Petőfi Népe, 1963. december (18. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-21 / 298. szám

4. oldal 1963. december 21, szombat — A MEDOSZ me­gyei bizottsága pénte­ken a mezőgazdasági üzemek szb-titkárai- nak részvételével ta­nácskozást tartott, melynek során a szak- szervezetek idei gazda­sági évben végzett te­vékenységét értékelték és megszabták az új esztendő első fél évé­ben esedékes tenniva­lókat. — HOLNAP, vasár­nap fotókiállítás nyí­lik a császártöltési mű­velődési otthonban a helyi fotoklub tagjai­nak felvételeiből. A mintegy 100 képből álló kiállítást decem­ber 30-ig tekinthetik meg a látogatók. A hangyák társadalma Kétségtelen, hogy a leg­fejlettebb állati társada­lom a hangyáké. Meg­szabott útrendszerrel ki­épített telepekből állanak. A hangyabolyból télen egyes „hőszolgáltatási fel­adattal” megbízott han­gyák kibújnak a föld felszínére, hogy egy-egy napsugarat elkapva vlsz- szatérjenek és a többiek­nek átadják a fölvett csöppnyi meleget. Van­nak vadászó, szövő, be­takarító és nevelő han­gyák is. — Amerikai sebé­szek rendkívül érde­kes, új eljárást dolgoz­tak ki, amellyel meg lehet akadályozni a műtét utáni embóliá­kat. Olyan szűrőbe­rendezést készítettek, amely átengedi a vért, de megakasztja a vér­rögöket. Az állatkísér­leteknél bevált szűrőt eddig 24 betegnél al­kalmazták, az esetek többségénél sikerrel. — VERSATLLESBEN nemrég 9 ezer frankért cserélt gazdát egy ár­verésen Chopin egy hajtincse, amely Geor­ge Sand írásával egy kartonlapra van rá­erősítve Az érdekes Chopin-ereklyét a Ma- jorca-szigetl Chopin- ház igazgatósága vásá­rolta meg. — Az óvodai férőhe­lyek száma jövőre 170- el bővül. Így összesen 9654 óvodás elhelyezé­séről gondoskodnak megyeszerte. Több mint ötezer kisgyerme­ket közülük napközis ellátásban részesíte­nek. Hosszú fülű bajnokok Szokatlan bajnokok alálhatók Angliában. Az országban száznál öbb olyan klub műkő­nk, amelyben a nyúl- ’enyésztők rendkívül hosszú fülű nyulak te­nyésztésére specializál­ok magukat. 1879-ben 'nglia nyúlbajnoka 55 ■entiméteres füleket viselt, 40 évvel később már 80 centiméteres fülekkel ékeskedő nyúl lett a bajnok. — NAGY MESTE­REK — híres művek címmel müvészhangle- mez-kiállítást és bemu­tatót rendeznek Kis­kunhalason a Gózon István művelődési ház­ban. A kiállítást hol­nap délelőtt 10 órakor nyitják meg. — A majmok erősen szervesett társadalomban élnek, éjszakánként őr­szemet állítanak. A leg- nyüzsgőbb majomfajták, a makákok és a galoinok élete emlékeztet a primi­tiv népek életére. Tet- vészkedésük, sőt, helyvál­toztatásuk is kör alakban történik: középen helyez­kednek el a „hatalmon levők”, körös-körül pedig az „alattvalók’'. — A Máltai Lovag­rendnek régebben jo­gában állt pénzt ve­retnie. A lovagrend két évvel ezelőtt elhatároz­ta, hogy szuverénitásá- nak hangsúlyozása vé­gett, 150 év után ismét megkezdi a tíz-, öt- és egytallérosok verete­sét. A különös tallé­roknak vásárlóértéke nincs, valamennyit az érmegyűjtők vásárol­ják meg. Bizarr ötlet Patrick Hewes, az angol hadsereg volt tisztje munkanélküli lett, és ötletes sorsjá­tékkal segített magán. 120 darab tízfontos névértékű sorsjegyet adott el, s kötelezte magát, hogy egy éven keresztül ingyen elvé­gez minden munkát a sorsjáték nyertesének. Előzőleg kijelentette azonban, hogy heti 48 órát dolgozik és két hét szabadság illeti meg. — A TIT megyei szervezete a filmba­rátok körének elő­adásait nem 21-én, szombaton, hanem 23-án, hétfőn tartják meg Kecskeméten és Baján is. — 130 gyermeket el­látó iskolai napközi otthon működik a szalkszentmártoni Pe- tőfi-házban. A gyerme­kek ellátása naponta 800 forintba kerül, amelynek jó részét a községi tanács fedezi. — LONDONBAN a közönség nagy lelkese­déssel fogadta a Co- vent Garden Opera­házban Csajkovszkij Hattyúk tava című balettjének előadását új koreográfiával. A koreografálás munká­ját Sir Frederick Ashton végezte. “ Aktívan segítik a mezőgazdasági tanuló- képzést megyénk nép­frontbizottságai. A többi között a kiskun- halasi járásban — a tavalyi tizenkettővel szemben — az idén 29 mezőgazdasági szak­tanfolyamot szervez­tek. Dicséretes a jász- szentlászlói népfront­aktívák munkája is. Közreműködésükkel 21 mezőgazdasági tanulót szerződtettek a falu kö­zös gazdaságai. 170 évvel ezelőtt, 1793 decemberében született Déryné Széppataki Róza. múlt század eleji színját­szásunk egyedülálló tehet­sége. Kitűnő naíva, ko­mika és elsőrendű opera­énekesnő volt. Vándor­társulatokkal járta az or­szágot, majd 1837-től kezdve a pesti Nemzeti Színházban játszott. Nap­lója — legutóbb Déryné emlékezései címmel jelent meg — nemcsak a ma­gyar színészet történeté­nek fontos dokumentuma, hanem a finok női lélek vallomásai memoárirodal­munk remekévé avatják. — SZERVEZIK a harmadik művészeti együttest Dunaszent- benedeken. Az úttö­rő- és KISZ-egyvttes mellett most „me­nyecskekórust” ala­kítanak a kis Duna menti faluban. Az énekkar a környék hagyományos dalai­ból állítja össze mű­sorát. — AZ ANGOL FIA­TALOK közkedvelt új játéka a cselgáncs­twist. Sok benne a ju­doelem, ugyanakkor hasonlít a twistre is. A műveletet visítozás, sóhajtozás, jajveszéke­lés és fogcsikorgatás kíséri. — A kiskunfélegy­házi Vas-, Fémipari és Gépjavító Kisipari Ter­melőszövetkezet ez évi tervét november 15-re maradéktalanul teljesí­tette. — Sierra Leone, volt angol gyarmat — amely 1961 áprilisában szabadult fel — elha­tározta, hogy az eddigi font sterling helyett, amelyet Londonból el­lenőriztek, bevezeti sa­ját pénzegységét, a leonet, és egyben át­tér a tízes szám- rendszerre. A loitó e heti nyerőszámai: 6, 18, 31, 60, 62 — RÖVIDESEN egy- egy százköbméteres víztároló építéséhez kezdenek Kunszent- miklóson és Szabad- szálláson. Ezzel meg­oldódik a két község vízellátása. — KÉTHÓNAPI szabad­ságvesztés büntetésre ítél­te a kiskunfélegyházi já­rásbíróság Pemeleki Sán­dor kiskunima.isai lakost. A 33 éves vádlott ugyan­is nem tett eleget a bíró­ság ítéletének, amely ha­vi 330 forint gyermektar­tás fizetésére kötelezte. Pemeleki még 1981-ben elhagyta feleségét és hét­hetes kislányát, és azóta egyre-másra változtatja munkahelyét, hogy kere­setéből ne tudják levonni az összeget. A kötelessége alól szabadulni akaró apát azonban utolérte a tör­vény. —- Tokióban évről évre nő a tűzesetek száma. Ez év elejétől több mint 8 ezer tűz­vész volt a japán fővá­rosban. A tüzek az idén kétszer annyi kárt okoztak, mint az el­múlt évben, körülbelül száz ember életét ve­szítette, több mint másfél ezer megsebe­sült. Világító esernyők Egy találékony ja­pán férfi világító eser­nyőt készített, amely­nek használata meg­akadályozza, hogy esős időben, különösen az esti sötétségben össze­ütközzenek az esernyőt tartó emberek. Az esernyő fogantyújában elem táplálja az apró villanykörtéket, ame­lyek koszorú szerűen viléuítíák ki a kifeszí- tett ernyőt. — A napokban hir­dették ki a szófiai bel­város átépítésére kiírt nemzetközi pályázat eredményét. A bekül­dött 29 pályamű közül 19 külföldi volt. Há­rom pályázat második díjat kapott, az első díjat nem adták ki. A tervezett épületek kö­zé tartozik a Szófiai Városi Tanács új, há­romemeletes palotája, és sok toronyház, ame­lyeket híddal szándé­koznak összekötni. A villamost száműzik Szófia belterületéről. 'bŐfÁRÁS A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: December 19-én a középhőmérséklet mínusz 11,8 (az ötvenéves átlag 0,1), a legmagasabb napi hőmérséklet mínusz 7 fok volt. 20-án a leg­alacsonyabb napi hőmér­séklet mínusz 7,6, a reg­gel 7 órakor mért hőmér­séklet mínusz 4,5, a dél­után kettőkor mért hő­mérséklet mínusz 2,3 fok, a csapadék 3 milliméter, a hóréteg vastagsága 23 centiméter. Várható időjárás szombat estig: a teg­napinál valamivel ke­vesebb felhő, már csak néhány helyen hava­zással, mérsékelt észa­ki, északkeleti szél. Párásság, többfelé köd, zúzmaraképződés. Vár­ható legmagasabb nap­pali hőmérséklet szom­baton mínusz 5 fok körül. Tanulmányi ösztöndíj jat született Isztambulban, a török kereskedők új kórházá­ban látta meg a napvilágot Juszuf Akarsu, egy utcaseprő gyermeke. Erről a kisfiúról joggal el­mondhatjuk, hogy szerencsés csillagzat alatt szü- ' letett: A svájci kereskedők szövetségének elnöke ugyanis az isztambuli kórház felépülésekor ki­jelentette, hogy az első csecsemő, aki a kórház­ban a világra jön, ingyen végezheti valamennyi iskoláját Svájc területén, a svájci kereskedő szö­vetség költségén. Országos vezetők Kecskeméten Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Losonczi Pál földművelésügyi miniszter és Garamvölgyi Ká­roly pénzügyminiszter-helyettes pénteken Kecskemétre látoga­tott. Itt tartózkodásuk során megbeszélést folytattak dr. Mol­nár Frigyessel, az MSZMP me­gyei bizottságának első titkárá­val, dr. Varga Jenővel, a me­gyei tanács vb elnökével és Tompa Bélával, a megyei ta­nács vb elnökhelyettesével. A tanácskozáson a többi között az idei gazdasági év eredmé­nyeinek értékelése, és a ma még gyengébben gazdálkodó terme­lőszövetkezetek megszilárdításá­nak fontossága mellett szóba kerültek a mezőgazdasági beru­házásokkal kapcsolatos problé­mák; megvitatták továbbá a jövő gazdasági évre vonatkozó termelési terveket is. TeHesítette éves tervét a Kalocsai Paprikaipari Vállalat A Kalocsavidéki Fűszerpaprika-ipari Vállalat december 19-én teljesítette 1963. évi termelési tervét. A vállalat önköltségi ter­vét azonban rontotta, hogy kellő tárolóhely hiányában Nyíregy­házára kellett szállítani termékeit es ott raktározni. Elmaradt az egy főre eső termelékenységi tervvel is. Az év hátralevő napjaiban a termelési terv túlteljesítésében, az önköltségi és termelékenységi eredmények javításán fáradoznak az üzem dolgozói. Befejeződött as új művelődésiotthon- igazgatók tanfolyama Január elsejétől 21 új műve- lődésiotthon-igazgató áll mun­kába megyénkben. A megyei ta­nács vb művelődésügyi osztálya tíznapos tanfolyamot rendezett részükre Kiskunmajsán az új művelődési házban. A résztve­vők megismerkedtek a népmű­velés valamennyi ágával és részletes tájékoztatást kaptak azokról a feladatokról, amelyek űj munkakörükben várnak rá­juk. A művelődésügyi osztály gondoskodott róla, hogy az egyes szakterületek és népművelési ágazatok legjobb szakemberei­től kapják meg a szükséges tá­jékoztatást. Ismertették a hall­gatókkal az adminisztrációs munka menetét is, a pénztári elszámolás, az anyaggazdálko­dás és a költségvetés tudniva­lóit. Az előadásokat reggel nyolc­tól este hat óráig rendezték, majd meglátogatták a résztve­vők a művelődési ház esti fog­lalkozásait, így a tanultakról a gyakorlatban is meggyőződhet­tek. Mint Farkas Gábor, a mű­velődési otthonok megyei elő­adója, a tanfolyam vezetője el­mondotta, ezután gyakran a ké­ső esti órákba nyúló vitákat tartottak. A tanfolyam nemcsak abban a tekintetben zárult jó eredményekkel, hogy a leendő művelődésiotthon-igazgatók ala­pos előképzést és rendszerezett ismereteket kaptak, hanem úgy is, hogy igen nagy kedvvel és bizakodó hangulatban látnak munkához. 38. Otthagyta őket, és felrohant a lépcsőn. Sípos és Éva megkerülték a szállodát, aztán néhány száz méterre az üdülőtől, a Szinva- patak mentén egy csendes kis zúgot kerestek maguknak. — Nem vetted észre, milyen fiatalos combja van a tanár úr­nak? — kérdezte Sipos a lány­tól. — Egyáltalán nem hason­lított a hajlott hátú öreg em­berre ... — Biztosan sokat sportolt... — mondta Éva... — Lehet .. Letérdeltek, füvert téptek, és námát csináltak belőle. Éva rá­ült. Sípos pedig az ölébe haj­totta fejét. A fiatalos testű Pá­los azonban nem hagyta nyu­godni. Hát azért settenkedik folyton körülöttünk. Izgatott lett. Nagyon ügyelni kell erre az emberre, gondolta. Aztán meg vigasztalni kezdte magát, hogy nem lehetnek a nyomában, hiszen Pálos kezdet­től fogva itt van',. Minden­esetre óvatosabb lesz ezzel a fiatalos testű „öreg” tanárral... — Nézd, hogy ugrálnak a pisztrángok — mutatott Sipos a néhány méternyire sistergő pa­tak felé. — Játszanak ... — Tudod milyen nehéz piszt­rángra halászni? Azért olyan drága... A férfi átölelte a lány for­más lábait, belefúrta magát az ölébe, és úgy tett. mintha alud­na. Így telt el néhány perc. Az­tán Éva megsimogatta Sípos ha­ját, és megcsókolta a halánté­kát. — Aki legény éjszaka, legyen legény nappal is ... — rázta fel a férfit. Sipos átnyalábolta a lányt, magához húzta. Hosszan meg­csókolták egymást... A fenséges táj olyan volt, mintha Raffaello Paradicsomá­ból varázsolták volna ide. — Csend. Csak az ébredező termé­szet lélegzése hallatszott. Éva fellapozta könyvét, és olyan át- érzéssel kezdett szavalni, mint­ha szerelmének örök esküjét mondaná: Itt ülök csillúmló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez. Nem oly nehéz — idesereglik, ami tovatűnt, a fej lehajlik, s lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét — homlokod fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki, látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alc látom előrebiccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet és — amint elfut a Szinva-patak lm újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündérnevetés ... Sípos ez ittál őszintén, álm dozón hallgatta a lányt. Micso­da nagyszerű, szép pillanatok ezek. Most a legszívesebben N A P T A R 1963. december 21, szombat. Névnap: Tamás. Napkelte: 7 óra 29 perc. Napnyugta: 15 óra 55 perc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom