Petőfi Népe, 1963. március (18. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-05 / 53. szám

t »Mal 1963. március 5, kedd n L: NAPTÁR 1963. március 5, kedd. Névnap: Adorján. Napkelte: 6 óra 18 perc. Napnyugta: 17 óra, 34 perc. J — A SZELLEMI ve­télkedő középdöntőjét szombaton rendezte meg a kecskeméti vá­rosi KISZ-bizottság. A négy első helyezett — a konzervgyár, az ipa- ritanuló-iskola, a ter­vező iroda és a Kato­na József Gimnázium KISZ-szervezetének csoportja — a március 16-án megrendezésre kerülő városi vetélke­dőn mutatkozik be a nyilvánosság előtt. — ÁLLANDÓ JEL­LEGŰ mozi létesült Petőíiszálláson. A me­gyei moziüzemi válla­lat keskenyfilm-vetitő- gépet szerelt fel a nem­rég felavatott községi művelődési házban. Az első előadást március 3-án tartották. A jö­vőben minden vasár­nap tartanak mozi elő­adást petőfiszálláson. A* első hóvirágrólt A Gyopáros fürdő melletti Rákóczi te­lepen Laki István tsz-tag háza tája messze környéken arról nevezetes, hogy az Alföldön itt nyí­lik először minden évben hóvirág. Más években ilyenkor már százával nyíl­ták a kert üde ta­vaszi hírnökei, a mostani zord időjá­rás miatt azonban csak a napokban kezdtek szárba szök­kenni. A napsütés hatására szombaton már a bimbók is megjelentek a zöld levélkéken, s vasár­nap végre kinyíltak Lakiék első hóvirá­gai. — Táppénzes iratha­misítókat lepleztek le. Ábel Ferenc, Csik Fe­renc, Falisz András se­gédmunkások és Ben kő Zoltán festő az ÉM. Bács-Kiskun megyei ÉDÍtőipari Vállalat dol­gozói, táppénzes állo­mányban eltöltött ide­jük után a keresőké­pesség dátumát átjaví­tották, illetve megha­misították. Ellenük el­járást indítottak. A baromíineve­lési mozgalomhoz csat­lakozva száz liba hiz­lalását vállalták a kis­kőrösi Szűcsi Szakszö­vetkezet asszonyai. A 6zanki Haladás Terme­lőszövetkezet asszonyai közül negyvenötén csatlakoztak a barom­finevelési mozgalom­hoz. — SZAKMAI és po­litikai kérdésekkel fog­lalkozó előadásokat szervez a KISZ Kalo­csai Járási Bizottsága a közös gazdaságokban dolgozó, fiatalokból alakult munkacsapa­tok tagjainak. Az elő­adásokat fiatal mező- gazdasági szakembe­rek, politikai vezetők tartják. kozta meg az ifjú párt. — trjfivr éjszaka cí­mű új regényén dolgozik Konsztantyin Szimonov. A regény, amely az író Élők és holtak e. nagy­szabású művéből ké­szült és a Nagy Honvé­dő Háború eseményeivel foglalkozik, egy szilvesz­teri éjszakán kezdődik és a német fasiszta hadse­reg feletti végleges győ­zelemmel ér véget. — Termelési tanács­kozásra kerül sor ma délután a Bács-Kis- kun megyei Vas- és Műszaki Nagykereske­delmi Vállalatnál. A tanácskozáson Szalai Károly igazgató elem­zi a múlt évi árufor­galmi és vállalatgaz­dálkodási munkát, is­merteti a feladatokat. Ezenkívül beszámoló hangzik el a múlt évi munkaverseny és taka­rékossági mozgalom eredményeiről. majd arról döntenek, kik ér­demesek a kiváló dol­gozó oklevél, illetve jelvény és a szocialis­ta brigád cím viselé­sére. — Az idén már 916 ezer holdon irányítják a megye négy járásá­ban a vízügyi gazdál­kodást a vízgazdálko­dási társulások. Leg­nagyobb területtel a Baja és Vidéke Vízgaz­dálkodási Társulás rendelkezik. A körze­tükhöz tartozó terület ugyanis meghaladja a 280 ezer holdat. —- Kidolgozták a váltóáramú villany- mozdony konstrukció­ját a Szovjetunióban. Az új típusú „lokomo- tivot” a tbiliszi vil- lanymozdony-gy árban már szerelik. A moz­dony óránkénti sebes­sége eléri a 160 kilo­métert. — A NÖVÉNYVÉDEL­MI hónappá nyilvánított március folyamán föld­művesszövetkezeteink be­fejezik a gyümölcsfák számbavételét, megkezdik a mechanikai védekezést, raktáraikat feltöltik nö­vényvédő szerekkel, pót- beszerzéseket eszközölnek a hiányzó gépekből és megyénk minden községé­ben megalakítják a nö­vényvédelmi operatív bi­zottságokat. — 13 millió forint értékű munkát végez­nek az idén a Kiskun­félegyházi Háziipari Szövetkezet bedolgozó asszonyai. Többek kö­zött tízezer gyermek­ruhát és ötezer hím­zett blúzt készítenek exportra az első fél év­ben. — A Szovjetunió új, TU—124 típusú sugár- hajtású utasszállító gé­pe vasárnap délután Lipcsébe érkezett. A gép a lipcsei vásár szovjet kiállításának egyik látványossága lesz. A TU—124 ugyan­is az első olyan sugár­hajtásos utasszállító gép, amellyel 1000— 1500 kilométeres utak is gazdaságosan tehe­tők meg. /bőjMfa A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervatóri­um jelenti: Március 3-án a középhómérséklet mí­nusz 3,1 (ötvenéves átlag plusz 3,3), a legmagasabb napi hőmérséklet plusz 2,3 fok, a nans ütése? órák száma 7,8 volt. Március 4-én a legalacsonyabb hő­mérséklet mínusz 2,9, a reggel 7 órakor mért hő­mérséklet mínusz 1,9, a délután kettőkor mért hő­mérséklet plusz 3,9 Cel- sius-fok volt. Várható időjárás kedd estig: mérséklő­dő északi szél. Felhő­átvonulások, szórvá­nyosan futó hózápo­rokkal. ' Mérsékelt, időnként északkeleti szél. Várható legma­gasabb nappali hőmér­séklet nulla, plusz 4 fok köaötfc — HÁROMNAPOS mátrai jutalomüdülé- sen vesznek részt ez év nyarán a tassi Pe­tőfi Termelőszövetke­zet legjobban dolgozó gdzdái. A közös gaz­daság tagjait autóbusz szállítja majd az üdü­lőhelyre. 25 évvel ezelőtt, 1938. március 5-én halt meg Ka­rikás Frigyes forradalmár Író. Az első világháború alatt orosz fogságba esett és 1917-ben Moszkvában már fegyverrel védte a proletár forradalmat. Ha­zatérve a KMP egyik meg­alapítója, a Tanácsköztár­saság idején pedig a híres 39-es dandár politikai biz­tosa volt. 1919-ben emigt rált, 1931-ben Illegális munkára hazatért, de le­tartóztatták és börtönbün­tetésre ítélték. Karikás Frigyes Irodal­munk egyik érdekes for­radalmi alakja, akinél az írás a forradalmi életnek csak egyik résize volt és mégis az osztályöntudatra ébredt parasztság, a pro­letárdiktatúráért küzdő munkásság egyik legere­detibb ábrázolójává vált. — A PILSEN! Ser­főzde 120 éves fennál­lása alatt annyi sört főzött, hogy az egy­más mellé állított sö­röspalackokkal már ti­zennyolcszor lehetett volna körbe rakni az Egyenlítőt. — Lovasiskolát nyi­tott Baján az állami gazdaság és a lóte­nyésztési felügyelőség. Főleg a jövő agronó- musai tanulnak itt lo­vagolni, de az üzemek, vállalatok fiataljai kö­zül is sokan hódolnak a kedvéit sportnak. — ESZPERANTÓ if­júsági csoport alakult 23 taggal a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázi­umban. A csoport tag­jai kiterjedt levelezés­hez kezdtek szovjet, lengyel, bolgár, jugo­szláv, finn, japán és brazil eszperantisták- kal. A városi KISZ- bizottsággal és műve­lődési házzal karöltve április 27—28-án pedig Kecskeméten megszer­vezik a nemzetközi esz­perantó ifjúsági talál­kozót. A kalauvmama Zsúfolt a délutáni busz, munkából hazatérő fel­nőttek, Iskolából kirajzó gyerekek veszik birtokukba hirtelen. A fürge kalauznő alig győzi osztogatni a jegyet, elszedni az érte járó pénzt, visszaadni, kezelni ez átszállásra jogosító „útleveleket”. A felfelé Igyekvő népnek előtte kell elhaladnia, s neki semmi és senki nem kerüli él a figyelmét. Bentebb tessékeli az ácsorgókat, jegyváltásra ösztökéli a sarokban meg­búvókat, s egy tízéves forma kisfiút eképoen biztat: — Törüld meg az orrod, fiacskám, ilyen rendes kisfiú és nem törődik magával! — mondja, s máris a köve*kezű utasra Irányul a figyelme. Fitelik néhány perc, már vígan robog célja felé az »utóbusz, az előbbi kisfiú Is befészkelte magát a fel­nőttek közé, amikor utóiért a kalauzmama hangja­— Na, rendben vagy már, megtörülted az orrod? «- s arrafelé néz, ahol a piruló fiúcska áll megszep- penten. Az utasok mosolyognak, s egy pillanatra elfeled­keznek még a tömött jármű okozta kényelmetlen­— TSZ-LAKODALOM. A napokban tartotta esküvőjét Száraz Piroska és Eabacsovics Péter, a vaskúti Petőfi Tsz két KISZ-tagja. A nagysza­bású, ünnepélyes lakodalmi vacsorán 300 sze­mélyre terítettek. A tsz konyhabútorral ajándé­Urvosi csoda Minsxkben Reménytelen állapotban szállították a négyes számú minszki klinikára Ljudmilla Kondratyuk iskolás lányt, akinek teste egy baleset következtében valósággal fáklyaként lángolt, s bőrfelületének több mint ötven százalékát a legsúlyosabb égési sebek borították. A helyi rádió és televízió adásait megszakítva felszólí­totta a hallgatókat, hogy aki már maga is elszenve­dett égési sebeket, ajánlja fel vérét a lány megmen­tésére. A klinikán néhány órán belül több száz véradó je­lentkezett, több mint harminc sebész tartott konzí­liumot a haldokló lány kórtermében. Csupán az első tíz nap alatt két liter vért és negyven liter gyógysze­res vérpótló folyadékot ömlesztettek át a beteg ereibe, alkalmazták a korszerű orvostudomány valamennyi lehetséges gyógymódját: nedvdús oxigént, különleges inhalálásokat, novokain-blokádot, a leghatékonyabb gyógykenőcsöket. A válság lassan elmúlt, s már csak a bőrfelület tíz százaléka szorul bőrátültetésre. Így egy hónap múlva a beteg jelentéktelen forradásokkal hagyhatja el a klinikát. Megyeszerte befeleződtek a községi tanácsok alakuló ülései Kiskunma’sa Ünnepélyes keretek között tartották meg Kiskun máj sán a községi tanács alakuló ülését, amelyen részt vett Túri József, a járási-városi pártbizottság első titkára. A végrehajtó bi­zottság elnökévé ismét Papp Istvánt, elnökhelyettesévé Ko­vács Isvánt, titkárává Toldi Jánost választották. Papp Ist­ván vb-elnök a tanács előtt álló feladatokról szólva többek kö­zött ismertette a községfejlesz­tési terveket. Eszerint az idén befejezik a művelődési ház épí­tését, bővítik a vízevezetékháló- zatot, járdákat építenek, s az elkövetkező négy évben fürdőt is létesítenek. Szánk A községi tanács vb elnökévé Kapornyai Lajost, elnökhelyet­tesévé Adorján Mártont, titká­rává Fekete Jánost választot­ták. Kapornyai elvtárs az új tanács munkájáról szólva el­mondotta, hogy folytatják a móricgáti rész villamosítását, parkokat létesítenek és sor ke­rül több utca rendezésére. Kaslontyu Március 3-án tartotta alakuló ülését a Kaskantyúi Községi Tanács, amelyen részt vett Ma­jor Imre, a TIT megyei titkára, megyei tanácstag. A végrehajtó bizottság elnökévé Havasi Er­nőt, elnökhelyettesévé Szlovák Jánost, titkárává Kovács Imrét választották. A vb-elnök a községfejlesztési terveket ismertetve elmondotta, hogy két új tanteremmel bőví­tik az iskolát és új postaépüle­tet építenek. B*lot-JSZftl ás A tanácsülésen a végrehajtó bizottság tagjainak megválasz­tása után szünetet tartottak. Ez alatt a vb összeült, s elnökévé Vízkeleti Sándort, elnökhelyet­tesévé Tallér Istvánt, titkárává Kollár Györgyöt választotta. Vízkeleti Sándor vb-elnök a községfejlesztés legfontosabb te­endőiként vízmű létesítését, valamint a községi utak és járdák építésének tovább foly­tatását jelölte meg. Kéke*halom A kéleshalmi tanács alakuló ülésén vb elnökké Farkas Im­rét, vb titkárrá Péterszábó La­jost választottá^. Tanácsülést tartottak még Borotán és Jászszentlászlón. Ez­zel megyénk 108 községében be­fejeződtek a helyi tanácsok ala­kuló ülései. Sok ezer i yen kilométert! Felelősségtudat sugárzik az ar­cáról és magabiztosság. Mind­ezek nélkülözhetetlen jellemvo­násai a gépjárművezetőnek. Re­zes József, a Bajai Villamosipari Gyár gépkocsivezetője idestova nyolc éve dolgozik a vállai latnál. Szolgálata kezdetén egy honvédségtől kiselejtezett GMC-t, majd egy felújított Rá- ba-Supert bíztak a vezetésére, s azokat éppen olyan szeretet­tel gondozta, kezelte, mint a mostani Csepel 350-es tehergép­kocsiját. 1959 óta részt vesz s „Vezess balesetmentesen” mozgalomban és a múlt évben 206 ezer kilo­méter balesetmentes lefutása jutalmaként elnyerte az em­lékplakett bronz fokozatát. A közelmúltban a mozgalom me­gyei értékelő értekezletén sze­mélyes kitüntetésnek is érezte, hogy ő vehette át a villamos- ipar] gyár — balesetnélküli köz­lekedésért kapott kitüntető ok­levelét. Még sok ezer ilyen kilométer megtételét kívánjuk Rezes Jó­zsefnek és kollegáinak. az ő szent ügyük- hagyd őket magukra és cselekedetek­! Eltelt még néhány perc. Am- tán valahol, nem messziről, ao- tó zúgás, majd nyomban utána néhány rövid tülkölés hallat­szott. A kutya elugatta magát. — Hallgass, Dick! — simogat­ta meg az asszony a kutya sző­rét. — Csendesebben viseld ma­gad. Ne lármázz!... Az autóduda jelzéseit meg­hallotta Aszker és Stalecker is. — Gyorsan, gyorsan, Krause — suttogta Stalecker. — Sies­sünk, a kocsinak nem szabad megállnia! Stalecker és Aszker kinyitot­ták az ajtót, s a kapuhoz net­tek. Az út két oldalán virágok nyíltak. Erős, bódító illattal töl­tötték meg az éjszakát. A motor zúgása mindjobban Álekszandr Naszibov regénye 38. D eesteledett. Staleckenéknéí “ nem égett a villany. A nyitott ablakban Frau Bertha állt, s a nyakörvénél fogva tar­totta a kutyát, amelyet nem sokkal ezelőtt hoztak be a la­kásba az óljából. A kandalló felett függő öreg óra zúgni kezdett, s szabályosan egymás után tízet ütött. — Most — suttogta magában Frau Bertha. — Oh, mindenha­tó isten, segíts a férjemnek és 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom