízszerese té­rült vissza a gyártmányfejlesz­tési összegnek, 41 ezer forint megtakarítás jelentkezett. Egyes vállalatok a megyei ta­nács vb ipari osztályán már pót­hitel igénnyel is jelentkeztek, amelyből újabb műszaki fejlesz­tést kívánnak végrehajtani. A Bács-Kiskun megyei Fatömeg­cikk- és Fagyapotgyártó Vállalat például 44 ezer forintot kér a ládagyártás tchnológiájának kor­szerűsítésére. A ládaelemek le- szabására félautomata gépsort kívánnak összeállítani a póthi­telből. Az eredmények azt bizonyít­ják, érdemes a műszaki fejlesz­téssel foglalkozni, mert, amellett hogy a munka termelékenyeb­bé válik, a befektetett összegek is gyorsan visszatérülnek. Meg kell azonban állapítani a válla­latok egy részénél még mindig keveset foglalkoznak a lehető­ségek kihasználásával. Mutatja ezt az is, hogy az idén a ren­delkezésre álló három és fél mil­lió forintnak csak kis részét vet­ték igénybe. Sok üzemben' az a hiba, hogy nem is végeznek szá­mításokat arra vonatkozóan, mennyi megtakarítást érhetné­nek el egy-egy műszaki fejlesz­tő beruházással. Még több mint fél esztendő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a ta­nácsi ipar a tavalyinál 100 mil­lió forinttal magasabb termelési tervét teljesítse. Ezt túl is lehet teljesíteni a termelékenység 2— 3 százalékos növelésével együtt. Csupán az kell hozzá, hogy a vállalatok igénybe vegyék a műszaki fejlesztési alapot, sőt ha kell kopogtassanak nyugod­tan a felsőbb szerveknél — úgy mint a Bács-Kiskun megyei Fa­tömegcikk- és Fagyapotgyár­tó Vállalat — póthitelért. Ügy véljük ennek az illetékes irányí­tó szervek is örömmel járnak utána. elégítették. Különösen Baja és Kalocsa környékének közös gaz­daságai jeleskedtek átadásában, s e zöldségnövények helyére nagyrészt már ki is ültették a fűszerpaprikát. Spárgából még tart a felho­zatal, naponta 30—40 mázsát vesznek át belőle, s szinte a teljes mennyiséget továbbítják Svájcba és Nyugat-Németor- szágba. Kielégíthetetlen az irán­ta való külföldi kereslet. „Lefutott” a retek is, Kiskun­félegyháza és Kunszállás gaz­daságainak „nagy slágere”. — Mintegy 11 millió csomót vet­tek át belőle, s ebből kétmil­liót exportáltak. A viszonylag alacsony exportértékesítés oka kézenfekvő: A gazdaságok nem használták ki kellőképpeen a primőrtermesztés adta lehetősé­geket. Bizonyítja ezt, hogy amíg a szomszédos Csongrád megyei gazdaságok kétforintos, addig a megyénkbeliek csupán 80 fillé­res csomónkénti átlagárra tet­tek szert. Igaz, hogy a MEK így is majdnem tízmillió- forin­tot fizetett ki a retekért, de en­nek a kétszeresét is kaphatták volna a gazdaságok. „Szamócás“ repülőgépek Egy héttel ezelőtt a dunapa- taji háztáji gazdaságok jelent­keztek az idén első ízben a ko­rai burgonyával. Azóta mintegy napi háromvagonos tételben fo­lyik átvétele, de az az ütem na­pokon belül rohamosan növek­szik. A kalocsai és a bajai já­rásban e gumós növénynek mintegy ezer holdon való ter­mesztésére kötöttek szerződést a gazdaságok. A termés igen jónak mutatkozik, s érdeke a termelőknek, hogy minél ko­rábban felszedjék, amíg jó ára van. Néhány napon belül az új­burgonyával is elindulnák kül­földre a vagonok. Hozzávetőleg 200 vagon exportálására számít a MÉK. Egy-két nap óta a borsó fel­vásárlása is folyik. Ezen a hé­ten 25—30 vagonnal várnak be­lőle, főként a kiskunfélegyházi és a dunavecsei járásból. E zöld­ségféléből 50 vagon exportálá­sát tervezik, s a szállítást TEM- vagonokkal és Camionokkal bo­nyolítják le. Jelenleg kilenc fo­rintos kilónkénti árat fizet érte .gz átvevő szerv, a válogató sze­dres tehát indokolt Az elmúlt héten jelentkeztek a szamócával — elsőnek a me­gyében— a jakabszállási tszcs-k gazdái. Ezen a héten több mint tíz vagonnal várnak belőle. Az első szállítmánnyal Ferihegyről indult a repülőgép — München­be. Előreláthatólag több „sza­mócás” repülőgépet is indíta­nak, egyebek között a Szovjet­unióba is. Milyen lesz a meggy és a barack? Kélebia gazdaságaiban egyre gyorsabban érik a cseresznye. A napi felhozatal megközelíti a száz mázsát. Exportálásra több mint száz vagonnal van kilátás. Ami a meggyet és a sárgaba­rackot illeti, egyelőre még csak becslésekre szorítkozhatunk. — Annyi máris megállapítható, hogy a meggyből a mennyiségre vonatkozóan a tavalyi ered­ménynél gyengébbek az idéi ki­látások. Előreláthatólag 350— 400 vagon átvételére lesz mód. GYERMEKNAP a megyében Majálisok, kirándulások, vi­dám vetélkedők, kisdobos- és úttörőavatások tették színessé, változatossá a vasárnapi gyer­meknapot a megye minden ré­szében. KECSKEMÉTEN az iskolák szülői munkaközösségei már na­pokkal előbb csokoládéval, sü­teménnyel, hűsítő gyümölcsle­vekkel lepték meg a kis iskolá­sokat, vasárnap délelőtt pedig az úttörőházban bábelőadással, meseműsorral és játékdélelőttel kedveskedtek az úttörőház ren­dezvényén, s minden gyermek igazán nagyszerűen érezte ma­gát. KISKUNFÉLEGYHÁZÁN is változatos műsort állítottak ösz- sze erre a napra. Délelőtt 10 órakor a szakmaközi bizottság székházában „Ki mit tud” vetél­kedőt rendeztek az úttörő pajtá­sok részére, délután két órakor pedig a város központjában rol­lerversenyen bizonyíthatták be a félegyházi kisfiúk és kislá­nyok ügyességüket. Délután négy órakor a Móra Ferenc Művelő­dési Házban bábelőadással zá­rult a kiskunfélegyházi gyer­meknap. NAGYSZABÁSÚ úttörőava­tást rendezett ezen a vasárna­pon a dávodi 859-es számú Tán­csics Mihály úttörőcsapat veze­tősége is, ugyanúgy mint a fe­hértói erdőben a helvéciai isko­lák. A helvéciai iskolások — mintegy 400 gyermek — már kora délelőtt kivonultak a fehér­tói erdőbe, s az úttörőavatás után 16 bográcsban maguk a gyerme­kek főzték kint a szabadban az ünnepi ebédet. Délután sport- versenyek — futás, kötélhúzás — tarkították a gyermeknapi mi* sort, s a győztesek cukorkát, könyveket, labdákat, játékokat kaptak jutalmul. Délután 5 óra felé indult vissza fellobogózott kocsikkal a 400 helvéciai pajtás a fehértói erdőből otthonaik fel­lé, egy kedves, vidám nap él­ményeivel gazdagodva. MEGHITT és színpompás gyermeknapi ünnepséget rendez­tek Baján, Kalocsán., Kiskunha­lason, Dunavecsén, Kiskőrösön és szerte a megyében. A gyer­mekek napjának az idő is ked­vezett: Ragyogó napsütés — né­hol egy kis esővel — köszöntötte legifjobbjainkat. Elnyerték a KISZ Központi Bizottságának zászlaját A gyermeknapon kettős ünne­pet tartottak a kecskeméti út­törők a vasútkertben, a mú­zeum előtti téren. A kisdobo­soktól a nemsokára búcsúzó nyolcadikos pajtásokig minden korosztálya képviselve volt az úttörőknek. Ezen a napon 140 pajtásnak kötötték fel a piros nyakkendőt, s ugyancsak ekkor adták át a Kecskeméti T. számú Általános Iskola úttörőcsapatá­nak a legnagyobb úttörőkitün- tetést: A vörös selyemzászlót, amit a K1SZ Központi Bizott­sága és az Országos Üttörő El­nökség jó tanulásáért, szorgal­máért adott a csapatnak. A pajtások bizonyára kiérdemelték a „sátoros ünnepet” is, a nyári táborozást. Képünkön azt a pillanatot örökítettük meg, amikor Bor­sos György, a KISZ megyei bizottságának titkára átadja a kitüntető zászlót a győztes csa­pat parancsnokának, Várnagy Tstvánnénak, az 1025-ös Zrínyi Ilona úttörőcsapat vezetőjének. (N. O.) Százmillió forint hatal­mas összeg. Ennyi termelési ér­tékkel többet kell előállítani a megye tanácsi iparának az idén az elmúlt évihez képest. Igaz, hogy a felemelt tervek megvaló­sításában segít az a kétezer új munkaerő, akivel a tanácsi ipar ebben az évben bővítheti dolgo­zóinak létszámát, ám a munka termelékenységének 2—3 száza­lékos növelése is a célkitűzések között szerepel. A megyei pártbizottság januá­ri ülésén a megoldás útját is vi­lágosan megjelölte „Minden üzem készítsen műszaki fejlesz­tési és intézkedési tervet” — 1 szól a határozat ide vonatkozó része. Ennek anyagi alapját is megteremtették, hiszen a megye tanácsi ipara három és fél millió forintot fordíthat műszaki fej­lesztésre. Üzemeinkben megvannak már a tapasztalatok a termelés ily módon való növelésére. Az el­múlt évben csak alig félmillió­val kevesebbet használtak fel műszaki fejlesztésre, s az ered­mény: kétmillió-hétszázezer fo­rint megtakarítást értek el anyagban, munkaidőben, önkölt­ségben amellett, hogy jelentő­sen növelték a termelékenysé­get. A Tőzegkitermelő és Talajerő- gazdálkodási Vállalat például saját műhelyében 17 ezer forint ráfordítással tőzegmaró gépet készített. Az új géppel gazdasá­gosabbá vált a tőzegterületek termelésre való előkészítése. Olyannyira hogy a ráfordított költségek már az első évben megtérültek, ugyanis 20 ezer fo­rint megtakarítást értek el a gép alkalmazásával. Vagy említhetjük a Tisza- kécskei Permetezőgépgyár pél­dáját. Az új üzemrész több mint két kilométerre van a gyártól, s az anyagmozgatás igen költsé­ges volt. önköltségcsökkentési hitelből 37 ezer forintért pót­kocsit vásároltak autódarujuk­hoz, s ezzel egy év alatt 78 ezer forintot takarítottak meg. Még érdekesebb eredményt értek el az idén a Kalocsai Műszaki fejlesztés

Next

/
Oldalképek
Tartalom