Petőfi Népe, 1963. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-14 / 215. szám

1963. szeptember 14. szombat S. oldal Egyhangúlag EMBER A FOLYÓPARTON — Szavának súlya van, szíwel-lélekkel végzi feladatát — mondták útbaigazításként a Kecskeméti Konzervgyár szak- szervezeti irodájában. Akire ez a megállapítás vonatkozik, Ba­logh Ödön, a konzervüzem mű­vezetője. Fiatalember, megnyerő külsővel. Barátságos és közvet­len. Ennek köszönheti, hogy gyorsan közel tud férkőzni mun­katársaihoz. Több mint tíz esz­tendeje tápod ja a gyár küszö­bét. — A Budapesti Élelmiszeripa­ri Technikum elvégzése után kerültem Kecskemétre. Az édes­üzemben kezdtem, mint segéd­művezető. Dolgoztam a szárító­ban, majd Tiszakürtöm és a II-s telepen. Munkásságom zöme a kanzervkonyhában eltöltött idő­re esik.-— Jelenleg 150 munkás- társam — 80 százalékuk nő — munkával való ellátásáról kell gondoskodnom. Maga is tudja, hogy az életben a nagyobb teher a nő, az anya, a háziasszony vállára nehezedik. Én erről egy pillanatra sem feledkezem meg napi munkámban. Akárhányszor hozzám fordulnak, abból indu­lok ki: Munkatársamnak ez a legfőbb gondja, ezért nekem se­gíteni kell... A türelem és a megértés ala­kította ki azt a meghitt barát­ságot, ami a művezető és be­osztottjai között fennáll. Az asszonyok minden gondjukat megosztják főnökükkel. Pogány Józsefné kisgyermekének elhe­lyezését kérte a gyár bölcsődé­jében. A művezető segített. Nagy Jánosnak gázpalack-kiutalás ügyében írt kérvényt a városi tanácshoz. Mészáros Józsefnek is teljesítette kérését: ma már feleségével együtt dolgozik. Ta­nító Antalnénak pedig egyik fiát ipari tanulónak javasolta a gyár vezetőségénél. Barna Mária ta­núnak hívta esküvőjére. Mások meg egyéb családi ügyeikben kérik útmutató, segítő tanácsát. Nemrég a szövetkezeti lakásvá­sárlás feltételeiről beszélt mun­katársainak egy csoportjával. Voltak olyanok, akik bútorvá­sárláshoz kérték ki tanácsát. Ezek után érthető, miért mondtak igent egyhangúlag üzemi tanácstaggá választása al­kalmából. Azóta is fáradhatat­lanul a köz érdekében cselek­szik. — Felkerestem a szakszer­vezeti bizalmiakat. Mindegyik­kel külön-külön megbeszéltem, gyűjtsék össze munkatársaik termeléssel, munkavédelemmel és egyéb problémáikkal kapcso­latos észrevételeiket, kívánsá­gaikat —, mondja a művezető. Jegyzetfüzetében többek kö­zött ilyen bejegyzések olvasha­tók: A munkaruha anyaga nem jó. A zárógépkezelőknek hőál- lóbb kesztyűre volna szüksé­gük stb. A látogatás óta bizonyára újabb észrevételekkel lett tar­talmasabb a füzet, amelyben foglaltak egy részét a legköze­lebbi tanácsülésen mondja el, hozzáfűzve javaslatait. Beszélgetésünk közben többször ránk nyitották az üzemiroda ajtaját. Hol egy sző­ke, hol egy barna fej kukkan­tott be. őt keresték. Érthető. A szezonban napról napra jelent­kező tengernyi gond közepette jól esik Balogh Ödön megnyug­tató, határozott, hozzáértő, ba­ráti szava. V. K. Hatezer szakmunkástanuló a mezőgazdaságban Az utóbbi években igen meg­nőtt a parasztfiatalok érdek­lődése a mezőgazdasági szak­munkásképzés iránt. Egyre töb­ben választják hivatásul a ter­melőszövetkezeti gazdálkodás — a növénytermesztés, állatte­nyésztés és kertészet — egy-egy ágát, s iratkoznak be a szak­munkásképző iskolákba. Az 1963—1964-es tanévben az or­szág különböző vidékein műkö­dő 25 üzemi és körzeti iskolá­ban több mint 20 szakmában 6000 fiatal kezdte meg a tanu­lást. A tanulók a hároméves ta­nulmányi idő alatt évente há­rom hónapot — főleg a téli időszakban — elméleti tananyag elsajátításával töltenek. Az év többi hónapjában a termelő- szövetkezetekben dolgoznak, ahol szakképzett munkások irá­nyítása mellett részt vesznek a gyakorlati munkában. A fiatalok többsége — 1250 tanuló — a szántóföldi növénytermesztési szakra jelentkezett, de sokan választották a zöldség- és gyü­mölcstermelési, baromfitenyész­tési, öntözéses növénytermelési, halász, vadász, méhész, komló- és kertimag-termelői szakmtá is. (MTI) Először rekkenő nyári hőség­ben láttam, egyenruhában, fe­hér tányérsapkában a folyó menti kispadon üldögélve, hosz- szas, elmélyült beszélgetésben egy hasonló korú parasztember­rel. Szerettem volna megszólí­tani, de az illendőség legyőzte a kíváncsiságot. Két hónappal később Úszódra indulóban a kalocsai járási népfrontbizott­ság titkára kért meg, hogy to­vábbítsak egy üzenetet Horányi Béla bácsihoz, a hajóállomás főnökéhez. A naphosszat csendes állo­más megérkezésemkor a dél­utáni hajóvárás izgalmában égett. A pénztár előtt bőszok­nyás, fejkendős asszonyok ott­honosan tereferélő hada és né­hány, zsebrádióval szórakozó csőnadrágo6 ifjú. S a nyitott ab­lak mögött, a jegypénztárban, a lármás zsibongést láthatóan türelemmel viselő, derűsen dol­gozgató állomásfőnök, az isme­rős és mégis ismeretlen Béla bácsi. Vártam. Arra, hogy a hajó el­vigye a piacra készülődő, zöld­séggel, gyümölccsel megpakolt lármás asszonynépet. Mert nem­csak a néhány szavas üzenet át­adása tartott már fogva. Naponta számtalan uszály húz el, s kétszer a szárnyashajó is végigszáguld az Úszód előtt hömpölygő forgalmas vízi or­szágúton. De az uszódi part előtt csak két hajó simul a parthoz, hogy kikössön: a délutáni és az esti személy. Az is csak né­hány percre, míg fel- és leszáll- nak az utasok, s a napégette, iz­mos teherhordók fel- vagy le­rakják a súlyos poggyászokat. És utána az állomás negyven év körüli főnöke itt marad majd húsz órán át egymagá­ban. Vajon elűzi-e, s ha igen, hát hogyan, a vele kacérkodó fenséges magányt? (Mert ilyen dologidőben biztosan nem akad mindig olyan ráérős beszélgető társ, mint akivel a múltkor lát­tam ...) — Huszonkét éve dolgozom különböző állomásokon ebben a szakmában. Itt, Úszódon, hat éve. Egy napot, egy órát sem hiányoztam még — betegség miatt sem — a szolgálatból. De a magányt, a nyomasztó egye­düllétet nem ismerem ... A zivatar előtt hirtelen elbo­ruló táj egyetlen vidám szín­foltját, a vakító fehér hajót, a haragos, szürke hullámok há­tán egyre távolabb hajtja nyug­hatatlan, dohogó motorja. A partról mi is a házba ballagunk, az előbbi gondolattól kísérve: — Talán azért nem éreztem a magányt, mert mindig nagyon szerettem az embereket. Nincs olyan ház Úszódon — de még a két szomszédos községben, Gé- derlakon és Dunaszentbenecle- ken is kevés akad —, ahol ba­ráti látogatáson vagy hivatalos ügyben ne jártam volna ... Kíváncsiság hajtja, vagy ön­célú barátkozási vágy? Nem! íróasztala egyik fiókjából sár­guló papírlapokkal tömött dossziét húz elő. Válasz helyett adja a kezembe. Az 1947 óta őrizgetett, gondok-bánatok eny­hítésére, egyszerű örömök kö­zelebb hozására vállalkozó be­adványok, jegyzőkönyvek máso­latai az igazi, a cselekvő ember- szeretetről tanúskodnak. Úszódon a korábban végzett szakszervezeti munkát népfronté mozgalmival cserélte fel. Ho­gyan is kezdődött? Pontosan 6 sem emlékszik rá. Vagy nem akar szerénytelennek tűnni? Joggal gyanakszom erre is, mert mindig többes számban beszél: csináltuk, megszerveztük stb. így, többes számban számolt be az Árpád-árok tisztításáról is, pedig sok falubeli a megmond­hatója, hogy ha hajnalonként nem kopog sorra ablakaikon, s nem hívogatja őket — talán még ma is csak ábrándoznak az összefogásról, s a jó kiadós esők után nem az árok, hanem az utcák előtti járdák telnek meg vízzel. S az idén? —• Év elején a választásokkal voltunk lekötve. S hogy jól si­került, csak most látjuk igazán. Körülbelül harminc százalékban új tagok kerültek a tanácsba, és gazosodott, mintha nem is szán­tottuk volna le. Kár parlagon hagyni. — Meg kell kapáltatni! —vá­gott közbe erélyesen az elnök. — Nekem más tervem van. Még nincs későn, köztesként adjuk ki krumpliföldnek. Feles­ben. Vetőgumónk még van ... Be sem fejezhette a monda­tot, Szilasi valósággal felüvöl- tött: — Felesben? Miért nem min- dibem? Azután oszlassuk fel a szövetkezetét! Bujdosó arca elkomorult. Ide­gesen végigsimította haját, az­után lassan, megfontoltan kér­dezte: — Tehát kapálhassuk meg? M unkaegységre ? — Ügy van! — Számíts legalább szeri kapálást, akkor már száz hold­ról van szó. Tudod, hány mun­kaegységet jelent ez? — Pár száz m unkaegységet még kibír a szövetkezet! — Hogyne! — felelt gúnyosan Bujdosó. — Akár ezret is. De emögött nincs termés, teljesen improduktív munka. Mennyit te­remhet köztesként az a föld? Húsz mázsát holdanként? Az összesen ezer mázsa. Fele a kö­zös alapra, fele a tagnak, leszá­mítva a vetőgumót. A művelés meg lenne oldva ingyen, ráadásul öt vagon burgonyával gazdagod­na a szövetkezet. Világos, nem? Piroska csendesen közbeszólt: — Ésszerű javaslat — Én meg tartsam a hátam? — fakadt ki az elnök. — Mindnyájan tartjuk — fe­lelt dühösen Bujdosó. — Egyéb­ként néha nekem is az az érzé­sem, hogy nem tudod, miért ál­lítottak ide. Ha jól sejtem, az a feladatunk, hogy minden talp­alatnyi földön termeljünk. Ad­junk a városnak élelmet és jut­tassunk a tagjainknak is bősé­gesen. Hogy ne úgy induljanak a télnek, mint tavaly. Könnyű dobálózni a munkaegységgel! Ide ötszázat, amoda megint mit tudom én mennyit. De még elő­leget is alig bírsz rá fizetni. Előbb meg kell teremteni a munkaegység becsületét. A te kilencforintos munkaegységedre fütyülnek a tagok. Kérdezd csak meg, hajlandók-e néhány mun­kaegységért megkapálni neked négy-öt holdat? Azt hiszem, sej­ted a választ. De ígérj be nekik húsz mázsa krumplit, még a nyugdíjasok is mind kapát fog­nak. És engem ez érdekel, nem az, hogy mit szól hozzá néhány „okos” ember, akitől te bére­zel tél. Ilyen hangnemben még soha nem beszélt Bújdosó az elnök­kel. Piroska csak tátogatta a száját, békítőleg közbe akart avatkozni, de nem jutott szó­hoz. — Mit képzelsz te tulajdon­képpen? Én vagyok az elnök, vagy te? — Ennek semmi köze ahhoz, amit javasoltam. — De annak van, hogy nem dirigálhatsz kényedre-kedvedre! Bújdosó már teljesen elvesz­tette türelmét. Nem bírt idegei fölött uralkodni, kiabált, hogy zengett bele a szoba. — Én nem dirigáltam, hanem ésszerű javaslatot tettem, az hogy nem érted meg, jellemző rád! — Hogy merészelsz velem így beszélni? Megtiltom! — A köztes vetést megtiltha­tod, de hogy megmondjam a vé­leményem, azt nem. Szilasi a dühtől fulladozva or­dított, verte az asztalt. — Meg-til-tom! Meg-til-tom! És menj a fenébe a javaslataid­dal együtt... Bújdosó valami gorombaságot akart mondani, de az utolsó pillanatban meggondolta. Sar­kon fordult, bevágta maga után az ajtót és elviharzott. Az elnök pedig reszkető kéz­zel hideg vizet töltött egy tiszta pohárba... XV. Bújdosó másnap kora reggel, miután ellenőrizte a fejést az istállóban, kilovagolt a Kossuth határát jelző északi mezsgyeka­róhoz. Egyenesen ült a nyeregben és az árok mélyén lustán úszó vi­zet figyelte. Ha valaki távolról szemmel tartja, azt gondolhat­ta volna, hogy fürdésre alkal­mas helyet keres. Pedig az ag- ronómusnak sokkal hasznosabb dolgon járt az esze. Duzzasztó­gátakat tervezett a csatornára. Primitív, ősi módszerrel akarta elkészíttetni, hogy ne kerüljön pénzbe. Először Szakáll Jani bácsi ta­nyájával szemközt állapodott meg. Jegyezgetett valamit a no­teszébe, anélkül, hogy leszállt volna a nyeregből, azután indu­lásra nógatta a lovát. „Ezt a tervemet vajon ki húz­za keresztül?” — gondolta és kesernyés mosolyra húzódott a szája. Ebben a percben nevet­ségesnek és ostobának tűnt előtte tegnapi viselkedése. Együtt kell dolgozzanak Szilasival, nem szabad kutya-macska barátság­ban élni. Ha nem érti meg, hogy jót akar, visszakozót kell fújni. Egynéhányan úgysem válthatják meg a világot. Másfél kilométerrel lejjebb megtalálta az újabb alkalmas helyet. Olyan tanya közelében tervezte a duzzasztókat, ahol a legmegbízhatóbb tagok laktak. Mert ha valami felhőszakadás jönne, késlekedés nélkül utat kell engedni a víznek. Nehogy elöntse a mély fekvésű művelt területeket. Errefelé a határ már bené­pesült. Tarka ruhák villantak a földek felett, lovak húzták gőzölgő testtel az ekekapákat és férfiak basszusa hallatszott messzire hangzóan. Káromko­dás volt ez bizony, amolyan megszokott dolog. A lovakat biz­tatták így. (Folytatjuk.) egy sincs köztük, aki ne vállalna részt a munkából. Nekifogtunk egy négytantermes iskola épí­tésének, oda megy a KÖF A-alap — ami évente olyan 570—580 ezer forint körüli összeg — jó része is. És hétezer körüli tár­sadalmi munkaóra felajánlás, amit a pedagógusokkal együtt gyűjtöttünk. — Mi a tervük az iskola fel­építése után? — Pillanatnyilag nincs tor­natermünk, az egyik öreg is­iidből szeretnénk majd kiala­itani... — kezdi a felsorolást Bármiről kérdezem, ami a fa­luban történt — mindenről tá­jékozott. Pontosan számon tartja nemcsak a KÖFA-terveket, s azt, hogyan lehetne olcsón szét­választani a község egyetlen ar­tézi kútját az jószágitatótói, de azt is, hogy mennyi baromfival adósa még a község az állam- háztartásnak. S a két év előtti sikertelen, sok pénzt felemésztő kútfúrási kísérlet éppoly nyug- hatatlansággal tölti el, mint az, hogy a termelőszövetkeze­tük még ma sem pártfogolja eléggé a háztáji tehéntartást Pedig egyikről sem ő tehet egyik rossznak sem ő az oka. De mint mindig — most is ku­tatja: mi az, amit ő tehetne, hogy jobb legyen ... A verandán tv-antennát bar­kácsol az utolsó vakációs na­pokat kihasználva tizenöt éves nagyfia. El-elhalkuló dudorá- szással kísérve hallatszik be a szobába szerszámainak friss za­ja. A hasznos munka jó szó­rakozás is, de mivel tölti pihenő idejét a papa? — Az egyik legfőbb mulatsá­gom a péntek esti ultiparti. A gárda mindig ugyanaz — köztük a tanácselnök, a falu orvosa, két pedagógus —, csak minden hé­ten másikunk a házigazda, A vacsorára való halat közösen „vadásszuk ki" a Dunából... így van ez hat év óta ,.. Mert a folyóparti ember kitartó a szokásokban, hűséges a barát­ságban. Ám ez olyan barátság, melyet sokszor viták heves tüze edz. Péntek esténként, a kártya- asztal mellett, mindig „szent” a béke. De közben nem alku­szik. Védi, s meg is harcolja igazát még a legjobb baráttal, a tanácselnökkel szemben is. Mert ő nemcsak tanácstag, és a fa­lusi népfrontbizottság elnöke, de kommunista és párttag is ... ESZIK ÉVA A TIT összevont titkári értekezlete Pénteken délelőtt megkezdő­dött a TIT kétnapos összevont megyei titkári, szaktitkári és szervező titkári értekezlete. Dr. Nagy László főtitkár bevezető szavai után Honfi József főtit­kárhelyettes tartott előadást Az 1963—1964-es ismeretterjesztési évad feladatai címmel. Ismer­tette az elmúlt évad eredmé­nyeit, tapasztalatait, majd han­goztatta, hogy a soron követ­kező legfontosabb feladat az ismeretterjesztő munka minő­ségi színvonalának további eme­lése. Ez a követelmény tartalmi és módszertani, didaktikai szem­pontból egyaránt érvényes. Eh­hez elsősorban maguknak az előadóknak a továbbképzése szükséges. Foglalkozott a szem­léltető eszközök fokozott fel- használásának szükségességével. Rámutatott, hogyan lehet a tele­vízió és a rádió műsorait be­vonni az ismeretterjesztő mun­kába. Hangsúlyozta, hogy nagy súlyt kell helyezni a TIT és a különféle társadalmi szervek, tudományos intézmények között fennálló kapcsolatok továbbfej­lesztésére. A főtitkárhelyettes a továbbiakban részletesen ele­mezte a TIT egyes szakosztá­lyainak feladatait. Az előadást vita követte. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom