Petőfi Népe, 1964. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-16 / 12. szám

»6t január K, csütörtök 8. óidat A gépek lüktető szívénél Felperes a népgazdaság „A más kutyája" A HATALMAS szerelőcsarnok sokszámyú ajtaja nehezen nyí­lik: az éjszakai fagy jégzárja tartja még bilincsben. Fém és fa sikolt, ropog, amikor az olaj­zománcozta kezek feltépik, s utat nyitnak a kívül várakozó erőgépnek. A motor lármájával együtt a külvilág hideg lehelete is beoson a „felboncolt” gépek közé. Mert a Kalocsai Gépállomás szerelőcsarnokában a mezőgaz­dasági erő- és munkagépek téli javítását végzik, szalag- rendszerben. Milyen is tulajdon­képpen ez a „futószalagon” tör­ténő javítás? — A megye több gépállomá­sához hasonlóan decemberben tértünk át a gépjavításnak erre a módjára — világosít fel kí­sérőnk, Takács György mecha­nikus. — Előnyét mindazok, akik ismerik az eddigi javítá­sok menetét, méltányolják. Hi­szen amíg azelőtt jóformán minden szerelő az összes mun­kafolyamattal foglalkozott, most — e, másképp „részegy­ségesnek” nevezett javítás so­rán — mindenkinek megvan a maga kijelölt feladata, senki nem „kontárkodik” a másik munkájába. De tekintsük meg közelebb­ről: milyen folyamatokon esik át az éppen most kezelésbe vett MTZ univerzál traktor; A bejárattól pár lépésnyire kezdetét veszi az erőgép szét­szerelése. Mint a dióról a hé­jat, úgy emelik le gyakorlott kezek a motor burkolatát, majd szedik szét a gépet a legapróbb porcikájáig. Itt sürögnek-forog- nak a legtöbben a csarnokban dolgozó huszonhat műhelymun­kás és traktoros közül. Most még, amíg ki-ki a rá váró fel­adatihoz hozzászokik, a teendő­ket „beidegzi”, kicsit bizony lassabban halad a munka. De néhány nap csupán, és a kéz „átáll”, hozzáidomul azokhoz a mozdulatokhoz, amelyeknek a jó szerelő vérévé kell válniok. A szétszerelés után egy jó­kora tartályban lúgos melegvi­zes fürdő oldja fel és távolítja el az alkatrészekről a szennye­ződést. KÖVETKEZŐ „állouáá" az úgynevezett hibafeÉvételezés. Ezen a poszton tökéletes szak­tudás és biztos ítélőképesség a legfőbb követelmény. Kupusz Géza meósra és segítőtársára, Fekete Péter traktorosra vár a feladat, hogy a hozzájuk ke­rülő géprészek további sorsa fe­lől döntsenek; Nem említettük még, hogy a gépek javítása típusonként tör­ténik. Most például az MTZ- traktorok cannak „műsoron”. Ilyen gépe 19 van a gépállo­másnak. Ha ezeknek a javítá­sával végeztek, akkor fognak 28, a tíz ..kék monstrum” — vagyis D—4—K, majd a többi erőgép rendbetételéhez. Kupusz Gézáék tehát töviről hegyire átvizsgálják, kézbe vesz­nek minden alkatrészt, majd annak megfelelően, hogy álla­potuk milyen, mennyire hasz­nálódtak el, csoportosítják őket. Minden legkisebb gépdarabra — típusonként más színű és gépenként más alakú — jelzést festenek, hogy majd az össze­szereléskor könnyebben menjen a munka. Külön polcra kerül­nek a hibátlan, használható al­katrészek; a javításra szoruló­kat pedig a kovács, esztergályos, illetve hegesztő műhelybe irá­nyítják. A kiselejtezett, hasz­nálhatatlan alkatrészeket a rak­tár pótolja újakkal. — Egy gép „átfutási” ideje — válaszolja kérdésünkre a hiba­felvételező — rendes körülmé­nyek között mintegy másfél na­pot venne igénybe, ami azt je­lenti, hogy a szétszerelés meg­kezdésétől számított másfél nap múlva már újjávarázsolva kel­lene a gépnek elhagynia a csar­nokot. Sajnos, az anyaghiány meglehetősen lassítja a munka ütemét. AZ EGYÉB géprészek felújí­tásának zöme a csarnok hosz- szanti oldalán elhelyezett — négy esztergapaddal és két ma­rógéppel felszerelt — szerszám- gépműhelyben történik. Itt Per­gel Miklós, aki a szakmában több mint két évtizede dolgozik, éppen a tengelycsapágyhely fel- szabályozására oktatja a mellé beosztott két ipari tanulót. Az erőgép szíve, a motor, Gál Mihály „birodalmába”, a mo­torszerelő műhelybe kerül, a szomszédos bejárató műhely dolgozóinak feladata pedig a kijavított motor fékpróbájának, valamint a motorfogyasztás és az olaj nyomás ellenőrzésének elvégzése. A sokféle trtat megjárt, für­detett, befestett, olajozott, tö­kéletesen rendbe tett alkatrészek a csarnok túlsó végén, az „ösz- szeszereldében” találkoznak is­Február — mezőgazdasági könyvhónap Az immár hagyományos me­zőgazdasági könyvhónapot az idén februárban rendezik meg. A könyvhónap eseményeit ja­nuár 31-én Nyíregyházán orszá­gos megnyitó vezeti be. Ezt kö­vetően az ország minden me­gyéjében és járásában, számos városban és községben külön­böző rendezvényeken népszerű­sítik a mezőgazdasági könyve­ket és folyóiratokat. mét. Itt az első munkafolyamat fordítottját láthatjuk. A mint­egy két nappal ezelőtt darabok­ra szedett gép itt válik újra egésszé, s tegyük hozzá: jobbá, mint volt. — Műhelyünkben — folytatja kísérőnk — nemcsak saját gé­peink javítását végezzük, ha­nem a velünk szerződéses vi­szonyban álló, a körzetünkben levő tsz-ek gépeinek java részét is. Ezek a „hófödte” téli hóna­pok a felkészülés, az új felada­tokat megelőző erőgyűjtés jegyé­ben telnek. Mire a tavasz ki­nyílik, valamennyi gépet rend­be tesszük. .. SZAVÁT felcsattanó motor­zaj nyomja el. Egy „megfiatalo­dott” MTZ indul méltóságtelje­sen a szélesre tárt kijárat felé. A szürke, téli megvilágítású csarnokon kék fátylat húz át az üzemanyag felszálló párája. A meggypiros burkolat alatt pe­dig mint egy újra lüktetni kezdő szív, veri szapora rit­musát a zümmögve muzsikáló motor. Jóba Tibor A lakás festése — ha csak egy-két napig tart is — alapo­san kibillenti lakóit a megszo­kott életükből. Ilyenkor min­den a feje tetején áll. Össze­szorul a család, egymás hegyé- re-hátára tornyosodnak a bú­torok, semmi sincs a maga he­lyén. Hát még ha az otthon tatarozásáról, teljes felújításá­ról van szó! S ha a szükség úgy hozza, mégis szívesen vi­seli az ember az ezzel járó ne­hézségeiket. Mert megvan az a reménye, hogy eltelik az a két- három hét, s utána kellemes lesz az élet a tiszta, újjávará­zsolt otthonban. Ilyen érzésekkel fogadták ta­valy júniusban a Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalat dolgo­zóit a Nagykőrösi utca 31. szá­mú ház lakói is. Bezzeg, ha sejtették volna, mit tartogat számukra a jövő! Korszerű módszerekkel öt hét alatt jószerint vadonatúj eme­letes házat lehet építeni. A kri­tikus ház lakói pedig öt hét­tel azután, hogy az IKV dol­gozói hozzákezdtek az örömmel fogadott felújítási munkálatok­hoz, mégis ilyen panasszal for­dultak a népi ellenőrzési bi­zottsághoz: a munka vontatot­tan halad, a régi lefolyó csö­veket ugyan kicserélték már, de a lakások még mindig feldúl­tak, felásottak. Az elvégzett A Megyei Döntőbizottság jegyzőkönyveiben felperesként sohasem a népgazdaság van megjelölve. De a bizottság dolgozói a döntés előtt min­den esetben mérlegelik a hát­térben meghúzódó „fél” érde­két is. Mert az, hogy X, vagy Y vállalat fizeti a kötbért, csak másodrendű kérdés. A kár megtérítése még nem je­lenti azt, hogy most már min­den a legnagyobb rendben van. Az év elején került a bi­zottság elé a Kecskemét és Vidéke Körzeti Fmsz panasza. A földművesszövetkezet tör­kölyt vásárolt a Helvéciái Ál­lami Gazdaságtól szeszfőzdé­je részére. Közös megállapo­dásuk értelmében a cefrét az állami gazdaság tárolta né­hány hónapig. Az elszállítás­nál azonban kiderült, hogy a törköly szakszerűtlen tárolás következtében tejsavas erje­dést kapott, és szeszfőzésre al­kalmatlanná vált. munkát nemegyszer fel kellett bontani, s újrakezdeni. Emellett nagy az anyagpocsékolás sőt, a társadalmi tulajdon vé­delmére sem fordítanak kellő gondot. A bejelentés nyomán népi el­lenőrök szálltak a helyszínre. Vizsgálatuk után a vállalat igazgatója intézkedett az anya­gok gondosabb tárolásáról — a ház udvarán levő, zárható ga­rázsban helyezték el azokat. El­ismerte, hogy a munka lassú, s megígérte: a ház tatarozását a legsürgősebben befejezteti. Mindezeket a megyei népi el­lenőrzési bizottság 1963. július 26-án készült jegyzőkönyve rögzíti. Mi az oka mégis, hogy az egyik érdekelt lakó, Csőszi Sán­dor, december 20-án ismét a NEB-hez folyamodott segítsé­gért? A nyári helyszíni vizsgálatot követően — kisebb-nagyobb zökkenőkkel ugyan — valarné- lyest megélénkült a lakások ta­tarozása. Ám a fellendülés nem sokáig tartott. Javítás és bontás — a szakszerűtlen munka miatt — egymást követték. S öt-hat­napos, egyhuzamban végzett tatarozás után időnként két- háromhetes szünet következett. Pár nappal az ünnepek előtt pedig Csőszi Sándor így pa­naszkodott: Az ügy még nincs lezárva7 de az állami gazdaságnak minden bizonnyal meg kell téríteni a tönkrement anyag értékét. Miután ez is megtör­ténik, a jegyzőkönyv irattár­ba kerül, és a vita ezzel lát­szólag meg is van oldva. De csak látszólag, mert a nép­gazdaság mindenképpen ve­szít. Ezt azonbair sűrűn szem elől tévesztik egyesek. Az ál­lami gazdaság megbízottja például azzal védekezett a tárgyaláson, hogy miután a törköly az eladás után „ide­gen tulajdonná” vált, tulaj­donképpen érthető, hogy nem fordítottak különös gondot a tárolásra. „A más kutyája” elv kísért ebben a szemléletben. Ennek pedig nincs helye társadal­munkban, amelynek lényegé­ből, felépítéséből fakad, hogy minden gazdasági eredmény, vagy eredménytelenség mind­annyiunkat közvetlenül érint. Békés Dezső „Noha a többi lakásból kivo­nultak már a vállalat dolgozói, az enyémben még mindig egyet­len szoba áll öttagú családom rendelkezésére. Befűteni ezt sem lehet, mert az ablakok és az ajtók nem záródnak rende­sen. A „kijavított” ablakok ré­sein befolyik a hóié. Az elő­szoba ajtóját hetek óta nem lehet csukni, kicserélt kilincse nyomban eltört, zárja elrom­lott. A festők, félbehagyva a munkát, elvonultak, mert a rak­tárból kifogyott a zománc. Az új festés mindenütt lehullik. A parketta egyáltalán nincs ki­javítva. Egyszóval teljesen le­hetetlen körülmények között élünk. Tűrhetetlennek tartom, hogy a június elején megkez­dett felújítást a lakásomban a mai napig sem fejezték be, sőt, a napokban újra elkezdett munkát is ab­bahagyták.” S a másnap megtartott újabb NEB-vizsgálat megállapította: a bejelentésben foglaltak fedik a valóságot. Az ellenőrzési bizott­ság elnökhelyettese azonnali in­tézkedésre kérte fel a vállalat igazgatóját, aki december 22-én ekként válaszolt: „A mai napon a legszükségesebb munkálatok elvégzésére kiadtam az utasí­tást, s még a karácsonyi ünne­pek előtt felszerelik a kilin­cset és kijavítják a parkettát. A többi munkát csak az ünne­pek után tudjuk befejezni.” És az eredmény? A bejárati ajtó kilincsét még az ünnepek előtt megjavították, a parket­tához azonban nem nyúltak, s bár a mesteremberek az ünne­pek után megjelentek Csősziék lakásában, tettek-vettek is ott, a felbolygatott lakás javítása még mindig messze van a be­fejezéstől. A falakról változat­lanul pereg a festék, újból kell a munkát kezdeni. A hónapok­kal korábban bemázolt abla­kok festékét itt-ott lekoptatta a hóié, az ajtók réseit a festés után tömítették — léccel — új­ból kell mázolni. Az egyik szoba parkettája gyalulásra, kö­rű lszegésre vár és így tovább. Mindez közel nyolc hónappal a felújítás megkezdése után! Mi következzék most? A vál­lalat igazgatójának újabb fel­szólítása a népi ellenőrzési bi­zottság útján? Önmagába visz- szatérő görbe lenne ez. Hatha­tósabb közbeavatkozásra van it szükség, most már talán a vál­lalat felügyeleti szerve részéről. Annál is inkább, mert Cső- sziéfe esete nem egyedülálló. e. l hozzá a tizennnégy U— es UE— Szüle Az 1700-as évek ele­jén telepedtek ide az emberek. A község régi központja a mai Puszta­iak környékén volt. A település és a környező földek a második világ­háború végéig a kalo­csai érsekség tulajdoná­ban voltak. Az 1730-as évek nagy árvizei igen megrongálták a puszta­laki vályogházakat, így a lakosok egy magasabb fekvésű helyet kerestek házaiknak. A legmegfe­lelőbbnek a szomszédos Gedir-domb látszott. A „Gedir” és a „Puszta­iak” szavakból alakult ki a mai Géderlak köz­ség neve. Ezt a kis történetet a falu egyik pedagógusá­tól hallottam. — Ha felkeresik köz­ségünk legidősebb lakó­ját, ő még többet tud mesélni a régi időkről — mondta. ® így kerültem a falu Kalocsa felé eső részé­nek legszélső házába, a 98 éves Simon János né­hoz, Juli nénihez. Az ezer ránctól baráz­dált arcú szüle — így szólítják a rokonok és a szomszédok — az ágy­ban pihent. — Nem vagyok beteg, üljön csak ide, lelkem... Elfáradtam egy kicsit. Ebédet főztem... — emelkedett fel az ágy­ban. János bácsi, a fia — 71 éves — a szüle de­reka alá igazította a párnát. — Kislány koromban a többi falusi gyerek­kel a Pusztaiak melletti réten legeltettük a libá­kat. Néha az apám is kijött velem. Egyik al­kalommal tőle hallottam Géderlak keletkezésének m történetét — kezdte Juli néni reszkető hangon. A félmondatokból ál­ló elbeszélés a jegyzet­tömbömben kapta az itt következő végleges for­mát: Az árvíz után a pusztalakiak küldöttsé­get menesztettek a köz­ség teljhatalmú urához, az érsekhez, hogy enge­délyezze nekik a Gedir- dombon való letelepe­dést. Szó szót követett, míg végül a kegyelmes érsek úr egy fejbólintás- sal hozzájárult a parasz­tok alázatos kéréséhez. — Mire emlékszik a legjobban Juli nénit — kérdeztem. Az én han­gom is megremegett, úgy éreztem, nem épp a „legkézenfekvőbb ez az érdeklődés. — Hát nem szívesen gondolok rá, de nem tu­dom soha elfelejteni a vályogverést. Az uram — 40 éve halt meg — Kudeaereses) eljárt pap­rikázni. S én — ez id ő alatt — vályogot vertem. Naponta 3—400 téglát. Száz darabot negyven krajcárért adtam. Ezért a pénzért egy rőf ru­haanyagot adott a bol­tos. Esténként meg mos­ni jártam a kántor úrók­hoz. — Ez mikor történt? — szakítottam félbe. — A kántor úr 1913- ban halt meg — mond­ta mosolyogva. Iskolába — egy gyer­mekkori szívbetegség miatt — nem járt. A régi nádfedeles iskola századik évfordulójára — melyet 1960-ban tar­tottak — mégis elhívták a falu legidősebb lakó­ját, az öreg szülét. Juli néni emlékkoszorúja mellé kerültek a család fiatalabb tagjainak: fiá­nak, Simon Jánosnak, unokájának, a 39 éves Gábornak, dédunokái­nak, a VI. osztáiyo& Ju­liskának és a 10 éves Gabinak — az iskola ré­gi és jelenlegi tanulói­nak koszorúi is. — Mivel foglalkozik napközben, Juli néni? — Főzök, takarítok és eszem. Sokat eszem és finom dolgokat... Sőt, naponta két-három deci borral is megöntözöm az ebédet — tette hozzá hamiskás mosollyal. Későre járt az idő. Este hat után már el­néptelenednek a falu ut­cái. Elbúcsúztam az idős asszonytól. János bácsi is jött velem. A ház félig nyitott ajtaján keresztül kiszűrődött a verandára Juli néni hangja: — Aztán siess ám haza, fiam... — Mindig ezt mondja — mormogta maga elé, miközben kucsmáját mélyen a homlokára húzta. — Már hetven éve... v Kovám Miklós Lakásfelújítás — de milyen áron ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom