Petőfi Népe, 1963. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-27 / 199. szám

A háború kísérletei Egymás után érkeznek a be­jelentések az ország különböző részeiből az Országos Légoltal­mi Parancsnokságra Régi, rozs­dás fegyvereket, fel nem rob­bant lőszereket találtak. — Erőt, egészséget! Szeren­csés visszatérést! — ezzel bú­csúztatják hetente az egyik fő­városi laktanya kapujában az ország különböző részeibe út­nak induló halálfejes autók utasait: a tűzszerészeket. Bomba a homokbányában Nagyokat zökken a terepjáró teherkocsi. Egy-egy bucka után vállaink összekoccannak. Hár­man ülünk a hátsó pádon. A felgyűrt kabátgallérból csak az orrunk látszik ki. Hajnal van Nyárutó Baján lestük el ezt a pillanat­képet, s hallgattuk ki az alábbi párbeszédet: — Valahonnan már ismerjük egymást! — mondta a fiú. — Jé, maga az Pista? Meg sem ismertem ebben a maska... — így a leány. — Statisztáltam a Pacsirtá­ban, s megtetszett ez az öltözet. Ugye nem is nagyon ódivatú? és hideg. Szabó Péter, az idő­sebbik tűzszerész, egy papírla­pot mutat. — A Béke Tsz-be megyünk. Szekerek. Mellettük emberek állnak. Lapátnyélre támaszkod­nak. Homokbánya. — Jó reggelt kívánok! Hát hol is vannak a lőszerek? — ugrik le a kocsiról Tordai Já­nos, a másik tűzszerész. Egymás mellett mennek. Ke­zükben rövid nyelű ásó. Az öreg és a fiatal. Mert Szabó Péter már „öreg fiú” ebben a szakmában. 1941 óta végzi ezt a munkát. A társa pedig huszon­három éves. Hátra maradunk az emberek­kel. Valami fedezék után né­zünk. Az ásó óvatosan hasít bele a puha homokba. A szél egy-egy marék port emel fel a mellet­tük halmozódó kiásott homok­kupacból. Fémes koppanás. Az ásó megakad. Az izmok meg­feszülnek. S a bánya homokjá­ból rozsdás bombát emel ki a tűzszerész. Gyors vizsgálat — vajon szállítható-e? Elöl Szabó Péter, kezében a robbanóanyag, mögötte lépked társa a szerszá­mokkal. S az ártalmatlanná tett fémtömeg már a kocsi végében fekszik, homokba beágyazva. A kiital na mélyén — Az új helyről csak annyit — mondja a járőrparancsnok rangidős katona —, hogy ta­valy óta közel tíz mázsa rob­banóanyagot ástunk már ott ki. Régi elhanyagolt kút. A Beth­len körúton vagyunk — az új autóbuszállomás építkezése előtt. Még a negyvenes évek­ben áshatták. Tetejéről a beton­gyűrűt már levették. Mellette szivattyú. Itt vannak a tűzoltók is. Az építővállalat feltételezé­se szerint a kútban is van lő­szer. Gyorsan apad a vízszint. A tűzszerész leszáll az aknába Fején sisak, derekán biztosító öv. Félórás kutatás. Átvizsgálja az alapzatot is. A kút haszná1- ható. A felszínen néhány kisebb aknát találnak. Alapásás köz­ben lelték meg. A repeszbomba mellé kerülnek ezek is. A Kiskőrösön székelő Homok­hátsági Vízgazdálkodási Társu­lat valamivel több mint más­fél éves fennállása alatt is már jelentős támogatást nyújtott s. területéhez tartozó — a kiskő­rösi és a kecskeméti járásban gazdálkodó — szövetkezeteknek. Az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságtól kapott három be­rendezéssel például az idén 54 csőkút fúrását vállalták, s en­nek több mint a felét már el­készítették. Általában 40—50 méterre kell a föld mélyére ha­tolniuk a vízadó réteg elérésé­hez. Egy-egy kút elkészítésének ideje tíz-húsz nap között mo­zog. A társulat által létesített csőkutak nagy teljesítményűek, ezer litert adnak percenként. őket az Aranykalász Termelő- szövetkezetben az egyik épület felé. A sarokban két kukoricagrá- nát. Mellé térdelnek. Mi kint várjuk az eredményt — tisztes távolságban. — Ki volt biztosítva. Csak egy kisebb ütődés, és... — itt elhallgat a parancsnok. A gránátrepesz hatótávolsága közel százötven méter. Ebben a körzetben halálos sérülést is okozhat. Avatatlan kezek — bi­zonyára csupán jó szándékból hozták a raktárba. Nem sejtve, hogy a maroknyi rozsdás fém­darab a halált hozza magával. Veszélyes dolog. Fustogxlop a levegőben Ismét hajnal van. A városi tanács előtt találkoztunk. A kocsin homokban a „gyűjte­mény”. Három és fél mázsa kézigránát, akna, repeszbomba, 25—48 kilogrammos tüzérségi lövedékek. Elöl kis láda. A robbantáshoz szükséges anya­gok. Indulunk. Nagy sík terep. Jól belát­ható. A hajnali harmat bepá- rásítja az álló kocsi szélvédő üvegét. A szellő meglóbálja a vezetőfülke szélére erősített fe­kete halálfejes zászlót. Elkészül a kétméteres gödör. A homokból a föld mélyébe ke­rülnek a lőszerek. „Indítónak” egy 48 kilós lövedéket hagy­nak. Hozzá kötik a gyújtást. Tekeredik a gyújtózsinór. A gyufa lángjától felizzó kí­gyózó szalagon szalad a tűzcsík. Messze a gödörtől — biztonsá­gos helyen búvunk meg. Tíz másodperc, kettő, egy... a távolban fekete homok- és füstoszlop emelkedik a magas­ba. Lángnyelv csap ki. és dör­renése megremegteti a levegőt. S a visszahulló fémszilánkokat — egy világháború fájdalmas, rossz emlékeit — elnyeli a ho­mok. A két férfi összenéz. Ezt be­fejezték. Nagy Imre, a „pilóta’, né­gyes sebességre kapcsol. Siet­nek. Szabó Péter a feleségéhez, meg a gyerekekhez. Tordai Já­nos pedig a szülőkhöz. Hogy né­hány nap múlva ismét indulja­nak, mert sok helyen várják még a halálfejes autó utasait. K. M. Lehetőségeihez képest a tár­sulat más módon is segíti a kö­zös gazdaságokat az öntözéses gazdálkodásban. Az akasztói Bé­ke Termelőszövetkezeti Csoport például ebben az évben öntö­zőberendezést vásárolt, de nem rendelkezett a kezeléséhez értő szakemberrel. A csoport kérésé­re a társulat szivattyúkezelő szakmunkást és üzemanyagot biztosított a mesterséges esőzte- téshez. A tervek szerint a jövő év­ben tovább szélesedik a társulat programja. Nagy teljesítményű gépeket szándékoznak vásárolni, amelyekkel másfél ezer holdon válna lehetővé az öntözés.^ Az ideihez hasonló számú csőkút elkészítését tervezik, de a mos­taninál korszerűbb berendezé­sekkel, hogy szükség esetén száz méter mélységig is lejus­sanak az életet adó vízért. PETŐFI NfiPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bárs-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztőt Weither Dániel, maija: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István Igazgató Szerkesztőség: Kecskemét. Széchenyi tér I. szám. Szerkesztőség) telefonközpont: 26-19. 25-16. Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1» Telefon: 17-09. Terjeszti a Maevar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési iij l hónapra 12 forint Báes-Kiskun megyei Nyomda V Kecskemét - Telefon: 11-85. Index; 25 965, Néhány nap múlva kezdődik az iskola, s addig még ki kell élvezni a szünidő hátralevő perceit. Ízlik a Iángos a gyermekek­nek a Sugovica partján levő falatozónál. (Tóth Sándor felvételei.) Veszélyes doloer- Itt vannak a raktárban, jó, hogy jöttek! — vezetik Évenként ötvennégy csőkút Hol a logika? AZ ÚJSÁGOKBAN szinte majdnem mindennap olvashatunk arról, hogy nagyobb városaink nyáron vízhiánnyal küzdenek, mert a lakosság többsége — úgymond — nem takarékoskodik a vízzel. Nos, nálunk Kecskeméten ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaltam — persze, elsősorban is a magam háztartásában. Ugyanis az elmúlt negyedévben összesen csak négy köbméter fo­gyasztást mutatott a vízóránk, holott nekünk — miután 13 köb­méteres a vízóránk — legalább 15 köbméter vizet kellett volna fogyasztanunk. Ezt a mennyiséget még a nagy szárazság és hőség ellenére sem voltunk képesek felhasználni, ezért a vízműválla­lat megbírságolt 11 forinttal, vagyis a „megtakarított” 11 köb­méter víz árával. TUDOMÁSOM van arról, hogy nagyon sok kecskeméti bér­ház emeletén egész nyáron nem, vagy csak alig volt víz. A lakók a földszintre jártak vízért, hogy legalább a főzéshez és iváshoz biztosítsák szükségletüket. Engem viszont arra kötelez a vízmű vállalat, hogy — ha szükségem van rá, ha nem — el kell fo­gyasztanom az előírt vízmennyiséget. Hol itt a logika? DE HA MAR a logikát említettem, szabadjon még azt is megkérdenem: az illetékesek vajon miért nem módosítanak az olyan régi, elavult, de mindenképpen közérdekű rendeleteken, mint a vízfogyasztásra vonatkozó is, ha azok betartása, vagy be­tartatása teljesen — logikátlan? Rigó Zsigmond, Kecskemét .» Fejezzék már be...! Kecskeméten a Széchenyi tér 27. szám alatt még március ele­jén megjelent az Ingatlankezelő Vállalat néhány embere, hogy egy nagyobb szabású tatarozási munkába kezdjen. A legnagyobb örömünkre ajtók, ablakok ki­cseréléséhez fogtak, átalakítot­tak, beépítettek, a tetőn a cse­repeket igazgatták — egészen április végéig. Ekkor aztán fél­ben hagytak mindent, s elmen­tek — mint mondották — egy sokkal fontosabb munkára. Má­jus végén visszajöttek, július elején azonban ismét máshova mentek. Azóta nem láttuk őket. Augusztus végefelé járunk im­máron és a názban, a lakások­ban nincs lelkűnknek hová len­ni, mert az otthagyott rendet­lenség, a por, a szemét már-már az idegeinkre megy, s nem tud­juk, hogy a KIK mikorra akarja befejezni a tatarozást. Arra kér­jük: fejezzék már be végre...! Válaszolt a postaigazgatóság A Szegedi Postaigazgatóság megküldte válaszát lapunk jú­nius 26-i számában megjelent „Nyilvános játékszer?” című cikkünkre, amelyben a nyilvá­nos telefonok rongálói ellen ír­tunk, s javasoltuk a Pálma cukrászda előtt levő utcai nyil­vános távbeszélőállomás áthe­lyezését a megyei rendőrkapi­tányság épülete elé... „Kecskeméten a Pálma cuk­rászda előtt levő utcai telefon- állomás a megyei rendőrkapi­tányság előtt minden bizonnyal védettebb helyen lenne, szocia­lista életünk kialakulásában azonban nem az a célunk, hogy minden nyilvános távbeszélő- állomást a rendőrséggel őriz­tessünk, hanem inkább arra kell törekednünk, hogy helyes fel- világosító, nevelő munkával rá­vezessük az embereket annak megfelelő használatára...” A vá­ros minden lakója tekintse sa­játjának a nyilvános távbeszé­lőállomásokat, s rendeltetésének megfelelően is használja, de egyúttal védje is a rongálóktól. Egyben közölhetem, hogy Kecs­keméten a Katona József Szín­ház előtt már folyamatban van egy új nyilvános távbeszélő be­rendezés létesítése, a trafikok­ban és a presszókban azonban — megfelelő hitelkeret és ké­szülék hiányában — a pénzbe­dobós készülékeket egyelőre nem áll módunkban felszerel­ni. Török József igazgató. Elkésett üdvözlet Szigorú ellenőrzést! Kecskeméten a Kossuth téri 1101-es számú élelmiszerüzlet­ben a minap disznósajtot vásá­roltam. Friss, szép árunak lát­szott, amikor azonban otthon fogyasztani kezdtük, észrevet­tük, hogy abban bizony sokiéle hús, bőr, sőt parizerdarab is ta­lálható, csak éppen sertéshús nem. Hogy miért, azt én is sze­retném tudni, mert — vélemé­nyem szerint — a disznósajt nem azért disznósajt, hogy min­denféle egyéb más húsfélékből készüljön. Nem ártana, ha ille­tékes hatósági szerveink a jö­vőben szigorúbban végeznék a hentesáruk minőségi ellenőrzé­sét. Farkas Sándor Kecskemét E hónap 18-án ünnepelték az Ilonák népnapjukat. Miután édesanyámat is e néven je­gyezték be az anyakönyvbe, illendőnek tartottam, hogy fel- köszöntöm. A hagyományain­kat, szokásainkat követve dísz­táviratot küldtem abban a re­ményben, hogy még aznap kéz­hez kapja. Ennek érdekében, a világviszonylatban is jó hírű magyar posta üzletszabályai szerint, a külön kézbesítési dí­jat is előre kifizettem. A táv­iratot mégsem kézbesítették a jelzett időben, s a címzett csak négy nappal később kapta meg a táviratot. A jövőben nemcsak több figyelmet, hanem több lel­kiismeretességet is kérek a kun­szállási posta dolgozóitól. Czinege Mihály Marx és Engels válogatott müveineli új kiadása A Kossuth Könyvkiadó szep­temberben új kiadásban jelen­teti meg Marx és Engels válo­gatott műveit. A kétkötetes gyűj­temény a Kommunista Kiált­vánnyal kezdődik. Magában fog­lalja Marxnak Franciaország történelméről írt három mun­káját: Osztályharcok Francia- országban, Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája és a Polgárháború Franciaország­ban című művét, Marx Feuer- bach-téziseit és Engels: Feuer­bach és a szocializmus fejlődé­se az utópiától a tudományig című munkáit. Szerepel a gyűj­teményben Engels: A család, a magántulajdon és az állam ere­dete című tanulmánya, a Tőke első kötetének a tőkés felhal­mozás történelmi tendenciáját, valamint a proletárforradalom és a „kisajátítók kisajátításá­nak” törvényszerűségét tárgya­ló fejezete. Ezenkívül sok más alapvető elméleti írás kapott helyet _ a gyűjteményben. Az új kiadás két magyar vo­natkozású cikket is tartalmaz: A magyar szabadságharc és Magyarország című tanulmá­nyokat, amelyekben Marx és Engels az 1848—49-es magyar szabadságharc eseményeit is­merteti és kommentálja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom