Petőfi Népe, 1964. március (19. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-29 / 75. szám

HAGYMASZAG Fortyog a lecsós éjszaka . .: Kozmoszba ömlik a gőz. a füst. A kémény kilövésre vár (óriás-rakéta), szinte felszáll. Nagy katlan a táj, rajta mint az üst gőzölög a konzervgyár. Csillagok könnyeznek, pillognak, behunyják szemüket. Sistergő hagymaszagban reszket az üzem, méhében rettentő tüzek. Omlik a hagyma millió gerezdre, a lányok szeme ég, pillájukra ránehezedve mint izzó csillag-tekék forognak a fény-gömbök .:. Forognak egymásra a napok: szerda, csütörtök. Csípősszagú a világ, a város nagy könnycsepp. Harmatban fürdő hagyma a hold. körötte felhőgerezdek röpködnek. Zöld dudaszórak emelnek maguk fölé gömb-termőfejeket. Űrbe kihajló antenna-bibék, bennük a magok: egymásra figyelő szemek. Éjszakák sava marja érzékeny gyöngyét a pupilláknak, s mégis nőnek, tágulnak egyre, hogy átússzanak rajtuk, mint a bánat, a végtelen hagymaföldek. Dolgos kapók, ekék vasának csillogásában nehéz, s hajlotthátú nyarak jönnek, átlengik a forró falakat, s a lángok kifent pengéit villogtatva győztes seregként hömpölyögnek. Virrad. A percek egyre csípősebbek, szemét pirosra dörzsöli a nap, párás ablakon kihajló ébredéseket jár át a hagymaszag. Utcagerezdek ropognak, kifröccsenek a gépkocsik, vonatok. Zsibbadt ágaikat az antennák kinyújtják, zenék üteme ragyog. Forgó, robogó üvegek sokszorozzák a vöröshagyma-napot. A lányok szeme. mint a legtisztább virradat, mindig fáradt csodákra nyitott. Az üzem fala forró dermedés, tömény illatok, mint a szavak visszhangjai bukdosnak át a csarnokok ívei alatt, s ottmaradnak a szoknyák ráncaiban, pulóverekben, harisnyákban; a kéz pórusaiban, a szem ereiben terjednek némán, ziláltam A nyelv alatt, a szájpadlásban, a gondolatban, a moccanásban — mindenütt csak a hagymaszag. Pillákról felszálló fénygömbök forognak, a műszaknak ismét vége. Forognak egymásra a napok: szerda, csütörtök. Buszok jönnek, éppúgy mint máskor, viszik a lányokat lármás nappalokba, hagymák csípős szagával telten, s a világ tisztább álmait dúdolva. Hatvani Dániel A Duna felől teletűző szél surran a házak közé. Jó gazda módjára kisöpri a tornácokat, szilajul pattogtatja a legöre­gebb házak nádfedelét. Tavaszt hoz Szeremlére, de akad itt a kikeletnek más, kevésbé nép­szerű hírnöke is. A sár... Fe­kete tésztaként nyúlik, ragad, elnyeli a lábat, akár az ingo- vány. Kétszáz éve szidják és tapossák az idevalósiak. Emle­getik falualapító őseiket, akik­nek éppen itt kellett teleped­niük. Az alföld Velencéje... Az elődök akkoriban úgy vél­ték: jobb helyet keresve sem találhattak volna, amikor a tö­rök hódoltság után előbújtak a Duna nádasaiból. Itt ütöttek ta­nyát. A víz mellett. Mert a ha­lászembernek a folyó jelenti azt, amit másoknak a föld. Csakhogy a Duna nem mindig maradt meg a medrében. Sű­rűn fürösztötte habjaival az ár­terében fekvő község utcáit, házait. — Előfordult akkoriban, hogy csónakról arattak, ladikon köz­lekedett a lakodalmas nép, még a bátahegyi szőlőbe is víziúton jártak át — mesélik a min­den ttudó öregek. Tarka, szüreti népszokásaik ekkor keletkeztek. A többieket a lecsapolással járó megválto­zott életmód alakította ki. Szár­ba szökkent a gabona a földe­ken és a fénylő, fekete sárból kihajtottak a dolgos nép te­remtő fantáziájának első szép­séges virágai. Ma már csak a gyűjtőket, múzeumi kutatókat érdeklik a művészien megmun­kált használati eszközök, és pin­céről padlásra járva lassan ösz- sze is szednek mindent, ami a község múltjából még fellel­hető. A tárgyi emlékek a bajai mú­zeumba vándorolnak. De ki őrzi meg a község messze kör­nyéken híres húsvéti és egyéb népszokásait? — Nem érdekel az már sen­kit — hagyja abba a nagy mo­sást Hurton Julianna, a hímes- tojások avatott kezű festője. — A fiatalabbja hírből sem ismeri, pedig rengeteg népszokás volt itt. Fiatal koromban mi még azt tartottuk, hogyha húsvét napján kora reggel elsöpörjük az ut­cát, minden férget, egeret ki- 6öprűzünk a portáról. Aztán ott Bozső János: Tanya, volt a szótlan víz. Aki szép akart lenni, mosdóvizét nagy­pénteken hajnalban merítette a Dunából. De csak úgy hasz­nált ám, ha útközben nem szól­tunk egy árva szót sem senki­hez... Vödör helyett — kölnisüveg... Ilyen jó szokásnak most is örülnének a férfiak. Mint ahogy a locsolók bizonyára örülnek a lányoktól kapott hímestojások- nak is? — Kimegy a divatból nálunk a locsolás. Inkább csak a gye­rekek járnak és a vizesvödör is kölnisüveggé szelídült. A hí- mestojást sem nagyon keresik. Régen többszázat festettem, most nem csinálok többet 40— 50-nél. Minek? Városon biztosan akadna rá vevő. Esetleg külföldön. Job­ban élhetne ezzel a lehetőség­gel a Népművészeti és Házi­ipari Vállalat. Kárpótlásul ta­lán elevenítsük fel — legalább szóban — milyen volt Szerem­ién egy igazi, húsvéti locsolko- dás? — Azok voltak a szép idők — pihen meg egy percre 150 éves szövőszéke mellett Porko­láb Jánosné, Éva néni, a nép­művészet mestere. — A lányok bezárkóztak. Hiába! A legé­nyek még a kapu tetején is be­másztak. Aztán oda a kút mel­lé és gyerünk. Vödörszám öntöz­ték rájuk a vizet. Frissen pergeti emlékezete orsójáról a tarka szálakat. A mestergerendás kis szobában régi húsvétok hangulatát idé­zik a szavak. Amikor az utcai eperfákra venyigeszárból kötött hintán ültek a lányok, és az volt a legkapósabb, azt lóbáz- ták legtöbbet a legények, ame­lyik dalolni is a legszebben tu­dott. Mintha csak most biztat­ták volna: „Dalolj még Éva, da­lolj...” És a régi, kedves dad félénken rebben a 75 éves Éva néni ajkairól: „Kiskalapom darutollas, virágos, Félrevágom, jaj de nagyon betyiros.» Eredeti, szeremlei népdal, akár tündöklő szőtteseinek gyö­nyörű motívumai, ötvenkét éve szövi őket és csak egy bántja: „Mi lesz, ha kihull kezéből a csévélő, ki folytatja ezt a szép, ősi mesterséget?” Hét szövőnő él a községben, idősek már, utánpótlást nevelni a fiatalok­ból bizony nem ártana. Elvándorolnak a gyerekek — A fiatalok? — vonja fel szemöldökét Csertei János, a községi tanács vb titkára — el­vándorolnak. A nyolc általá­nost végzettek 85 százaléka itt­hagyja a falut, tíz év alatt egy sem jött vissza. Legtöbb to­vább tanul, vagy szakmát szerez és városon dolgozik. — Miért? A hagyományokban gazdag Szeretnie jelenlegi adott­ságai elég szegényesek. Sárosak az utcák, kevés a szórakozási lehetőség, a tsz is gyéren fizet. Igaz, legutóbb már 29,42 forint munkaegységet osztottak, a ku­korica negyedrészét is megkap­ták a tagok. Talán ez majd nagyobb kedvet csinál. — Jobban is állhatnánk, de azért sokat fejlődtünk az utób­bi két-három év alatt. A tele­víziók száma napról-napra nő. Két éve még egy volt, most már 23, a takarékbetét p>edig a tavalyi 460 000 forintról több mint egy millióra emelkedett. Gépkocsira, bútorra, új házra gyűjtenek a tsz-tagok. Egyre többen olvasnak, ke­resik fel a művelődési ház ren­dezvényeit, a keskenyfilmes mozik kategóriájában p>edig a megyében itt a legjobb a láto­gatottság. Éppen ezért a KÖFA felét korszerű, szélesvásznú filmszínház építésére fordítják. A többi kell egészségházra, a közvilágítás fejlesztésére és hát talán jövőre jut útépítésre is... Kint az utcán vidáman ne­vetgélő lányok kerülgetik a pjocsolyákat. A híres szeremlei együttes táncosai. Szeretnek szórakozni, szépsen öltözködni — táncolni. Divatos ruhában járják a modern- és színpjom- pás népviseletben a szeremlai táncokat. Így ölelkezik össze a múlt és a jelen — s ha még nehézségekkel birkóznak ugyan —, a házak felett már ott de­reng a jövő biztató fénye Is. Talpraáll a tsz, gyűlik a pónz a takarékban, van értelme an­nak, ha valaki egyre jobban dolgozik. Kattognak a régi szövőszé­kek, de már alakul az új minta a falu képzeletbeli szőttesén. Szálait dolgos kezek sodorták, dús szirmú álomvirágait az élet szövi valósággá Szeremlén. Vadas Zsuzsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom