Petőfi Népe, 1964. április (19. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-04 / 79. szám

4. oldal 1964. április 4, aionfcti WP \tvU V^>\tv értés*!/íft»8^ IpodoU^ao,«)^ EÍZ^o'3í'\ v*n Lnl f*\ tiú*» ?.«*, te0lü5?Ij^«eí'\ n Ln N A P T Ä R 1964. április 4, szombat. Hazánk felszabadulásának ünnepe. Napkelte: 5 óra 18 perc. Napnyugta: 18 óra 17 perc. J — Orvosi ügyelet. Ma, április 4-én, szom­baton az ünnepnapo­kon szokásos orvosi ügy eletet az egész vá­rosra vonatkozóan reg­gel hét órától este 19 óráig dr. Boskó Jó­zsef körzeti orvos és dr. Bölcske Tibor gyer­mekorvos látja el Kecskeméten az SZTK székházában. Holnap, vasárnap pedig dr. Nemes Sándor és dr. Kiss Ilona tartanak ügyeletet ugyancsak a fenti helyen és időben. Délelőtt 8—10-ig mind két napon a járóbete­geket és az injekciós kezelésben részesülő­ket látják el. — ÁPRILIS KÖZE­PÉN rendezik meg Kiskunhalason a dél­magyarországi lovas szakkör első tavaszi területi fordulóját. A versenyen negyven lo­vas indul majd, köz­tük a bajai lovasisko­la tanulói is. Ünnepi munkaértekezlet Pénteken délelőtt a Kecskeméti Városi Ta­nács dísztermében ün­nepi munkaértekezle­tet tartott az Állami Földmérési és Térké­pészeti Hivatal Bács- Kiskun megyei Föld­mérési és Földnyilván­tartási Felügyelősége. Az értekezleten Dara József, a felügyelőség vezetője ismertette a csaknem háromszáz dolgozó előtt az elmúlt félévi munka eredmé­nyeit, majd az idei tennivalókról, felada­tokról szólt. Ezután Dara József hazánk felszabadulásának 19. évfordulója alkalmá­ból kitüntetéseket és pénzjutalmakat nyúj­tott át a felügyelőség legjobb dolgozóinak. — MAI MAGYAR FESTŐK címen kiállí­tás nyílik ma délelőtt 11 órakor Kecskemé­ten a városi művelő­dési ház disztermében. A Magyar Nemzeti Galéria új szerzemé­nyeit bemutató kiállí­tást Imre Gábor szob­rászművész nyitja meg, közreműködnek a Ke­lemen László Irodalmi Színpad tagjai is. A tárlat április 20-ig lesz megtekinthető. — Jó ütemben ha­lad a mezőgazdasági munka a harkakötönyi Mező Imre termelő- szövetkezetben. Az el­múlt napokban befe­jezték az őszi kalászo­sok tavaszi fejtrágyá­zását, elvetették a bor­sót és a cukorrépát. — NO RMAN Dl AB A N az idén nyáron kezdik meg egy új film forga­tását, amely folytatása lesz a partraszállás tör­ténetével foglalkozó, A leghosszabb nap című filmnek. Az új filmben, amelynek címe Az ellen­ség sírfelirata, Irina De- mich, James Garner és Oscar Werner játssza a főszerepeket. — Tegnap tartotta ülését a Kalocsai Vá­rosi Tanács Végrehaj­tó Bizottsága. Az ülé­sen a családi és társa­dalmi események szer­vezésének tapasztala­tait és a további fel­adatokat, az 1963/64. évi téli kulturális prog­ram végrehajtását és az iskolai tanév első félévi eredményeit vi­tatták meg. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa hazánk felszabadulásának 19. évfordulója alkal­mából rendőr ezredessé nevezte ki dr. Szalóki Lászlót, a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapi­tányság vezetőjét. Dr. Kády Sándor rendőr alez­redes, a megyei rendőr-főkapitányság helyettes vezetője pedig a Vörös Csillag Érdemrend kor­mánykitüntetésben részesült. — A Bajai Finom­posztó Vállalatnál az elmúlt évben 31 bri­gád versenyzett a szo­cialista brigádmozga­lom keretében. E bri­gádok közül hét már egy ízben elnyerte a szocialista címet, ket­tő pedig többször. Ér­dekessége az ered­ménynek, hogy a ver­senyben álló brigádok 185 tagja közül 160 nő. — MAINZEAN az idei Gutenberg Ünnepi J átékok fénypontja lesz a Moszkvai Nagy­színház balettegyüite- sének vendégjátéka. Az együttes, amely egyébként nem szokott Maimhoz hasonló kis­városokban fellépni — június lS-án 40—50 művésszel, köztük 15 szólótáneossal lép fel. — A Bajai Vegyes­ipari Szolgáltató és Javító Vállalat távlati tervei szerint — ha anyagi lehetőségei megengedik — a vá­ros forgalmas helyén szolgáltatóházat épít. Ennek emeletén az irodák, földszintjén pedig fodrászat, koz­metika, órajavító, ru­hajavító és Patyolat­üzlet, valamint rende­lésfelvevő- és tárgyaló­helyiség lesz. — A Bajai Járási Tanács Végrehajtó Bi­zottsága tegnap dél­előtt tartotta ülését. Az összejövetelen be­számoló hangzott el a földművesszövetkeze- 1963. évi működéséről, különös tekintettel az összevont fmsz-ek te­vékenységére, vala­mint a járás tűzrendé­szet! helyzetéről. 17 millió turista A Szovjetunióban 17 millióan töltik szabad­ságukat szakszervezeti beutalóval turistaút­vonalakon. Négy évvel ezelőtt a Szovjetunió­ban a turisták száma csak nyolcadennyi volt. Napjainkban na­gyon sokat tesznek a turisztika fejlesztése érdekében — például ezen a nyáron a Szov­jetunióban 400 turista- ház, panzió és cam­ping, valamint 2400 turistatábor nyílik. 180 évvel ezelőtt, 1784 áprilisában született Kö­rösi Csorna Sándor, híres magyar Ázsia-utazo. ki- váló orientalista, a tibeti nyelv első európai kuta­tója. A Magyar Tudomá­nyos Akadémia tagja volt. Szegény sorsú székely családból származott, szolgadiákként tanult a nagyenyedi kollégium­ban, majd a göttingai egyetemre került. 1819- ben gyalog indult felku­tatni a magyarok őshazá­ját. Útközben azonban — objektív nehézségek miatt — megváltoztatta tervét és megkezdte a tibeti nyelv és kultúra tanul­mányozását. Lámakolos­torokban élve 40 000 tibeti s?ót gyűjtött össze. 1842- ben halt meg, a tibeti határon levő Darjeeling- ben. — ÁPRILIS ÖTÖDI­KÉN, vasárnap este hét órakor az ideigle­nesen hazánkban tar­tózkodó szovjet csapa­tok öntevékeny mű­kedvelő művészeti és a Kecskeméti Művész- klub tagjai találkoznak a Művészklubban. — Falutörténeti ki­állítást rendez Bácsal­más község kulturális bizottsága a Vörös­marty Mihály Általá­nos Iskola és a könyv­tár kezdeményezésére. A kiállítást április 4-én délelőtt 11 órakor nyitja meg dr. Sóly­mos Ede, a Bajai Türr István Múzeum igaz­gatója a bácsalmási községi pártbizottság épületének nagytermé­ben. — Megkezdték a szőlőiskolák telepítését megyénk szövetkezeti gazdaságaiban. A gyö- kereztetőtelepek beül­tetéséhez a Dunántúl­ról érkezik mintegy hatmillió szőlővessző. A közös gazdaságok az idén négyszáz holdon létesítenek gyökerezte- tőiskolát a megyében. A lottó e heti nyerőszámai: t, 9, 20, 27, 41 — Az orgoványi Pe­tőfi Termelőszövetke­zeti Csoport gazdái áp­rilis 4-e tiszteletére öt hold őszibarackos, és öt hold erdő telepí­tését fejezték be. Az ünnepet megelőző na­pokban pedig 15 hold szőlő telepítéséhez fogtak hozzá. — A KISKUNFÉL­EGYHÁZI Móra Fe­renc Művelődési Ház képzőművész köre ma, április negyedikén dél­előtt 11 órakor nyitja meg kiállítását a Kis­kun Múzeumban. A megnyitón Bányai Fe­renc népművelési fel­ügyelő mond beszédet. Kitüntetett tsz-tagok A földművelésügyi miniszter a kerekegy­házi Előre Termelőszö­vetkezet tagjai közül többet kitüntetett. Kozma János állatgon­dozó a Kiváló terme­lőszövetkezeti tag cí­met és jelvényt kapta, Balázs Ferenc trakto­rost és Szilvási Imre állatgondozót pedig di­cséretben részesítette a miniszter. A kitünte­téseket és az oklevele­ket a napokban fogják átadni ünnepélyes ke­retek, között. — Százezer forint értékben vásárolt a megyei tanács műve­lődésügyi osztálya községi művelődési há­zak részére Alba Re­gia televíziót és Calip- so magnetofont. A most vásárolt 12 da­rab tv-készülékkel együtt már a megye valamennyi művelődé- otthonában van televí­zió. — A Kiskunsági Állami Erdőgazda­ság csemetekertjei­ben megkezdték a fenyőmagvak továb­bi vetését. Az idén 40 millió tűlevelű csemetét nevelnek a további erdősítések­hez. — Kun Béla váloga­tott írásai hamarosan napvilágot látnak len­gyel nyelven. A mű fordítója Edmund Sé­mii, a kommunista párt régi harcosa sze­mélyesen ismerte Kun Bélát. Először a Szov­jetunióban 1917-ben találkozott vele. Sé­mii részt vett a forra­dalmi harcokban, majd később a Ma­gyar Tanácsköztársa­ság oldalán harcoló lengyel vörös zászló­alj politikai biztosa volt. /DOfARA* Várható időjárás szombaton estig: fel­hőátvonulások, többfe­lé esővel, néhány he­lyen zivatarral. Élénk déli, a Dunántúlon nyugat felé forduló szél, enyhe éjszaka. A nappali felmelegedés nyugaton kissé gyen­gül. Várható legala­csonyabb éjszakai hő­mérséklet: 9—13, leg­magasabb nappali hő­mérséklet a Dunátúlon 14—17, máshol 17—20 fok között. Munkával ünnepelnek a földeken A végre ránk köszöntött ta­vasz fellendítette a mezőgazda- sági munkákat. Termelőszövet­kezeteink több mint 22 ezer holdon végezték el a tavaszi szántást, tervezett területük egynegyedén juttatták földbe a borsót, s hozzáfogtak a kukori­caföldek vegyszeres gyomtala­nításához is. A szántás a kis­kunfélegyházi, a kalocsai és a bajai járás közös gazdasá­gaiban halad a legjobb ütem­ben, ahol e munkának több mint az egynegyedét, illetve az utóbbi két járásban az egyötöd­részét fejezték be. A sereghajtó a kiskunhalasi és a kiskőrösi járás, amelyekben a tervezett­hez képest alig 10 százalékos a teljesítés. A borsóvetést illetően is gyenge a kiskunhalasi járás eddigi eredménye, a kiskunfél­egyházi járás tsz-ei viszont több mint felét, a kecskeméti járás­ban pedig a négyötödét végez­ték el e munkának. Megyénk mezőgazdasági üze­meiben egyébként csaknem ki­vétel nélkül — legalábbis a két munkaszüneti nap egyikén — munkával köszöntik felszabadu­lásunk ünnepét. A kiskunhalasi járásban a gépállomások és az állami gaz­daság erőgépei szombaton és vasárnap egyaránt dolgoznak a földeken. Tompa, Kelebia és Kisszállás község szövetkezeti gazdaságai elsősorban a szőlő és gyümölcsös telepítését foly­tatják. Fokozott ütemű ünnepi mű­szakot tartanak a kiskunfélegy­házi járás csaknem valamennyi termelőszövetkezetében is. A jászszentlászlói közös gazdasá­gokban túlnyomórészt a gépi munkát, a tavaszi szántások mielőbbi elvégzését szorgalmaz­zák. A tiszaújfalui Alkotmány Tsz kertészetében a melegágyak rendbetételén, és a palántaülte­tésben szorgoskodnak. Számos tsz, tszcs és szakszö­vetkezet jelentette be a kiskő­rösi járásban is, hogy a szőlők és gyümölcsösök időszerű mun­káit végzik április 4-én. A gyü­mölcsösök kora tavaszi perme­tezését, a szőlőkben a nyitást és a metszést, illetve a telepí­tést folytatják a többi között a bócsai, a tabdi, a páfhi, a fülöp- szállási és a keceli gazdák. Mintegy 120-an vesznek részt a szántás-vetés, illetve a szer­vestrágya kihordásának és szó­rásának munkájában a kecs­keméti Béke Tsz-ben. A gazda­ság valamennyi kertészeti dol­gozója a palánták előkészítésé­vel kapcsolatos munkákat vég­zi az ünnepnapon. A kecske­méti Vörös Csillag Tsz földjein 19 erőgéppel a cukorrépát, a bur­gonyát és a napraforgót, a Bol­dogulás Tsz-ben pedig a lucer­nát és a tavaszi árpát vetik szombaton. A megye állami gazdaságaiban az ünnepi műszak során első­sorban a mák, a borsó, a cu­korrépa és a napraforgó veté­sére összpontosítják a munka­erőt. Gépállomásaink gépei közül csaknem hétszáz dolgozik ápri­lis 4-én. Nagyobb részük nyúj­tott műszakot tart, 150 lánctal­pas traktort pedig kettős mű­szakban üzemeltetnek. J. T. Nagyüzemi gyümölcstároló — saját terv alapján A nagyüzemi gyümölcstárolás és csomagolás gondjainak eny­hítésére érdekes, tanulságos tervet készített Somodi Béla, a lajosmizsei Almavirág Tszcs elnöke. A problémával kapcso­latos, húszéves tapasztalatait ki­elemezve 10 vagonos tároló és 20 vagonos csomagoló létreho­zását javasolja a közös gazda­ságban. Tulajdonképpen egyet­len, kétrészes létesítményről van szó, amelynek nagyobbik fele a csomagoló — földbe sül­lyesztett lenne. Az épület méretei: 33X14 mé­ter, ezen belül a csomagoló 900 köbméter belső térrel rendel­kezne. Megépítése 350 ezer fo­rintból megoldható, s ez az ősz- szeg, csupán 5 százalék több­lethasznot számítva, néhány éven belül megtérülne. A közös gazdaság elnöke ter­vét, jóváhagyás végett, benyúj­totta az Országos Tervhivatal­hoz. Tizenegy vagon spárga Nemsokára megkezdik a spár­ga felvásárlását a MÉK kiskun- halasi átvevőtelepén. A zöldség­féléből mintegy 11 vagonra szá­mítanak, ami hasonló a tavaly átvett mennyiséghez. Ügy terve­zik, hogy a felvásárolandó spár­ga nagyobb részét exportálják. A környező országokban ugyan­is nagy az érdeklődés iránta. Ez a tény, s a megfelelő ár­rendszer is bizonyítja, hogy ki­fizetődő a spárga termesztése. Tavaly például a kelebiai Rá­kóczi Csillaga Tsz-ben közepes volt a termés — 9 mázsa át­laggal fizetett —,' s holdanként több mint 16 ezer forint bevé­telhez juttatta a közös gazda­ságot. Sajnálatos azonban, hogy ennek ellenére a tsz, valamint a szintén klelebiai Népfront Tsz is, csupán 10—10 holdon foglal­kozik a község éghajlati és ta­lajviszonyainak kiválóan meg­felelő zöldségféle termesztésé­vel. A járásban ezenkívül még két állami — a kunbajai és a halasi — gazdaság földjén te­rem spárga, 40, illetve 20 hol­don. A felvásárlás további ja­vulását csak a nagyobb mérté­kű telepítés eredményezné, de az elmúlt évben is csak a kis­kunhalasi Üj Élet Tsz-ben hoz­tak létre 10 holdon új spárga­ültetvényt. A magángépjármü-vezetők figyelmébe A Bács-Kiskun megyei Rendőr­főkapitányság közlekedési osztálya felhívja a magángépjármü-vezetők figyelmét, hogy a „Vezess baleset nélkül'- filmvetítéssel egybekötött KRESZ-előadásokat az alábbi he­lyeken rendezik meg. A verseny- mozgaloimba való benevezés az elő­adás helyszínén történik. Április 7; Soltvadkert, kultúrház. 8-án Alpár, kultúrház, 9-én Solt, gépjavító állomás, 10-én Gátér, mozi, 11-én Csólyospálos, kultúrház. Eze­ken a helyeken az előadások 19 órakor kezdődnék. 12-én reggel 8 órakor Lakiteleken a mozihelyiség­ben, Lászlófalván délelőtt 10 óra­kor a kultúrházban, 14-én Kiskun­majsán, 15-én Csengődön, 16-án Kunszentmiklóson, 17-én Kiskunfél­egyházán, 18-án Jászszentlászlón. Ezeken a helyeken az előadásokat _a kultúrházban este 19 órakor kez­dik meg. Április 19-én délelőtt 9 órakor Kecelen, 21-én Tiszakécskén, 22-én Szabadszálláson, 23-án Duna- vecsén este 19 órakor a kultúrház helyiségében tartják a KRESZ-elő- adást. Április 24-én este 19 órakor Kiskörösön a KIOSZ helyiségében. 25-én KömpöcŐn és Szánkon a mo­zihelyiségben, 26-án Kerekegyházán és Lajosmizsén a kultúrházban ren­dezik meg a „Vezess baleset nél­kül” versenymozgaloim KRESZ-eilő- adásait. — Április 6-án és 7-én lesz a Bajai Be- reczki Máté Kertészeti Technikum felnőtt ta­gozata első végzős IV. osztályos „növendékei­nek” érettségi vizsgá­ja, A felnőttek kisdiá- kos izgalommal ké­szülnek az érettségire. — Csikérián határ­szemlét tartott a köz­ségi tanács mezőgaz­dasági állandó bizott­sága, hogy ellenőrizze a tavaszi munkákat. A határszemle alkalmá­val szerzett tapaszta­latok alapján javasla­tot tettek a termelő- szövetkezeteknek a munkák meggyorsítá­sára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom