Petőfi Népe, 1964. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-03 / 1. szám

Világ proletárja*, egyesüljék! r A MA&VAR. SZOCIALISTA NWWKÄSPÄRX BACS - IOSKA/IM MERVE» LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, 1. SZÄM Ara 60 fillér 1964. JANUÄR 3, PÉNTEK Jó hangulat, bizakodó illlllllllIIIIIIIIH az év első munkanapján *fc rPvy­»•>’ *. 'A\ 1. iriTEZET •) ItlK^yy^A A jóból is megárt a sok — tartja a szólásmondás. Meny­nyire így van, ezúttal ezzel a tegnap reggel sokaktól elhangzott megjegyzéssel bizonyítjuk: „Csakhogy visszatértünk végre a megszokott, rendes kerékvágásba!” Mármint hogy a szombat újra szombat lesz, s a vasárnap — vasárnap. Mert bármilyen jól is jött az egymást követő három, illetve kétnapos ünnep, a pihenés, jó visszazökkenni a mindennapi munka megszokott ütemébe, az év végi számadás után hozzákezdeni az új tervek, célkitűzések valóra váltásához. Hol, hogyan, mivel kezdték? — erre voltunk kiváncsiak körriportunk során. A tervek műhelyében A megyei tanács vb tervosztá­lyán már az első munkanapon hozzáfogtak az idén épülő léte­sítmények heiyszínezéséhez, s közben az irodákban is a tervek előkészítésén fáradoztak. Láttuk a megyeszékhelyen épülő léte­sítmények terveinek egy részét is. Többek között a művelődési ház, a fedett uszoda, a gyógy­szertári központ, a Patyolat mo­sodája, a pénzintézeti székház, a kenyérgyár, az 1500 szemé­lyes közétkeztetési konyha, a leninvárosi üzletház, óvoda és bölcsőde tervei kerültek kézbe már az első napon. Mint ez évben befejezésre ke­rülő létesítmény, kézbe került a kalocsai tbc-kórház terve, ezen­kívül megtudtunk, hogy Tisza- kécskén, Kecskeméten középis­kola, Kiskunhalason, Kiskőrö­sön, Kiskunfélegyházán lakások, Jánoshalmán sütőüzem, Kiskő­rösön irodaház épül. Mindez csak egy része megyénk idei beruházási terveinek. Az elkö­vetkező napokban, hetekben, hónapokban még újabb és újabb létesítmények terveit készítik elő és tárgyalják • meg a terv­osztályon. Senki sem hiányzik — A sok ünnep, szórakozás után mindenki pontosan megje­lent a munkahelyén — újságolta örömmel Szabó Lajos, a Zo­máncipari Művek Kecskeméti Gyáregységének főmérnöke. És az a tény, hogy senki sem hi­ányzik a dolgozók közül, előse­gítette a termelés zökkenőmen­tes beindítását. A vállalat ve­zetősége gondoskodott az átfutó anyagkészletekről, s úgy kezd­hettünk az 1964. évi termelési tervek végrehajtásához, mintha nem is egyik évről, hanem egyik hétről a másikra áll­nánk át. Délután kezdték a termelést A Kecskeméti Bameválban reggel csendesek voltak a mű­helyek, álltak a gépek. A ba­romfihizlalda felől azonban élénk károlás, csérolás, méltat­lankodó kodálás hallatszott. Negyvenezer élő csirke leltárba vétele folyt darab és súly sze­rint, s ez járt ekkora zeneboná­val. Sokkal könnyebb dolguk volt azoknak, akik a gépeket vették számba, vagy a ruharak­tárban leltároztak. Délutánra annyira előrehalad­tak e munkával, hogy a máso­dik műszakos Március 15-e bri­gád megkezdte a csirkék vágá­sát és kopasztását. Már a tavaszi zöldségellátást készítik eiö A kiskunfélegyházi Vörös Csil­lag Tsz-ben Pesir István elnök­től megtudtuk, hogy a brigád­vezetők, az üzemágak irányítói reggel éppen az új esztendő közeli tennivalóinak megbeszé­lése céljából gyűltek össze az irodában. Ugyanakkor a kerté­szetben is megkezdődött a mun­ka: a gazdák hozzáfogtak a ko­rai paprika, paradicsom, kara­lábé magjainak vetéséhez. Több mint 10 holdra elegendő palán­tát nevelnek a primőrökből, amelyek termését már május első felében értékesítik. A szabadszállási Lenin Tsz- ben befejezték a leltározást. Az első munkanapon tehát teljes lendülettel végezhették a zár­számadást, amellyel pár napon belül elkészülnek. A munkában részt vesznek a brigádvezetők is. A gépműhelyben pedig hoz­záfogtak a három traktor, vala­mint a munkagépek téli ápolá­sához, rendbehozatalához. Csúcsforgalom a kézbesítőknél Jó hangulatban kezdődött teg­nap a munka a megyeszékhely postahivatalában. S erre nem­csak az ünnepek nyújtotta kipi- hentség szolgálta az okot. Hozzá­járult ehhez a fizetésrendezés témája is. Noha a saját bérét illetően pontosabbat még senki sem tud — ez körülbelül egy hét múlva derül ki — az álta­lános hangulat bizakodó. A pos­ta dolgozói megelégedéssel fo­gadták kormányunk eme intéz­kedését. — Dolgozóinkat és az ügyfe­leinket egyaránt kedvezően érin­tették a hivatalainkban tegnap bevezetett egyszerűsítések az ügyvitelben, a postai tarifa al­kalmazásában — mondotta Lu­kácsi László hivatalvezető. — A levélküldeményeknél az eddigi 36 féle díjszabás helyett ezen­túl mindössze négyet, földré­szenként egyféle tarifát alkal­mazunk. Üjdonság, hogy a ké­pes levelezőlapokat bármilyen hosszú közleménnyel — tehát nemcsak üdvözlő sorokkal — egységesen 20 filléres bélyeggel kell ellátni. Sokakat ért megle­petésként tegnap, hogy a ko­rábbiaktól eltérően ingyen ad­juk a csomagszállító-levelet, a távirati utalványlapot, a postai utalványt és az utánvéted lapot. A posta dolgozóinak idei első munkanapjának sok kellemes újdonsága mellett külön emlí­tést érdemelnek a derék kézbe­sítők, akik számára csúcsforgal­mat jelentett ez a nap. A szo­kásosnál nagyobb terjedelmű sajtóttermékek mellett a decem­ber 30-án, 31-én feladatott újévi köszöntőkkel teltek meg zsúfo­lásig a bőrtáskáik. Csupán le­vélküldeményből mintegy 20 nagy zsáknyit juttatott a cím­zettekhez Kecskemét 38 kézbe­sítője. Leltár az üzletekben A megye székhelyén több üz­letben megkezdődött az év eleji leltározás. Felhívtunk néhány kereskedelmi vállalatot és a munka menetéről érdeklődtünk. A Dél-magyarországi Kövid- és Kötöttáru Nagykereskedelmi Vállalat kecskeméti lerakatánál reggel fél nyolckor kezdődött a leltározás. A fehérnemű, kötött­áru- és rövidáru-osztályokon fo­lyik jelenleg a felmérés, a lera­kat valamennyi dolgozója ezzel van most elfoglalva. A Bács- Kiskun megyei Élelmiszer-kis­kereskedelmi Vállalatnál a bol­tok 15 százalékában fogtak hoz­zá a vagyonmegállapító leltár­hoz. Már megállapítható, hogy több áruból a készlet teljesen kifogyott. Húsz útlevél-folyamodó A kiskőrösi járásban sok em­bert fűznek a rokoni szálak Csehszlovákiához. Talán ez is magyarázza az útlevelek új rendszere iránti nagy érdeklő­dést. — Nálunk már a reggeli órák­ban kilencen kopogtattak az út­levél kiállításához szükséges kérdőívért — mondta dr. Ma­gyar Géza rendőrőrnagy, a ka­pitányság vezetője. — Délig pe­dig mintegy húszán kerestek meg bennünket hasonló céllal. Közülük többen kitöltve be is nyújtották már a kérdőívet, s az új rendelkezés értelmében negyvennyolc órán belül dön­tünk az útlevél kiadásáról. A mi számunkra ez volt az új esz­tendő első munkanapjának az érdekessége. Kezelés .Egy üres'szerelvény mozdo­nya vizet vesz és tüzet pucol a kecskeméti MÁV-pályaud- varon. Ábrahám István moz­donyvezető és Farkas Vince fűtő kezeli a gépet. A fagy, a hó és a köd megsokszorozza a vasút dolgozóival szemben tá­masztott követelményeket. Nemcsak a gépek vezetése, a jelzők figyelése kíván foko- ; zott éberséget, hanem a fo''a- ; matos üzemelés biztosítása, a kezelés is. Jogos reményekkel Dobi István újévi köszöntője Dobi István, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke szerdán délben 12 óra­kor mondotta el a rádióban és a televízióban a következő új­évi köszöntőt: Ismét reánk köszöntött egy új esztendő első napja. A szil­veszter éjszaka játékos öröme, vígassága után köszöntsük mi is őt, és rövid számvetéssel bú­csúztassuk el a magunk mögött hagyott óesztendőt. Elégedett szívvel zárjuk le az 1963-as esztendő számadását. Megvoltak az évnek a gond­jai, nehézségei, csalódásai, gyá­szai és veszteségei, egyéni, csa­ládi és közösségi értelemben. Ez elmaradhatatlan az élettől. Voltak terveink, szándékaink, amelyek nem teljesültek, ma­radt elhanyagolt és félretett munkánk, hol a magunk hibá­jából, hol a másokéból. Mégis jó szívvel, barátsággal köszö­nünk el az óesztendőtől, mert ha egészében nézzük a magunk mögött hagyott évet, az ered­ményeket, a fejlődést, az ország állapotát, a népjólétet, hazánk nemzetközi tekintélyének növe­kedését, hírünk alakulását a vi­lágban — panaszkodásra kevés okunk van. A csúcsoktól még messze vagyunk, de általában jobb. szervezettebb, eredménye­sebb és gazdaságosabb a mun­ka. A társadalmi életben, a kultúra területein, a közszel­lemben szaporodtak a szocia­lista jellemvonások, a párt okos, emberséges, kommunista politi­kája köré kialakul a nemzeti egység. Ez volt a sikerek forrá­sa 1953-ban és további fejlődé­sünk biztosítéka 1964-re. Lépten-nyomon érezhetjük, hogy a szeretethez és barátság­hoz, amit a szocialista országok családjában élvezhetünk, Nyu­gat felől mind több tisztelet és megbecsülés csatlakozik irán­tunk. Jólesik ezt megállapítani, főleg azért, mert nem valami bonyolult világpolitilcai játék következménye, hanem annak eredménye, hogy a magunk né­pe, hazánk boldogulása és az emberi haladás becsületes szol­gálata érdekében választott úton járunk, több sikerrel, mint amennyi ellenségeinknek ked­vére lehet. Nem a barátságos vagy kényszerű elismerések és dicséretek, hanem kizárólag né­pünk érdeke ösztönöz bennün­ket, hogy továbbhaladjunk a szocialista úton, amelyet ma­gunk választottunk és a leg­jobbnak tartunk, örülünk neki, ha közben a népek békés egy­más mellett élését is szolgál­hatjuk politikánkkal. A hidegháború enyhült. A vi­lág halad a szocializmus felé. Az emberi értelem szinte na­ponta új világolcat hódít meg, hinnünk kell abban, hogy a né­pek józan értelme és az állam­férfiak felelősségérzete kiala­kítja a verseny és a fejlődés békés módszereit, megóvja az emberiséget az atnmkatasztrófá- tói. A Szovjetunió 1963-ban is ha­talmas erőfeszítéseket tett az emberiség békéjének megőrzé­sére, és a világ népei mély bé­kevágyának, a szocialista világ- rendszer létének, a szovjet kor­mány állhatatos erőfeszítéseinek köszönhető, hogy megszületett az atomcsendegyczmény, amely ha szerény kezdet is, de biztató, a béke híveit további harcokra ösztönző siker. Ma már történelmi kényszer­nek tűnik, hogy a tőkés álla­mok vezetői is felelősséggel fog­lalkozzanak nemcsak a béke és a háború, hanem az emberi ha­ladás egyéb kérdéseivel is. Ilyen körülmények között a szovjet békepolitika újabb sike­reire és a szocializmus eszméi­nek további térhódítására szá­míthatunk az 1964. évben. Belső fejlődésünkkel elége­detten, a világhelyzetre bizako­dással tekintve zárjuk le az óesztendő számadását és jogos reményekkel nyitjuk meg az új év lapjait. 1963-ban elértünk valamit és ezt nemcsak megtartani akar­juk, hanem az a törekvésünk, hogy továbbfejlesszük. Ma már tudjuk, nagyrészt tőlünk függ, hogyan boldogulunk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket ennek a szép országnak különböző természeti kincsei, gazdagsága, népünknek szorgalma és tehet­sége kínál. Ezekkel a gondolatokkal kö­szöntőm kedves hallgatóimat az 1964. év első napján. Kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új esztendőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom