Petőfi Népe, 1963. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-20 / 220. szám

1963. szeptember 20, péntefi 5. oldal Vénasszonyok nyara... Egyelőre még süt a nap. Lármás iskolás gyerekekre, össze- Jimuló párokra, üvöltő szeneskocsisokra, háziasszonyokra, béké­sen sütkérező öregekre. Mindenkire... De ez már nem a régi, tüzes lobogás, féktelen, szilaj tűz, amely gyújtott és égetett. Szelíd fénynek a nappalok. Sejtelmes ködsálat teregetnek az al­konyotok és fanyarul csípősek az éjszakák. Ez már az igazi, hamisítatlan vénasszonyok nyara. Csak tartós legyen legalább... Á társadalomtudományok szabadegyeteme Kecskeméten Évről évre nagyobb gondot okoz a pártoktatás magasabb formáiban helyet biztosítani az érdeklődőknek. Az esti egye­temről számosán kiszorulnak, a végzettek részére pedig kevés a hely a szakosítón. Nincs meg­oldva megnyugtató módon azok­nak az esti egyetemet végzettek­nek a foglalkoztatása sem, akik valami okból nem tudnak ma­gasabb fokon tanulni, de részt vennének a képzettségüknek megfelelő szintű politikai to­vábbképzésen. Éppen ezért született meg a határozat a kecskeméti városi pártbizottságon, hogy az idén a TIT-tel közösen megszerve­zik a társadalomtudományok szabadegyetemét, amelyen a ma­gasabb képzettségű párttagok, értelmiségiek és érdeklődők szá­mára neves szakemberek közre­működésével segítik elő a marxista tudományokban való továbbképzést. A szabadegye­temre eddig több mint százhar­mincán jelentkeztek, ezért az előadásokat két csoportban tart­ják meg, havi egy alkalommal, kilenc hónapon át. Az első cso­portba a jelentkezők mintegy felét kitevő orvosok és egészség- ügyi dolgozók kerültek, ök vesznek részt ma este 7 órakor a városi pártbizottságon Bodnár István egyetemi adjunktus Mai világképünk című előadásán. A második csoport részére szep­tember 25-én. szerdán megis­métlik az előadást. MUZEUM A FIÓKBAN Két testes irattartó fekszik az asztalon. Tartalmuk: szép egy- fprma fehér kartonlapokon fény­képek, újságokból kivágott cik­kek és gondosan gépelt szöveg­sorok. Az egyik dosszié 151 kar­tonlapot fog össze, a másikban is már közel jár a százhoz a számozás. Foktő falukrónikája. Az első „kötet” első lapján a dátum- 1961. augusztus 20. Az ünnep eseményeiről szóló beszámoló és fényképek több oldalt tölte­nek meg ezen a napon. Azóta is kevés olyan nap akadt, amelyről ne lett volna felje­gyezni való. A krónika minden eseményt megörökít: tanács­ülést, tsz-gyűlést, a művelődé­si ház rendezvényeit, az iskola és a pártszervezet életének ese­ményeit, a legkisebb változáso­kat is a községben, építkezést, társadalmi munkát, még a csa­ládi ünnepeket is. Mindent, ami történik a faluban, aminek híre szalad. Lapozgatom a krónikát. A Népszabadság, a Képes Újság, az Esti Hírlap cikkei elég sű­rűn szeretjeinek a lapokon. Még gyakrabban a Petőfi Népében és a Kalocsa és Vidéke hasáb­jain megjelent írások a község­ről. Gyakran megjegyzésekkel kísérve. 1962. november 28-áról egy újságkivágás. Rendőrségi krónika. Mellette ez áll: A Ka­locsa és Vidéke elég régen em­lékezett meg Foktőről, ezúttal elég kellemetlen hírrel. Egy-egy cikk tévedéseit ki is igazítják. Amikor a jelenből múlt less Az eseményeket nagy részle­tességgel rögzítik. Az idén már­ciusban írók jártak Foktőn. A beszámoló alatt ott áll záradé­kul Galabárdi Zoltán, Várkonyi Mihály, T. Nagy Sándor néhány baráti sora is. Az iskolai évzá­rókról szóló beszámolókban fel­sorolják a tanév eredményeit; a tanácsülésekről a hozzászóló­kat; ha látogatók jpnnek, a véle­ményüket, javaslatukat is fel­jegyzik. A helytörténészeknek gyakran milyen nagy gondot okoz, hogy valahogyan bedughassák az ese­mények hiányzó láncszemeit, az akárcsak néhány évtizedes tör­ténelemben is. Akinek ez a krónika a kezébe kerül, a késő utókorban, fölösen meríthet be­lőle anyagot. Kár, hogy nem _ kötötték be. — Eleinte volt. aki még azt a pénzt is sajnálta, amit papír­ra, fényképezésre költünk — mondja Vajda József, a közsé­gi tanács vb elnöke. Schramm Gábor vb-titkár és Mike János tanár bólogat, ök a falukrónika munkaközösségének beltagjai. A vezetőjük Kuczi Károly, a kalo­csai gimnázium tanára. A kis kollektíva nőve hivatalosan Honismereti szakkör. A példa követőkre talál A foktői falukrónika az elsők egyike az országban. Fennállása óta már többször kölcsönkér­ték, még a Dunántúlra is, min­tának. Hiszen csakugyan szép dolog ez, s mások is egyre in­kább hozzákezdenek rögíteni a rohanó idő eseményeit, hogy el ne vesszenek a jövő számára a gyorsan változó korban. Mert meglepően rövid idő múltán még mi, a szemtanúk sem emlé­kezünk már pontosan, mi is állt azelőtt a művelődési ház, a hid- roglóbus, vagy a szövetkezet modern gazdasági épületeinek a helyén. A mai életformát pe­dig valósággal elfújja néhány év múlva a most születő. A fok­tői népviseletet például még hordják a idősebbek, de új már nem készül. Mire észbe kapunk, megfosztanak a hímzé­sek, elfakulnak a színek, s csak a falukrónika képeiről fogjuk tudni, milyen is volt. Kuczi Károly tanár úr így foglalta össze a krónika felada­tát: — Megörökíteni azt, ami vál­tozik. S nemcsak az általánost, a nagy eseményeket, hanem az egyes embereket is, hiszen ők töltik meg tartalommal a tör­ténelmet. Hogyan jutottak erre az öt­letre? A szakkör vezetője néprajzos érdeklődésű ember. Magyar-tör­ténelem szakos tanár, de már az egyetemi szakdolgozata is néprajzi jellegű volt. A régi foktői vízi alkalmatosságok ké­szítésének hagyományait, a kü­lönféle eszközök nevének ere­detét dolgozta fel benne. Most a mezőgazdaságban egykor használatos szerszámok elneve­zését, készítésének módjait ku­tatja, s a községkömyéki határ­részek nevének eredetét. Foglal­kozik a helyi építkezés jelleg­zetességeivel, a népviselettel, s mindez része a fő műnek, a foktői tájszótár elkészítésének, amelybe a Nyelvtudományi In­tézet megbízásából fogott. Mikorra készül el? — Ügy tíz év múlva — moso­lyog. Hosszú, türelmes munka. Két év és a századok Ami a kutatások közben a múltból előjön, az is bekerül a falukrónikába. Most kaptak nyolc nagyméretű nagyítást a Pest megyei Levéltártól a nega­tívokkal együtt, a legrégibb fok­tői írott emlékek másolatát. 1695—1720 közötti adóösszeírási ívek és egy latin nyelvű leírás a faluról. — De a község története már 1311-től nyomon követhető. Ak­kor kapták birtokul a későbbi Zichy család ősei a királytól. Gyorsan gyarapodik tehát a krónika napjaink, egyszersmind a távoli századok anyagával. — Afféle irodamúzeum ez — mondja Kuczi tanár úr. Mú­zeum a fiókban. Gondoltak már tájmúzeum alakítására is, de ez sokkal költségesebb lenne. Mi­lyen különös: az utóbbi két esz­tendőről több mint 200 oldal az anyag, míg Foktő egész korábbi történetéről is aligha lehetne ennyit összegyűjteni. Természetesen bármilyen egy­szerűnek látszik egy kis község mindennapi életének apró ese­ményeit lejeavzni. nem könnyű munka az azért. Rendszeres fi­gyelmet kíván és állandó elfog­laltságot ad. Ezért is dolgoznak össze többen, s ezért tervezik, hogv idővel bevonják ennek a munkának kisebb-nagvobb rész­feladataiba a fiatalokat is. Ne­mes elfoglaltság lesz. így ta­nulják meg majd tisztelni a múlttá váló jelenen szakadatla­nul épülő jövőt. M. t. Magyar orvosok külföldi kongresszusokon Szeptember második felében és októberben számos magyar orvos vesz részt jelentős orvos- tudományi tanácskozásokon. Ró­mában a nemzetközi tbc- és üdőgyógyász kongresszuson dr Weiszfeiler Gyula akadémiai le­velező tag, dr. Böszörményi Miklós, az Országos Korányi Tbc Intézet igazgató-főorvosa dr. Schnitzler József Kossuth- díjas debreceni professzor vesz majd részt. Októberben a Várna melletti próbált a lelkűkre beszélni. — Emberek, gondolják meg, mit tesznek! Maguk is tudják, hetek óta nem volt eső. Ha ezt a kis vizet itt eleresztjük, ki­szárad a föld teljesen, még a laposabb részeken is kisül min­den. — Ez parancs — dünnyögött újra az idősebb. — Nem mehe­tünk vissza dolgavégezetlen, minket ezért fizetnek. A drága víz egyre folyt, s ha a következő zárófát is kiemelik, elszökik pár óra alatt. Nézeget­ték egymást, gyanakodva ellen­ségesen. A közeli földekről em­berek jöttek oda, azok is be­avatkoztak a vitába. Cseke-Ko- vács, aki az imént még kapált, most letelepedett a gátra, és miközben cigarettára gyújtott, így okoskodott: — Megértjük mi, hogy ez a parancs, de ez csak tévedés le­het. Az agronómus kartársék majd elintézik telefonon a ma­guk vezetőivel, addig is ballag­janak szépen haza. Mondják meg, mi nem engedtük szét­szedni a duzzasztót. Azt is mondhatják, hogy többen vol­tunk, erőszakoskodtunk. Mert annyit előrebocsáthatok, ha még egy szál fát kihúznak on­nan, csakugyan összeveszünk. A vízügyisek meghökkenve néztek Cseke-Kovácsra. Az meg közelebb húzta, keze ügyébe a kapát és tovább oktatott: — Nagy marha lehetett, aki maguknak ilyen utasítást adott. Ha valami baja volt, előbb a mi vezetőségünkkel kellett vol­na megbeszélni és csak azután magukkal. — Úgy is van — helyeseltek a téesz emberei. A kanálisban topogó emberek látták, itt már befejezték a munkát, akár tetszik, akár nem. Még megpróbáltak ugyan hencegni, de már csak kifelé kapaszkodva. — Ennek még folytatása lesz. A csatornában nem dirigálhat­nak. Cseke-Kovács cinkosan Búj- dosóra nézett, aztán Kovács Miskának intett: Gyere csak, fiam, rakjuk vissza, amit itt ezek kiszedtek — és komóto­san felgyűrve nadrágja szárát, belegázolt a vízbe. Bújdosó megnyugodva hagy­ta el a csatateret. De azért a vízügyis emberek nagyon elrontották a kedvét. Egész délután lógó ormi járta a határt, kerülgette a megsár­gult árpatáblákat. Még enni is elfelejtett, csak a tanyaköz­pontban jutott eszébe, hogy nem ebédelt. Mielőtt azonban hazaszaladt volna, még benézett az irodába. Alig tette be a lábát, berobo­gott a szobába az öreg brigád­vezető. Ledobott néhány ka­lászt az asztalra és homlokát törölgetve mondta: — Aratni kell az olasz búzát. Azonnal. A kopasz búzafejekből kiper­gett néhány szem hivalkodóan. Azonnal látni lehetett, kaszára érett. — A kombájn! Szóljunk a gépállomásnak! — nyúlt a te­lefon után Piroska. Bújdosó a fejét rázta. — Ennyiért nem hívhatjuk lei a gépet. Az túl költséges lenne. — Ilyen búzát még nem lát­tam — dörmögött Várnagy. — Máris pereg. Éjjel kellene, most hamar felkél a hold, éjfélre akár készen is lehetünk. Én szólnék Szakáll komának, meg C*eke-Kovácsnak, azok hívhat­nának magukkal még embere­ket. Bújdosó elvtársék meg ér­tesíthetnék itt a tanyaközpont köfül a fiatalabb tagokat, hogy ne csak öreg csontok legyenek. Az ötlet megvalósíthatónak látszott. Bújdosó kérdezgette a neveket, Piroska közbeszólt: — Én is elszaladnék néhány helyre szívesen. A busz indulá­sáig még van időm, a virágo- siakat értesítem. Pár perc múlva, ahányan vol­tak, annyifelé szaladtak. Kint, a tanyák közt jókedvűen lépe getett Piroska. Jóleső érzéssel felelgetett a szembejövők kér­déseire. Igen, még itt van, le­het, hogy haza se megy. Várat lanul jött az aratás, neki segí­teni kell, hiszen a jövő évi kenyér, meg a vetőmag minden­nél fontosabb. Ahogy nézte az akácfák alatt megbúvó tanyákat, úgy érezte, tiszta szívből megszerette mun­káját. Otthon, ha ez véletlenül szóba JVMil, nem akarják el­hinni. — Piroskánkból már egészen paraszt lett — szokta mondogatni a mama és ezen nevetnek. Nem képesek telfog­ni, van abban valami csodála­tosan felemelő, hogy itt min­denki nagyon fontosnak tartja a munkát. A papa barátai — régi banktisztviselők — biztosan nevetségesnek tartanák, ha egy­szer elmondaná, hogy az em­berek személjen ő ennek a ta­nyavilágnak a pénzügyminisz­tere. (Folytatjuk.) Aranyhomok-parton ül össze a szocialista országok szérumok­kal és oltóanyagokkal foglalko­zó intézeteinek kongresszusa, amelyen többek között jelen lesz dr. Ráüss Károly Kossuth- díjas, a Pécsi Orvostudományi Egyetem mikrobiológiai intéze­tének igazgatója. Moszkvában október 7 és 12 között szülész- pőgyógyász kongresszus lesz, amelyre dr. Zoltán Imre, a Bu­dapesti 2. számú Nőgyógyászati Klinika igazgatója, dr. Szontágh Ferenc szegedi professzor és dr. Győri György, az orvosto­vábbképző intézet szülészeti és nőgyógyászati tanszékének ve­zetője utazik. Október második felében pszichiátriai és neuroló­giai kongresszust rendeznek Drezdában. Ide előreláthatólag dr. Juhász Pál debreceni és dr. Nyíró Gyula budapesti ideggyó­gyász professzor utazik el. (MTI) Filmlabor a tórium A Budakeszi úton építik fel a magyar filmlaboratóriumot. Évek óta dolgoznak már ezen a munkahelyen, s az idén meg­kezdték a több mint 100 millió forintos beruházás első létesít­ményeinek átadását. Most ad­ták át a legnagyobb egységnek, a központi épületnek utolsó részlegét, a B-jelű épületszár­nyat. A fekete-fehér és a szí- nesfilm negatívjainak előkészí­tését, kidolgozását és sokszoro- ítását végző laboratóriumok­nak, valamint az irodáknak ad helyet ez a majdnem 5000 négy­zetméter alapterületű központi pület. Az elkészített filmek megtekintésére 80 személyes házi vetítőt is építettek, a nagy épület egyik szárnyát pedig kí­sérleti leH0ratóriummá rendezik be. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom