Petőfi Népe, 1963. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-24 / 197. szám

1963. augusztus 24, szombat S. oldal Gépformázó Nyáron is a hivatásukra késsültek ... A ZIM Kecskeméti Gyáregy­ségének öntödéjében dolgozik Szakállas Mihály gépformázó. Az itt eltöltött tizenkét év alatt több tíz vagonnyi öntöttvaster­mék került ki kezei alól. Köz­ben olyan jártasságot szerzett e munkában, amivel kevesen di­csekedhetnek. Ezt bizonyítja a három kiváló oklevél és a két kiváló dolgozó jelvény. Teljesít­ménye 110 százalék, selejtje 1—2 százalék között váltakozik. Három év óta héthetes nyári gyakorlati munkára küldi első évfolyamot végzett hallgatóit az Építőipari és Közlekedési Mű­szaki Egyetem az ország legjobb és legnagyobb építőipari válla­lataihoz. Az idei nyáron huszon­öt első évet végzett építészmér­nök-hallgató, egy egész tanuló­kör töltötte nyári gyakorlatát az ÉM Bács-Kiskun megyei Épí­tőipari Vállalatánál. De nem fehér köpenyben, s nem az iro­dákban — mint ahogy ezt so­kan gondolnák — hanem mun­karuhában, az építkezéseken. Malteroskanállal, simítóval „ba­rátkoztak”, egyszerű fizikai munkásoktól, mesterektől tanul­ták a szakmai fogásokat, anyag­ismeretet miközben maguk is dolgoztak. A hét hét gyorsan eltelt. Rö­videsen már csomagol a tizen­hét fiú és nyolc lány, hogy né­hány napos otthoni pihenő után ismét tanuláshoz lássanak az egyetemen. Addig azonban még összegezni kell: mit nyújtott számukra ez a nyári gyakorlat. S azt is, hogyan állták meg helyüket a termelőmunkában. Meskó Sándor, az egyetemi gyakorlatot vezető tanár már elkészült az értékelés java ré­szével. ö már tud válaszolni a kérdésekre: — Három évvel ezelőtt Du­naújvárosban töltötték nyári gyakorlatukat az egyetem első­éves növendékei. Sajnos, volt akit egész időre udvarseprésre, vízhordásra állítottak be —, s emiatt nem túlságosan gazdag szakmai tapasztalattal tértek vissza. Itt szívesen fogadták hallgatóinkat, s komolyan fog­lalkoztak velük. A vállalat mű­szaki gárdája részéről Borsá- nyi Iván mérnök foglalkozott velük, nagy lelkiismeretesség­gel. A fiatalok két hetet dolgoz­tak a Leninvárosban készülő ,,J”-épületen, ahol a kitűzéstől a falazásig, vakolásig minden­fajta szakmunkát végeztek, és négy hetet dolgoztak a vállalat előregyártó telepén, ahol szin­tén valamennyi munkafolyama­tot megismertek. Az alapműve­leteken kívül megismerkedtek a méretezéssel, tervezéssel, mű­szaki rajzokkal is. A hetedik héten pedig az új zeneiskola építésénél dolgoztak. — Ahogy figyeltem őket vagy Kik lesznek az első Hold-repülők ? A szovjet űrhajózás esemé­nyeiről nem szoktak előre pro­pagandacikkek megjelenni. Az amerikaiak azonban a közel­múltban 1967-ig szóló űrhajó­zási terveiket nagy garral pub­likálták. Ennek betetőzése 1967- ben űrpilóták Hold-beli utazása lenne. Egy nyugatnémet újságíró járt nemrégiben az USA űrhajózási központjában és a látogatásról írt tudósításában arról számolt be, hogy a szovjet űrikrek si­kere után az amerikaiak még az eddiginél is fokozottabb tem­póban folytatják űrrepülési kí­sérleteiket, mert — mint a né­met újságírónak mondták — feltétlenül a szovjet űrhajósok előtt akarják elérni a Holdat. A most közölt amerikai űr­hajózási program szerint a jö­vendőbeli Hold-utasok egyelőre kisebb, a Földtől viszonylag cse­kély 2—300 km magasságban keringő űrhajóban fognak tre­nírozni. Ügy tervezik, hogy 1963 vége felé 2—3 utast szállí­tó újfajta Gemini űrhajót bo- csájtanak fel rövidebb időre, majd 1964-ben ugyanilyen űrha­jók már 14 napos útra indul­nak. Ezalatt a Gemini-űrhajó a Föld körül fog keringeni, de uta­sai közben hosszabb-rövidebb időre elhagyják az űrhajót, aho­vá magukkal vitt parányi ra­kéta begyújtása révén tudnak majd visszakerülni. Magát a tervezett Hold-uta­zást azonban nem Gemini-űr- hajóval óhajtják megtenni, ha­nem a most tervezés alatt levő Satum C-vel. Hogy ennek elké­szülte milyen stádiumban van, azt az amerikaiak nem árulták el a nyugatnémet újságíróknak. Csak annyit mondtak, hogy 1965 nyarára tervezik a Satum C első Föld körüli próbaútját. Közben azonban a Holdba igyekvő amerikai űrpilóták a Gemini űrhajóval gyakorlatoz­nak. 1964. és 1965. évek folya­mán gyakorló Gemini-űrhajók- kal folytatják a páros találko­zókat és más, a tervezett Hold­utazás szempontjából fontos gyakorlatokat. Az első Satum C-vel azonban még mindig nem kísérlik meg az amerikai űrpilóták a Hold­repülést. Arra a terv szerint csak 1967-ben kerül sor az időközben tökéletesített űrhajó egy újabb típusával, a Satum C—5-tel. Mint az újságíró megtudta, ai tervezett óriásrakéta hossza 107 m, átmérője 3,85 m és hajtómű­vön kívül három részből fog állni: gépteremből, utasfülkéből és Hold-kutató járműből. A ter­vek szerint ugyanis a Satum C—5 nem ereszkedik le a Hőid felületére, csak a különleges járműrész, amely azután, hogy kutatási feladatait a Holdon be­fejezte, rakéták segítségével ér­kezik vissza az időközben a Hold körül keringett űrhajóhoz, majd azzal együtt tér vissza a Földre. Persze az is meglehet, hogy az amerikaiak Hold-utazási ter­ve nem fog egészen programsze­rűen lefolyni és nyilván ezért — mint a közelmúltban hírt ad­tak róla — az USA kezdemé­nyezésére Rómában tárgyalás indult meg a Szovjetunióval közös űrkutatási program meg­valósítására. munkájukról készült naplóikat olvastam, teljesítményüket ösz- szegeztem — mindig kézzelfog­ható bizonyítékot nyertem ar­ról, hogy tudásban, tapasztalat­ban mennyit gazdagodtak. És emberségben is, mert — kö­szönet érte a vállalat vezetői­nek — legjobb szakmunkásait és szakembereit jelölte ki gya­korlati munkájuk segítőjéül. — Öröm volt látni például, ahogy a leninvárosi építkezésen Ben­da Gergely, a kiváló pedagógiai érzékkel is rendelkező művezető tanítgatta őket a kőművesszak­mára, de sorolhatnám tovább is a neveket. A fiúk és lányok a hetedik hét végén vizsgáznak a gyakorlaton szerzett ismereteik­ből, s osztályzatot is kapnak, ami bekerül az indexükbe. S azt hiszem, az egyetemen nem kell szégyenkezniök majd ezzel az osztályzattal... A hét hét tehát komoly mun­kával, ismeretszerzéssel, tapasz­talatgyűjtéssel telt el, miközben leendő hivatásukra készültek a fiatalok. Vajon e munka mellett milyen pihentető szórakozásokra futotta az idő­ből, gazdagodtak-e azzal is va­lamit? — Juhász István városi fő­mérnök vezetésével alaposan körülnéztek Kecskeméten is. Voltak üzemlátogatáson a Kecs­keméti Konzervgyárban, a Re­szelőgyárban. Építész-szemmel pincétől „padlásig” megnézték az Aranyhomok Szállót, ahova természetesen szerény szórako­zásra még vissza-visszatértek. Ellátogattak Nagykőrösre, ahol ugyancsak megnézték a kon­zervgyár most épült új üzemré­szét, s voltak Kiskunfélegyhá­zán is. Akadtak köztük, akik­nek „nehéz oldala” a rajzolás, azokkal szabad idejükben a kép­zőművészkörben Goór Imre festőművész foglalkozott nagy szeretettel. S természetesen volt a programban csoportos mozi­látogatás — és a szabad szom­batokon önként vállalt munka az építkezéseken, az építőipari lemaradás pótlására ... A huszonöt fiatal tehát szó­rakozásában pihenőidejében is méltó érdeklődést és elfoglaltsá­got talált leendő hivatásához, s örvendetes, hogy sokan és jó szívvel segítettek nekik ebben. És ki tudja: egyetemi évei után nem tér-e vissza valamelyikük, hogy tudását éppen e város ja­vára hasznosítsa?! E. É. — Az én Menyusom? ... Hát megzavarodott ez a fiú telje­sen? ... Az ember már a saját fiában sem bízhatik? ... Arca vonaglott, s homlokára szorítva kezét kitántorgott a szobából. A küszöbön imbo- lyogva állt egy ideig, már attól lehetett tartani, hogy előrebu­kik és elterül a földön. A másik két férfi tehetetle­nül bámult utána. Valami za­vart ijedtség fogta el őket. Szé­gyen és félelemérzés, maguk se tudták volna megmondani, miért? Krucsó is feltápászkodott a székről. Közben meglökte az asztalt és felborította a poha­rakat. A kockás, tiszta térítőn patakként csordogált a piros bor, mint a vér. Hörcsög-Budai emelkedett fel utoljára az asztal mellől. Arca ijesztően elsápadt, hörögve tört fel belőle a szó. — Beléjük vágom a vasvil­lát! Ide nem jönnek be! Felesége ijedten állt elébe. — János, az Isten szerelmére, mit akarsz? ... Bajt hozol ma­gadra, meg ránk is ... Az ember meg se hallotta. Csikorgatta a fogát és vadul szitkozódott. Margit is sírós hangon kér­lelte: — Édesapám, édesapám!... más is odaadta... ott beszél­getnek az emberek a gyepen. — Eredj innen, eredj! Te is menj, Margit! Majd én elinté­zem őket, az átkozottakat. — Azt se tudod, mit beszélsz! — lépett hozzá közelebb a fele­sége kétségbeesve. Budai félretaszította és kiro­hant az udvarra. Szétnézett egy pillanatig, mintha keresne va­lamit. Azután az istállóhoz ment, betámasztotta az ajtót és lelakatolta. Innen a trágya­dombnak vette az irányt. Ki­rántotta a vasvillát a gőzölgő trágyából, majd odatámasztotta a ház falához. A két nő kijött utána. Döb­benten nézték. — Anyám, én szólok Sütős Jani bátyámnak, míg baj nem lesz. Az asszony még mindig tehe­tetlenül állt. Haját összebor­zolta a szél, arcába csapta. Sze­méből lassan peregtek a köny- nyek, némán sírt, csak a teste rázkódott, mintha ostorral ver­nék. A férje most vette észre. Go­rombán ráförmedt: — Megmondtam, eredj innét! Nerri kelletek most ide. — János, hallgass rám ... A részeg ember most a szal- mafedeles, nyitott kis színhez szaladt imbolyogva: Felkapta a nagy fejszét, fenyegetően meg­rázta. Felesége felsikoltott. Kendő nélkül, egy szál ruhá­ban rohant a lánya után. Nem törődött most a szégyennel, hogy mit szólnak hozzá a szom­szédok. Nem is magát féltette, hanem még mindig a férjét, hogy részegen valami' jóvátehe­tetlen bajba kerül. Csend lett. Hörcsög-Budai megállt az ud­var közepén mozdulatlanul. Ügy érezte, ezzel a nappal lezárult régi élete. És a remény is, hogy valamikor visszatérnek a han­gos szótól zsongó piaci napok, a vásár utáni kocsmázások. Feje megszédült, egy pillanatra el­sötétült előtte a világ. Megrázta magát. Nem engedi a lovait! Tör­ténjen bármi, innen nem viszik el, amíg ő mozogni bír. Már hallani lehetett a köze­ledők zsivaját. Elöl Sütős jött az agronómussal, meg egy ide­gennel. Mögöttük a lánya, fe­lesége, néhány közelben lakó ismerős között. Elszántan megragadta a vas­villát. Megindult a kapu felé. Már csak a vak düh dolgozott benne, ellenséget látott min­denkiben. A társaság a léckerítésnél ál­lapodott meg. Onnan néztek farkasszemet a gyűlölködő, ap­ró termetű emberrel. Sütős meg­próbálta kinyitni a kiskaput. Betörhette volna egyetlen moz­dulattal, de még szép szóval próbálkozott. — Nyissa ki, János bátyám! Kár ilyen cirkuszt rendezni. Budai a kutyának intett. A jól megtermett eb a ke­rítésnek ugrott. Fogát csikor­gatta, veszettül ugatott. A kívülrekedtek tanácstala­nul forgolódtak, nem tudták, mit kellene tenni. Szinte ne­vetségesnek hatott, hogy a ku­tya és a fenyegetőző kis ember ennyiüket visszatartja. A tehe­tetlenség láttán Budainé vette kezébe a kezdeményezést. Be­kiáltott az urának: — János, térj észhez! Enged­jél be bennünket, vagy vezesd ki a lovakat. Mindenkiét elvit­ték, a miénk se lehet kivétel. Budai elszorult torokkal hall­gatott. Nem érzett semmi mást, csak azt, hogy fáj, amiért az asszony is azok pártjára állt. Margit közben a kutyát csil­lapította. Becézgette, dorgálta, lekötötte a figyelmét. A ko­mondor a jó szóra alábbhagyott az ugatással. Háborgott még egy darabig, de végül egész megcsendesedett, hangja barát­ságos vakkantásba csapott át. A gazda döbbenten vette ész­re, hogy kutyája cserbenhagy­ta. Nemcsak azok ott, kívül, de már a kerítésen belül is el­árulták. — Büdös dög! — kiáltotta re­kedten, és meglódította a vas­villát. A kutya fájdalmasan fel­vonított, favikulva kotródott az udvar hátuljába. Ezt a pilla­natot használta fel Sütős. Neki­lódult, egy mozdulattal keresz­tülvetette magát a kerítésen. [Folytatjuk.) Áz igazgatónő A művelődési otthonok nem­régiben értékelt megyei verse­nyében a hartai termelőszövet­kezeti művelődési otthon a har­madik díjat nyerte: 15 ezer fo­rint támogatást a megyei ta­nácstól. Igazgatója, Buda Anna S00 forint személyi jutalomban részesült. A versenyt értékelő határo­zatban ez áll: Bár eredményei még nem érik el az első két helyezett színvonalát, de a fia­tal igazgatónő február 1-ével állt munkába és az alábbiak so­rán ismertetett adatok mind­össze egy félévi tevékenységét tükrözik. Az indokolás ezután elmond­ja, hogy a művelődési otthon vezetőjének jók a kapcsolatai a tömegszervezetekkel, a pártszer­vezettel, s mivel KISZ-titkár is, sok segítséget kap a KlSZ-szer- vezettől. Igen eleven élet van a hartai művelődési otthonban, különféle ismeretterjesztő elő­adásokat, előadássorozatokat, tanfolyamokat tartanak. Szín­játszó csoportjuk, tánccsoport­juk, énekkaruk, zenekaruk is van. Jól gazdálkodnak és a fiatal igazgatónő vezetésével ki­csinosították a művelődési ott­hont, otthonossá, barátságossá tették. Boda Anna két évvel ezelőtt érettségizett a kalocsai leány- gimnáziumban. Akkor még ma­gyar—tört'nelem szakos tanár szeretett volna lenni. Nagy ked­ve volt ehhez a pályához, hi­szen az édesanyja is pedagógus, otthon, Dunapatajon. De nem vették fel az egyetemre, a vé­letlen úgy hozta, hogy gyógy­szertárban kapott munkát, asz- szisztensjelölt volt ott egy évig. Hanem amikor alkalom adódott, mégiscsak visszatért, ha nem is az eredeti elképzelé­sekhez, de mindenesetre „ro­konszakmába”. Elvégezte az öt­hónapos SZOT főiskolát és az idén februárban Hartára he­lyezték. A feladatát nagyon komolyan veszi. És szerencsésnek érzi ma­gát, hogy jó helyre került. ítész­ben azért, mert a szülei a szom­széd községben laknak, részben pedig azért, mert a hartai mű­velődési otthon az elsők egyike, amelyet „saját kezelésbe” vet­tek a helybeli termelőszövetke­zetek. A három termelőszövet­kezet közösen tartja el. Az idén harmincezer forintot ál­doztak erre a célra. A szövet­kezetek tagsága pedig magáénak érzi a művelődési otthont és szívesen látogatja. A fiatal igazgatónő mindig számíthat a tsz-ek kultúrfelelőseinek segít­ségére is. — Mégis, nem vágyódik-e Ka­locsa és Budapest után inkább városba? — Ha tanár lettem volna, valószínűleg akkor is községbe kerülök. S különben is falusi lány vagyok, Dunapataj semmi­vel sem nagyobb és mozgalma­sabb község, mint Harta. Na­gyon jól érzem itt magam. — Tervei? — Még jobban dolgozni. Je­lentkeztem a debreceni egyetem népművelés és könyvtár szak­ra... Egyetemet végzett községi művelődési otthon igazgató! Lám, mennyire valóság a kul- túrforradalom... —r _ó

Next

/
Oldalképek
Tartalom