Petőfi Népe, 1964. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-29 / 23. szám

19t>4. január 29. szerda 5. oldal „Gédcrlaki „honfoglalás” TARHONYA-MAG Mindössze pár hete avat­ták Géderlakon az új művelő­dési otthont, s máris kialakítot­ták életrendjét. Kedden, csü­törtökön, szombaton és vasár­nap benépesül a tv-terem, le­mezjátszó mellett perdülnek táncra a fiatalok, s a meglet- tebb férfiak belemelegedve az izgalmas utltipartiba, meghány- ják-vetik a szükebb haza és a nagyvilág dolgait. Az olvasni- vágyók — s ők sincsenek keve­sen — az 1400 kötetes könyv­tárban válogatnak és az olva­sószoba meghitt csendjében lel­nek kellemes szórakozásra. S ez az igazi birtokbavétel „magától történt”. Senkit sem kellett a művelődési otthonba hívogatni. Mint ahogyan akkor sem volt szükség különösebb szervező munkára, amikor az építéséről volt szó. Megnöveke­dett igényei serkentették a la­kosságot a társadalmi munká­ban való részvételre. Értéke — csak a kultúrház esetében — eléri a 120 ezer forintot. Ez sarkallta az anyagbeszerzési és az építke­zéssel járó egyéb nehézségek le­küzdésére a helyi tanács vb ve­zetőit. A múlt év decemberében, az utolsó simításoknál szinte hajráztak a társadalmi munká­sok. A vasárnapi műszakokra — amikor már a takarításról volt szó — hívás nélkül jöttek segíteni az asszonyok, a KISZ- szervezet fiataljai. • Maguknak csinálták, s már I akkor tervezgették, milyen hasz­nát veszik majd. Ez a magya­rázata, hogy vasárnap délutánon­ként már két órakor elindulnak hazulról a férfiak, összeverőd­nek a kultúrház előcsarnokában egy kis — egész délutáni — ko- mázásra. És senkit sem zavar, senkinek sem hiányzik, hogy az otthonban nincs például italmé­rés. A kártyaparti és az eszme­csere tökéletesen kielégíti őket. A beszélgetés igen változó té­mái közben gyakran előbukkan­nak a gondolatok, amelyeket szilveszterkor, az avatás napján az összefogás, egyetértés nagy erejéről mondott Madarász Lász­ló, a megyei tanács vb elnökhe­lyettese. S bár odakinn zord még az idő, ezek az eszmefutta­tások gyakran vezetnek el az újabb tervek kovácsolásához. Mert ebben az évben, mindjárt tavaszon a kultúrházhoz méltó­vá kell tenni a környékét is. Parkot szeretnének köré vará­zsolni. Legalább egy kilométer hosszúságú újabb betonjárda — ez is hozzátartozik az igényeik fokozatos kielégítéséhez. Nem is szólva a földművesszövetkezeti új üzletház építéséről, amit ugyancsak ez évben szeretnének megvalósítani, s amihez 50 ezer forint értékű társadalmi segít­séget kínálnak a helybeliek. Géderlakon hagyományai vannak már a község fejlődését segítő társadalmi munkának. Évenként a fokozatosság elvén mindig a legszükségesebb tenni­valókat válogatják össze, tűzik ki célul, de azért aztán követ­kezetesen fáradoznak, bármilyen akadály jöjjön is közbe. A köz­ség újabb és újabb létesítmé­nyeit ezért érzi minden lakosa joggal a sajátjáénak. Pár hét­tel az avatás után ezért is oly népszerű és nagy látogatottság­nak örvendő a művelődési ott­hon. P. I. A kecskeméti szabadegye- tem egyik legérdekesebb és legszebb élményt nyújtó elő­adása volt a legutóbbi: Kristó Nagy István irodalomtörténészé az egzisztencializmusról. Sokan hallgatták, sokan megünnepel­ték a kitűnő előadót, de azt aligha tudták róla, hogy ő az Égető Eszter fia: Németh László nagy regényének hőséé, uno­kája a regény másik megraga- dóan érdekes alakjának, Esz­ter apjának. Nem méltatlan utódja a nagyszerű elődöknek — s maga is ott szerepel a re­mekműben, még mint talentu- mos és rokonszenves ifjú em­ber. Én még ismertem vala- mennyiőjüket, Németh László pompás modelljeit. A nagyapa igazi neve dr. Kenéz Sándor volt, aki azonban nem annyira mint ügyvéd szerepelt a város élvonalában, hanem mint gaz­dasági és társadalmi reformer, duzzadásig telve t szociális jó­akarattal, korát megelőző érté­kű szociális tervekkel — mint az a Németh-regényből is ki­tűnik- Egyebek között tarhonya­készítő háziipari szövetkezetét is létesített — s érdekes, hogy Kecskemét asszonyait is ő is­mertette meg az ország legkü- lönb búzalisztjével, a vásár­helyiével. A vonaton, utazás közben ismerkedett meg Bodócs Istvánnal, a csongrádi úti régi kereskedővel, annak ajánlotta azt a lisztet — s Bodócs boltja aztán híres is lett erről. D e én „a tarhonya himnu­szát” hallottam Kenéz Sándortól. még diákkoromban. Így lelkesedett: — A vásárhelyi tarhonya ma­kói hagymával és szegedi pap­rikával elkészítve az emberi táplálékok között a legjobbak közé tartozik... A párizsi vi­lágkiállításon (akkoriban per­sze) a magyar pavilon mellett szabad tűzön, szolgafán, bog­rácsban készítették a vásárhe­lyiek a vacsorát, mintha a Tisza folydogált volna ott a közel­ben, nem pedig a Szajna. Fi­nom szalonna rózsaszínű töme­gében pirult az édes makói hagyma, s szóródott rá és sis- tergett a zsírban a fölséges illa­tot árasztó szegedi rózsapapri­ka. A kiállítás nemzetközi népe, idegen emberek nagy csoportja gyülekezett az ételkészítésnél forgó magyarok köré, nyújto­gatva a nyakukat, hogy bele­lássanak a bogrács párolgó mé­lyébe és elkapjanak az orruk­kal valamit a még soha nem érzett, különleges ételillatból, s hogy megcsodálják a dúsan, du- dorosan fövő-forró, habosán pi­ruló magyar pusztai eledelt, a paprikástarhonyát. összefutott a nyál az idegen népek szájá­ban, mert a gyomruk megsejdí- tette a jót — és követelte is, bizony! A vásárhelyiek, a kiál­lító parasztok és iparosok, el­kezdték kínálgatni őket. Virá­gos, kicsi cseréptányérokon nyújtogatták feléjük a meleg tarhonyát, s a népek óvatosan kezdték kóstolgatni. Hát eleinte köhécseltek tőle, volt, aki tüsz- szentett is, hanem aztán csudá­latosán jónak találták. Egy ha- lovány, még fiatalos ipari mun­kás formájú, szép szál ember­nek kicsordult a könnye, ahogy belekóstolt. Tolmács útján meg­kérdezte tőle az egyik főző: — Nagyon erős talán? Erre már majdhogynem föl- zokogott az ember. Resz­kető hangon szólalt meg: — Dehogyis erős! A boldogság­tól sírok én, hiszen magyar va­gyok! Tizedik éve élt Párizsban, az­óta nem evett magyar ételt, pláne vásárhelyi tarhonyát!... Ennek a pazar ételnek azután híre is kelt azon a világkiállí­táson. Az történt, hogy egy nem­zetközi gabonakereskedő cég ve­zetője megjelent a magyar pa­vilonban és azt tudakolta, ki­nél lehetne rendelni tarhonya­vetőmagot, mert ő azt meg akarná honosítani Franciaor­szágban és Olaszországban ... Nagyot nézhetett a jámbor, amikor megértették vele, hogy a 'tarhonyát asszonyok készítik fehér búzalisztből, s aranyos sárgájú tyúktojásból, tiszta ke­zű magyar nők, bikkfateknőben. Még pedig úgy, hogy nincs az a gép, amelyik célszerűbben megformálná az apró szemecs- kéket, mint az ő meleg tenye­rük ... I gy mondta a tarhonya him­1 nuszát Kristó Nagy Ist­ván irodalomtörténész öregapja, az első tarhonyakészítő szövet­kezet megteremtője, — s ab­ban a szövetkezetben ott for­gatta drága kezét az én gyenge kis anyám is... ... No, de ma se megvetendő exportcikk ám a mi szép, tojá­sos tarhonyánk! Simonka György Az Országos Földművesszövetkezeti Tanács ülése *T1 I f/ / ■ /I íeknovajok A nagy munkán, a döntésen, ami kimelegiti az embert, már túl vannak. Az embervastagságú nyárfák már a hóban heverve szétfúrészelésre várnak. Jólesik előtte a cigarettaszünetnyi pihenő és melegedés a gallyakkal táplált tűzrakásnál. Közben Szabó Já­nos — a „gazda” — felméri, hány teknőt ad ki mai favágó mun­kájuk eredménye. A két fából tíz-tizenkét teknőt faraghat, s hat nap múlva — mert kettőt is elkészít naponta — már viheti is őket a kiskunhalasi piacra. Kelendő cikk ez a téli disznóvágások idején, cáak lenne több eladó, készítésre alkalmas fa a környé­ken! ... 9. Olyan mint egy bankfiú Ezen az estén az állam kelet­kezése, fejlődése és szerepe ke- rü’t napirendre. Sollner József volt az előadó, a nemesfémesek titkára. A rabszolgatartó és a feudális állam megmagyarázá­sánál nem bocsátkozott részle­tekbe. Főleg azt igyekezett megértetni hallgatóival. hogy ezek az államok, keletkezésük­től kezdve a kizsákmányoló, elnyomó kisebbség érdekeit szolgálták. Szünet alatt a társaságot köz­vetlenül érintő dolgokra tere­lődött a szó. Ladányi Karcsi, egy huszon­két éves ezüstműves segéd, a Siemensnél dolgozó Kollár Má­riával beszélgetett. — Hogy honnan tudom? Hal­lottam. — Kilencen? — Kilencen. — És kik? — Mondom ... Sebes Pista, Réti Laci, Zala Imre... Mind­nek nem tudom a nevét. — Azt hallottam, hogy ha­marosan a Marton-tanács elé kerülnek. Az a vád ellenük, hogy ők készítették az Ifjú Pro­letárt. — Én is hallottam a lebukás­ról — mondta Mari. — Azt be­szélik, komisz a bírósági elnök. Mit gondolsz — súgta —, nem kellene levelet írni neki? Egy kicsit megpróbálnánk lelohasz- tani a harciasságát. — Nem rossz gondolat — is­merte el Ladányi. — De meg kell kérdezni előbb. Hátha ron­tanánk vele. Később többen felfigyeltek rájuk, népes csoport gyűlt kö­réjük. Mari és Karcsi elhallgattak. Az egyik fiú, aki épületszerelő­ként dolgozott a Külső-Lipót- városban — ahol régi. düledező vityillók között bérpaloták épültek —, Új értesüléseit adta tovább. — Tizennyolc ifjúmunkás a Kúria elé kerül. Egy ügyvéd fiától hallottam. A Hársfa utca huszonhétben is most bukott le egy csoport. Nincs más vád ellenük, csak az, hogy szavaló­kórusba járták. Azt akarják rájuk bizonyítani, hogy agitál­tak. — Az utóbbi hetekben na­gyon be vannak sózva a heku­sok — szólt Beke Zoli. — Szinte nincs nap, hogy le ne csapná­nak valamelyik szakszervezeti helyiségre. Jó lesz vigyázni. — Magadon kezd a vigyázást — intette Kotlár Mari. — Hi­szen ha meglátnak ebben a bri- csesznadrágban és a micisap­kában, mindjárt a nyomodba szegődnek. Mari nyelves teremtés volt. A Váci úton lakott szüleivel, egé­szen közel a gyárhoz. Apja vas­öntő, ő maga segédmunkás a hőtechnikai üzemben, a cső­gyártásnál. Nem az a kimondot­tan szép lány, egy kicsit „égi meszelő” és vagy tíz kilóval kevesebb, mint amennyi még ráfért volna a termetére. De vi­dámságával, talpraesettségével fel tudta kelteni a fiúk érdek­lődését. Ha kiöltözött — mint ezúttal is —, egészen mutatós volt. Az utóbbi hetekben La­dányival járt, akit a nemesfé­meseknél nagyon becsültek. Az egyik decemberi túrán ismer­kedtek meg. Zolit nem hozta zavarba a lány megjegyzése. Sokszor úgy tűnt, szándékosan jár a kelle­ténél kopottabban. Volt ebben egy kevés erőltetettség. Leintette Marit. — Karcsi megy táncolni ve­led, nem én. Elég, hogy ő ki- huzakodott, olyan, mint egy bankfiú. Még monokli kellene a szemére. Engem csak hagyj... — Üljönk vissza a helyünkre — indítványozta békítőén egy sötétkékruhás fiú. — Tényleg szeretnénk még táncolni ma este. Ez a fiú abból a ritka fajtá­ból való, amelyből a legkeve­sebb található az ilyen helye­ken. Villamoskalauz, állami ember, évi kilencszáz pengő kö­rüli „biztos” keresettel. Ide mindig civilben járt. Az előbb mesélte: délelőtt Folkus- házy vezérigazgatónál jártak a Beszkárt-alkamazottak megbí­zottai, mert náluk is általános bércsökkentést vezettek be az alacsony keresetűeknél. Mert most már a biztosnak látszó ke­reset se biztos. A vezérigazgató elé járult küldöttségnek Papp Ferdinánd — nyolc gyerek apja — volt a szószólója. Előadták: Kétségbeejtően romlik a meg­élhetésük, legalább családi pót­lékot adhatnának, mert ugy-e a nagycsaládosok... Mire a ve­zérigazgató: Miért járna ez? A nagycsaládos se dolgozik töb­bet, mint a családtalan. Ellen­kezőleg: a magános ember job­ban ügyel a szolgálatra, erre összpontosítja figyelmét, nincs gondja asszonyra, gyerekekre... A főváros nem fizethet töb­bet, (Folyta tjük.) Kedden a Pest megyei Tanács székházának nagytermében a földművesszövetkezeti szervek 1964. évi fejlesztési, beruházási programjának vitájával folytat­ta munkáját az Országos Föld­művesszövetkezeti Tanács­Részt vett az ülésen Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, Tausz János belkereskedelmi minisz­ter, Nánási László, az Elnöki Tanács tagja, a SZÖVOSZ fel­ügyelő bizottságának elnöke, Szatmári Nagy Imre, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csának titkára, dr. Poles Gyula, a Központi Népi Ellenőrzési Bi­zottság elnökhelyettese, több mi­nisztérium, a SZÖVOSZ és a társadalmi szervek vezető mun­katársai. A tanács elé került javaslat szerint a földművesszövetkezeti szervek 1964. évi beruházásai­nak értéke meghaladja a 630 millió forintot. Ebből több mint 200 millió forint szolgálja a zöldség-gyümölcs felvásárlás, ér­tékesítés technikai korszerűsíté­sét. Tovább folytatják, illetve befejezik a kecskeméti, a duna­újvárosi, a fonyódligeti, a sze­gedi, a gyöngyösi, a makói és a szombathelyi nagy raktárak építését. A földművesszövetke­zeti kiskereskedelem és vendég­látóipar fejlesztésére csaknem 110 millió forintot költenek. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom