Petőfi Népe, 1963. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-18 / 14. szám

I »Mal 19«S. január 13, péntek n L_N naptAr 1983. január IS. péntek. Névnap: Piroska. Napkelte: T óra 28 pere. Napnyugta: 16 óra 24 perc. "1 J — RÖVIDESEN is­mét megkezdi műkö­dését az átalakított Bajai Keltetőállomás, amelyben a korábbi IS helyett 26 keltetőgép működik majd. Az ál­lomás ebben az évben több mint egymillió naposcsibét, 100 ezer kacsát és 30 ezer puly­kát keltet a közös gaz­daságok számára. w Országszerte újjává­lasztják a művelődési ott­honok társadalmi vezető­ségeit. Ez érv március hó Sl-lg mintegy 5000 műve­lődési otthon társadalmi vezetőségének megválás*- tására kerül sor. — SZOVJET KUTA­TÓK a Déli-sarkon rímmel hangzik el is­meretterjesztő előadás szombaton este 7 óra­kor Felsőszen tivánon, majd A hatodik föld­rész című film kerül levetítésre. — Az új biztosítot­tak száma az év első hónapjának felében megyénkben elérte a másfél ezret. Mint az Állami Biztosító me­gyei igazgatóságának tájékoztatójából kitű­nik. legtöbben épüle­tükre és háztartásukra kötöttek biztosítást. 75 évvel ezelőtt. 1888 ja­nuárjában született Alek- szej Speranszkij szovjet öziológus. annak az or­vostudományi elméletnek a megalapítója, amely szerint az Idegrendszer minden változásának okát az idegrendszer valami­lyen korlátozottságában kell keresni. Elméletével az ldegkórtan (neuropa- tológla) megalapítója lett. — ötmillió forintér­tékű szolgáltatást vé­gez ebben az évben a Kecskeméti Autó- és Gépjavító Ktsz. — A FALUSI bol­toknak és vendéglátó­ipari egységeknek több mint fele nevezett be a múlt évben a Kivá­ló bolt mozgalomba. A 886 benevezett bolt kö­zűi mintegy 60o váro­mányosa ma a címnek. — A Derkovits-ösz­töndíj elnyerésére pá­lyázatot hirdet a Mű­velődésügyi Miniszté­rium és a Képzőmű­vészek Szövetsége. Az ösztöndíj összege há­rom évi időtartamra havi 3000 forint, kor­határ: a 35. életév. A pálvázők kérelmüket a Művelődésügvi Minisz­térium Képzőművésze­ti Osztályára (Buda­pest. V. Szalav utca 10—14. IV. emelet 35.1 — A HANGLEMEZ Baritok Klubjának va­sárnap délután fél t- kor — m kecskeméti Cifrapalota piros ter­mében — kezdődő fog­lalkozásán Verdi: Re­quiem cimű müve 8 műsoron. w Megkezdődött a szerződéskötés a méz- felvásárlásra. Tavaly a tervezettnél majd­nem 20 vagonnal több mézet értékesítettek megyénk méhészei. Az idén a szerződésköté­sek kezdetétől számí­tott néhány nap alatt 180 mázsa méz értéke­sítésére kötöttek meg­állapodási m Laoktada attonl fcf- adrteti gyógyszer gyártá- aát kezdik meg ebben az évben Japánban. A ki­tűnő gyógyszer egy Ja­pán kutató találmánya, a nyulakon végzett «sérte­tek azt mutatják, hogy pormáüsra .csökkend a (eh ér vérsejtefc számat. Rejtekhely as Elbán Izgalmas kémregény közléséi kezdjük meg január 20-án »»wtKae OH tavaszán a szovjet állambiztonsági szervek letartóztatnak egy német kémet. Csaknem ugyanebben az időben átszökik a fronton a Wehr­macht egyik katonája. Kettőjük vallomása meglepő hasonlatosságot mutat és részleteiben Is megerősíti azt a tényt, amiről a szovjet felderítő szervek már eddig Is tudtak. Arról van szó, hogy a hitleristák valahol az Elba partján, a víz alá süllyesztve titokza­tos rejtekhelyei építették, s ebben szinte felbecsülhe­tetlen értékű archív-anyagot őriznek. A német titkos- szolgálat éa a* SS Iratait, a náci megszállók tevékeny­ségét bizonyító dokumentumokat, a visszavonulás előtt szovjet területen hagyott hitlerista ügynökhálózat név­sorát és feljegyzéseit rejtik magukban a speciális fém­ládák. Hogyan kutatják fel a szovjet felderítek a titokzatos rejtekhelyei ée hogyan szerzik meg a dokumentum- gyűjteményt szinte az utolsó pillanatban, közvetlenül a fasiszta Németország összeomlása előtt az amerikai kémszolgálat emberei elől, — erről szól Alexandr Na- tzlbov rendkívül érdekes, fordulatos, lebllincselően Izgalmas regénye, amelynek közlését Január 20-1 szá­munkban kezdjük meg. 17 eser új munkás Három év alatt a* iparfejlesztés eredményeképpen megyénk üzemei­ben 11 ezer fővel gyarapodott a bér­ből és fizetésből élők száma. A he­lyiiparban 4042. a vasiparban 1535. a textiliparban 623. a keresked el ember 1183. az építőipar­ban 1315. a közle­kedésben 542 fővel többen dolgoztak 1961-be®, mint 1958-ban. A legna­gyobb arányú fej­lődés a helyiipar- ban. következett be lényegesen növe­kedett a mezőgaz­daságban foglalkoz­tatott dolgozók szá­ma ÍS; — NÉPSZERŰ a földmüvesszövetkezet szolgál tató tevékenysé­ge Laki tel eken, mely­nek keretében háztar­tási gépeket, falíestő felszerelést, edényeket ia kölcsönöznek a la­kosság részére. Rövi­desen megszervezik a harisn yaszemf el szedést, ágynemű- és fehérne­mű-javítást, valamint a fafű részelést is, — TÖBB mint 21 ezer kötet könyve van a Bácsalmási Vörösmarty Mihály Könyvtárnak. Így a község minden ezer lakosára 2000 kötet könyv jut, ami or­szágosan is kedvező arány. — Helyreigazítás. Lapunk január 17-i számában a felsőszent- iváni jelölőgvűlésről téves információ alap­ján adtunk hírt. A je- lölőgvűlésen Vámos Ferencet a felsőszent- iváni Üj Elet Tsz ag- ronómusát jelölték megyei tanácstagnak. — SÁTOR-BÁLT rendez a kecskeméti l-es számú iskola szü­lői munkaközössége szombaton este 8 órai kezdettel as iskola nagytermében. A bál jövedelmét a fehértói nyári úttörőtábor fel­szerelésére fordítják. — Eszméletlen állapot­ban szállították kórházba a mentők Kökény Sán­dor lakltelekl fiatalem­bert. aki nagyobb meny- nyiségű pálinkát Ivott. — HALVACSORÄ­VAL egybekötött tár­sas kirándulást rendez holnap Nagybaracská- ra az IBUSZ bajai ki- rendeltsége. február 16-ig nyújt­hatják be. A kérelem­hez csatolni kell a pá­lyázó eddigi művészi munkájának részletes ismertetését, további terveit, céljait az ösz­töndíj idejére, két pél­dányban önéletrajzot főiskolai végzettség esetén az oklevél hite­les másolatát. A mű­vészi munkát bemuta­tó műveket pedig feb­ruár 15-én és 16-án kell beküldeni a Mű­csarnokba. U>Ö)ÁRÁ5 A Kecskemét! Agrome­teorológiai Obszervatóri­um jelenti: január 16-án Kecskeméten a kőzéphő- mérséklet mínusz 9.9 Cél- sius-fok, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 7,7 Celslus-fok. a napsütéses órák száma 7 volt. Ja­nuár 17-én reggel a leg­alacsonyabb hőmérséklet mínusz *0.1 fok volt, a reggel hét órakor mért hőmérséklet mínusz 19,S fok. a délután kettőkor mért hőmérséklet mínusz 11,S Celslus-fok volt. Várható Időjárás pén­tek estig: a kemény hideg tovább tart Ki­sebb felhőátvonulások, legfeljebb néhány he­lye® hószáll in gőzás. mérsékelt, változó irá­nyú szél. Várható legmaga­sabb nappali hőmér­séklet pénteken mí­nusz 8, mínusz 13 fok között ESKÜVŐ UTÄN vNők napjau c»r macedón falucskában Kelet-Maccdőnis egyik falucskájában minden évben Január 3-án tartják a ..Nők napját". Ezen a napon lritü 3 ..házi forradalom”: a férfiak otthon maradnak, (őr ellátják a gye-ekeket. az asszonyok pedig ösz- «ze. :nek a kocsmákban és borozgatás közben meg- ylír -ik a politikai eseményeket. Es ha egy férfi mégis ki meri tenni a lábát a házból, a harrias asszonyok néhány dézsa jeges vizáéi „figyelmeztetik’! köteles­— Mit csinálsz Liza? •— Csak össz-írotn azokat a fiúkat, akik #ziv«s«s Mesééül vmnmtK Öjabb árulélék vásárolhatók részletre Egyszerűsítették a hiteligénylést A belkereskedelmi miniszter utasítást adott ki az áruvásár­lási kölcsön kiterjesztéséről. Eszerint január 14-től a követ­kező áruk vásárolhatók hitel­levél ellenében részletre: az AR —612-es — Pacsirta — rádiók kivételével minden típusú rádiókészü­lék és zeneszekrény, min­den 1? collos, kis képer­nyős televíziós vevőkészü­lék, minden belföldi típusú magnetofon és lemezjátszó, a hitellevélre vásárolt le­mezjátszóval együtt 300 fo­rint feletti értékben hang­lemez is vásárolható rész­letre, — a hazai gyártmányú varrógé­pek, a 125 köbcentiméteres Da- nuvia, a 250 köbcentiméteres Pannónia és minden típusú 350 köbcentiméteres Buda és Budai típusú csónakmotor, a 70 literes kivételével minden belföldi tí­pusú hűtőszekrény, minden tí­pusú elektromos padlókefélő, vil­lanybojler és villanytűzhely, az MO—4 a típusú centrifuga, olaj­fűtésű fürdőszobakályha (alsó rész külön is), gyermekkocsi a sportkocsik kivételével, minden 1000 forintnál drá­gább fényképezőgép, tokkal, Vilux hálózati örökvakn, minden fénykénezőgéphez alkalmas objektív, „kis labor”, fényképész-felszere­lés, minden típusú, 2000 forint­nál drágább csónak és vitorlás. 3850 és 4800 forintos camping- felszerelések, két- és négysze­mélyes sátrak, minden típusú gi­tár, cselló, bőgő, számykürt* dzsessz-piszton és trombita, b- trombita, pianínó és 1000 forint­nál drágább tangóharmonika. A miniszteri utasítás külön szabályozza az áruvásárlási köl­csön keretében lebonyolításra kerülő bútorértékesítés módját. E szerint 1963. január 14-től — egyelőre még korlátozott kere­ten belül — az Ideál és a Típus rekamié kivételével — minden bútorfajta vásárolható részletre, A részletre vásárolt bútorok ér­tékének azonban konyhaberen­dezés és csőbútor esetén leg­alább 2000, egyéb bútornál pe­dig legalább 5000 forintot el kell érnie. A bútor részletre való vásárlása oly módon történik, hogy a vevő először a boltban kiválasztja a bútort, s a boltve­zető az OTP-lapon nyilatkozik, hogy a bútort mikor tudja ré­szére biztosítani. Az OTP szak­boltok láttamozása nélkül nem ad bú tóira hitellevelet. Ameny- nyiben a bolt negyedéves hitel­kerete kimerült, a következő ne­gyedév kezdete előtt két héttel fogad el ismét előjegyzést. A kölcsön törlesztési ideje 5000 forint alatti vásárlás­nál legfeljebb 12. 5000 fo­rintnál magasabb vásárlás­nál pedig legfeljebb 18 hó­nap. A hitelakciós bútorértékesítés újabb szabályozásának életbe­léptetésével a SZOT a jövőben utalványt már nem ad ki, á múlt évben általa kiadott hitel­levelekre a bútorokat 1963 már. cius 31-ig lehet megvásárolni. 3OOCOOOOOOOUGC0GQ91 Alkatrész 12 millióért Az exporttermelést segítik Az új esztendő nagy feladat elé állította Kiskunhalason a Vas-tömegcikkipari Vállalat ve­zetőit, dolgozóit. A város ipar- fejlesztése kapcsán központi üzemüket átadták az ÉM Kecs­keméti Epületlakatosipari Vál­lalatnak. Cserébe új üzem épül részükre. A kész munkacsarnok­ba januárban költöznek át. Ilye® körülmények között te vállalták hogy tovább segítik az IKARUS Járműgyár export­tervének teljesítését. Tavaly a vállalat dolgozói, elsősorban az izsáki telep munkásai 12 mil­lió forint értékben készítettek részükre autóbusz-alvázakat és más jármű-alkatrészeket A gyár elégedett munkájukkal. « 1963-ban hasonló értékű mun­kát kér tőlük. Mirelit csemege Az emberi találé­konyságnak nin­csenek korlátái Némely vállalat ötletfelelősei egy­mást túllicitálva találnak ki újabb­nál újabb dolgo­kat. A Csemege és Élelmiszer Kiske­reskedelmi Válla­lat például mély­hűtött boltokkal akarja meglepni a vásárló közönséget. Jól fi íveljetek Kecskemétiek. és legyetek büszkék. Az új rendszerű — vagyis mélyhűtött csemege — boltot időt. pénzt fáradt­ságot és embereket nem kímélve Bács- Kiskun megye székhelyén. kies városotokban kí­sérletezik kl S ki tudja rövidesen ta­lán éppen a kecs­keméti kísérletek sikere nyomán el­indul hódító útjá­ra a szenzációs új találmány, s „Mi­relit Csemegebol­tok” hálózzák be maid az országot. Mi is í JMirdiié Csemegebolt", a szenzációs ötlet lé­nyege? Nagyon egyszerű. Annak érdekében, hogy a csemegeboltok egyébként is ud­varias kiszolgálói kezüket előzéke­nyen dörzsölgetve. sőt ugrándozva fo­gadják a vevőket — s erről soha meg ne feledkezzenek —• nem fűtik télvíz idején sem a bol­tot. így azután az üzlet alkalmazottad akaratlanul is dör- zsölgetik kékre fa­gyott kezüket és vacogva bár, de ugrándoznak a pult mögött. mintha csak „örömükben” a vásárlóközönség nyakába akarnának ugrani Van olyan bolti éladó is. aki ugrándozás helvett bokázik. Ez külö­nösen a régimódi vevőknek tetszik. Arról is gondos­kodtak az ötletdús újítók, hogy a cse­megeboltok ravasz alkalmazottai ne­hogy cselhez folya­modhassanak. A vállalat koeaoiy összegek befekteté­sével korszerűsített boltjait gázfűtéssel látták el. A meg­ürült gázpalacko­kat pedig Budapes­ten a Csemege és Élelmiszer Kiske­reskedelmi Vállalat központjában cse­rélik. s gondolhat“ juk. el nem küldés sükért milyen fe­lelősség nyugszik c gázfelelős villáin. M egállapíthatjuk azonban, hogy ag­godalomra. nincs ok. A gázfelelő» december közepe óta hivatásának magaslatán áll. A kecskeméti eseme- geboüt harminc al­kalmazottja azóta még minden vevőt kézdörzsölve. ug­rándozva vagy ép­pen bokázva foga­dott Dühönghet a januári tét a „leg­főbb érték a vásár­ló közönség”, bár az is fázósan fel­tűri a gallérját ha be1 én a cser--g®» bc&tbft. «“-sr *-é *

Next

/
Oldalképek
Tartalom