Petőfi Népe, 1964. február (19. évfolyam, 26-50. szám)

1964-02-08 / 32. szám

4. oldat 1964. február 8, szombat n Ln NAPTÁR 1964. február 8, szombat. Névnap: Aranka. Napkelte: 7 óra 3 perc. Napnyugta: 16 óra 54 perc. — Hétfőn délelőtt helyszíni műszaki meg­beszélést tartanak Kecskeméten a műve­lődési ház építésére kijelölt területen az illetékes, vállalatok képviselői. — A BAJAI Liszt Ferenc Vegyeskar téli szorgalmas munkája gyümölcseként február J-én Baján a járás községei részére ingye­nes bemutatót tart. A 20 énekszám, amit elő­adnak, csak kis há­nyada repertoárjuknak. Ez a hangverseny ta­vaszi kőrútjuk beveze­tését jelenti. Tervük szerint a járás közsé­gein kívül Szekszárdim és Bonyhádon is hang­versenyeznék. — a délszláv Szövetség Központi Mű vészegyü ttese ad műsort ma este 8 órai kezdettel a bajai vá­rosi művelődési ház szí nh áztermében. 18» EZEK FEGYVERES BANDITA Japánban jelenleg kö­rülbelül 5300 fegyveres banda működik, ame­lyeknek 180 ezer tagja rablással, gyilkolással, leány- és kábítószer­kereskedelemmel foglal­kozik, sőt, még az ország politikai és gazdasági életébe is beleavatkozik. A gengszterbandák fenye­gető méreteket öltött te­vékenysége mia^t, s a bandák felszámolása ér­dekében, a rendőrség kénytelen a legsürgősebb Intézkedéseikhez folya­modni. — Tízhónapi szabad­ságvesztésre ítélte a kalocsai járásbíróság Aszódi István 19 éves bátyai lakost, aki az ablakon át mászott be Sós Gusztávné bátyai lakására, s onnan 700 forintot lopott. Elren­delte a bíróság a ko­rábban ugyancsak lo­pás miatt kiszabott, de háromévi próbaidő felfüggesztett szabad­ságvesztés letöltését. — A KISKUNFÉL­EGYHÁZI művelődési háznak évről évre több látogatója van. Ta­valy összesen 145 ezren fordultak meg a mű­velődési ház szakkö­reiben és előadóter­meiben. — Az IKARUS au­tóbuszok és Csepel te­herautók 20 kilométe­res afrikai próbaútjá- ról számol be a Try- buna Ludu. A lengyel lap megállapítja, hogy a magyar gyártmányú kocsik — a nehezen járható utak ellenére — minden teherpróbát kitűnően kiálltak. — A HAZAFIAS Népfront Kecskeméti Városi Bizottsága teg­nap délután fél 6 órai kezdettel a katonatele­pi iskola kultúrtermé­ben tartotta első kül­területi választását. Az ünnepi műsort a kecs­keméti művelődési ház ifjúsági színpada szol­gáltatta. — FARSANGI jel­mezbált rendez ma délután 5 órai kezdet­tel a kiskunmajsai gimnázium KlSZ-szer- vezete és az ifjúsági klub, a helyi Ifjú Gár­da Művelődési Ház­ban. A puskaport, helyesebben a 75 százalék salétrom és 25 százalék kén és faszén keverékéből álló lőport Európában állították elő 1300 körül az un. „lőporos szerzetesek’, akik közül Schwarz Bertoldot név sze­rint is megemlíti a hagyomány. Megjegyezzük, hogy Kínában a puskaport már ezt megelőzőleg is ismerték. Képünk a lőpor feltalálásának egyik múlt század eleji német ábrázolása. — VÁLLALATI ak- tivahálózatot szerve­zett a megyei nőtanács társadalmi ünnepeket előkészítő bizottsága. A megbízott vállalati dol­gozókkal negyedéven­ként közösen beszélik meg az agitációs és szervező munkával kapcsolatos feladato­kat. Legutóbb február 4-én, 5-én, 6-án jöttek össze a vállalati dolgo­zók, akik a társadalmi ünnepek szervezésén kívül beteglátogatással és a nyugdíjasok ünne­pélyes búcsúztatásával is foglalkoznak. Megkezdte működését a sziget-laboratórium Monte Carlo és Kor­zika között félúton le­horgonyozták Jacques Cousteau kapitány „úszó laboratóriumát”. Az oceanológiai kuta­tásokat végző úszó szi­get gomba alakú. A gomba „szára” kétszáz láb mélyre nyúlik le a tengerbe, hogy a tudó­sok tanulmányozhas­sák az áramlatokat és a tengeri élőlényeket. — A lelkiismeretes megelóző karbantartá­soknak köszönhető, hogy a kemény tél nem okozott különö­sebb gondot a DÁV kecskeméti üzemegy­ségében. Vonalszaka­dás miatt mindössze kétszer vonultak ki a villanyszerelők. A je- gesedés és a zúzmara sem okozott zavart a megyeszékhely áram­ellátásában. — Huszonháromez­ren keresték fel az el­múlt évben Kiskőrö­sön Petőfi Sándor szü­lőházát. A látogatók­nak egynegyed része külföldi turista volt. —> Hatvan kötbér­igény-bejelentés érke­zett tavaly a bajai já­rási felvásárlási egyez­tető bizottsághoz. Negyvenkét ügyben a termeltető vállalatok, tizennyolc esetben pe­dig a tsz-ek kezdemé­nyezték az eljárást. A bizottság 34 alkalom­mal egyességet ért el. 26 ügyben viszont egyik vagy a másik fél javára döntött. A legtöbb kötbérezést az állatforgalmi vállalat érvényesítette a tsz-ek- kel szemben. Komor statisztika Az UNESCO adatai szerint 1963-ban a földkerekségen körül­belül 60 repülőszeren csétlenség történt, amelynek során csak­nem másfél ezren vesztették életüket. A gépkocsi-katasztrófák halálos áldozatainak száma Európában 75 ezer, az Egyesült Ál­lamokban pedig — a 15 millió sebesülttől el­tekintve — 100 ezer volt. — HELYREIGAZÍTÁS. Tegnapi számunk ötödik oldalán, A nagy kérdő­jel című riportba érte­lemzavaró hiba csúszott. A cikk utolsó mondata helyesen így hangzik: .,De az aranyhegyi példá­ból még valami kivilág­lik: nagyon sokat segít­hetnek a termelőszövet­kezeti vezetők, ha meg­értik, hogy a gazdasági feladatok mellett milyen súllyal nehezedik rajuk a fiatalok, a holnap letéte­ményesei iránti felelősség is.’? Szerencsét hoztak az izsáki lottószámhúzök A múlt hét péntekén Izsákon megtartott lottó­sorsoláson szerencsét hoztak a közönség soraiból sorsolt számhúzók. Már ott, a nézők közül je­lentkezett Hevér Ferenc izsáki lakos, a helyi Sárfehér Tsz fogatosa a négyes találatú szel­vényével. A szóban forgó héten ezenkívül to­vábbi nyolc négyes találat van a megyében. A nyertesek között van pl. Tóth Ferencné ja- kabszállási, Fehér Jánosné kerekegyházi és Vaszkó József bácsalmási lakos. A nyeremé­nyek értéke egyébként — a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint — 45 300 forint körül mozog. Jubileumi ünnepség Kecskeméten az ügyvédi munkaközösségnél Megalakulásának IS. évfordulója alkalmából benső­séges ünnepséget rendezett Kecskeméten, a Cifra­palota emeleti termében az ügyvédi munkaközösség. Az összejövetelen megjelent dr. Gulácsy József igaz- ságügyminisztériumi osztályvezető, dr. Szabó Sándor megyei főügyész, dr. Bodóczky László, a megyei bí­róság elnöke, dr. Horváth István, az MSZMP me­gyei bizottságának osztályvezetője, Heile Géza, a Kecskeméti Városi Tanács elnöke, dr. Kovács Zoltán, a Kecskeméti Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Klapil Sándor, a kecskeméti járásbíróság elnöke és Csenki Ferenc, a Közalkalmazottak Szakszervezetének me­gyei titkára. Az ünnepséget dr. Mihalovits István, a jubiláló munkaközösség vezetője nyitotta meg, beszédében vázolva az eddig megtett utat, az elért eredményeket. Ezután dr. Gulácsy József átadta az igazságügy mi­niszter elismerő oklevelét az országban elsőként megalakult vidéki ügyvédi munkaközösségnek és ki- ejezte a minisztérium elismerését. Majd dr. Horváth stván tolmácsolta az MSZMP megyei bizottsága üdvözletét és sok sikert kívánt a további munká­hoz, ezt követően pedig dr. Kovács Zoltán átadta az ügyvédi kamara ajándékát — egy ezüst serleget — a közösség vezetőjének. A továbbiakban két idős, nyug­díjba vonuló ügyvédnek, dr. Dalos Kálmánnak és dr. Bóka Pap Ernőnek a búcsúztatása kovetfcesett* — FŐVÁROSI tánc- dalénekesek közremű­ködésével kereskedő­bált rendez ma este 7 órai kezdettel az Izsá­ki Földművesszövetke­zet. I tengervíz mint nyersanyag A japán Kurita Ko- hió cég tengervíz-fel­dolgozó üzemet létesí­tett. Ebben az üzem­ben különböző vegyi anyagokat vonnak ki a tengervízből. A kor­szerű technológia se­gítségével négymillió liter tengervízből há­rommillió liter ivóvi­zet, 108 tonna konyha­sót, 2,2 tonna glauber- sót, 15,9 tonna magné­ziumot, 16,7 tonna klórt stb nyernek. I lottó e hét! nyerőszámai: 1, 2, 9, 47, «0 — Űj színfolttal, ke­reskedelmi egységgel gyarapodik a kecske­méti Rákóczi út. 1 Az Ajándékbolt tőszom­szédságában ma nyí­lik meg a megyei élel- miszer-kiskereskedel mi vállalat újabb édes­ségboltja. A jövő hét közepén pedig a Hor- nvik János utcában új fűszer-élelmiszerüzle­tet nyit meg a válla­lat. /A0/ÁRÁ5 A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: február 6-án a középhőmérséklet mí­nusz 1,3 (az ötvenéves át­lag mínusz 0,9), a legma­gasabb napi hőmérséklet plusz 1,6, a napsütés 8,6 óra volt. 7-én a legalacso­nyabb hőmérséklet mí­nusz 7,0, a reggel 7 óra­kor mért hőmérséklet mí­nusz 4,9. a délután 14 órakor mért hőmérséklet ininucz #,5 fok vott. A felvásárlás feladatairól tárgyalt a Bajai járási Tanács Végrehajtó Bizottsága A Bajai Járási Tanács Végre­hajtó Bizottsága tegnapi ülésén a pénzügyi osztályának a múlt évi tervek teljesítéséről szóló beszámolóját vitatta meg. Majd a felvásárlási csoport előterjesz­tése alapján az 1963. évi felvá­sárlási terv teljesítéséről, illetve az idei feladatokról tárgyalt. Ennek során kitűnt, hogy a főbb cikkekből — napraforgó, burgonya, vágómarha, baromfi, tej — 100 százalék felett telje­sítette a felvásárlási tervét a já­rás. A tervezetten alul maradt viszont a kenyérgabona, hízott sertés és a tojás értékesítése. A múlt évi tapasztalatok elem­ző megvitatása után megállapí­totta a végrehajtó bizottság: az idei felvásárlási terv számada­tai reálisak, teljesíthetők. Egy­úttal felhívta a figyelmet az ez­zel kapcsolatosan jelenleg szük­séges szervezeti intézkedésekre. A végrelsajtó bizottság javaslatot kíván terjeszteni a legközelebbi tanácsülés elé: foglaljon állást, hogy azok a tsz-gazdák, akik a háztáji terület kivételével, bár­milyen címen 20 mázsán felüli abraktakarmányt kapnak a kö­zös gazdaságtól, kötelesek egy hízott sertésre szerződni az Ál­latforgalmi Vállalattal. Ha erre a tsz-tag nem hajlandó, a részé­re járó takarmányt pénzben kell elszámolni. A továbbiakban a felvásárló vállalatok és a termelőszövet­kezetek közötti kapcsolatokról tárgyaltak az ülés résztvevői. Megállapították, hogy ez a kap­csolat sokat fejlődött, a koráb­biaknál lényegesen kevesebb a termelők és termeltetők közötti vitás ügylet, probléma. A végrehajtó bizottság ülése néhány bejelentéssel és a kö­vetkező összejövetel napirendjé­nek meghatározásával ért véget. Megkülönböztetett gépjárművek — jelzések nélkül A közlekedésrendészeti szabá­lyok 39. paragrafusa első be­kezdése forgalmi szempontból a megkülönböztetett gépjárművek közé sorolja a mentők, a tűzol­tók valamint a közbiztonsági szervek, vagyis a rendőrség bir­tokában levő egyes gépkocsikat is. A második bekezdés a meg- különbözetetés jeleiről intézke­dik: „Elől a kocsiszekrény tete­jén kék fényű jelzőlámpa és szi­réna.” A harmadik bekezdés 5. alpontja a fentiekből kiindulva, bizonyos elsőbbséget biztosít az ezekkel a jelzésekkel ellátott gépjárművek számára: figyel­men kívül hagyhatják a tilalmi táblák jelzéseit, túlléphetik a sebességkorlátozást stb. Mindezek az előnyök jogosak, szükségesek, hiszen a rendőrség gépjárművei nemegyszer — bal­esethez, bűncselekményhez siet­ve — értékes perceket nyerhet­nének. Igen, feltételes módban, írjuk ezt le. mert Bács-Kiskun megyében működő rendőrségi gépjárművek, akármilyen fur­csán is hangzik, nincsenek ellát­va ilyen megkülönböztető jelzé­sekkel, tehát tulajdonképpen nem megkülönböztetett gépjár­művek, annak ellenére, hogy jár nekik ez az előny. Nemegyszer részese voltam olyan hivatalos útnak, amikor sürgősen kellett volna megér­kezni a helyszínre. A parancs­nok, a cselekményhez siető rendőrtiszt hiába volt türelmet­len egy-egy előzés, áthaladási elsőbbségadás kötelező tábla láttán, s hiába igyekezett a gép­kocsivezető tudása legjavát nyújtani, nem élvezhette a meg­különböztetés előnyeit, a szabá­lyok betartása rá is vonatkozott. A sziréna, a kék fényű lámpa mindezt egyszerűbbé, s a kivo­nulást feltétlenül gyorsabbá ten­né, hiszen valamennyi gépjár­művezető. ha a sziréna hangját meghallja, igyekszik szabad utat nyitni. Tavaly kétharmaddal növeke­dett a közlekedési balesetek száma, az idén —- annak ellené­re, hogy csak másfél hónap telt el — máris jelentős számú közúti baleset történt. A gyors, kése­delemmentes intézkedés, a hely­szín, a tanúk, s talán az elkö­vető biztosítása, szükségszerűen írja tehát elő ezeknek a felsze­reléseknek beszerzését. Indokolt tehát Bács-Kiskun megyében is — mint már a fő és más vidéki városokban — mihamarabb el­látni a rendőrség gépjárműveit a megkülönböztető jelzésekkel. Forgalmi szempontból ugyanis ez nemcsak szabályossá, hanem cselekvőképesebbé tenné az operatív intézkedéseket. G. G. 19. A IOOVo-osok Még ősszel történt, a statá­rium kihirdetése előtt: Ku- rimszky Sándort fontos találko­zóra hívták Pistával. Akkor még ő maga se tudta, kicsoda ez a „Pista”. Öt évvel később tudta meg, amikor Moszkvában találkozott vele, hogy igazából Garai Kirscher Károlynak hív­ták. Eredetileg matematika ta­nár és nyomdász, akkor már a Szovjetunióban megjelent egyik német nyelvű képeslap szer­kesztője volt. Pista jóval többet tudott Cigi­ről. Nemcsak a nevét, azt is tud­ta, hogy ügyes bátor, lelemé­nyes. Glotz Béla cipészsegéd hívta fel rá a figyelmét. Glotz régóta ismerte Sanyi munkáját. Szaktársa volt, becsülte, s úgy tartotta számon, mint az illegá­lis munka egyik erős tartalékát. Glotz és Kurinszky még har­minc júliusában kerültek szoro­sabb kapcsolatba, amikor az augusztus elsejei háború elle- lenes napra készültek. A szerve­zés egyik góca a 100 százalék szavalókórus helyisége volt Új­pesten. a József utca és a Jókai utca sarkán. Sok munkásfiatal járt oda, működésüket a 100 szá­zalék című baloldali folyóira­tot szerkesztő írók, újságírók — Gergely Sándor, Nagy Lajos, Agárdi Ferenc, Gereblyés László és mások — segitették. Tamás Aladár, a főszerkesztő is gyak­ran felkereste őket. Pesten, a hatodik kerületi Ö utca négy szám alatt, a harmadik emeleti tízes lakásban működött a szer­kesztőség. A fokozódó rendőrsé­gi üldözés következtében a lap ekkor élte végnapjait. Persze, a verstanuláson kívül sok egyéb dologgal is foglalkoz­tak a szavalókórusban. Terjesz­tették. kézről kézre adták Ta- raszov-Rodioriov Csokoládé cí­mű könyvét. Párizsban jelent meg, magyarul. Katona Fedor néven Karikás Frigyes fordítot­ta. Majakovszkijt, Ilja Ehren- burgot. Gladkovot, Vera Imber- tet olvasták. Ernst Glaeser „A 902-esek” című regénye is na­gyon népszerű volt köztük. Akadtak aztán jó néhányan. akik az olvasáson, kultúrmun- kán kívül, fontos pártszervező és propagandamunkát végeztek. Akkor, harmincban, azon az emlékezetes júliusi napon tör-

Next

/
Oldalképek
Tartalom