Petőfi Népe, 1963. november (18. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-05 / 259. szám

e. oldal 1963. november 5, kedd Az „évszázad esküvője” Moszkvában MOSZKVA. (MTI) Vasárnap, moszkvai idő sze­rint 12 óra után néhány perc­cel érkezett meg a Gribojedov utcai házasságkötő terembe Va- lentyina Tyereskova és Andri- jan Nyikolajev. Az utcán ha­talmas tömeg várta a Csajka (Sirály) gépkocsikon érkező, nercbundába öltözött Tyeresko- vát és a szürke kabátban ér­kező Nyikolajevet. A házasságkötés után Pro- miszlov, Moszkva polgármeste­re, majd Zsuravljova, a Kom- szomol Központi Bizottságának titkára köszöntötte őket. Ugyan­csak üdvözölte az ifjú párt Kamatyin altábornagy, az űr­hajósok csoportjának oktatója és vezetője. A Lenin-hegyi fogadási palo­tában több száz meghívott vár­ta a lakodalom kezdetét. Valja és Andrijan Hruscsov feleségének, Nyina Petrovna asszonynak karján lépett be a terembe. Az ifjú férj és feleség édesanyját Hruscsov vezette be a vendégsereg közé. Az asztal­főn a Hruscsov-, Malinovszkij-, a Versinyin-házaspár, valamint az űrhajósok és Vorosilov fog­laltak helyet. Hruscsov első pohárköszön­tőjében elmondta, hogy szíve­sen vállalta az örömapa szere­pét, . mivel sem Valentyinának, sem Andrijannak nem él az édesapja. Hruscsov ezután egész élet­re szóló boldogságot kívánt Tyereskovának és Nyikolajev- nak. Elmondta, hogy noha fia­talok még, nagy magaslatokat, nagy erkölcsi és kozmikus ma­gaslatokat értek már el. Nem hoztam magammal a szokásos esküvői ajándékot — folytatta nevetve —, nem hoztam baba­kocsit és nem hoztam cuclit sem. Most már az önök dolga, hogy kis űrhajósokról gondos­kodjanak, s az ajándék akkor majd nem is marad el. A rendkívül családias, vi­dám légkörben lezajlott lako­dalmon 21 pohárköszöntő hang­zott el, ezek közül kilencet Hruscsov mondott. Hruscsov további pohárkc- szöntőiben gratulált Tyeresko­va és Nyikolajev rokonainak. Gagarin az ürhajóstársak ne­vében gratulált az ifjú pár­nak. Hruscsov ezután pohár­köszöntőt mondott az űrhajók főkonstruktőrének, az űrhajózás teoretikusának egészségére, akik koccintottak a szovjet kor­mányfővel. Nevüket a világ ma még nem ismeri. Az esküvő egyik legérdeke­sebb pillanata az volt, amikor ponti Bizottságának titkára, k'H babát ajándékozott az ifjú há­zasoknak. Az egyik baba űr­hajós ruhába van öltöztetve, szájában cuclit tart. Pavel Popovics, a négyes szá­mú űrhajós ukrán nyelvű po­hárköszöntőjében az ukrán nép nevében köszöntötte az ifjú há­zasokat. Ezután még Vorosilov, valamint Keldis akadémikus, a tudományos akadémia elnöke köszöntötte Tyereskovát és Nyi­kolajevet. Alt-Aussee: Az elhagyott bányából előkerült magyar festmé­nyek a filmfelvevőgép kereszttüzében. Nemzetközi IKIAILIElílDIOISIZIKIOIP MAGYAR szakszervezeti de­legáció utazott a jugoszláv szakszervezetek meghívására Belgrádba. A küldöttség Donáth Béla, a SZOT munkásvédelmi Az ifjú házaspár, az „örömapa” Hruscsov és Gagarin társaságában. Nyikita Hruscsov a leendő szov­jet űrhajósok egészségére emel­te poharát. Amint a pohárkö­szöntő elhangzott, az egyik asz­tal mellől felállt tíz, sötét ru­hába öltözött fiatalember és négy lány. Valamennyien koc­cintottak Hruscsovval és a te­remben minden szem rájuk sze- geződött: ők azok az űrhajósok, akiknek nevét előbb-utóbb meg­ismeri az egész világ. Marina Zsuravljova, a Komszomol Köz­Távirati jókívánságok az űrhajós házaspárnak Magyarországról Az utóbbi néhány napban megnövekedett a központi táv­íróhivatal moszkvai munkahe­lyének a forgalma. A hivatalos küldemények között több olyan kedves hangú távirat is akadt, amelyet a budapesti és a vidéki üzemek, úttörőcsapatok, az űr­hajósok nevét viselő szocialista és munkabrigádok stb. adtak fel a szovjet fővárosba, a nagy nemzetközi esemény, Tyeresko­va és Nyikolajev házassága al­kalmából. (MTI) osztályának vezetője és két munkatársa, a munkásvédelem helyzetét tanulmányozza a Ju­goszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban. HONOLULU. (Reuter, AP) Heves földrengés zajlott le vasárnap éjjel a Csendes-óceán térségében. A földrengést Auszt­rália északi partjain, a Hatvaii szigeteken és Közép-Ameri ká­ban észlelték. SZÓFIA (MTI) Az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyár, a Csepel Autógyár, valamint a Vörös Csillag Trak­torgyár legújabb gyártmányai­ból kiállítás nyílt Szófiában. A kiállításon bemutatásra ke­rült az Ikarus—1800 csuklós autóbusz, az 556-os autóbusz, cement- és üzemanyagszállító, többfajta dömper, valamint ga­rázsfelszerelés. A megnyitó után a 180 személyes csuklós busszal a vendégek Szófia ut­cáin próbaútat tettek. Afrikai levegő érkezett: 22—25 fokos meleggel Szokatlan enyheséggel köszön­tött be a november. Már else­jén és másodikén 1,2 fokkal, harmadikén 2,5, hétfőn, negye­dikén pedig csaknem 5 fokkal haladta túl a napi középhőmér­séklet az időszaknak megfelelő átlagszintet. A rendkívüli enyheség okairól szólva a Meteorológiai Intézet központi előrejelző osztályán el­mondották, hogy erős nyugat­európai ciklon elülső oldalán nagy tömegű afrikai levegő ér­kezett déli széllel Közép-Euró- pa fölé. A többnyire verőfényes, szép időben országszerte 17—18, délkeleten 21 fokig emelkedtek a maximumok. A rendkívüli enyheség a jelek szerint egyelőre tart. A diktátor meghalt — a diktatúra marad Újabb fejlemények az algériai—marokkói határviszályban A görög parlamenti választások A VÉRES hét vége után csend honol Sai­gonban. Az államcsíny­nyel hatalomra került EGY NAP A KÜLPOLITIKÁBAN követelményeket. A ma­rokkói csapatok azonban továbbfolytatják Béni Ounif áevúzását. — Az Közös nyilatkozat az SZKP és az SFI0 moszkvai tárgyalásairól MOSZKVA. (TASZSZ) Az SZKP és a Francia Szo­cialista Párt küldöttsége Moszk­vában tartott tárgyalásai végén közös nyilatkozatot adtak ki, és ebben megállapították: Jelenté­keny összhang van a két párt között abban a kérdésben, hogy a nemzetközi feszültségben elért enyhülést tartósítani kell. A tár­gyaló felek hangoztatták, hogy a moszkvai atomcsendszerző- désnek fontos pozitív jelentősé­ge van. A két párt mindent elkövet — hangzik a nyilatkozat —, hogy az enyhülés első lépését további intézkedések kövessék, amelyek csökkentik a bizalmat­lanságot, és olyan nemzetközi légkört teremtsenek, hogy meg­állapodás szülessen az ellenőr­zött általános és teljes leszere­lésről, a konfliktusok tárgyalá­sos megoldása érdekében. A két küldöttség vélemény­cserét folytatott a munkás- és demokratikus mozgalom néhány kérdésében. A felek elismerték, hogy ideológiai téren komoly nézeteltérések vannak közöttük, de hangsúlyozták, a mun­kásosztály, a dolgozók, a de­mokratikus és a békeszerető erők tömörítésének szükséges­ségét a békeharcban, a támadó célú háborúk elleni küzdelem­ben, az új világháború veszé­lyének elhárításáért folyó harc­ban. A két párt úgy véli, hogy mindenképpen javítani kell a francia és a szovjet nép közötti viszonyt, mert ez megfelel a nemzetközi kapcsolatokban ész­lelhető enyhülés általános irány­zatának. A Francia Szocialista Párt (SFIO) küldöttsége Guy Mollet vezetésével ma délután Moszk­vából megérkezett a párizsi or- ly-i repülőtérre. MAGYAR FESTMÉNYEK AUSZTRIÁBAN Egyesült Nemzetek Szervezetében akkredi­tált afrikai diplomaták annak a véleményüknek adnak kifejezést, hogy a jövő héten Etiópiában értekezletre ül össze 32 afrikai ország külügymi­nisztere. A bamakói megállapodásokhoz híven közvetítő, döntőbíráskodó és békéltető bizottsá­gokat állítanának fel. A Liberation hozzáteszi, hogy az algériai csapatok tulajdonképpen csak állásaik megőrzésére törekszenek. Marokkó vi­szont, bár a másik fél a tüzelést beszüntette, folytatja támadásait. A GÖRÖGORSZÁGI parlamenti választások, melyeket vasárnap bonyolítottak le az ország­ban, a jelek szerint igen érdekes eredményeket hoztak. A hivatalos végeredmény még nem is­meretes, az azonban máris bizonyos, hogy a jobb­oldali vezetőpártok súlyos vereséget szenvedtek. Első helyre az úgynevezett Centrum Unió ke­rült. A 10 100 szavazókörzetből 9200-at számoltak össze, itt 42 százalékot ért el a Centrum Unió, 39,4-et a Nemzeti Radikális Unió, 14,7 százalé­kot az EDA, 3,56 százalékot a Haladó Párt, a többi pártok pedig nem egészen fél százalékot. Az ország demokratikus erői tehát a volt ellen­zéki pártokkal együtt, nagy győzelmet arattak, s közösen megszerezték a szavazatok több mint 60 százalékát. Az ERE (a Nemzeti Radikális Unió), amely nyolc év óta nem engedte ki kezéből a hatalom gyeplőjét, most nem képes önálló kor­mányalakításra, mivel a szavazók 40 százaléka fejezte csak ki bizalmát iránta. Az EDA viszont a nagyvárosokban átütő sikert aratott, mivel ez a tömörülés a dolgozók akaratának következetes kifejezője. Karamanlisz, a volt miniszterelnök, mikor értesült pártja vereségéről, azonnal beje­lentette, hogy visszavonul a politikai élettől. katonai vezetők vasárnap kihirdették az ostrom- állapotot Dél-Vietnam egész területére. Dél- Vietnam új urai — bár a hanoi rádió jelentése szerint a hadsereg számos katonája fegyverével együtt átállt a partizánokhoz és sokezres töme­gek tüntettek a fővárosban az USA ellen — han­goztatják, hogy elsőrendű célkitűzésük a partizá­nok elleni háború folytatása. A „forradalmi pa­rancsnokság” rádiója továbbra is heves kiroha­násokat intéz a Vietkong harcosai ellen. Az ural­kodó klikk tagjainak halála körülményei tovább­ra is tisztázatlanok. Továbbra is fenntartja ma­gát az a hír, hogy egy katonai páncélkocsiban lőtték őket agyon. Rejtély övezi a két fivér, Ngo Dinh Diám és Ngo Din Nhu holttestének hollé­tét is. A kórházból a tetemek eltűntek. Saigon­ban minden pillanatban várják az új kormány megalakítását. Ügy tudják, hogy a miniszterel­nöki tisztséget Nguyen Ngoc Thu, az eddigi al- elnök kapja meg. Az AFP kommentátora jellem­zően állapítja meg: „Néhány alkotmányos szé­pítéssel Dél-Vietnam marad ami volt, csak ép­pen a Diem-család tűnt le. A katonai felkelés elérte célját, megdöntötte Diem rendszerét, — ugyanakkor megőrizték az ország eddigi struk­túráját és nagymértékben eddigi vezetőit is. Ez a cél — állapítja meg a kommentár — szorosan megegyezik az Egyesült Államok politikájával.” A NYUGATI hírügynökségek behatóan foglal­koznak az algériai fejleményekkel, az algériai— marokkói határon lezajlott harcokkal és a vi­szály nemzetközi visszhangjával. A jelentések ellentmondanak egymásnak. Annyi bizonyos, hogy vasárnap délután Figuig térségében való­ban megszűntek a harcok, a tűzszünetet ellenőr­ző bizottság a kijelölt pontokon helyezkedett el. Az algériai csapatok egyébként is betartották a

Next

/
Oldalképek
Tartalom