Petőfi Népe, 1963. november (18. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-14 / 266. szám

1963. november 14, csütörtök 5. oldal IFJOSAQI klub MINDEN szerdán este vidám hangulatban szórakoznak a ka­locsai fiatalok a helyi Petőfi Sándor Művelődési Ház ifjú­sági klubestjein. A sok kitűnő szórakozási lehetőségen kívül azonban egész sor hasznos fog­lalkozásról is gondoskodik az Ifjúsági Klub vezetősége. Is­meretterjesztő előadásokat, szel­lemi vetélkedőket, széles skálá­jú vitaesteket, vagy irodalmi- és filmankétokat rendeznek, de mindezen kívül állandóan gaz­dagítják szép könyvtárukat is, és főként sok jó szakkönyvről gondoskodnak — más szóval: okosan szórakozva tanulhatnak a klub tagjai. Jól érzik itt ma­gukat, szeretik ezt a maguk létrehozta környezetet. A vezetőség tagjai ugyancsak a klub fiataljai közül kerülnek ki, s ez így is helyes, hiszen ők maguk ismerik legjobban saját problémáikat. Az igények figyelembevételével évi prog­ramot készítenek, s ez azután havi tervekre bontva kerül meg­valósításra. — Városunk ifjúsága körében igen nagy az érdeklődés a szer­dai klubestek iránt — mondja Novák Sándor, a klub elnöke —, s még a környező községek­ből, sőt a járás tanyavilágából is sok fiatal jár be hozzánk. Jelenleg kereken száz a klub­tagok száma. CSONKA Mária gépírónő va­lósággal rajong a klubestekért, a rendezvények megszervezésé­ben, előkészítésében is aktívan részt vesz. — Két teljes hétig voltam tá­vol szőkébb hazámtól, Kalocsá­tól — mondja mosolyogva —, s őszintén mondhatom, már na­gyon hiányoztak ezek a vidám hangulatú szerda esti összejöve­telek. Szeretem a kedves, szinte már családiassá vált, meleg kör­nyezetet. Sárközi József gimnáziumi ta­nuló még csak két hónap óta tagja az Ifjúsági Klubnak, de már ő is nagyon megszerette az itt található szórakozási le­hetőségeket, s nem utolsó sor­ban azokat a foglalkozásokat, amelyek a klub tulajdonképpe­ni céljait szolgálják az ifjúság helyes nevelésében. Barátai és iskolatársai körében hatásos propagandát fejt ki azóta is, és ennek eredményeként egyre többen jelentkeznek tagfelvételi kérelmükkel a klub vezetőségé­nél. A TERVEK szerint a téli hó­napokban a szerda esti klub- foglalkozások havi műsortervét filozófiai előadásokkal is bő­vítik Ludas István levelező Sírok a hun halmok között Madaras határában nyár óta dolgoznak az ország legnagyobb — hetvenkét halomból álló — hun temetőjének feltárásán. Az ásatást végzők legnagyobb meglepetésére a kiásott halmok mindegyikét kirabolták, amit a harminc-negyven évvel ezelőtti, nem hivatásos régészeknek tu­lajdonítanak. A további kutató munka újabb, még nagyobb meglepe­téssel szolgált. Felfedezték, hogy a halmok között is vannak sí­rok. Ezek közül nyomban ki­ástak tizenkettőt, amelyekben — a hun dombokkal ellentétben — sok múzeuális értéket, bronz nyakékeket, karpereceket, bronz edényeket, gyöngyöket találtak. Érdekes, hogy az újonnan fel­fedezett sírmezőben eddig főleg nők és gyermekek, valamint néhány egyszerű harcos marad­ványait találták meg. Ebből kétséget kizáróan megállapítot­tált, hogy a halmok a rango­sabb hunok sírjai voltak, közé­jük pedig szétszórtan a szegé­nyebbek temetkeztek. Kőhegyi Mihály, az ásatást vezető fiatal bajai régész ku­tatásainak eredményeiről beszá­molt a Magyar Tudományos Akadémia szakértőinek is. A velük való közös megállapodás értelmében most újra kezdték az egész munkát, a hun halmok között húzott újabb kutatóárok alapján. Valószínű, hogy az új eredmények nyomán minden, már feltárt hun temetőt újra átvizsgálnak. A kutatók szerint rövidesen újabb adatokkal gaz­dagodhatnak a IV—V. század­beli, késő-szarmaták és a hu­nok együttélésének körülmé­nyeire, az akkori társadalmi viszonyokra, Attila népének lét­számára és a kor embereinek antropológiájára vonatkozó is­mereteink. Beszéígetés a filmről SZOVJET FILMNAPOK November 7—13-ig rendezték meg megyénkben is az immár hagyományossá váló szovjet filmnapokat. Ez a hét nap se­regszemlének is beillett, mert az új filmek mellett filmszín­házaink bemutatták az elmúlt évek legkitűnőbb alkotásait, érvényesülés demoralizáló ha­tásának veszélyére hívja fel a figyelmet. Hőse gépkocsivezető a messzi tajgában, aki a csa­lástól sem riad vissza, hogy magas teljesítményével növelje saját és a tettével cinkosságot vállaló gazdaság „becsületét”. Jelenet a Kollégák — című filmből. hogy lássuk mennyit változott, fejlődött évről évre a szovjet filmművészet. Fesztiválok nagy­díjai, neves kritikusok, film­esztéták és rendezők nyilatko­zatai tanúskodnak arról, hogy a világon mindenütt az érdek­lődés középpontjába került a Dovzsenkó, Pudovkin, Elzen- stein művészetének talajából kinőtt szovjet iskola, amelyet olyan élvonalbeli rendezők ne­ve fémjelez, mint Romm, Csuh- raj, vagy Bondarcsuk. A Szállnak a darvak, az Em­beri sors, a Ballada a katoná­ról, a Tiszta égbolt és a Csen­des Don világviszonylatban is a legrangosabb, leglátogatottabb filmek közé tartozik. Olyan re­mekművek, amelyeknek felújí­tásával fokozódott a szovjet filmnapok ünnepi hangulata. Mellettük három új filmet tűz­tek műsorukra filmszínházaink, sajnos, a nagy érdeklődéssel várt Optimista tragédia csak ezután kerül majd bemutatásra. November 7-én a kecskeméti Városi moziban ünnepi díszelő­adással nyitották meg a szovjet filmnapokat. Utána az üresjá­rat című filmet vetítették. Tar­talmas, bátor mondanivalójú al­kotás, amely a mindenáron való irányítása alá, s immár nyolca­dik esztendeje folytatta azt a láthatatlan, föld alatti birkózást a népi demokráciák elhárító szerveivel, amelyben időnként ő aratta a" babérokat, más ese­tekben pedig az elhárítók. Ha most pontos listát fektetett vol­na fel nyolcesztendős működé­séről, tulajdonképpen magasem tudott volna számot adni róla, vajon pluszban vagy mínuszban van-e a mérlege. Mert el kell ismerni, hogy sok-sok főleg tö­megmunkára alkalmazott ügy­nöke számos hírt. jelzést, fel­használható politikai hangulat jelentést küldött. De ha a hír­szerzés komolyabbik oldalát, a konkrét, nagy jelentőségű érte­süléseket, tehát a legfontosabb katonai titkok megszerzését né­zi — a végeredmény mínuszban marad. De Brondell ezredesnek, ha egyáltalán csinált is ilyen szám­vetést, ez most eszébe sem ju­tott. Sokkal inkább izgatta a magyarországi kémrezidentúra vezetőjének váratlan jelentkezé­se, s a jelentés tartalma. Hej, de szeretne most ott lenni, a helyszínen ... Ö órák alatt meg tudná állapítani, vajon felfed- ték-e a B. 26-os kilétét. Sajnos, a B. 26-os nem kaphatott mo­dern kiképzést, régen telepített ügynök. Ennélfogva csak a régi módszerekkel tud dolgozni. Hon­nan is jutna eszébe ennek a bo­londnak, hogy néhány trükköt alkalmazva ellenőrizze, vajon figyelik-e? De hát mindegy, a tények egyelőre adottak. Bizto­san oka volt rá, ha a szigorú parancs ellenére is használta a fegyvert. — Garkins! Amíg Müller elő­kerül. szaladjon fel az adattár­ba, s hozzon egy zárójelentést a 6-os vegyipisztolyról. Ne a mű­szakit, a biológiait kérje el... Siessen ... — adta ki a paran­csot most már kissé higgadtab­ban Brondell. Garkins kiment. Néhány pil­lanat múlva megérkezett Mül­ler. Az ezredes udvariasan hely- lyel kínálta a tagbaszakadt fér­fit. Külsejéről ítélve senki sem mondta volna róla, hogy ő a hírszerző központ elméleti osz­tályának vezetője. Inkább ha­sonlított egy páncélkasszákat szállító munkásra, semmint a hírszerzés elméleti kérdéseivel foglalkozó tudósra. Brondell ezredes nagy elis­meréssel adózott Müller eszének, tudásának. Valahányszor nehe­zebb feladat elé került, mindig kikérte Müller tanácsát. Ez a Müller nem német, hacsak ősei között nem volt teuton, bár a neve németesen hangzik. A ten­geren túlról jött ő is, akárcsak Brondell. Leült egy fotelbe, és figyelme­sen hallgatta az ezredest, aki előadta, ml történt a B. 26-ossal. Brondell azt akarta megtudni Müllertől. vajon vállalják-e Si­pos útbnirdításának kockázatát. Müller az előkészületben levő nagy horderejű akcióról már az első perctől kezdve tájékoztat­va volt. — Azt tegyék, amit a B. 26-os kért. Futár útján kell eljuttatni az utasításokat. Ügy tudom, már nem sokáig várhatunk az akció megindításával... Abban a pil­lanatban, ahogy ezt befejeztük, indítani kell a következőt... Mi már dolgozunk is rajta ... — Tudom, Müller úr, tudom. De azt mondja meg nekem, mi történik, ha lefogják a B. 26-ost. Kockáztassuk a Fecske I-tervet? — Szerintem a tervet olyan értelemben semmiképpen sem kockáztathatjuk, hogy végleg összeomoljon. Legfeljebb majd a második variánst vesszük elő. Ha ez nem sikerül, a Fecske Il.-t még mindig megvalósíthat­juk. — Kár ilyen nagy kockázatot vállalni. Látni kell, hogy ez a Sipos a legalkalmasabb az ak­cióra. .. — akadékoskodott Bron­dell. — De ezredes úr... csak nem akarja azt mondani, hogy nin­csenek mások, akikből válogat­hatnánk? — Nem, nem. De tudja, hogy van az ember. Elsősorban az időt sajnálja ... Éveken át ta­nítjuk, aztán oktalanul lebukik! No, de kár filozófálgatással töl­teni a drága perceket. Adja ide, Garkins, azt a zárójelentést — szólt oda Brondell a dolgozó- szobába belépő kapitánynak. (Folytatjuk..) Ezt leplezi le a Moszkvából ér­kező, tájékozatlan újságíró, ho­lott eredetileg a sofőr érdemeit dicsőíteni szándékozott. Kette­jük szembefordulása, az igazság és a gátlástalanul célratörő becstelenség összecsapásának drámája. Kár, hogy a két em­ber végső küzdelmét nem tudja mélységében kibontani a film. A Kollégák Akszjonov nagy­sikerű regényének filmváltoza­ta. Arról szól, hogyan élnek, miről vitáznak ma a fiatal szovjet egyetemisták. A regény sodrását, érdekfeszítő fordula­tait a film nem tudja vissza­adni, A Kollégák okozta csalódá­sért bőven kárpótol a Papát vá­sároltam című film, amelyet Hja Frez rendezett megkapó fi­nomsággal, szívvel és rengeteg ötlettel. Egy bájos kisfiú, Gyim- ka — Aljosa Zagorszkij játssza lenyűgöző kedvességgel — nem tud belenyugodni abba, hogy neki nincs papája. Elindul te­hát a nagyváros rengetegében, hogy fagylaltra kapott pénzén vásároljon egyet magának. Pa­pát kereső bolyongása, álmodo­zása a szeretet utáni vágyako­zás és a játékos gyermeki kép­zelet költői megfogalmazásai Mese és valóság varázslatos ke­veréke ez a film, melyet hu­morral, ízléssel és gyengéd lí­rával keltett életre a rendező. Szépség, emberiesség, az élet igazságainak feltárása jellemzi a felújított és az újonnan be­mutatott szovjet filmeket. Vala­mennyit az élet, az ember sze- retetének gondolata hatja át, mint legfőbb sajátossága a szo­cialista filmművészetnek. Eb­ben rejlik sikerük titka is. Mert bármelyiket tekintjük meg — a világviszonylatban is kima­gasló értékű remekműveket, vagy a jószándékú, de gyengéb­ben sikerült filmeket —, mind­egyik őszinteségre, egymás megbecsülésére, humánus gon­dolkozásra tanít bennünket. V. Zs. Tízezer forintos rejtvény pályáza­tunk III. fordulójának kilencedik rejtvényét kOzöljiik. A megfejtése­ket totószerü 1, x vagy 2 beírással kell megadni. A harmadik forduló megfejtéseit összegyűjtve novem­ber 22-én, péntekig kell szerkesztfi- ségflnk elmére beküldeni. A borí­tékra írjuk ra: auivtnu-W). A pályázatokat kéthetenként díjaz­zuk. Akik minden fordulón — akár néhány szelvénnyel is — szerepel­tek, azok között sorsoljuk majd ki a főnyereményeket műsoros est ke­retében. Biztosítsa előre a lap pél­dányait! Megyénkben születésű fró és műfordító, klasszikus-filológus, aki regényei tárgyát legszívesebben az ókorból meríti (Égi jel, Petronius és kora). Urbán Ernő Mesterházi Lajos Révay József 1X2 Az önkéntes motorkerékpár-biztositás ese­tén 15 000—15 000 forintra ki van biztosítva a motorkerékpáron illők közül? A vezető 1 A hátsó ülés és az oldalkocsi utasa x Mind a három 2 Pásztor Zoltán fotóriporterünk ezt a képet megyénk egyik legrégibb, műemlékekkel teli városában készítette. Melyikben? Baja t Kalocsa x 'viskunmélogyháza t r* r* eTa • a A beküldő neve: Pontos elme: • ••••• *T* •Ta ar« • > #"• rt i?e a~a ars a TIPP TIPP ■8 > 3 I Bekül­dőnél marad. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom