Petőfi Népe, 1963. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-11 / 134. szám

«. oldal 1963. június 11, kedd — MA DÉLUTÁN 3 órai kezdettel a Vö­röskereszt kecskeméti székházában ülést tart a megyei tbc társadal­mi bizottság. Az ülé­sen Korányi Frigyes halálának 50. évfor­dulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségekről tanács­koznak. — TÍMÁR MÁTÉ irót jól ismerik me­gyénk városaiban, köz­ségeiben. író—olvasó­találkozókon több íz­ben is megfordult már nálunk. E hét végén Kiskőrösre látogat, ahol a földművesszövetke­zet vendégeként egy hetet fog eltölteni, hogy közelebbről meg­ismerkedjék a járással, a szakszövetkezetekkel és a termelőszövetke­zeti parasztság életé­vel. — Segítik a társvál­lalkozót. A kiskun­félegyházi libanevelő részére ezer kislibát nevel a kecskeméti tsz-közi baromfitelep. A kiskunfélegyháziak libanevelő épületei ugyanis még nem ké­szültek el teljesen. Embert ölt a villám A Baktalórántházán lejátszott Baktalóránt­­háza—Vaja labdarúgó­­mérkőzésen a szurko­lók a vihar elől a pá­lya szélén levő fasorba húzódtak. Barkó Mik­lós 24 éves, három­­gyermekes, baktaló­­rántházi lakos a drót­kerítést fogta. A villám lecsaoott és Barkó Miklós a helyszínen meghalt. — JÖL SIKERÜLT bicskásvacsorát rende­zett szombaton Kecs­keméten a Kodály-kó­­rus a MESZÖV-szék­­ház kultúrtermében. A baráti összejövetelen részt vett Tóth László, a Hazafias Népfront városi bizottságának elnöke és Kerestély Gyula, a székelvudvar­­helyi népi együttes 70 éves tenorszólistája. //>Ó)ÁRÁS — A kalocsai Iszkra Tsz állatállományának egyik büszkesége, a ta­valyi mezőgazdasági kiállításon a tejterme­lés nagydíjával kitün­tetett Nusi tej hozama a legutóbbi borjadzást követő újabb befejés után már ismét elérte a napi 36 litert. — BEFEJEZTÉK a paraj tartósítását a Kecskeméti Hűtő­házban. A főzelék­növényből 150 000 ki­logrammot mélyhű­töttek a téli hóna­pokra, sóskából pe­dig 35 227 kilogram­mot dolgoztak fel eddig. — Két ev alatt me­gyei szinten 80 deká­val nőtt a juhok gyap­júhozama a Szovjet­unióból exportált ki­váló,. nagy gyapjúho­zamú merinókosok után. — Harmincezerrel több rántanivaló csir­ke. A mélykúti Alkot­mány Termelőszövet­kezet baromfitelepén a tervezett 26 000 szár­nyas helyett 56 000, egy kilón felüli rántanivaló csirkét nevelnek a piacra. Eddig már 6000-et értékesítettek, s rövidesen újabb szál­lítmány hagyja el a nevelőket. Vizet importálnak Uonkongba Az utóbbi hat hónap­ban Hongkongban alig 7 centiméter csapadék hullott. Igen szigorú korlátozást léptettek életbe, de az ivóvíz­­tartalékok még így is legfeljebb egy hónapra elegendők. Ezért na­gyobb mennyiségű ivó­vizet fognak behozni Japánból, a Fülöp-szi­­getekről és más orszá­gokból. A Kínai Nép­­köztársaság Kvantung tartománya felajánlot­ta, hogy 20 ezer tonna ivóvizet bocsát ingyen a hongkongi lakosság rendelkezésére. — A hónap végére a közös gazdaság 30 főnyi építő brigádja el­készíti az izsáki Sár­fehér Tsz-ben a 40 va­­gonos raktár- és mag­tárépületet. Az idei ga­bonákat már ebben a 339 ezer forintos költ­séggel létrehozott kor­szerű épületben tárol­ják. Ugyancsak június 30-ig felépül a község­ben a termelőszövetke­zet zöldségboltja, is. — Több mint félezer holdon fordultak ter­mőre az új szőlősök a kecskeméti járásban. A szépen fejlett szőlő­vesszők máris gazda­gon megrakodtak für­tökkel. 390 évvel ezelőtt, 1573. június ll-én született Ben­jamin Johnson (ejtsd: Dzsonszn) angol író, aki­nek művei nagyrészt Ste­fan Zweig feldolgozásai révén váltak közismertté. Kiemelkednek a realista szinekkel átszőtt vígjáté­kai. amelyekben korának álszent „erkölcseit” gú­nyolta ki (Volpone, Epi­­coene, vagy a hallgató asszony). Ez utóbbiból Zweig szövegére Richard Strauss operát írt 1935- ben. Johnson irta meg to­vábbá az első angol nyelvkönyvet is. — KISKÖRÖSÖN, a volt vásártéri általános iskolában, melyet há­rom új tanteremmel bővítettek — vasárnap névadó ünnepséget tar­tottak. A felújított is­kolát a község szülött­jének, Petőfi Sándor­nak volt harcostársá­ról, Bem Józsefről ne­vezték el. tan-e étet a Marson ? A Nemzetközi Világűr Bizottság varsói tanácskozá­sán a kozmikus biológia több tudósa kijelentette: Nem lenne meglepetés, ha a Marsra szálló űrhajós az élet bizonyos formáival találkozna. Sagan amerikai tudós mindezt azzal támasztotta alá, hogy a laboratóriumi kísérletek szerint bizonyos földi mikroorganizmusok a Mars rendkívül alacsony hőmér­séklete mellett fejlődnek, sőt erősödnek is. Imszenecki szovjet mikrobiológus kijelentette, hogy a nem biztos megfigyelések helyett a Szovjetunió inkább tudomá­nyos berendezéseket küld a Mars tanulmányozására, és vázolta az legegyszerűbb típusú Ilyen herp^^st. — SZ^JATSZÓ cso­portot alakított Gheorge Pertea 80 éves román favágó öt 60 éven felüli testvérével a búzául havasok egyik falujában. Az együttes nagy sikerrel lép fel nemcsak a falu­ban, de a műkedvelő mű­vészegyüttesek országos versenyén is. A családi együttes nemrégiben 39 taggal bővült, mert belép­tek a? alapítók gyerekei és unokái is. — MA UTAZOTT el négynapos tapasztalat­­csere látogatásra Bara­nya megye városaiba, községeibe megyénk népművelési szakembe­reinek küldöttsége. A tapasztalatcsere látoga­tást a megyei tanács vb művelődésügyi osz­tálya rendezte, résztve­vői: művelődcsiház­igazgatók, népművelé­si felügyelők, múzeu­mok munkatársai °s könyvtárosok. — Néhány hónap múlva megkezdi mű­ködését New York szí­vében az első ameri­kai helikopter-repülő­tér a Pan American World Airways repü­lőtársaság 60 emeletes épületének tetején. — A Hortobágyról érkeznek a gyöngyös­csibék a kunszentmik­­lósi Kiskunság Terme­lőszövetkezetbe az ál­lomány felfrissítésére. Jelenleg már több mint 4000 kisgyönsyös ne­velkedik a szikes réte­ken. FÖLDÜNK JÉGTAKARÓJA A Nemzetközi Geo­fizikai év folyamán kiszámították, hogy a Föld felszínét 26 060 000 négyzetkilométeres jégpáncél borítja, eb­ből 23 820 000 négyzet­kilométer az Antark­­tiszon. A jégpáncél tel­jes felolvasztása 66 méterrel emelné az óceánok szintjét. Elintéxtiih A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: Június 9-ér a középhőmérséklet 19/ (az ötvenéves átlát: 20,1' a legmagasabb napi hő mérséklet 23,6 fok, a nap­sütéses órák száma 4,3 volt. 10-én a legalacso­nyabb hőmérséklet 12,3, a reggel hét órakor mért hőmérséklet 17,1, a dél­után 2-kor mért hőmér­séklet 24,6 fok, a csapa­dék 1,5 milliméter volt. Várható időjárás kedd estig: felhős idő. többfelé újabb zápor­eső, zivatar. Mérsékelt, a zivatarok folyamán megélénkülő szél. Vár­ható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 23— 2* fok között Kollektív munka. A kecskeméti Leninvá­­ros lakói a közelmúltban 'apunk „Az olvasó hang­­<a” rovatában levélgyűj­tő szekrényt kértek az il­letékes postaügyi szervek­től. Június 8-i számunk­ban közöltük a Szegedi Postaigazgatóság korábbi válaszát, miszerint a ké­relem meghallgatásra ta­lált, csupán az intézkedés megtételére kértek né­hány napos halasztást. Most megérkezett szer­kesztőségünkbe a Szegedi Posta igazgatóság konkrét válasza is: ,,A Városszéli oanaszok című cikkükkel kapcsolatban értesítem önöket, hogy Kecskemét- Leninvárosban egy gép­­rendszerű levélszekrény felszerelése iránt intéz­kedtem. — Dr. Dános Ist­ván, az igazgatóság veze­tője.»« Az ifjúsági munkacsapatok felkészültek a nyári mezőgazdasági munkára Kibővített ülést tartott szom­baton délután a bajai járási­városi KISZ-bizottság a KISZ- vezetöképző táborban. Az ülés résztvevői megvitatták az Ifjú­ság a szocializmusért mozgalom eddigi eredményeit és a mozga­lom szervezésével kapcsolatos további feladatokat- Értékelték a mezőgazdaság­ban dolgozó ifjúsági munkacsa­patok munkáját és megbeszél­ték a nyári feladatokra való felkészülést. Hogyan lett háromból négy Hartán Amikor Harta község tanácsa a községfejlesztésről tárgyalt, kitűnt, hogy a tervezett négy utca helyett az idén csak há­rom utcába tudják a villanyhá­lózatot bevezetni. Ily módon az ígéret ellenére a negyedik utca villamosítását el kell halasztani jövőre. A végrehajtó bizottság erről természetesen idejében tá­jékoztatta a lakosságot. A köz­ség lakói azonban — különösen a villamosításra váró utcabe­liek — ebbe nem akartak bele­nyugodni, s azt mondták, ké­szek újabb anyagi áldozatra, csakhogy mielőbb villanyvilágí­táshoz jussanak. A tanácstagok erre összehív­ták kerületeikben a választópol­gárokat, s megtárgyalták, mi­lyen lehetőségek vannak mind a négy utca villamosítására. Az érdekelt utcák mindegyiké­ben felajánlotta a lakosság, hogy hajlandók kiegészíteni a községfejlesztési alapot, mind a négy utca idén történő villamo­sítása érdekében A tanácsta­gok jó szervező munkájának köszönhető, hogy az összeg nagy részét már be is fizették a községi tanácshoz. Dr. Kovács László Kecskeméti dalosok Szekszárdon Négy megye dalosai találkoz­tak vasárnap az ország legki­sebb megyeszékhelyén: Szek­szárdon, abban a városban, ahol nagy hazánkfia, Liszt Fe­renc olyan sokszor és szíve­sen időzött. A szekszárdiak büszkén mutogatják a házat, ahol Liszt heteket töltött, s egyik nagy művét komnonálta. A „Liszt Ferenc dalostalál­­kozó”- n megyénket a kecske­méti „Bartók Béla Énekkar” képviselte. Az egész napos ked­vezőtlen időjárás miatt elma­radt szabadtéri programok he­lyett a találkozó bemutató hangversenyét a városi műve­lődési ház erre az alkalomra szűknek bizonyuló színházter­mében tartották, ahol a kez­deti nehézségek után sikerült elég gördülékennyé tenni a nagy tömeget felvonultató hangver­seny lebonyolítását. A Bartók-kórus Nemesszeghy Lajos karnagy vezényletével igen szép, változatos műsorral állt a főleg dalosokból álló kö­zönség elé: madrigálokat, nép­dalfeldolgozásokat és Alek­­szandrov egyik, nálunk alig is­mert hatásos tömegdalát éne­kelték. A hallgatóság lelkes tapssal köszöntötte a kecske­méti együttes szép produkcióját. Flaludt vezetés közben Kiss Sándor Kiskunhalas, Nyárfa utca 6. szám alatti la­kos a Talajerőgazdálkodási Vál­lalat Zetorjával Félegyháza és Jászszentlászló között az árok­ba fordult, ö maga szeren sé­­re kisebb sérülésekkel megúsz­ta, a Zetoron azonban 3000 fo­rint értékű kár keletkezett. A kózlekedésrendészet vérvizsgá­lat alapján megállapította, hogy Kiss Sándor a baleset előtt szeszt fogyasztott, ezért elaludt vezetés közben. Bitufa AKI KISKÖRÖS felől érkezik Kiskunhalasra, a város szélén egy üzem tűnik a szemébe, amelynek udvaráról sűrű, tö­mör füstoszlopok törnek a ma­gasba- A Kiskunhalasi Község­gazdálkodási Vállalat bi tufa­gyártó üzeme ez, ahol három műszakban, éjjel-nappal gyárt­ják ezt az újszerű — a mező­­gazdasági üzemeinkben is na­gyon jól hasznosítható — anya­got. Hazai szakemberek dolgozták ki pár éve a gyártási eljárást. A bitufa folyamkavics, kőzuza­­lék, bazaltliszt, az útépítésnél használatos bitumen és fűrész­por keveréke. E masszából 35x35 centiméter nagyságú, 5 centiméter vastag négyzetes la­pokat készítenek, amelyek kivá­lóan alkalmasak az istállók padlóburkolására. Anyaguk sav­álló. rugalmas, jó a hőszigetelő képessége. A lapok egyszerű homokalapra is lerakhatok, te­hát nem kell a felhasználásuk­nál aljazatbetont készíteni. A telepen harmadéve kezd­ték meg a bitufa gyártását. Az érdeklődés oly nagymértékben nyilvánult meg iránta, hogy szükségessé vált az üzem gé­pesítése. A múlt év elején csaknem egymillió forint értékű gépet szereztek be: három 4,5 tonnás aszfaltfőzőt és munkába állt egy Marabu zúzalékszáritó is. Az üzem mintegy 60 dolgozója ta­valy már 74 ezer négyzetmé­ternyi bitltfa-lapot gyártott, amelynek 7 millió forint érté­ke csaknem ötszöröse volt az előző évben készített lapoké­nak. STACHÖ Károly, a vállalat műszaki vezetője a kísérőnk az üzemben. Éppen a csapolás idejére érkeztünk a telep udva­rán álló aszfaltfőző gépekhez. A gép gyomrából gőzölögve ömlik a sűrű, fekete massza, amely pontos keverési arány­ban tartalmazza az úgynevezett adalékanyagokat. Először a bi­tumen kerül a főzőbe. majd a szárított zúzalék, bazaltliszt és végül a fűrészpor A keveréket. 220 Celsius-fokra hevítik fel. A csapoláskor talicskákba ömlesztik a pépet, s az öntő­helyre szállítják Itt az egyen­gető, simító munkások fémsab­lonokban formálják a lapokat. — Hol alkalmazzák már ezt a korszerű burkolóanyagot? — Immár két ízben rendelt belőle nagyobb mennyiséget a barcsi Vörös Csillag Tsz. Me­gyénkben a jánoshalmi tsz-köz-' hizlalda, számos állami gazda ság és termelőszövetkezet is al kalmazza. Jelenleg 8000 négy zetméter a havi termelésünk. GYORS számítás, és kiderül hogy az említett mennyiség 6C ezer lapnak felel meg, ami 160 egyenként 200 négyzetméter alapterületű istálló padlóburko­lásához elegendő. Jóba Tibor naptAr 1963. június 11, kedd. Névnap: Barnabás. L Napkelte: 3 óra 47 perc. Napnyugta: 19 óra 40 perc. — BÉKEGYŰLÉST rendeztek az egészségügy dolgozók és pedagógusok részvételével tegnai délután 7 órai kezdettel Kalocsán, a városi ta nács tanácstermében. A gyűlésen Rostás István a Vöröskereszt-szervezet főtitkára beszédéber méltatta a békeharc jelentőségét. Úszódon ün népi taggyűlésen emlékeztek meg a vöröske resztes aktivisták a Vöröskereszt fennállásánál századik évfordulójáról. A taggyűlésre meghív ták a környező községek vöröskeresztes szerve zéteinek vezetőit is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom