Petőfi Népe, 1963. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-01 / 178. szám

-i$A «£;; VHágf p^lefárjerí, egy«ulíéteJc! v1 TÖBBSZÖRÖS OjlTÖ A MAGYAR. SZOC'AUISTA MUWKÄSPÄRT BÄCS1 KiSKvflM MEGYEI tAWA XVIII. ÉVFOLYAM. 178. SZÁM Ara 60 filter 1963. AUG. 1. CSÜTÖRTÖK Év végéig pótolják a lemaradást Új üzemrészeket kapcsolnak be a termelésbe, javítják a műszaki színvonalat a helyiipari vállalatok Az eltelt hat hónap, a fejlő­dés újabb állomását jelentette helyiipari vállalataink életében, ami a vezetők és dolgozók szo­rosabb összefogását, a szocialis­ta munkaverseny újabb sikereit eredményezte. A megye sütőipari vállalatai­nak dolgozói például 6,7 száza­lékkal termeltek többet, mint 1962. első fél évében. Kisebb üze­mek leállítása, célravezetőbb munkamódszerek kialakítása kö­vetkeztében az egy órára eső termelési értékterv 2,9 százalék­kal nagyobb a bázisnál. Nem teljesítették azonban az egy főre eső termelési érték ter­vét, ami összefügg azzal, hogy az előírtnál 2,1 százalékkal több munkást foglalkoztattak. A lét­számemelkedés részben indokolt, összefügg azzal, hogy növeke­dett a munkaigényes termékek száma, ezzel egyidejűleg csök­kent a túlórák mennyisége. Míg tavaly a második negyedévben 40 300 túlórát használtak fel a termeléshez, addig ez év azonos időszakában csak 19 300-at. A tervüket teljesítő ipar­ágak között foglal helyet a bányászat és a textilipar. Az előbbi 103 százalékra tel­jesítette féléves tervét és 99 százalékban használta fel a munkáslétszámot. Az egy főre jutó termelés 4,1 százalékkal haladta meg az előírtat. A textiliparban a Ruhaipari Vállalat Kecske­mét tűnik ki jó munkájá­val. Egyébként az összesített ered­mények alapján a két ruhaipa­ri vállalat 7,5 százalékkal szár­nyalta túl előirányzatát, majd­nem 4 millióval termeltek töb­bet a tervezettnél. A vasiparban a bázishoz vi­szonyítva 0,7 százalékkal több áru került ki az üzemekből, azonban a tervet csak 94,6 szá­zalékra teljesítették. A Kiskun- halasi Vastömegcikkipari Vál­lalat 107,5, a Bács-Kiskun me­gyei Fémtömegcikkipari Válla­lat pedig 104,4 százalékot ért el. Viszonylag gazdaságosan ter­meltek a lemaradók is, hisz az engedélyezett munkáslétszámot csak 88,7 százalékban használ­ták fel. Ennek előnye megmu­tatkozik az egy főre eső terme­lés alakulásában. Itt 6,7 száza­lékkal szárnyalták túl az elő­irányzatot. Ez az eredmény vi­szont az egyre javuló munka- szervezést és a jobb műszaki előkészítést dicséri. A négy faipari vállalat ter­ve az idén jóval magasabb, mint tavaly volt. Bizonyít­ja, hogy a félévi 14 millós lemaradás ellenére 35,3 szá­zalékkal termeltek többet, mint egy évvel korábban. Az első félévi lemaradás pót­lását a megyei tanács ipari osz­tálya újabb megrendelések fel­kutatásával is elősegíti. Ennek eredményeként a második fél • évben jelentős mennyiségű lá­dát készítenek majd a faipari vállalatok. Valamivel jobb a helyzet az építőanyagiparban. Tohai László, a megyei tanács ipari osztályának helyettes ve­zetője a lemaradások pótlásával kapcsolatban a következőket mondotta: Sikerült csökkenteni a második negyedévben az el­ső negyedévi elmaradást. Vál­lalataink vezetői ismerve az el­ső fél év eredményeit, B HSZEP Központi Bizottságának plénuma Az NDK-lapokban közlemény jelent meg a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsá­gának július 29—30-án tartott plénumáról. A plénumom Walter Ulbricht beszámolt a KGST országokban működő kommunista és mun­káspártok központi bizottságai első titkárainak és ezen orszá­gok kormányfőinek tanácskozá­sáról, valamint a Varsói Szer­ződés tagállamai politikai ta­nácskozó bizottságának ülésé­ről. Az NSZEF' Központi Bizott­sága kötelezte a párt-, állami és gazdasági szerveket, valamint az NDK-nak a KGST szerveiben helyetfoglaló képviselőit, hogy munkájukban a júliusi tanács­kozás határozatait és a Köz­ponti Bizottság által kitűzött feladatokat tartsák szem előtt. Kurt Hager beszámolót tar­tott a Kínai Kommunista Párt vezetőségének politikájáról, amely ellentétben áll a kom­munista és munkáspártok közös nyilatkozatával, és az SZKP po­litikai elvei ellen irányul. Az SZKP Központi Bizottsá­gának július 14-i nyílt levelét — mondja a továbbiakban a közlemény — az NSZEP minden tagja és tagjelöltje egyöntetűen helyesli. A közlemény leszögezi: a Kí­nai KP vezetői balos, szektás, dogmatikus és nacionalista né­zeteikkel, frakciós és szakadár tevékenységükkel az SZKP-ra és pártunkra szórt rágalmazá­saikkal, a sztálini személyi kul­tusz nyílt védelmezésével, vala­mint azzal, hogy az ideológiai nézeteltéréseket átviszik az ál­lamok közötti kapcsolatok terü­letére, kárt okoznak annak a harcnak, amely a békéért, a nemzeti felszabadulásért és a szocializmusért folyik. Sajnál­juk, hogy a Kínai Kommunista Párt vezetősége ilyen álláspont­ra helyezkedett. Ugyanakkor úgy véljük, hogy a nézeteltéré­seket a marxizmus—leninizmus talaján állva, az 1957-es és az 1960-as nyilatkozat alapján kell elsimítani és meg kell őrizni a kommunista világmozgalom egységét. Célunk közös: a szo­cializmus felépítése. Közös ellenség ellen, az imperializmus ellen harcolunk. A Központi Bizottság külön határozatban javasolja a de­mokratikus Németország nem­zeti frontjában egyesült Dárt- és tömegszervezeteknek, hogy a Népi Kamara és a helyi kép­viselőtestületek választásait ez év október 20-án tartsák meg. intézkedési tervet készíte­nek, hogy mikorra és meny­nyit törlesztenek az adósság­ból. Július 1-től kezdve több üzemben kettő, sőt három műszakban termelnek a gé­pek. A műszákszám növelésével meggyorsítjuk a termelés üte­mét. Jutalmazzuk azt a gazda­sági vezetőt, amelyik az ÖCSI- hitelből — visszafizetendő bank­hitel — olyan gépeket vásárol, amelyek a termelésbe állítva gyorsan „kifizetik önmagukat”. Ezenkívül a fa- és vasiparban új üzemrészek kezdik meg műkö­désüket. Az előbb felsorolt intézkedé­sek csak egy részét képezik a célhöz vezető módszereknek. Nekünk az a véleményünk, hogy a megyei tanács ipari osztályá­nak irányítása alá tartozó vál­lalatok az év végéig teljesítik tervüket, pótolják az első félévi 40 milliós adósságukat, — hang­súlyozta Tohai László. Szloboda Antal, a Bajai Villamosipar! Gyárban dolgozik. A gépipari technikum sikeres elvégzése után került új beosztásába: technológusnak. Másfél év alatt huszonnégyszer jegyeztette nevét az újítási naplóba. Egyik javaslata a vasúti készülékek egyes ré­szeinek olcsóbb előállítását szolgálja. Az utókalkuláció szerint 23 százaléknyi export anyag és ugyanennyi munkaidő megtakarítása várható. A műanyagtáblák munkájának meggyorsítását szolgáló elképzelése 150 ezer forinttal csökkenti a termelés költségeit. Rendszeresen részt vesz az újítási versenyben. A legutóbbin elnyerte a nagydíjat — egy világvevő táskarádiót. (Pásztor Zoltán felvétele). Százhúszmillió a termelőszövetkezetek építkezésére Megyénk termelőszövetkezetei ebben az évben mintegy 123 millió forint értékű létesítmé­nyekkel gazdagodnak. Ezt a be­ruházási összeget — az elmúH évek gyakorlatából ítélve — az illetékes szervek valószínűleg növelik, aminek a felhasználá­sára egyébként közös gazdasá­gaink részéről megvan az igény. Négyötöd részben gazdasági épü'etek, istállók létesítésére fordítják a hatalmas összeget, fennmaradó részéből pedig leg­nagyobb részt a majorok villa­mosítását, vízellátását oldják meg és az új ültetvények per­metezéséhez, öntözéséhez szük­séges kutakat fúrnak, tartályo­kat építenek. Új vonások Az idei építkezéseket a ko­rábbi évekéhez képest több új vonás jellemzi. Korszerűbbek az épületek, s az egymillió fo­rinton felüli összegbe kerülők száma növekszik; koncentrál­tabb tehát az építkezés, ami bi­zonyos mértékben már a gaz­dálkodás szakosításának célját szolgálja. Másfelől a nagyobb méretű, de kevesebb számú épületek létesítése megkönnyíti e munka szervezését, irányí­tását, ellenőrzését, s az anyag- szállítást. Űj vonás az is, hogy — az országban csupán még két megyében — úgynevezett rekonstrukciós beruházási kere­tet biztosítottak a sertésfiazta- tók korszerű téliesítésének meg­valósítására; valamint az is, hogy a házilagos építkezések száma az elmúlt évekéhez ké­pest csökkent, a szakvállalato­ké növekedett. Ez megbízha­tóbb munkát eredményez, bár örvendetes, hogy számos terme­lőszövetkezetünk saját építő­brigádja kifogástalanul dolgo­zik. Az ÉM Bács-Kiskun megyei Építőipari Vállalat csaknem 30 millió forint értékű épületet létesít a tsz-ekben. Korszerű épületek Ezek között 10 százférőheiyes tehénistálló, két ugyancsak százférőhelyes borjúnevelő, két harminckét vagonos magtár, négy helyütt — a harkakötönyi Mező Imre Tsz-ben, a hartai Űj Életben, Kecskeméten és Du- navecsén a közös gazdaságok együttes vállalkozásában — épülő 10—10 ezer férőhelyes tojóház, a kunfehértói Vörös Hajnal Tsz-ben létesítendő 15 ezres csibenevelő, s négy tsz- ben — a kalocsai Iszkrában, a kiskunfélegyházi Vörös Csillag­ban. a tiszakécskei Tiszagyön- gyében, a lakiteleki Szikrában — nagyobbrészt saját erejük­ből megépítésre kerülő, egyen­ként 80 hollandággyal, s egy kéthajós hajtatóházzal beren­dezett palántanevelő telep sze repel. A Bács-Kiskun megyei Építési és Szerelőipari Vallalat mintegy 9 millió forint érték­ben 12 magtárt, egy 10 ezres csibenevelőt, 6 növendélcmarha- istállót, s tehénistálló-toldaléko- kat épít. Tizennégy és fél mil- !!ó forint értékű munkát vállal­tak a kisipari termelőszövet ke­zelek. Legjelentősebb létesítmé­nyük a sold Szikra Tsz-ben két év óta készülő, s az idén végleg tető alá kefülő, 200 állat tartására alkalmas tehénte'eó. a katymári Űj Életben, a maöa- rasi Rákócziban, s a kisszállás! tsz-közi vállalkozás számára épülő korszerű sertéshizlalda. A termelőszövetkezetek sgját kivitelezésükben 35 millió fö­nn' értékű épületeket emelnek, létesítményeik (agértékesebbi- ke a teljesen még el nem ké­szült. de már műkődé jánoshal­mi tsz-közi sertéskombinát (hizlalda és fiaztató), valamint a dunavecsei Űj Életben két­háfom héten belül átadásra ke­rülő etető- és szellőzőberende- zéscel, infralámpakka ellátott 30 ezres csibenevelő. Itt említ­jük meg, hogy a közős gazda­ságok saját építőbrigádjai kö­zül a többi között kiemelkedő munkát végeznek a jánoshalmi tsz-közi vállalkozás, az. orgová- nyi Sallai és a kisKunfélegyházi Vörös Csillag Tsz kőművesei, ácsai. A kiskunhalasi cs a kis­kör ősi járásban még nem kis problémát jelent » saját építő- brigádok szervezése. Miért nem gyorsabban ? Ami az építkezés eddigi üte­mét, s ettől függő eredményét illeti, az általában valamivel jobb mint az elmúlt év hasonló időszakában. Ez nem kis részt az építkezés koncentráltságá­nak köszönhető, de a szakkép­zettség növekedésének és a munkaszervezés javulásának is van benne szerepe. Az építkezés gyorsításának, sajr.os. van akadálya is. A so­káig tartó tél miatt az első ne- gyeo'évi anyagszál1 Pás a MÁV részéről késedelmet szenvedett, s az ebből adódó tégla-, kavics-, cernenthiányt eddig még nem sikerült pótolni. Nehézséggel jár a nádpalló beszerzése is. A központi keretből — minthogy megyénket e tekintetben önel­látónak minősítették — nem ka­punk nádpallót, az eddigi kész­letből azonban a szükségletnek nem több, mint rsupán a felét lehet kielégíteni. Az említett problémák az il­letékes szervek részérői halaszt­hatatlan megoldást kívánnak, különben az a veszély fenyeget, hogy a tél esetleges korai be­köszöntése meghiúsítja a nagy­szabású tsz-építkezési tervek el­engedhetetlenül fontos megva­lósítását, ' T. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom