Petőfi Népe, 1963. május (18. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-22 / 117. szám

Amiről nem szabad megfeledkeznünk Mit teszünk az öregekért? A játszótéren Harmincezer tanuló-baleset egy év alatt Amikor az ember életének javarészén túl van és közelebb .kerül a hetvenhez, mint a hat­vanhoz. bizony elfárad, és szí­vesen veszi, ha gondoskodnak róla Ez a gondoskodás köteles­ségünk, hiszen az idő felettünk is elszáll majd, s a mai élet­erős emberek töpörödött apókák lesznek valamikor, akiknek egyetlen vágyuk, hogy békes­ségben, csendesen éldegéljenek- Kötelességének tartja a róluk való gondoskodást az állam is. Ezért létesültek a szociális ott­honok, ahol televízió, könyvtár, rádió áll az öregek rendelkezé­sére, s ahol higiénikus körül­mények között, emberséges bá­násmódban és ellátásban része­sülnek a bentlakók. Nézzük meg közelebbről eze­ket az intézményeket, amelyek számtalan idős embernek ott­hont jelentenek. A szociális otthonok Megyénkben 12 szociális ott­hon működik. Ezekben több mint ezer öreget gondoznak. -Nem jelentéktelen ez a szám, ifoa hozzátesszük, hogy egy-egy jszemély havi ellátása 1000—1200 «forintba kerül az államnak. Ter­mészetesen maguk a gondozot- líafc, illetve hozzátartozóik is ji lozzájárulnak bizonyos mértéfc- jfben a költségek viseléséhez, de Lez igen minimális, ha azt vesz- í£3üfe alapulj hogy az állam egészségügyi, ruházati és kultu­rális ellátást is biztosít az idős j embereknek. Kik élnek ezekben az otthonokban? Mindenekelőtt olyanok, akik koruknál fogva képtelenek volnának arra, hogy . gondoskodjanak magukról és nincs olyan hozzátartozójuk, aki vállalni tudná eltartásukat. Ter­mészetesen nem csupán öregek ’.»annak itt, hanem olyanok is, akiknek az ápolása egészségügyi okokból indokolt. öregek napközi otthona k Mindenkit azonban, aki arra -rászorulna, nem lehet elhelyezni a szociális otthonokban. Éppen ezért egy új forma kialakításán •fáradoznak szociális szerveink. Ez napközi otthon lenne, ahol .az egész napi tartózkodáshoz, folyóiratok, könyvek, megfelelő elfoglaltság, pihenés biztosítása mellett az étkezésről is gondos­kodna az illető városi tanács. Az első ilyen klubszerű otthon Baján fog működni, felállítása társadalmi úton történik, ami azt jelenti, hogy a berendezést, a felszereléseket különböző szer­vek adják össze. Hasonlóan a bajaihoz Kecskeméten, Kiskun­félegyházán és Kiskunhalason is létrejönnek az idősek napközi otthonai- Egyelőre még akadály, hogy a tanácsok nem tudnak megfelelő helyiséget találni. Re­mélhetőleg áthidalják ezt a ne­hézséget is. Az idős emberek hálásak lennének érte. Tanácsi támogatás Az intézeti gondozáson kívül azonban még sok olyan tenni­való van, amit feltétlenül el kell végezni. A szociális otthonban elhelyezett öregeken kívül szá­mosán vannak, akik támogatás­ra és főleg gondozásra szorul­nának. A városi & községi ta­nácsok igyekeznek segélyben ré­szesíteni azokat, akik nem kap­nák nyugdíjat és más megélhe­tési alapjuk sincs, ezenkívül rendkívüli juttatásokat is folyó­sítanak az arra rászorulóknak, de még ez nem minden. A gyermek felelőssége Láthatjuk, hogy az állam meg­teszi a tőle telhetőt, s nagymér­tékben gondoskodik a munká­A Balaton nemzetközi hírne­vének növekedését bizonyítja Európa számos utazási irodájá­nak csoportos üdültetésre, ki­rándulásra vonatkozó nagy szá­mú bejelentése. A nagy repre­zentatív Balaton-parti szállo­dák szobáinak jó részét már előre lefoglalták a külföldi ven­dégeknek. Tihanyban az új, hat­emeletes szálló még el sem ké­szült, s 238 ágyát máris az egész főszezonra kibérelték. Az idén már népesebb külföldi vendégcsoportok érkeznek a tópárti sátortáborokba is. A napokban felkereste a Veszp­rém megyei Tanács Idegenfor­galmi Hivatalát Camil Lardeau, a CGT utazási irodájának, a Tourisme et Travaillenek fő­titkára, s megállapodást kötött, amely szerint a nyáron négy­száz vendég jön a balatonfü­redi nemzetközi campingbe. Má­jus 27-én ugyancsak itt töltenek el több napot a Camping Jour­nal ismert nyugatnémet cam- ping-lap által szervezett ma­gyarországi karaván-kocsitúra résztvevői. Az előzetes bejelen­A KECSKEMÉTI Óvónőkép­ző Intézet évről évre nyilvános hangversenyen mutatja be az érdeklődőknek a falai között fo­lyó zenei nevelés eredményeit. Leendő óvónőink szakmai kép­zésének egyik igen lényeges te­rülete a zenei oktatás. Az inté­zet tanárainak nincs könnyű dolguk: a hallgatók zenei elő­képzettség tekintetében igen el­lentmondó képet mutatnak, so­kakban kezdetben csupán az alapvető készségek vannak meg. Két év kitartó, módszeres mun­kájára van szükség ahhoz, hogy a végző hallgatók megfelelje­nek a tudásukkal szemben tá­masztott követelményeknek. En­nek egyik eszköze az énekkar, másik a mindenki számára ha­sonlóképpen kötelező hangszer­oktatás. A hétfő esti hangversenyen tehát énekkari, hegedű- és vo­nószenekari számok váltogatták egymást. Mindjárt az első számnál, Ko­dály: Lengyel Lászlóiénak elő­ban, az életben elfáradt idős emberekről. De vajon megtesz- nek-e mindent azok, akiknek közvetlen kötelességük, lelkiis­mereti tartozásuk lenne az apá­val, az anyával törődni. Sajnos, erre már nem válaszolhatunk egyértelműen. Van, aki szeretet­tel istápolja öreg szüleit, de nagy számmal akadnak, akik megfeledkeznek kötelességükről. A társadalom feladata, hogy felrázza az- ilyen emberek lelki­ismeretét, felébressze bennük a felelősségérzetet. Az öregekről történő gondoskodás éppen olyan feladatunk, mint a fiata­lokkal való törődés, mert igaz, hogy a jövő támasza az ifjúság, de a mai idősek munkája, küz­delmes élete nélkül nem tarta­nánk ott, ahol jelenleg vagyunk. Meg kell hát becsülni őket. Sok felnőtt ember tanulhatna ebben a kötelességvállalásban az ál­lamtól. Gál Sándor tések szerint ötven, személy- gépkocsikkal vontatott „gördülő víkendházzal” érkeznek a Bala­ton partjára a nyugatnémet autós kirándulók. Tovább szélesedik a SZOT csereüdültetési akciója is. A Szovjet Szakszervezeti Tanács és a SZOT megállapodása alap­ján az idén kísérleti jelleggel először szervezik meg a fekete­tengeri—balatoni csereüdülte­tést. A magyar beutaltak 1200 személyes üdülőhajón járják be a Fekete-tengert. Cserében a szovjet turistákat a SZOT Bala- tonföldváron látja vendégül. Az idén is szerveznek balatoni— magas-tátrai csereüdültetést. A csehszlovák vendégek Balaton- bogláron töltik napjaikat. A SZOT-nak a baráti orszá­gok szakszervezeteivel kötött megállapodása értelmében az idei szezonban 3500 külföldi vendég üdül a balatonföldvári és a balatonlellei nyaralóházak­ban. Ezenkívül a csehszlovák Bratislava nevű üdülőhajón ha­zánkba érkező 3500 vendéget is elviszik balatoni kirándulásra. adásában meglepett bennünket az I. évfolyambeliek tiszta in- tonációjú éneke, biztos szólam­tudása és értelmes szövegmon­dása (ez utóbbi nem lekicsiny- lendő erény valamennyi kórus­számban megmutatkozott). A felszabadult éneklés kedvét és örömét éreztük a szomszéd né­pek dalaiból összeállított han­gulatos csokor előadásában. Az évfolyam karnagya, Lörincz Béla, nemcsak mint dirigens, hanem mint zeneszerző is be­mutatkozott a közönség előtt: Dúdoló című bensőséges hang­vételű műve, mely tavaly pá­lyadíjat is nyert, első Ízben hangzott el nyilvánosság előtt, a kórus szépszínű tolmácsolásá­ban. KÁLMÁN LAJOS, a II. év­folyam énekkarának vezetője, igen nagy feladatra vállalkozott csoportjával. Bartók: Falun cí­mű művét adták elő, mely még rutinosabb énekkarok számára is sok problémát rejtő, rendkí­vül igényes kompozíció, Nos, &L­A baleseti statisztika nem­csak általában mutat rossz ké­pet, hanem a gyermekkori sé­rülések, kisebb-nagyobb bal­esetek számának meglehetősen nagyarányú emelkedéséről is tanúskodik. Az Állami Biztosító adatai szerint 1961-ben 26 ezer, 1962-ben pedig már 30 ezer ta­nuló-baleset történt az ország­ban; ezek közül 150 halállal végződött. Az esetek több mint fele kéz-, illetve lábtörés volt. A legtöbb sérülés tornaórán és sportolás közben, az iskolán kí­vül pedig a figyelmetlen vagy szabálytalan közlekedés követ­keztében érte a gyerekeket. A tanúló-balesetek 60 százaléka iskolai foglalkozáson kívül tör­tént, 40 százaléka viszont isko­lai foglalkozással volt kapcso­latos. A befejezéshez közeledő is­kolai évben tovább növekedett a biztosítottak száma: a közép- iskolások 96 százalékának, az általános iskolások mintegy 80 százalékának van tanuló-bal­esetbiztosítása, amely évi egy­szeri 5 forint befizetése ellené­ben mindenfajta balesetre ki­terjed. Az iskolákban a tanév végeztével megújítható már az új, 1963—64. tanévre szóló ta­nuló-balesetbiztosítás is. Ez azt jelenti, hogy a biztosítás a szün­idei balesetekre is vonatkozik. mondhatjuk, hogy a kórus és karnagya derekasan helytállt a vállalt feladat teljesítésében. A nagy tudást igénylő zongorakí­séretet vendégművész: Szabó András látta el. A ZENEKARI számokban a gondos zenei felépítés és kidol­gozottság érződött. Ezt azonban helyenként kisebb-nagyobb tech­nikai bizonytalanságok zavar­ták. De így is sok szép részlet­tel örvendeztetett meg bennün­ket Händel: Kis szvit és Mozart: Divertimento című művének in­terpretálása, melyet Róbert Gá­bor, illetve dr. Kádár Károly vezényelt. A műsor végén im­pozáns erővel hangzott fel No­vikov tömegdala az énekkar és zenekar előadásában, Forró Jó­zsef szép hangon énekelt szóló­jával. Az est szereplőit: tanárokat és növendékeket, a — sajnos elég kis létszámú — közönség meleg tapssal ünnepelte. Körber, Tivadar Ismételten felmerül az az igény, hogy az egyetemi és főis­kolai hallgatók számára is te­gyék lehetővé a kedvező fel­tételű balesetbiztosítást. Ennek megfelelően az új tanévtől kezdve az Állami Biztosító be­vezeti az egyetemi és a főis­kolai hallgatók kedvezményes feltételű biztosítását. Ez — fél­évenként 10 forint biztosítási díj ellenében — ugyanazokra az esetekre terjed majd ki, mint az általános- és középis­kolás diákok tanuló-balesetbiz­tosítása. Taxinak tilos a bemenet A napokban taxin kerestük fel egyik megyei vállalatunkat. Nem kis vállalatról lévén szó, mint az lenni szokott, portás fogadja az odaérkezőket. Sza­bályszerű igazoltatás közepette közölte a portás, hogy csak vál- lalati kocsiknak lehet behajta­ni, „taxinak tilos”. — Kinek a rendelete alap« ján? — kérdeztem. — Az igaz­gatóság rendelkezett így — fe­lelte. Nem szálltam perbe a portás bácsival, de elég vegyes érzelmekkel ballagtam hátra az irodákhoz. Férfiasán bevallom, nem törött el a lábam, nem esett le a karikagyűrű az uj- jamról, továbbá gyerekkorom­ban sem kergettek az asztal kö­rül, ha valahová nem gépkocsi­val érkeztem. Furcsáltam azon­ban az enyhén szólva érthetet­lenül lealázó megkülönbözte­tést ... V. J. Ili llllll ■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltll PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Weither Dániel. Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István igazgató. Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér 1 szám. Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19, 25-16. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telef : 17-09 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj l hónapra 12 forint Bács-Kiskun megvei Nyomda V. Kecskemét. — Telefon: 11-85 Index; 25 065. Fekete-tengeri—balatoni csereüdültetés Növekszik a magyar tenger idegenforgalma Kecskeméti Zenei Hetek A% óvónőképsősök hangversenye i.

Next

/
Oldalképek
Tartalom