Petőfi Népe, 1964. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-28 / 22. szám

t 4. oldal 19*S4. január 38, keäÄ-SSS?®* 63 ­neru^ &Ä n. NAPTÁR 1964. január 38, kedd. Névnap: Károly. Napkelte: 7 óra 16 perc. Napnyugta: 16 óra 39 perc. — PÁLYAVÁLASZ­TÁS, pályaalkalmasság címmel Babody Béla pszichológus tart elő­adást szerdán este fél hatkor a kecskeméti művelődési ház Szilá- dy Károly utca 6. sz. alatti klubjában. Az előadás meghallgatását különösen a serdülő­korú gyermekek szülei számára ajánljuk. — SAMPION GOM­BÁT termesztettek a kecskeméti Béke Ter­melőszövetkezet palán- tanevelő-telepén. A 300 négyzetméteres terület­ről eddig 11Q0 kiló gombát értékesítettek, és mintegy 100 kiló ke­rül még az üzletekbe. A jól jövedelmező üzemágat ősszel tovább­fejlesztik, s 3000 négy­zetméter területen fog­lalkoznak gombater­mesztéssel. — A baromfitartás­ról híres kecskeméti Aranykalász Termelő- szövetkezetben kelnek a kiscsibék. A gazda­ság saját keltetőtele­pén kilencezer napos­csibe kel ki a napok­ban, s az idén össze­sen mintegy 40 ezer aprójószágot nevelnek fel értékesítésre. Mindennél erőset1’ kötőanyag Az ausztráliai Gran- villeben egy vállalat olyan ragasztó-kötő­anyagot gyárt, amely állítólag még a letört repülőgépszárnyat is kifogástalanul a helyén tartja. Az Epistop nevű ragasztó-kötőanyag minden hőhatás nélkül két óra alatt teljesen megkeményedik. Hasz­nálata igen egyszerű, habarcs helyett építke­zéseknél is felhasznál­ható. Tubusban hozzák forgalomba. — AUSZTRIÁBAN is egyre csökken a mozik látogatottsága. Különösen vidéken sok mozi szűnt meg a tavalyi évadban. Mis azelőtt nagy népsze­rűségnek örvendtek a falujáró vándormozik, ma már mindössze három ilyen vállalkozás műkö­dik az egész országban. — Épiiletátalakítás­sal új, harmincszemé­lyes bölcsőde létesül * Kecelen, a KIOSZ he­lyi székházában. A kis­iparosok szervezete visszaköltözik eredeti helyére, ahonnan a KISZ-szervezet a köz­ségi művelődési házba települ át. A bölcsőde elkészülésével nagy­részt megoldódik a ke­celi asszonyok nyári gyermekelhelyezési gondja. — Közel kétmillió forintot költenek az idén is a községfejlesz­tésre Katymáron. Az előirányzaton belül másfél millió forintot fordítanak vízműépí­tésre, 100 ezer forintot járdaépítésre, 40 ezer forintot a villanyháló­zat bővítésére. — A CIGÁNYLA- KOSSAG írástudatlan­ságának felszámolása érdekében a községi pedagógusok alapisme­reti tanfolyamot szer­veztek Sükösdön, s szép eredménnyel működik a kisiskolások össze­vont osztálya is. — MEGKEZDŐ­DÖTT az őzvadászat a Kunbajai Állami Gazdaság vadrezer­vátumában. A vad­ban gazdag területen harminc, továbbte- nyésztésre nem al­kalmas őzet keríte­nek puskavégre, hogy az állományból csak az egészséges, szépen fejlett őzek szaporodjanak to­vább. — Marcello Ua.stroi.umi óriási népszerűségére jel­lemző, hogy 1967-ig tel­jesen ,,be van táblázva”. Semmiféle új szerepet nem tud már vállalni. Évelő búza a Szovjetunióban — GONDOLKOZZ! — Kitalálhatod címmel érdekes fejtörő műsort rendez gyermekek szá mára ma délután négy órai kezdettel a Gá­zon István Művelődési Hoz a kiskunhalasi, Harangos téri iskolá­ban■ — A mezőgazdasági szakmunkáslétszám nö­velése érdekében de­cemberben két mező gazdasági szakmunkás képző-tanfolyam indult a bajai járásban Hercegszántón és Nagy- baracskán —, január­ban pedig megszervez­ték a tanfolyamokat Csávoly és Madaras községekben is. — TEGNAP ESTE ülést tartott a kecs­keméti Művészklub ve­zetősége. Az egyéves munka eredményeinek értékelése után az idei évben rendezendő kép­zőművészeti bemuta­tók, zenetörténeti és irodalmi vitaestek sor­rendjét beszélték meg. — Tizenhárom esz­tendeig pereskedtek Pietro Mascagni utó­dai, míg végre eldőlt, hogy egyedül őket ille­ti minden szerzői jog­díj. A pert az olasz írók és kiadók szövet­sége ellen folytatták. — Készül a zárszám­adási beszámoló a kecskeméti Törekvés Termelőszövetkezetben Az elmúlt évben jól gazdálkodtak, túlszár­nyalták a megelőző évek eredményeit. Töb­bek között az egy hold­ra eső termelési érték 1800 forintot tesz ki, a tagoknak pedig átlago­san 17 800 forint lett az évi jövedelmük. Párttitkárok tanfolyama Kecskeméten Az MSZMP kecskeméti városi bizottsága szervezésében tegnap délután nyolcvan üzemi, illetve hivatali pártszervezet titkárai részére tanfolyam kezdődött Kecskeméten. A tanfolyam célja — elméleti és gyakorlati kér­dések megvitatásával — segít­séget nyújtani a pártmunka színvonalának növeléséhez. Az üzemi párttitkárok öt, a hiva­tali pártszervezetek titkárai pe­dig három napon át, délutánon­ként egy-egy előadást hallgat­nak meg többek között a párt­munka stílusáról, az eszmei of- fenzívából adódó feladatokról, Kecskemét gazdasági helyzeté­ről, a pártszervezetek feladatai­ról a termelés szervezésében, irányításában és a munkaver­senyben. A pártbizottság veze­tői és munkatársai által tartott előadások anyagát konzultáció­kon vitatják meg a tanfolyam résztvevői. A népi táncmozgalom fellendítésére 25 évvel ezelőtt, 1939. januárjában halt meg William Butler Yeats ír költő és drámaíró, ha­zája Irodalmi újjáéledé­sének egyik vezére. Köl­tészetére az ősi kelta népköltészetből vett for­rások jellemzőek, későbbi elmélyült, filozófikus gondolatokkal teli sorain a francia szimbolisták hatása látszik. Bonyolult, jelképekkel, versteehnikai újításokkal rendelkező verseiből sokat fordítot­tak le magyarra. — Egy személygép­kocsi teljes sebességgel belerohant az országút szélén menetelő kato­nákba, akik a Baritól délre íekvő Barletta kiképzőiskolába tartot­tak. A gépkocsi a sö­tétben, nyílt mezőkön keresztül hajtott át. A két oszlopban menete­lő katonák közül há­rom meghalt, 34 meg­sebesült, 15 állapota súlyos. A katonai rend­őrség keresi a gépko­csi megszökött vezető­jét. TALPRAESETT JÖ TANÁCS Az egyik ausztráliai lapnak van egy rovata, amelyben egy nagy élet- tapasztalatokkal rendel­kező munkatársnő hasz­nos tanácsokat ad a nő­olvasóknak. Nemrégen egy asszony,, a következő kérdést intézte a rovat vezetőjéhez: „Mit tegyek? Húszévi házasság után férjem elhatározta, hogy szakállt növeszt. A sza­káll nagyon kellemetlen számomra, ha megcsókol. Férjem semmi áron sem hajlandó lenyiratni a szakállát, s már majdnem válásig fajult közöttünk a vita.” „Ha a férje még húszévi házasság után is megcsókolja önt — ta­nácsolta a lap —, akkor igazán elnéző lehet irán­ta.» — Tizenhatmillió fo­rintot fizetett ki me­gyénk KST-tagjai ré­szére a múlt esztendő­ben az Országos Taka­rékpénztár. Ebből több mint hatmillió forint vidéken, közel 10 mil­lió pedig a megyeszék­helyen került kifize­tésre. — Fél százalékra csökkent a tüdőbete­gek száma megyénk­ben. Az 1960 óta rend­szeresen végzett tüdő­szűrés eredménye, hogy a megvizsgáltaknak mintegy 0,5 százaléká­nál mutat csak a rönt­genfelvétel kóros tüdő­elváltozást. Újabb lehűlés kezdődik A Meteorológiai In­tézet központi előre­jelző osztályán tájékoz­tatásul közölték, hogy északról újabb lehűlés várható: valószínűleg már kedden megérke­zik hazánkba az itteni­nél hűvösebb levegő, s a napi középhőmérsék­let megközelíti, vagy eléri az időszaknak megfelelő normálszin­tet. Hétfőn reggel a Du­nántúl délnyugati vi­dékein, ahol a hideg légpárnának kisebb maradványai még vol­tak, általában mínusz 7—minusz 11 fokot mutattak a hőmérők. Az ország más vidé­kein mínusz 3—plusz 2 fokos minimumok ala­kultak ki. A nappali maximumok plusz 5—6 fokig emelkedtek. Valószínűnek látszik, hogy az újabb északi légáramlás érkeztével futó havazások kezdőd­nek az ország különbö­ző vidékein, a hétfőn még általában élénk, helyenként erős szél keddre elcsendesedik. A kedd reggeli mini­mumok mínusz 5—mí­nusz 10 fok, a nappali maximumok pedig mí­nusz 3—plusz 2 fok kö­rül alakulnak ki. /MJÁRÁ5 A Kecskémén Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: Január 26-án a középhöménséklet plusz 1,2 (az ötvenéves átlag mínusz 1,5), a legmaga­sabb napi hőmérséklet plusz 2,9, a legalacso­nyabb 0 fok, a napsüté­ses órák száma 5,8 volt. 27-én a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2,9, a reggel hét órakor mért hőmérséklet mínusz 1,1, a délután kettőkor mért hőmérséklet plusz 2,9 fok, a hóréteg vastagsága 16 centiméter volt. Vasárnap délelőtt mintegy öt- venen gyűltek össze a megye minden részéből a most induló 3 éves táncoktatói tanfolyam résztvevői Kecskeméten, a MÉ­SZÖV székházában. A tanfolyam ünnepélyes meg­nyitóján részt vett Sáfár Jó­zsef, a MÉSZÖV osztályveze­tője, Gila János, a megyei ta­nács v. b. művelődésügyi osz­tályának népművelési csoport- vezetője, Vásárhelyi László, a Népművelési Intézet előadója és H. Béres Erzsébet, a népi tánccsoportok megyei szakrefe­rense. A hallgatók három év alatt több mint 500 óra keretében sokoldalú elméleti és gyakorlati képzést kapnak. Év közben ha­vonta egy alkalommal egész na­pos foglalkozáson vesznek részt, nyáron pedig kéthetes bentla­kásos tanfolyamot rendeznek részükre. A költségeket a két rendező szerv: a MÉSZÖV és a megyei tanács v. b. művelő­désügyi osztálya közösen viseli. A részvétel feltétele az érett­ségi. Ettől csak abban az eset­ben tekintenek el a rendezők, ha a hallgató a tanfolyam kö­vetkező esztendejében beiratko­zik a középiskolába. A tanfolyammal a két ren­dező szerv a falusi művelődés- ügy nagy hiányát igyekszik pó­tolni. Számos népi tánccsoport esett szét az utóbbi években, mert nem találtak hozzáértő ve­zetőt. Sok esetben a működő csoportok munkája sem volt eléggé színvonalas. Mindezeken segíteni hivatott a most induló tanfolyam. A résztvevők népi tánccso­portok vezetésére jogosító mű­ködési engedélyt kapnak. A szabómester ereklyéi A párizsi Jules Pepont szabó­mester halála után az örökösök több tucat gondosan elrendezett férfinadrágot találtak a hagya­tékban. Sehogyan sem értették, mire kellettek ezek a régi sza­bású nadrágok? A talányt csak az elhunyt naplója fejtette meg: kiderült, hogy Pepont fanatiku­san gyűjtötte a híres emberek nadrágját. A gyűjteményben megtalálható volt Dumas, Jo­hann Strauss, Ferenc József császár, Zeppelin nadrágja. Felelőtlen járművezetők, közel 50 ezer forint anyagi kár A közúti és egyéb balesetek­nek jelentős százalékát a figyel­metlenség, a szabályok megsze­gése, valamint a gondatlanság okozza. Példa erre a múlt hét végén történt nagyszámú bal­eset is. Csütörtökön Gátér és Csongrád között vezető úton egy sorompó nélküli vasúti átjáróban ütközött össze az FB 53—82. rendszámú tehergépkocsi a mo­torvonattal, pénteken délben a kecskeméti Aranykalász Tsz VB- 17—81. rendszámú vontatója ütötte át a leeresztett sorompót, s a nagy ködben a vonat az XC 66—83. rendszámú pótkocsit összetörte. Mindkét esetben a gondatlanság miatt történt a baleset. „ELILLANT” 2500 KÖBMÉTER GÁZ A kecskeméti MÁV-állomáson pénteken délután könnyen vég­zetessé válható baleset történt a gondatlan tolatás következté­ben. Délután fél négy előtt az állomás Szeged felé néző olda­lán tolatást végzett a 3-as szá­mú tartalékmozdony. A csonka­vágányról két kocsit húztak ki a X. vágányra történő elhelye­zés végett. A tolatást Molnár Ferenc tolatásvezető irányításá­val Menyhért Márton és Kiss Béla kocsirendező végezte. Munkaközben Menyhért Már­ton a két kocsit a mozdonyról leakasztotta, majd — megszegve a forgalmi utasítás rendelkezé­seit — nem a meglökött kocsi egyikének fékállására lépett fel, hogy a vagonok fékezéséről gon­doskodjék, hanem a mozdony lépcsőjére. A meglökött két ko­csi — az egyik szénnel, a má­sik gyúlékony üzemanyaggal volt töltve — sebesen haladva ráütközött a X. vágányon álló, ugyancsak üzemanyaggal töltött tartálykocsira. Az erős ráütkö- zés következtében az üzem­anyag-tartálykocsihoz kapcsolt 5000 köbméter földgázt tartal­mazó tartályvagon főcsapja megrongálódott, s a gáz nagy nyomással tódult ki belőle. A földgázt egyébként Hajdúszo­boszlón adták fel a Szegedi Gáz­gyár részére. Az állomás dolgozói azonnal értesítették a tűzoltókat, akik a helyszín biztosításával akadá­lyozták meg a kiömlő nagy mennyiségű gáz meggyulladá- sát. Az ütközés következtében 2500 köbméter gáz áramlott ki a levegőbe, s a tartálykocsi is megsérült. Az anyagi kár 4500 forint. A könnyen végzetessé válható baleset ügyében a vizs­gálat folyamatban van. ÖSSZEÜTKÖZÖTT A VONAT ÉS A TEHERAUTÓ Ugyancsak pénteken délelőtt 10 órakor súlyos kimenetelű bal­eset történt Fülöpszállás és Soltszentimre közötti makadám- utat keresztező sorompó nélküli vasúti átjáróban. Opauszki Sán­dor kiskőrösi lakos az általa vezetett és a 9-es számú AKÖV tulajdonát képező YA 59—39. rendszámú tehergépkocsival a vasúti átjáró előtt ugyan meg­állt, de a sűrű köd miatt a vo­nat közeledését nem vette ész­re. A tehergépkocsival át akart hajtani a vasúti átjárón, eköz­ben nekiütközött az odaérkező 7142. számú motorvonat elejé­nek. A baleset következtében, szerencsére, személyi sérülés nem történt, azonban a teher­gépkocsin 30 ezer forint anyagi kár keletkezett. A jelentős kárt okozó balesetért Opauszki Sán­dor gépkocsivezetőt terheli a fe­lelősség: Gémes Gábor ÉVEK ÓTA tartanak fenn kapcsolatot külföldi pajtásaikkal a csávolyi úttörők. Az idén tovább bővítették a levelező tábort: most mar csehszlovák és jugoszláv gyerekekkel is váltanak levele'. Ezzel összesen már öt ország úttörőivel tartanak kapcsolatot. A gyerekek beszámolnak egymásnak országuk életéről, ta­nulmányi eredményeikről, ezenkívül ajándék- tárgyakat, képeslapokat, albumokat cserélnek. Legutóbb koreai gyerekekkel cseréltek albumot. A már több év óta tartó levelezés során me­leg, baráti kapcsolat alakult ki a pajtások kö­zött. “. Elvileg sikerült megoldanunk egy egészen új növényfajta, az évelő búza létrehozásának problé­máját írja Nyikolaj Cicin neves szovjet botanikus a Komszomolszkaja Pravdában. — Az 1960 őszén el­vetett magok 1961-ben 98 százalékban, 1962-ben, vagyis a második évben 88 százalékban, s 1963-ban 62 száza­lékban átteleltek. í z a szovjet biológia nagy győzelme — mivel a világon eddig még valóban fagyálló búzafajtája mncs senkinek. Ami a terméshozamot illeti, a ren­delkezésünkre álló évelő konstans búza egyelőre csak a tavaszi vetésű búzával veheti fel a versenyt, de az őszi búzától terméshozamban elmarad. Arra tö­rekszünk, hogy ebben a vonatkozásban is megfelelő szintre fejlesszük az évelő búzát. — A közönséges búza a betakarítás után befejezi életciklusát — írja a tudós. — Most azonban meg­jelenik a látóhatáron egy új búzafajta, amelyet mi szemes takarmánybúzának neveztünk el. Az új búza­fajta abban különbözik a megszokottól, hogy le- aratása után újból kinő és szénatermést hoz. Am a szénakaszálás után is tovább nő, s ezen a zöld „tarlón” a tél beálltáig legeltetni lehet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom