Petőfi Népe, 1964. május (19. évfolyam, 101-126. szám)

1964-05-01 / 101. szám

C 2,2-/ XIX. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Ara 80 fillér »64. MÁJUS L PÉNTEK Májusi seregszemle Több közös gazdaságban ünnepi műszakot tartanak a földeken Megyeszerte befejezés előtt a kukorica vetése U etvenötödször bontják ki " vörös májusi lobogóját szerte a világon. Hazánkban a történelmi 1919-es májust is be­leértve huszadszor ünnepli a munkásosztály és az egész dol­gozó nép május elsejét, a nép hatalmának feltételei között. A szocializmus gyors előnyomu­lását jelzi, hogy az elmúlt het­vennégy májusi seregszemléből negyvenhatot a világ egyhato- dán, a Szovjetunióban már a munkáshatalom szabad ege alatt ünnepeltek. Tizenötször pedig egy milliárd ember, a föld la­kosságának egy harmada ünne­pelt a kapitalista kizsákmányo­lástól megszabadult országok­ban. A hetvenötödik vörös má­jus dolgozói összefogásának je­gyében áll az imperializmus el­len a békéért, a demokráciáért, a szocializmusért vívott harc­ban. Ez a jelszó közös harci frontba tömöríti a szocialista tábor, a fejlett kapitalista or­szágok, a gazdaságilag elma­radt országok dolgozóit, a még gyarmati sorban levő népeket, a nemzeti felszabadító mozga­lom erőit. A vörös májusok tör­ténete meggyőzően bizonyítja: a kizsákmányolás, a reakció el­len. a munkások, a dolgozók legerősebb fegyvere az egység. Nyomatékosan kell ma erre rá­mutatni, mert éppen napjaink­ban a kínai vezetők szakadár tevékenysége gyengíti ezt az egységet. Veszélyezteti a kom­munista és munkáspártok ak­cióegységet, a békéért, a de­mokráciáért és szocializmusért vívott harc hatalmas fegyverét. A Szovjetunió következetes békepolitikája kemény küzdelemben visszaszorítja a hidegháború erőit. Az elmúlt esztendő eredményeket mutat fel a béke megőrzéséért foly­tatott harc útján. Bizonyság er­re a moszkvai atomcsendegyez- mény, a hasadóanyagok világ­űrbe juttatásának eltiltásáról szóló szovjet—amerikai egyez­mény, a katonai célokat szolgáló hasadóanyagok ter­melésének csökkentéséről szóló szovjet és amerikai nyilatkozat. Kétségtelenül tért hódít és visszaszorítja a hidegháborús erőket a különböző gazdasági és társadalmi rendszerű orszá­gok békés egymás mellett élé­sének politikája. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy ezek az erők nem adták fel a harcot. A genfi 17 hatalmi leszerelési ér­tekezletet például újabb fél évi sikertelen tanácskozás után az imperialisták szabotáló po­litikájának következtében ismét elnapolták. A békéért meg kell küzdeni. Ezért is döntő a kom­munista és munkáspártok egysé­ge. Ennek az egységnek a meg­bontása mindenképpen elítélen­dő. És különösen elítélendő, ha ez az egységbontás a béke­harc vezetőereje, a Szovjetunió ellen irányul. A dolgozó embe­rek, kommunisták és pártonkí- vüliek világszerte elítélik a kí­nai vezetők egységbontó tevé­kenységét. A Szovjetunió dolgozói ma a kommunizmus építésének je­gyében emelik magasra vörös május zászlaját. Világraszóló sikereket hirdet ez a zászló. A Szovjetunió ipari termelése mór eléri az Egyesült Államok ipari termelésének 65 százalékát. A kemizálás feladatainak megva­lósításával a Szovjetunió újabb hatalmas sikereket ér majd el a népgazdaság gyorsütemű fej­lesztése,. a népjólét emelése te­rén. A Szovjetunió Kommunis­ta Pártjának Hruscsov elvtárs vezette Központi Bizottsága a népgazdaság és a népjólét fej­lesztését egymástól elszakítha­tatlan feladatnak tekinti. |Mj a a moszkvai Vörös Té- * “ ren elvonulnak a hatal­mas szovjet hadsereg fegyver­nemeinek válogatott csapatai, demonstrálván a kommunista nagyhatalom legyőzhetetlen ere­jét. A kapitalista országok milliói a monopoltöke és a vele szövet­séges reakció ellen emelik fel a májusi zászlót. Az elmúlt év­ben még tömegesebbek lettek a sztrájkharcok. 1962-ben a fej­lett kapitalista országokban mintegy 44 millió dolgozó sztrájkolt. 1963. első felében 37 millió volt a sztrájkolok száma, fél év alatt majd annyi, mint az előző teljes évben. A fejlett ka­pitalista országok munkásosz­tálya 160 millió proletár — óriási hadserege és ez a hadse­reg a kenyéréit folytatott küz­delmében egyre élesebben kény­telen szembefordulni a mono­poltőkét kiszolgáló kapitalista állammal. A gazdasági követe­lések egyre szorosabban össze­fonódnak a demokratikus sza­badságjogok követelésével és a háborús veszély elleni harc jel­szavával. A gyarmati elnyomás alatt ál­ló és függő helyzetben levő or­szágok szakadatlan harcban áll­nak a szabadságukért és függet­lenségükért. Az imperialisták mindent elkövetnek, hogy meg­akadályozzák a még gyarmati sorban levő országok felszaba­dulását. Ahol a politikai függet­lenség létrejöttét nem tudják megakadályozni, ott a gazdasá­gi függőség fenntartására irá­nyítják erőfeszítéseiket. Soroza­tos államcsínyek. Latin-Ameri- kában és a világ más részein bizonyítják, hogy az imperialis­ták az ablakon próbálkoznak bejönni ott, ahol a kapun kites­sékelték őket. A világ mai helyzetében külö­nösen nagy jelentősége van a szocialista országok, közöttük hazánk eredményes építőmunká­jának. A szovjet—magyar barát­ság szilárd alapján a szocialis­ta országok barátságára, a köl­csönös segítség éltető erejére támaszkodva, hazánk a hetven­ötödik vörös májuson a szocia­lista építő munka sikereiről számolhat be. E sikereket a Magyar Szo­cialista M unkáspárt ve­zetésével értük el. Társadal­munk vezető ereje a munkás­ság, a szocializmus útján járó parasztság és a szocializmust építő értelmiség e nagy ünne­pén fogadalmat tesz, hogy jó, fegyelmezett munkával még na­gyobb erőfeszítéseket tesz majd a szocializmus teljes győzelmé­ért, népünk boldogabb jövőjéért vívott harcban. Jól elmunkált szántóföldek, gondozott gyümölcsfák, szőlők uralják megyénk községeinek, városainak határát. A tavaszi növényfélék magja szinte kivé­tel nélkül a földbe került, sőt a legtöbb helyütt már hetekkel ezelőtt kikelt. Számos gazda­ságban sorol már a kukorica, is, mint például a csátaljai Üj Tavasz Tsz-ben, ahol egy héttel ezelőtt az utolsó holdakon is földbe juttat­ták a tengeri magját. Egyébként a közös gazdaság korábban versenyre hívta a bajai járás többi tsz-ét, a tava­szi munkák április végéig tör­ténő befejezésére vonatkozóan. A bajai járás szövetkezetei késlekednek valamelyest a ku­korica vetésének befejezésével. Ennek a fő oka az, hogy meg­közelítőleg 40 százalékos mér­tékben alkalmazzák a fészkes vetést, jobbára kézi erővel. Ha­sonlóan mutatkozik még cse­£ély elmaradás Jánoshalmán és Mélykút környékén — a múlt heti nagyobb esőzés miatt is, amely a mélyebb területeket néhány napig járhatatlanná tet­te.’Ellenben a kiskunhalasi ho­mokos földeken már kel a ku­korica, valamint a kunszállási Alkotmány Tsz-ben, s hasonló­képpen a dunavecsei Virágzó Tsz-ben is, ahol két héttel ez­előtt mindenféle vetési munkát befejeztek, és gépeiket — segítés céljából — átadták a szabad- szállási Mathiász és a szaik- szentmártoni Békéért Tsz-nek. Dicséret illeti a dunavecsei já­rás közös gazdaságait, mert áp­rilis utolsó napjával teljesen elvetették a kukoricát. Néhány mélyebben fekvő területen már csak a muhar vár elvetésre. A gabona növényvédelmében is kitűnő munkát végeztek, majdnem tízezer holdon gyomtalanították vegyszer­rel a földeket, Az utóbbi azért is érdemel említést, mert megyénk többi járásaiban bizony elmaradtak az őszi kalászosok vegyszerezé­sével, holott ezt még jelenleg is 10—15 ezer hold igényelné. A kecskeméti járásban is csupán ötven százalékban végezték el ezt a munkát. Örvendetes, hogy különösebb elmaradásról nem beszélhetünk, s a munkákat jó minőségben végezték el megyeszerte a szö­vetkezeti gazdaságok. Ahol szükséges még, ott a két ünnepnapon is rövidre szabják a pihenést. Izsákon előreláthatólag a ku­koricát vetik, de hasonlókép­pen dolgoznak a kiskunhalasi járás több termelőszövetkezeté­nek a gazdái is. A bajai járás­ban — ahol még híja van a kukoricavetésnék — szintén a földeken serénykednek a gaz­dák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom