Petőfi Népe, 1964. április (19. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-01 / 76. szám

Forró szeretettel fogadta a főváros oépe a szovjet párt- és kormányküldöttséget Kedden délben Budapestre ér­kezett a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának és a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának küldöttsége, amely a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­ga és a forradalmi munkás— paraszt kormány meghívására hivatalos baráti látogatást tesz hazánkban. A küldöttséget N. Sz. Hrus­csov, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottsá­gának első titkára, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnö­ke vezeti. A delegáció tagjai: P. J. Seleszt, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségének pót­tagja, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, J. V. Andropov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára, A. A. Gromiko, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, külügymi­niszter, P. A. Szatnyukov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, a Pravda főszerkesztője, P. N. Fedoszejev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, a Szovjet­unió Tudományos Akadémiájá­nak alelnöke, a Szovjet—Ma­gyar Baráti Társaság elnöke, R. F. Gyementyeva, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága Reviziós Bi­zottságának tagja, a Szovjetunió Kommunista Pártja Moszkva városi bizottságának titkára és G. A. Gyenyiszov, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának tagja; a Szovjetunió budapesti nagykö­vete. A küldöttséggel együtt érke­zett Budapestre Nyina Hrus- csova, N. Sz. Hruscsov felesége. A küldöttség fogadására már jóval 12 óra előtt gyülekeztek a főváros dolgozói a Keleti pá­lyaudvar Kerepesi úti oldalánál. A kellemes tavaszias időben mintegy 10 ezren gyűltek össze. Sok ezren várakoztak a pálya­udvarhoz vezető útvonalakon is. A vendégek fogadására ünnepi díszt öltött a pályaudvar épü­lete és a környező házak. A pályaudvar előtt díszőrség sora­kozott fel csapatzászlóval. Szovjet vendégeink fogadásá­ra megjelent Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első tit­kára, a forradalmi munkás— paraszt kormány elnöke, Apró Antal, Biszku Béla, Fehér La­jos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, dr. Münnich Ferenc, Rónai Sándor, Somogyi Miklós és Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, valamint a Politikai Bi­zottság póttagjai és a Központi Bizottság titkárai; Ott volt a fogadtatásnál az MSZMP Köz­ponti Bizottságának, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának és a kormánynak számos tagja, a politikai, a gazdasági és a kul­turális élet sok más vezető sze­mélyisége és diplomaták. Pontosan 12 óra 15 percet mutatott a pályaudvar órája, amikor begördült a szovjet párt­ós kormányküldöttség különvo- nata a Rákóczi induló pattogó hangjai mellett ä pályaudvar csarnokába. Villantak a fotóri­porterek lámpái, peregtek a filmfelvevőgépek, amikor a vo­nat ajtajában mosolyogva, de rűs arccal megjelent Nyikita Szergejevics Hruscsov jól is­mert alakja. A vonatról lelépő szovjet párt- és kormányveze- tőt és feleségét, továbbá a kül­döttség tagjait elsőként Kádár János és felesége, Komócsin Zoltán és Erdélyi Károly kül­ügyminiszter-helyettes köszön­tötte. N. Sz. Hruscsov meleg baráti kézszorítással, öleléssel üdvözölte Kádár Jánost, Kádár Jánosné pedig nemzeti színű szalaggal átkötött virágcsokor­ral kedveskedett Nyina Petrov- nának. Hosszan zúgott a taps, az éljenzés, amikor a vendégek a magyar párt- és állami veze­tők társaságában KISZ-fiatalok, úttörők és kisdobosok sorfala kört elhaladva kiléptek a pálya­udvar előtti térre. Elhangzott a díszjel. A dísz­őrség parancsnoka jelentést tett a szovjet párt- és kormánykül­döttség vezetőjének. Ezután fel­csendültek a szovjet és a ma­gyar himnusz hangjai. N. Sz. Hruscsov Kádár János társasá­gában ellépett a felsorakozott díszőrség előtt és köszöntötte az egységet, Viharos taps, éljenzés töltötte be a teret, amikor N. Sz. Hrus­csov és Kádár János az üdvöz­lések után a fogadásukra meg­jelent budapesti dolgozókat kö­szöntötte. Az éljenzés és a taps még fokozódóit, amikor Kádár János a mikrofonhoz lépett, hogy üdvözölje a vendégeket. Világ proletárjai, egyesüljetek! XIX. tVF. 7«. sz. Ara 60 fillér 1964. APR. I, SZERDA méz*T . j Kádár Jánös üdvözlő beszéde Kedves Hruscsov Elvtárs! Kedves Elvtársak! Barátaink! A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kormá­nya, az egész magyar dolgozó nép nevében forró szeretettel köszöntöm hazánk fővárosában kedves vendégeinket, a testvéri szovjet párt- és kormányküldött­séget. Mély tisztelettel, szeretettel üdvözlöm Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtársat, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának első titká­rát, a Szovjetunió Miniszterta­nácsának elnökét, a küldöttség vezetőjét és kedves feleségét, Nyina Petrovna Hruscsova elv­társnőt — mondotta, majd üd­vözölte a küldöttség tagjait. — Az önök személyében ’forrón köszöntőm a nagy szovjet népet, annak Lenin alapította dicső forradalmi élcsapatát, a Szov­jetunió Kommunista Pártját. Rendkívül örülök, hogy szov­jet barátaink meghívásunkat el­fogadva eljöttek hozzánk. Lá­togatásuk nagy .esemény né­pünk életében, a szovjet—ma­gyar baráti kapcsolatok törté­netében. Ez a barátság népünk erős támasza, sikeres szocialista építő munkánk záloga. Ezt erő­síteni szüntelen törekvésünk. A későbbiekben utalt Kádár elvtárs a magyar párt- és kor­mányküldöttség múlt év nyarán a Szovjetunióban tett látogatá­sára. Hangoztatta, látogatásuk minden órájában érezték, hogy a magyar nép a Szovjetunióban olyan igaz és közeli barátra ta­lált, aki jóban, rosszban, szép időben és viharban szilárdan mellette áll. Hangsúlyozta, hogy a mostani látogatás eredményeként még tovább erősödnek a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság testvéri szocialista kapcsolatai. A továbbiakban ezt mondotta: — örülünk annak kedves szovjet barátaink, hogy e láto­gatás során Önök saját szemük­kel láthatják, még közelebbről megismerhetik a szocializmust építő magyar nép munkájának újabb eredményeit. Bizonyosak vagyunk abban, hogy szüntele­nül érezni fogják a magyar nép, a dolgozó milliók szívében gyö­kerező szeretetet és mély meg­becsülést a szovjet nép, a le­nini párt és személy szerint Hruscsov elvtárs iránt. Érezni fogják, hogy a magyar mun­kásosztály, a magyar nép a Szovjetunió Kommunista Párt­jában a kommunizmus, az em­beriség jövőjének zászlóvivőjét, a Szovjetunióban a népek sza­badságának, az emberiség béké­jének legszilárdabb támaszát látja. Kedves Hruscsov Elvtárs! Még egyszer, szívből köszön­tőm Önöket, kívánom, érezzék jól magukat nálunk, legyen itt tartózkodásuk kellemes, közös ügyünknek hasznos. Éljen a kommunizmust építő szovjet nép. a Szovjetunió Kom­munista Pártja, pártjaink, or­szágaink, népeink testvéri ba­rátsága! Kádár János hosszantartó, nagy tapssal fogadott üdvözlő szavai után N. Sz. Hruscsov mondott beszédet. N. Sz. Hruscsov válaszbeszéde Kedves Kádár János Elvtárs! Kedves Magyar Barátaink! Tisztelt budapestiek, a test­véri magyar nép fővárosának lakói! Engedjék meg, hogy küldött­ségünk tagjai nevében szívélye­sen megköszönjem Kádár elv­társ meleg, baráti szavait és a testvéri fogadtatást. Néhány órával ezelőtt még hazánk földjén voltunk, most pedig már — kedves elvtársa­ink — itt tolmácsolhatjuk öröm­mel a magyar nép igaz barát- jainak, a Szovjetunió dolgozói­nak szívből jövő, őszinte és forró üdvözletét, jókívánságait Szovjet dolgozók, a magyar nép hűséges harcostársai, a szocia­lizmus és a kommunizmus fel­építéséért, a világbékéért vívott küzdelmében. A későbbiekben utalt arra, hogy a küldöttség több tagja, köztük ő is, már nemegyszer járt Magyarországon és nagyon örülnek az újabb látogatásnak. Hangoztatta, hogy ez a látoga­tás nemcsak szívélyes találko­zás a jó barátokkal — ami ön­magában is nagyon kellemes —, hanem több annál, mert lehe­tőséget nyújt arra, hogy foly­tassák Magyarország vezetőivel az elmúlt év nyarán megkez­dett rendkívül gyümölcsöző megbeszéléseket. — Küldöttségünk a magyar nép nemzeti ünnepe, hazájuk felszabadulása 19. évfordulójá­nak előestéjén érkezett — han­goztatta a későbbiekben N. Sz. Hruscsov. — örülünk, hogy önökkel együtt ünnepelhetjük ezt a nagy jelentőségű évfordu­lót, és az ünnepségeken önökkel együtt vehetünk részt. Engedjék meg, hogy köszönt­őéin Önöket ünnepük előesté­jén, további sikereket kívánjak a szocializmus építésében vég­zett munkájukhoz, a szocialista világközösség erejének és egy­ségének megszilárdításáért, a tartós világbékéért vívott har­cukhoz. Tiszta szívből köszöne­tét mondunk azért a szeretet­teljes fogadtatásért, amelyben bennünket részesítettek. Éljen a testvéri magyar nép, amely sikeresen építi a szocialista tár­sadalmat. Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt és annak Központi Eizottsága, amelyet Kádár Já­nos, a magyar nép hű fia, a nemzetközi kommunista mozga­lom kiemelkedő egyénisége ve­zet! Hruscsov elvtárs beszédét a következő magyarul elmondott szavakkal fejezte be: Éljen a szovjet—magyar barátság! Ismét felcsattant a taps, a hurrá-kiáltás; Budapest népé­nek küldöttei hosszan éltették a magyar és szovjet nép barát­ságát. Az ünnepélyes fogadtatás a díszőrség díszmenetével ért vé­get. A szovjet párt- és kormány- küldöttség tagjai a magyar ál­lamférfiak társaságában gépko­csiba ültek és szállásukra haj­tattak. N. Sz. Hruscsov és kísérete kedd délután az Országházban látogatást tett Dobi Istvánnál, a Népköztársaság Elnöki Taná­csa elnökénél és Kádár János­nál. Este az MSZMP Központi Bizottsága és a forradalmi mun­kás—paraszt kormány vacsorát adott a vendégek tiszteletére, amelyen Hruscsov és Kádár elvtáre pohárköszöntőt mon­dott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom