Petőfi Népe, 1963. december (18. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-15 / 293. szám

Télen sem pihennek a kiskunfélegyházi úszók Korán beköszöntött a tél. Az elnéptelenedett sportpályákra csak a sportolás legelszántabb rajongói merészkednek. Mégis a kora délutáni órákban vidám gyermekhangoktól zajos a már téli álomba merült kiskunfél­egyházi fürdő környéke. A nyi­tott kapun belépve az „évszak­hoz képest” szokatlan kép tárul elénk. A kismedence gőzölgő vizé­ben öt-hat fiatal fiú és leány lubickol. Az egyik a hosszakat rója, a másik éppen fordulót gyakorol. A s=irton — csakúgy kiskabátbam — az edző járja körbe-körbe a medencét. Utasí­tásokat ad — korhol — ma­gyaráz vagy dicsér. Elsőnek őt mutatjuk be: Ku- hinka Vilmost, egykor országos hírű gyorsúszót, aki társadalmi munkában foglalkozik a Kiskun­félegyházi Fáklya „gyerekeivel” már három év óta — és nem véletlen, hogy ez az időpont egybeesik a város úszósportjá­nak fellendülésével. Magáról nem akar beszélni az edző. de amint a „gyerekeire” tereljük a szót, már könnyebben boldo­gulunk. — Mint úszómester évente 80 —100 gyereket tanítok meg úszni. Ezek közül válogatjuk ki dr. Falu Tibor szakosztályveze­tővel együtt azokat a tehetsé­gesebbeket, akikkel már a szak­osztályban foglalkozunk. — Ha ilyen szép idő maradd?), akkor december végéig „vizes” edzé­seket tartunk. Január és feb­ruár hónapban tornateremben alapozunk és azután újra ki a ▼ízbe. — Edzeni kell télen is, mert csak ilyenkor lehet fejlődni — előbbrejutni. Nyáron a fejlődés­re kevesebb a lehetőség, olyan- ! kor hetenkint két napon, éppen t csütörtökön és pénteken nincs víz a medencében. Ez két nap edzéskiesést jelent. Szakosztályunknak mintegy 30 tagja van. Többségük 10—13 éves gyerek. — Tehetség —van bőven. Itt van például Csányi Márta, ebben az évben már ötö­dik lett az országos vidéki baj­nokságban, jövőre még sokkal jobb eredményt várok tőle. — Mészáros Erzsi tavaszra már 3,20-on belül úszik 200 méteren. — Petrezselyem Jancsi még csak tízéves, de már 38 másod­perc a legjobb ötvenméteres ideje és ugyanannyit tud Mol­nár István is hátúszásban. — Persze, nálunk sincs min­den rendben. Ez a medence saj­nos kicsi. Jövőre egy 33 méter medence építését tervezik, de azt télen nem fogjuk győzni melegvízzel. Jobb lenne egy 25 méteres. legnagyobb fájdalmunk az Csányi Márta, a szakosztály fiatal reménysége a fordulót gyakorolja. öltöző ügye. Nem vagyunk el­kényeztetve, de ez az öltöző több mint 70 méterre van a medencétől. Edzés után vizes testtel még futva is veszélyes az út, bár a gyerekek már hoz­záedződtek. — Az öltözőnkről — jobb nem beszélni. Az épít­kezésből itt maradt felvonulási épület; kívül csúnya — rontja a fürdő képét, belül sötét, hideg és mindenre alkalmas, csak öl­tözőnek nem. Már többször for­dultunk panaszunkkal a város vezetőségéhez, de eddig még ígéretet sem kaptunk — pedig úgy érezzük, megérdemelnénk. Igazat kell adnunk az edző­nek. Ez a szakosztály több meg­értést, több támogatást érde­melne. Búcsúzóul még lefény­képeztük az öltözői rangra emelt épület belsejét, hátha így előbb eljut a félegybázi úszók kérése oda, ahol eddig nem akarták észrevenni. sz. z. 1 Bács-Xiskun megyei Tekeszivetség évzárója A Bács-Kiskun megyei Teke Szövetség évzáró ünnepségén sajnos, nagyon kevés számú érdeklődő jelent meg. Pedig a szövetség elnöksége mindent megtett annak érdekében, hogy sikeres és aktív legyen ez az értekezlet, atnely most is igen komoly, minden szakosztályt ér­zékenyen érintő problémákkal foglalkozott. Tóth Józsefnek, a Teke Szö­vetség elnökének megnyitó sza­vai után Botos Tibor főtitkár mondta el beszámolóját, mely egy igen küzdelmes év kiérté­kelése volt. Érintette a szövet­ségi munka minden területét, eredményeit és hibáit. Különös­képpen az új négyes tekepálya építésével kapcsolatos problé­mákat elemezte, amely ügyben sajnos, még a mai napig sincs megoldás. Nem kisebb gond a játékvezetők helyzetének meg­javítása, amelyből a szövetség hosszú hónapok óta nem talált kiutat. Segítséget és így mind­két feladat sikeres megoldását várják a megyei TS-től. — Nagy örömünkre szolgált — mondotta a főtitkár —, hogy a „Hírős Kupát” ebben az év­ben megrendezhettük, amelyre újabb csapatok jelentkeztek. A szövetségi aktívák munkájáról azonban megállapítható, hogy sajnos, nagyon kevés az igazi, önzetlen társadalmi muhkás, legtöbben elvállalják ugyan a feladatokat, de azok végrehaj­tásáról kevesen gondoskodnak. Zárószavában így folytatta: Szakembereket a vezetésbe, ed­zőket a versenyzők mellé, hogy megteremthessük a feltételeket városunk és megyénk tekesport­jának újjászületéséhez. Hisszük és reméljük, hogy a komoly összefogásból friss erő fakad, amely legyőz minden olyan aka­dályt, amelyre talán ma még azt mondjuk; lehetetlen. A beszámolót vita követte, majd a válaszadás után Tóth József, a szövetség elnöke ki­osztotta az 1963. évben rende­SAKK Az olaszországi Reggio Emíliában december 27 és január 6 között is­mét megrendezik a hagyományos meghívásos sakkviadalt. Ezen Bar- cza Gedeon és Flesch János sze­repéi. Az angliai Hastingsban is nagy mezőny gyűl össze az év vé­gén kezdődő, több csoportos ver­senyre. Ezen a versenyen Lengyel és Béli indul. A szovjet férfi egyéni sakkbaj­nokság 11. fordulója után az él­csoport állása: Geller, Polugajevsz- kij, Szpaszkij, Holmov 7—7 pont, Stein 6,5 pont. zett bajnokságok díjait és em­léklapjait. Jó munkájuk jutalmául, vala­mint egyéni télj esítmény ükért oklevelet kaptak a következők: Wingert Márton, Ubornyák An­tal, Kovács István, Borsodi Ist­ván, Munkácsi Géza sporttársak és Medgyesi Istvánné, Mozsár József, Gyura István, Bende Mihály és Kuczik György ver­senyzők. Tóth József elnök zárszavá­val ért véget a Teke Szövetség évzárója. Brums! övére 230 cm-t akar ugrani Valerij Brumel, a 21 éves szovjet magasuLíró, aki az elmúlt két év alatt 223 cm-ről 228-ra javította a világcsúcsot, reméli, hogy a jövő évben a 230 magasságot is átviszi majd. A szovjet világrekorder- a Trud- nak adott nyilatkozatában elmon­dotta, hogy ennek a magasságnak elérése nem utópia. A kitűnő szov­jet versenyző a tél folyamán in­dulni akar minden olyan atlétikai versenyen, amely erőnlétének ja­vulását szolgálja, s csak ilyen előz­mények után folytatja a verseny- szerű magasugrást. Brumel véleménye szerint a to­kiói nyári olimpiai játékokon a 218—220 cm-es magasság átugrása elegendő lesz az aranyérem meg­szerzéséhez. Apróbír 407-ES Moszkvics jó állapotban el­adó. óvónőképző, Kecskemét, Ka- szap u. 6—14. 12540 AZ ÉNEK-ZENEI Általános Iskola 1964. január 1-től ftűő segédmunká­sokat keres. Jelentkezés Erkel u. 9. sz. december 17-én 8—10 óráig. 12555 FÉRFI részére üres albérleti szo­bát keresek. Címet Kecskemét, öz u. 18. sz. alá kérek. 12534 BEKÖLTÖZHETŐ ház eladó. Kecs­kemét, Kőrösihegy 85. (Berta-féle ház.) 12556 HINTASZÉKET veszek. Kecskemét, Dózsa György út 13. Trafik. 12565 ELADÓ a budai beton mellett 4 km-nél, Kenderes Jánosnál egy fe­jőstehén borjú nélkül. 12560 VIKTÓRIA kétszemélyes kismotor eladó a kecskeméti katonatelepi iskolánál. 12559 ELADÓ igényesnek kisméretű már­kás zongora, Erika táskaírógép. Kecskemét, Sarkantyú u. 11. 12562 130 KG-OS hízott sertés eladó. Kecs­kemét, Mari a hegy 74. Budai úti népbolt mellett. 12564 EGY db 200 kilogrammos hízott sertés eladó. Kecskemét, Lorántffy Zsuzsanna utca 3. Ménhely mögött. 12569 HÍZOTT sertések és egy bundaka­bát eladó. Kecskemét, Csáktornyái utca 47. 12571 ELADÓ kettő darab hízott sertés. Megtekinthető vasárnap és hétfőn egész nap. Kecskemét, Juhász utca 26/a. • 12574 HÁLÓSZOBÁÉ ÜTŐ R eladó. Kecske­mét, Füzes u. 27. Borsik. 12573 KÁRPITOZOTT székek és egy sezlon eladó. Kecskemét, József At­tila u. B. ép. H. 1. Érdeklődni de. 12-ig. ________________________12575 BE KÖLTÖZHETŐ családi ház el- adó. Baja, Drescher E. u. 17. 9875 HÜSFÜSTÖLÉST vállalunk. Kecs­kemét, Talfája utca 8._________12570 FO LYOSÓRA nyüó egy szoba el­cserélhető ugyanilyen udvarra nyí­ló szobáért, idősebb házaspár vagy középkorú egyedüli személy részé­re. Kecskemét, Szamuely Tibor u. 3. sz. 9882 ELADÓ 160 kg-os hízott sertés. Kecskemét, Attila utca 12. 9900 EGY új zeneszekrény eladó. Kecs­kemét, Csáky utca 16. 9911 ÜJABB kiadású kék színű 50-es Jawa eladó. Kecskemét, Tatársor 11/a. 9912 HÍZOTT sertések eladók. Kecske­mét, Csongrádi út 37. 9913 VADÁSZFEGYVERSZAR, venyige eladó. Kecskemét, Nagykőrösi u. 27. Nagyék. 9915 BETEG mellé gondozót keresünk bentlakással. Kecskemét, Szűcs La- josné u. 4. szám. 9916 I/OTTÓN nyert Moszkvics személy- kocsi eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, Kuruc körút, Kőipari Válla­lat. 9918 d • t é % e k 11 EZER kilométerrel Trabant Lí« mousine 500-as eladó. Érdeklődni lehet, Baja, KISZ-bizottság, Har­sányiné. __________________________9889 KI TŰNŐ házi bor kapható 25 lite­ren felüli tételben. Kecskemét, Zsi­nór u. 1.___________________ l2543 HÍ ZOTT sertés eladó. Kecskemét, Rendörfalu, Benke J. u. 31. 12547 ÉRTESÍTJÜK ügyfeleinket, hogy 1964. január 2—17-ig leltározást tartunk. Ezen idő alatt az ára ki­szállítása szünetel. Dél-magyaror­szági Üveg- és Porcelánértékesíto Vállalat lerakata, Kecskemét, Szé- chenyi tér 15. 12557 ÜZEMBIZTOS Furgon személygép­kocsi minden elfogadható áron el­adó, motorkerékpárt beszámítok. Kiskőrös, Dózsa út 8. __________9893 KA LOCSÁN, Verseny u. 12. sz. alatti ház eladó. Érdeklődni hely­színen. 9849 ÜJ kétszemélyes rekamié, 2 fotel, 4 szék fizetési kedvezménnyel el- adó. Kecskemét, Rákóczi út 2. 9838 A KECSKEMÉTI Felsőfokú Mező- gazdasági Technikum, Bethlenváros 61., garázst keres Ikarus gyártmá­nyú autóbusza részére (a garázs mérete: 4 m széles, 12 m hosszú, 4 m magas), az intézethez lehető­leg közel. Bejelentés személyesen vagy( levélben az intézet címére. Igazgatóság. _____________________"65 LO MBTRÄGYA nagy mennyiségben eladó. Varga, Kecskemét, Árok u. 2. sz.___________________________"45 PO BEDA gyártmányú, jó állapot­ban levő személygépkocsi eladó 30 000-ért. Kecskemét, Budai utca 10. Ferenczy. 12536 MONGOL gidabunda eladó. Megte­kinthető : Kecskemét, Reiszmann Sándor utca 4. Burghard szűcsnél. 9866 SZÍNHÁZHOZ közel külön bejáratú bútorozott szobát keresünk, fürdő­szoba használattal. Cím: Káló Má­ria, Galambos Rika. Kecskemét, Katona József Színház. 9868 ŰJ állapotban levő parkettkefélő eladó. Kecskemét, Arany János ut­ca 12. II. 12. 9855 KEVESET használt politúros háló­szobabútor eladó. Kecskemét, Reisz­mann Sándor u. 28. szám. 9684 VÖRÖSBOR, 25 literen felül eladó. Kecskemét, VI. kér. Rigó u. 1. szám. Ugyanott morzsolt kukorica eladó. Szénási Pál. 9837 DAV Bajai üzletigazgatóság fel­venne nagy gyakorlattal rendelkező villamosmérnököt vagy technikust, azonnali belépéssel. Lakást belépés­kor biztosítunk. Jelentkezni lehet írásban vagy személyesen. Cím: DÁV Bajai Üzletigazgatóság sze­mélyzeti vezetőjénél, Baja, Deák Ferenc utca 3. ___________________9848 KE RTES családi ház 180 000-ért el­adó. Kecskemét, Kárpát utca 6. Csilléry-telep. 9644 ELADÓ kifogástalan állapotban kétszemélyes rekatmié. Kecskemét, Batthyány u. 14. Érdeklődni: egész nap. hétköznap 5 után. Komáro­miék. 9917 A Fülöpszállási Községi Tanács V. B. pályázatot hirdet 1964. január 1-gyel művefődésiotthon-igazgatói állás betöltésére. Nevelőmunkában jártas érettségizett férfiak jelentkezését kérjük. Havi illetmény: 1700,— Ft. ___________ 9892 VÉ RADÓK figy! 1984. január 1-től kezdve megváltozik a véradások napja. Ezentúl hétfőn és pénteken lesz vérvétel, reggel 7 órától 11 óráig a véradó állomáson. A legközelebbi vérvétel január 3-án lesz. Üj véradókat a jelzett időpontokban mindenkor felveszünk, régi véradóin­kat csak arra a napra szóló idézővel. MEGYEI VÉRADÓ ÁLLOMÁS, KECSKEMÉT - _________9914

Next

/
Oldalképek
Tartalom