Petőfi Népe, 1964. március (19. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-21 / 68. szám

2. oldal 1964. március 21, szombat Befejezte munkáját a Hazafias Népfront III. kongresszusa (Folytatás az 1. oldalról.) levő erői eddig is képesek vol­tak, s ha jól harcolunk, ez után is képesek lesznek arra, hogy elhárítsák a háború veszélyét az emberiség feje felől. A szocializmus minden híve, a népfrontmozgalom minden résztvevője abban a tudatban végezheti munkáját, hogy ked­vező körülmények között, jó ügyért, a nép szolgálatában a szocialista jövőért dolgozik — fejezte be hosszantartó tapssal fogadott felszólalását Kádár elvtárs. A kongresszus második nap­ján a küldöttek felszólalásaira került sor. Felszólalt többele kö­zött Pátzay Pál Kossuth-díjas szobrászművész, dr. Törő Imre akadémikus, dr. öveges József Kossuth-díjas egyetemi tanai’, Erdei Ferenc, a Tudományos Akadémia főtitkára, megyénk országgyűlési képviselője, Ko­dály . Zoltán Kossuth-díjas ki­váló művész, aki utalt a kecs­kemétiek követendő példájára, akik új épületet emeltek zenei általános iskolájuknak, s e munka elvégzéséből kivette a részét a társadalom is. Indít­ványozta, hogy a Hazafias Nép­front karolja fel a kecskemétiek kezdeményezését. Több külföldi küldöttség tag­jai is felszólaltak. Többek kö­zött az Olasz Kommunista Párt küldötte, a Demokratikus Né­metország Nemzeti Frontjának küldötte és sokan mások. Ebédszünet után dr. Bognár Rezső akadémikus foglalta el az elnöki széket. A délutáni ülésen kilencen szólaltak fel. Ezután az elnöklő dr. Bognár Rezső berekesztette az országos tanács jelentése, Kállai Gyula beszámolója, valamint a műkö­dési szabályzat módosítására tett javaslat feletti vitát. Szünet után Darvas József elnökletével folytatódott a ta­nácskozás. Kállai Gyula vála­szolt a véleménycserében el­hangzott észrevételekre, javas­latokra, majd kérte a kongresz- szust, hogy a Hazafias Népfront Országos Tanácsának, a tanács elnökségének és titkárságának adja meg a felmentést. A kongresszus egyhangúlag elfogadta az országos tanács be­számolóját, a népfrontmozga­lom két kongresszus közötti munkájáról írásban kiadott je­lentést. Hozzájárult a Hazafias Népfront működési szabályzatá­nak módosításához, és megadta a felmentést a mozgalom ve­zető szerveinek. Mihályfi Ernő, a felhívást szerkesztő bizottság vezetője je­lentést tett a bizottság munká­járól. A jelentést a kongresz- szus elfogadta, s a Hazafias Népfront III. kongresszusának felhívását jóváhagyta. Dr, Zsigmond László, a jelö­lőbizottság elnöke arról számolt be, hogy a Hazafias Népfront Országos Tanácsa tagjainak név­sorára tett javaslatot a küldöt­tek között szétosztották. A ter­vezethez több javaslat, észrevé­tel érkezett. Ezek alapján a je­lölőbizottság indítványozza: a kongresszus részvevői 170 tagot válasszanak a Hazafias Nép­front Országos Tanácsába. A jelölőbizottságnak a Haza­fias Népfront Országos Tanácsa tagjaira tett javaslatát a küldöt­tek egyhangúlag elfogadták. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagjai Achátz Imre közgazdasági techni­kumi igazgató, Pécs, dr. Almás i Gábor egyetemi tanár, Budapest, Arnold Károly termelőszövetkezeti elnök, Villány (Baranya m.), Balia István, a Hazafias Népfront Ter­melőszövetkezet elnöke, Örlíalom (Nógrád m.), Bállá János, a Haza­fias Népfront Termelőszövetkezet elnöke, Gyöngyös (Heves m.), Ba­ráti József, a Hazafias Népfront Országos Titkárságának osztályveze­tője, Budapest, Barcs Sándor, a Ma­gyar Távirati Iroda vezérigazgatója, Budapest, dr. Bartha Tibor refor­mátus püspök, Debrecen, Bencsik István, az agrártudományi főiskola rektora, Debrecen, Benke Márton, az útügyi igazgatóság vezetője, Szé­kesfehérvár, Benke Valéria, a Tár­sadalmi Szemle szerkesztő bizott­ságának vezetője, Budapest, dr. Bereczky Albert nyugalmazott re­formátus püspök, Budapest, dr. Beresztóczy Miklós, az országgyű­lés alelnöke, r. kát. pápai prelátus, Budapest, Béleczki József, a Kinizsi Szakszövetkezet tagja, Kecel, dr. Brezanóczi Pál r. kát. apostoli kor­mányzó, Eger, Bielik György, a Magyarországi Szlovákok Demokra­tikus Szövetségének főtitkára, Bu­dapest, Bihari Lajos mezőgazdasági technikumi gazgató, Törökszent mi k- lós (Szolnok m.), Bihari László, a Kisipari Szövetkezetek Gépipari Mű­szaki Fejlesztési és Profil Irodájá­nak igazgatója, Budapest, Binnyei István, a Mélyépítési Tervező Vál­lalat mérnöke, Budapest, Boér Fe­renc, az erdészeti igazgatóság ve­zetője, Keszthely (Veszprém m.), dr. Bognár József, a Kulturális Kapcso­latok Intézetének elnöke, egyetemi tanár, Budapest, dr. Bognár Rezső akadémikus, egyetemi tanár, Deb­recen, dr. Borsa Mihály, a Központi Szociális Bizottság elnöke, Buda­pest. dr. Bodóczky László, a me­gyei bíróság elnöke, Kecskemét, Bugár Jánosné, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára, Buda­pest, Bulla Elma Kossuth-díjas szín- művésznő, Budapest, dr. Csemik József közgazdasági technikumi igazgató, Eger, Csóka Zsigmondné építészmérnök, Tatabánya, dr. Dal- los Ferenc, a Minisztertanács Ta­nácsszervek Osztályának vezetője, Budapest, Darvas József Kossuth- díjas író, a Magyar írók Szövetsé­gének elnöke, Budapest, Dezséry László, a Magyar Rádió főmunka­társa, az Országos Béketanács fő­titkára, Budapest, Dénes Leó nyu­galmazott tanácselnök, Budapest, Dobi István, a Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke, Budapest, Dobozy Imre Kossuth-díjas író, a Magyar írók Szövetségének titkára, Budapest, Eck Gyula, a Képes Üj- ság főszerkesztője, Budapest, dr. Erdei Ferenc, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia főtitkára, Buda­pest. dr. Erdey-Grúz Tibor akadé­mikus, egyetemi tanár, Budapest, Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Or­szágos Tanácsának elnöke, Buda­pest, Erdős József, az Országos Kisipari Szövetkezetek Szövetségé­nek elnöke, Budapest, Farkas Ignác termelőszövetkezeti elnök, Szabad- szállás, dr. Felvidéki Istvánné ren­delőintézeti főorvos, Baja, dr. Földi István gimnáziumi igazgatóhelyet­tes, Dombóvár (Tolna megye), Gáli Ferenc méntelepvezető, Jászberény (Szolnok megye), Gáspár Sándor, a Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottságának első titká­ra, Budapest, Gerle Imre, a Kis­kereskedők Országos Szervezetének elnöke, Budapest, dr. Gervai Béla, a Kisiparosok Országos Szerveze­tének elnöke, Budapest, Gulyás György zeneiskolai igazgató, Deb­recen, Györgyi Lajos termelőszövet­kezeti tag, Szentistvántelep (Pest m.), Hadarics József munkás, szo­cialista brigádvezető, Győr, dr. Hajdú Elemér, az erőmű tröszt igazgatóhelyettese, Budapest, Haj- duska István újságíró, a Hazafias Népfront Országos Titkárságának osztályvezetője, Budapest, dr. Ha­lász Aladár egyetemi tanár, Buda­pest, dr. Hamvas Endre r. kát. Csa­nádi püspök, Szeged, Harmati Sán­dor, Budapest, dr. Harrer Ferenc nyugalmazott alpolgármester, Buda­pest, Hont Ferenc, a Színháztudo­mányi Intézet igazgatója, Budapest, Horváth Sándor, a Somogy megyei Nőtanács titkára, Kaposvár, dr. Horváth Richard r. kát. templom­igazgató, Budapest, dr. Honig Vil­mos, az Országos Traumatológiai Intézet igazgatóhelyettese, Budapest, Jámbor István termelőszövetkezeti elnök, Földes (Hajdú m.), Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás—pa­raszt kormány elnöke, Budapest, Kállai Gyula, a forradalmi mun­kás—paraszt kormány elnökhelyet­tese, Budapest, Katona Sándor, a Hazafias Népfront megyei titkára, Szeged, dr. Karászi Benő kórházi főorvos, Salgótarján, Kelemen Já­nos termelőszövetkezeti brigádveze­tő, Zomba (Tolna m.), dr. Kende Zsigmond o»*vos, Budapest, Kisházi Ödön, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának helyettes elnöke, Buda­pest, Kisfaludi Stróbl zsigmond Kossuth-díjas szobrászművész, Bu­dapest, dr. Kispéter István, a Fejér megyei Tanács V. B. titkára, Szé­kesfehérvár, Kiár János egyetemi tanár, Budapest, Klibán András asztalos-művezető, Miskolc, Kodály Zoltán Kossuth-díjas akadémikus, Budapest, Kohut Magda színművész- nő, Budapest, Koltay István, a Ha­zafias Népfront Országos Titkársá­gának osztályvezető-helyettese, Bu­dapest, Kovács Józsefné, a Fejér megyei Nőtanács titkára, Székes- fehérvár, Krisztof Éva termelőszö­vetkezeti brigádvezető. Békéscsaba, Kun János termelőszövetkezeti bri­gádvezető, Mezőszilas (Fejér m.), Kurek József termelőszövetkezeti elnök, Kázsmárk (Borsod m.), Loy Árpád bányász, Kossuth-díjas front­mester, Alberttelep (Borsod m.), Madió István, a Hazafias Népfront Vas ^negyei titkára, Szombathely, Major Béla termelőszövetkezeti tag, Kunágota (Békés m.), dr. Magyari András, az agrártudományi egyetem rektora, Gödöllő, dr. Manninger Rezső Kossuth-díjas akadémikus, egyetemi tanár, Budapest, Miháiyfi Ernő, a Magyar Nemzet főszerkesz­tője, Budapest, dr. Murányi Klára főorvos, Debrecen, dr. Münnich Fe­renc államminiszter, Budapest, dr. Mód Aladár egyetemi tanár, Buda­pest, dr. Mosonyi Emil Kossuth- díjas, az Akadémia levelező tagja, egyetemi tanár, Budapest, Nagy Dániel, a halgazdasági tröszt igaz­gatója, Budapest, Nagy Józsefné, a Goldberger Textilművek igazgatója, Budapest, dr. Nagy László, a Tu­dományos Ismeretterj esztő Társulat főtitkára, Budapest, Nádasi Józsefné selyemgyári munkásnő, Tolna, Ná- dasdy Kálmán Kossuth-dí j as, az Operaház igazgatója, Budapest, Ná- nási László, a Szövetkezetek Or­szágos Szövetsége felügyelő bizott­ságának elnöke, Budapest, Nemes Dezső, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának tit­kára, Budapest, dr. Nemecz Ernő egyetemi tanár, Veszprém, Németh Imre nyugdíjas, Miskolc, Ognyeno- vics Milán, a Magyarországi Dél­szlávok Demokratikus Szövetségének főtitkára, Budapest, Olty Magda Kossuth-díjas színművésznő, Buda­pest, dr. Orbán László, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának osztályvezetője, Bu­dapest, Orosz Ferenc, a Magyar Szocialista Munkáspárt Szabolcs megyei Bizottságának első titkára, Nyíregyháza, Oros Miklós bányász, Oroszlány (Komárom m.), dr. Ortu- tay Gyula akadémikus, egyetemi tanár, Budapest, Papp Lajos terme­lőszövetkezeti tag, Tapsony (Somogy m.), Pallai Sándorné, a Hazafias Népfront Szolnok megyei titkára, Szolnok. Palkó Sándor, a Baranya megyei Tanács V. B. elnöke, Pécs, Patakfalvi Edit csiszolómunkás, szo­cialista brigád tagja, Salgótarján, Pataki László, a Kommunista Ifjú­sági Szövetség Központi Bizottságá­nak titkára, Budapest, Páczelt Fe­renc, az Útügyi Kutató Intézet osz­tályvezetője, Budapest, Pátzay Pál Kossuth-díjas szorászművész, Bu­dapest, dr. Pesta László, a Fő­városi Tanács Végrehajtó Bizottságá­nak elnökhelyettese, Budapest, Pethő Tibor újságíró, Budapest, Pióker Ignác Kossuth-díjas gyalus, Budapest, dr. Pongrácz Kálmán nyugdíjas, Budapest, Radványi Gás­pár, a Hazafias Népfront Országos Titkárságának osztályvezetője, Bu­dapest, dr. Rázsó Imre, az Akadé­mia levelező tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, Budapest, dr. Reischi Antal egyetemi tanár, Bu­dapest, Rónai Sándor, a Magyar- Szovjet Baráti Társaság elnöke, Bu­dapest, Rusznák János, a Hazafias Népfront Békés megyei Bizottsá­gának titkára, Békéscsaba, Sallai Sándor kendergyári művezető, Sze­ged, dr. Sarlóy István, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának el­nöke, Eudapest, dr. Sályi István Kossuth-díjas egyetemi tanár, Mis­kolc, Sebestyén Nándomé, a Haza­fias Népfront Országos Titkárságá­nak osztályvezetője, Budapest, dr. Sípos Gábor, az agrártudományi egyetem tanára, Budapest, dr. Soós Gábor, a Földművelésügyi Minisz­térium főigazgatóságának vezetője, Budapest, Szabó Béláné pedagógus, Somlóvásárhely (Veszprém m.), Sza­bó Károly termelőszövetkezeti el­nök, Dunaszeg (Győr m.), Szabó Pál Kossuth-díjas író, Budapest, dr. Szádeczky-Kardoss Elemér Kossuth- díjas akadémikus egyetemi tanár, Budapest, Szakasits Árpád, az Or­szágos Béketanács elnöke, Buda­pest, dr. Szalay József, a Leg­felsőbb Bíróság elnöke, Budapest, Szatmári Nagy Imre, Budapest, Szeszák Pál termelőszövetkezeti ál­lattenyésztési brigádvezető, Békés­csaba, Szentkirályi János, a Szabad Föld főszerkesztője, Budapest, Szi­lágyi Péter, a Magyarországi Ro­mánok Demokratikus Szövetségének főtitkára, Gyula, Szőnyi Miklós, a Csepel Autógyár igazgatója, Buda­pest, dr. Szvoboda Jenő kórházi főorvos, Szombathely, Tamási Áron Kossuth-díjas író, Budapest, Tarr Sándor, a Tiszacsegei Gépállomás igazgatója (Hajdú m.), dr. Tigyi József egyetemi docens, Pécs, Tóth Anna, a Textilipari Dolgozók Szak- szervezetének főtitkára, Budapest, dr. Tóth Jánosné főorvos, Buda­pest, Tóth Lajos vezérőrnagy, Bu­dapest, Tóth G. Sándor, a Kiskun­félegyházi Vegyipari Gépgyár tech­nikusa (Bács m.), Tóth Mihályné termelőszövetkezeti tag, Dunaföld- vár (Tolna megye), dr. Trautmann Rezső építésügyi miniszter, Buda­pest, Uklár Ernő, a Berentei Vegyi­művek villanyszerélője (Borsod m.), dr. Vakló Endre, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének főtitkára, Varga Béla általános iskolai igazgató, Nagy­kanizsa, Varag János olaj üzemi munkás, Lipseszentadorján (Zala m.), Varga Károly mezőgazdasági mérnök, Kaposvár, Vass György kórházi főkönyvelő, Sárvár (Vas m.), Vass Istvánné, az országgyűlés elnöke, Vas-Witteg Miklós, a Szak- szervezetek. Országos Tanácsának alelnöke, Budapest, dr. Vágsellyei István egyetemi tanár, Gödöllő, Veres Péter Kossuth-díjas író, Bu­dapest, dr. Vető Lajos evangélikus püspök, Budapest, Vezse Sándor, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazga­tóság vezetője, Miskolc, Végh Jó­Díszünnepség a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 45. évfordulója alkalmából A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a forradalmi munkás—paraszt kormány, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Szak- szervezetek Országos Tanácsa fénteken este díszünnepséget rendezett a Magyar Tanácsköz­társaság kikiáltásának 45. év­fordulója alkalmából a Fém­munkás Művelődési Házban. Az ünnepségen résztvett Bisz- ku Béla, az MS2MP Központi Bizottságának titkára és Rónai Sándor, a Politikai Bizottság tagjai is. A megnyitó beszédet Kónyi Gyula, a XIII. kerületi pártbi­zottság titkára mondotta, majd Fodor Gyula, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja mon­dott ünnepi beszédet. A díszünnepség hivatalos ré­sze az Intemacionálé hangjai­val ért véget. Utána neves mű­vészek adtak ünnepi műsort. Meg akarják fosztani a hatalomtól a ciprusi kormányt NICOSIA. (MTI) Ciprus nyugati részén fekvő Ghaziveran helységben és kör­nyékén csütörtökön lezajlott összecsapásoknak két halálos ál­dozatuk van. A ciprusi kormány közleménye szerint a nyugalom helyreállt és a kormány bizton­sági erői visszahúzódtak. U Thant ENSZ-főtitkár meg­bízottja csütörtökön sorozatos megbeszéléseket folytatott az ENSZ-katonaság, valamint a szi­geten állomásozó brit csapatok parancsnokaival. Török részről a legmesszebbmenőkig igyekez­nek kihasználni az incidens nyújtotta lehetőségeket, azaz minden rendelkezésükre álló eszközzel bizonygatják, hogy a ciprusi helyzet feljogosítja Tö­rökországot a beavatkozásra. Kücsük alelnök. a ciprusi tö­rökök vezetője, levelet intézett Spinellihez, U Thant személyes képviselőjéhez. Javasolja, hogy az ENSZ minden téren kapjon végrehajtó hatalmat. Indítvá­nyozza továbbá, hogy az ENSZ fegyverezzen le minden más ka­tonai alakulatot, így természete­sen a ciprusi biztonsági erőket is. A javaslat hátterében nyil­vánvalóan az a török szándék Ruby új ügyvédje HOUSTON. (Texas, MTI) A halálra ítélt Jack Ruby családja Percy Foreman hous­toni ügyvédet bízta meg az ügy további képviseletével. A Ken- nedy-merénylettel vádolt Os­wald gyilkosa és a kiterjedt család a villamosszék-verdikt után elcsapta Melvin Belli kal- forniai jogászt. Az újonnan vá­lasztott ügyvéd az Amerikai Ügyvédi Kamara elnöke. Állító­lag több mint hétszáz olyan embert védelmezett már, aki főbenjáró bűnt követett el, s közülük csak egy végezte villa­mosszékben. áll, hogy a ciprusi kormány ke­zéből ki kell venni minden tény­leges hatalmat. Csatlakozik ehhez az elképze­léshez Nagy-Britannia is. A brit kormány a legkülönbözőbb for­mákban foglalkozik azzal a kér­déssel, hogy mi legyen és med­dig terjedjen az ENSZ rend- fenntartó erőinek hatásköre. A polgári sajtó egyes cikkei azt firtatják, vajon visszavonhatja-e Anglia csapatait Ciprusról, ha nem tartja eléggé erélyesnek U Thant utasításait. Hruscsov íi eszélgetssi fogatott Szaiallal GAGRA. (TASZSZ) Nyikita Hruscsov. Anasztász Mikoján és az Abház Autonom Köztársaság vezetői pénteken fogadták a Taskentből érkező Szálait, a Jemeni Arab Köztár­saság elnökét és kíséretét a bzi- pi pályaudvaron (a kaukázusi tengerpart). Ezt követően Nyikita Hrus­csov beszélgetést folytatott Szá­lai elnökkel, majd Gagrában ebédet adott a jemeni államfő tiszteletére. Salinger lemondott WASHINGTON. (MTI) Johnson amerikai elnök csü­törtökön este hivatalosan közöl­te, hogy elfogadta a Fehér Ház sajtófőnökének, Pierre Salinger- nek lemondását. Salingerrel együtt távozik helyettese: Pand- rew Hatcher is. Pierre Salinger a néhai Ken­nedy elnök legközvetlenebb munkatársi gárdájához tartozott. Utódja a Fehér Házban Geor­ge Reedy 47 éves volt újságíró. esef, a Tatabányai Cement- és Mész­művek igazgatója (Komárom m.), Vigh Imre termelőszövetkezeti tag, Székkutas (Csongrád m.), dr. Vitéz András, az Országos Idegenforgalmi Tanács főtitkára, Budapest, dr. Vitális Sándor Kossuth-díjas egye­temi tanár, Budapest, dr. Wild Frigyes, a Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szövetségé­nek főtitkára, Budapest, wilhelmb Tibor Kossuth-díjas főmérnök, Bu­dapest, Z. Nagy Ferenc nyugdíjas, Budapest. (MTI) A Hazafias Népfront újonnan megválasztott országos tanácsa ezután megtartotta első ülését és megválasztotta vezető szer­veit, az országos tanács elnök­ségét és titkárságát. A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának elnökévé ismét Kállai Gyulát, alelnökeivé Dobi Istvánt, Erdei Lászlónét, Harrer Ferencet, Ortutay Gyulát, Szabó Pált és Z. Nagy Ferencet, Főtitkárrá Erdei Ferencet, fő­titkárhelyettessé Bugár János- nét, titkárokká pedig Harmati Sándort és Szatmári Nagy Im­rét választották meg. A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa Elnökségének tag­jai: Bállá János, Bencsik 'stván. Bognár Rezső, Darvas József, Erdey-Grúz Tibor, Hamvas Endre, Kodály Zoltán, Mihályfi Ernő, Nánási László, Pióker Ig­nác, Rónai Sándor, Sarlós Ist­ván Szakasits Árpád és Vas- Wiiteg Miklós. * Szünet után Kállai Gyula be­szédében köszönetét mondott Ortutay Gyulának, csaknem 8 esztendős eredményes főtitkári tevékenységéért, majd így foly­tatta: — Munkánk végéhez értünk. Úgy gondolom, valamennyiünk véleményét fejezem ki, amikor megállapítom: kongresszusunk eredményes, hasznos munkát végzett. Tanácskozásunk, felhí­vásunk jól határozza meg moz­galmunk nagyszerű feladatait a szocialista Magyarország teljes felépítésében, a béke védelmé­ben, a népek barátságának ápo­lásában. — Tisztelt kongresszus! Ked­ves elvtársak! Barátaink, ven­dégeink! A kongresszust befe­jeztük. Személy szerint vala­mennyiüknek jó erőt és egész­séget, boldogságot és további si­keres munkát kívánok — mond­ta befejezésül, a tanácskozás résztvevőinek hosszantartó, nagy tapsa közben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom