Petőfi Népe, 1963. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-08 / 5. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek I A MAGYAR. SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 0ACS - KISKUN MEGYEI LAPJA STVm. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM Arn 60 fillér 1963. JANUÄR 8, KEDD 13 ezer vagon műtrágyát kap megyénk mezőgazdasága az év első felében Nagy teljesítményű növényvédő gépek, öntözőberendezések érkeztek az AGROKER-hez A téti időszak, iüetve as el­ső "évnegyed várható forgalma iránt érdeklődtünk az AGRO­KER-nél, Kovács Lajos főosz­tályvezetőtől. — A vállalat első negyedévi tervelőirányzata 160 millió forint. Ebből 60 millió forint értékű a mezőgazdasági gép, közel 20 millió forint as alkat­rész, 15 millió forint műtrá­gya és növényvédöszer; a fennmaradó mennyiséig pe­dig mezőgazdasági szerszám, csővázas szerkezet, ponyva, a permetezéshez szükséges védő­öltözet stb. Nagy teljesítményű növényvé­dő gépekből — Raípddrtox n. és magasnyomású permetező be­rendezésekből — az első ne­gyedévben 35 kerül forgalomba. A DUNA—TISZA közi Mező- gazdasági Kísérleti Intézet nö­vénytermesztési osztályának kul­túrtermében hétfőn megnyitot­ták a megye mezőgazdasági mér­nökeinek továbbképzését szolgá­sé szőlő- és gyümölcstermesztési A háztáji és szórvány gyümől - esősök védelmiét szolgáló Ver- morel és Kiss Bálint-íéLe per­metezőgépekből. valamint töltő- készülékekből már az elmúlt ne­gyedévben négyszázat kaptak közös gazdaságaink, s ebben a negyedévben újabb 300 darab Jut belőlük a megyébe. Egészen újfajta, komplett takarmánykeverő-berende­zéssel is gazdagodik — 350 ezer forint értékben — me­zőgazdaságiink. Az öntözendő területek víz­ellátását a jelen évnegyedben újabb 44, zömmel hazai gyárt­mányú öntözőberendezés segíti elő, amelynek túlnyomó részét termelőszövetkezeteink kapják. Ugyancsak az év első három hónapjában 77 traktorral bővül a megye gépparkja, azon a 90 gvós gyümölcsűek termesztési problémáiról. Kedden Fejes Sándornak, a Földművelésügyi Minisztérium kertészeti főosz­tályvezetőjének előadásával folytatódik a tanfolyam. erőgépen kfvfH, amelyet 1963. évi előszállításra még a múlt év végéin részben átadtunk a gazdaságoknak, részben pedig raktárainkban az elszállításra várnak. A gépállomások részére át­adandó 30 darab SZK—4-es kombájn mellett a szükséges munkagépeket is a kellő mennyiségben biztosítottuk. Billenős pótkocsiból 50, ZSB— 4,6 rendrearatógépből 60, ZVZ kévekötő-aratógépből ugyancsak 60 garnitúra áll már az első negyedévben rendelkezésre. Nitrogénműtrágyából az év el­ső felében 2800 vagonnal kap a megye mezőgazdasága, szemben az elmúlt év hasonló időszaká­nak 1800 vagonos forgalmával. Műtrágyái éleség ékből az idén mintegy 13 ezer vagon tételt kapunk. Ennek a rendeltetési helyre va­ló eljuttatása bizony nem kis feladat A vállalat ezért arra kéri a közös gazdaságokat hogy — számítva a netán elő­forduló szállítási nehézségekre is — műtrágya- és növényvédő- szer-megrendeléseiket a szük­séges fedezetigazolással együtt, mielőbb időben juttassák él az AGROKER-hez. J. T. Megnyitónak a megyei mémoktorábbképző tanfolyamot Dél-vietnami katonák nem hajtják végre asz amerikai tisxtek parancsát NEW YORK. (TASZSZ) A Dél-Vietnamban szolgálatot teljesítő amerikai katonai ta­nácsadók arra panaszkodnak, hogy Ngo Dinh Diem katonái és tisztjei nem hajlandók harcolni a dél-vietnami hazafiak ellen. Az UPI saigoni tudósítója jelenti, hogy egy partizánvadá- szat alkalmával a dél-vietnami katonák Ap Bak községben az amerikai tanácsadók parancsára sem voltak hajlandók támadni. Amikor pedig az amerikai szá­zados rohamra akarta őket vin­ni, megölték. Ugyanebben az ütközetben egy harckocsizó egység vietnami származású parancsnoka megta­gadta a segítséget a partizánok által lelőtt 11 amerikai helikop­ter szemléyzetének, valamint egy gyalogos századnak, amelyet a partizánok tűz alatt tartottak. <ooooooooooo©<>ooooo< Szaud-Arábia mozgósít MEKKA. A szaud-arábiai hadügyminisz­térium mozgósította összes fegy­veres erőit — közölte vasárnap a mekkai rádió. A kormány ezenkívül felhívás útján 18 és 40 óv közötti önkénteseket to­boroz a hadseregbe és elhatá­rozta, hogy öt katonai kiképző tábort létesít. A szaud-arábiai kormány há- •OOOOOOOOOOOOOOi Kádár János nyilatkoznia az Homanité Dimanche-ban PÁRIZS. (MTI) Az Humanité Dimanche legutóbbi számában majdnem két teljes oldalon köz­li azt az interjút, amelyet Ká­dár János adott André Wurm- semek, az ismert francia kom­munista publicistának. borús előkészületei a szomszé­dos Jemeni Arab Köztársaság ellen irányulnak. A szaud-arábiai kormány va­sárnap rendkívüli miniszterta­nácsot tartott. Később közölték, hogy hivatalos megkeresést in­téztek az Egyesült Államokhoz, küldjön ismét amerikai vadász- repülőgépeket Szaud-Arábiába, Washington a jemeni forrada­lom kitörése után már küldött repülőgépeket, ezeket azonban később visszavonták. A mektad rádió már vasárnap közölte, hogy -amerikai vadászgépek ás hadihajók tartanak Sasod-Ará­bia félé”, Washington azonban ezt nyomban megcáfolta. Aa amerikai külügyminisztériwa szóvivője kijelentette, hogy aa Egyesült Államok -megfontolás tárgyává tette” Szánd-Anábaa kérését. tanfolyamot. Az előadássorozatot — ame­lyen a résztvevő mintegy har­minc állami gazdasági szakem­beren, mérnökökön, technikuso­kon kívül megjelent Stanislaw Zaliwski, a lublini egyetemnek hazánkban tapasztalatcserén tartózkodó professzora is — Nyújtó Ferenc, a kísérleti inté­zet osztályvezetője nyitotta meg. Hangsúlyozta a szakemberek továbbképzésének fontosságát, 6 üdvözölte a megyénkben im­már másodízben megrendezésre kerülő tanfolyam előadóit és részvevőit. EZUTÁN Vígh Péter, az Álla­mi G azdaságok Bács- Kiskun me­gyei Igazgatóságának főkertésze tartotta meg nagy érdeklődés­sel kisért előadását a nagyüze­mi gyümölcstermesztés időszerű kérdéseiről. Elmondotta, hogy egész mezőgazdaságunk nyers­termelési összértékének 35 szá­zalékát a kertészeti termelés adja. Az 1965. év végéig 120 ezer hold korszerű nagyüzemi gyümölcsös kerül eltelepitésre, s távolabbi telepítési tervszá­mok pedig megközelítik a fél­millió holdat. Ismertette ezután a gyümölcstermesztés és export főbb nemzetközi adatait; be­szélt a telepítendő terület ki­választásának fontosságáról, a fajta kérdéséről, a fajták opti­mális termesztési arányairól, hivatkozva az általunk is hasz­nosítható külföldi tapasztala­tokra. HÉTFŐN délután került sor dr. Kovács Sándornak, a Kerté­szeti és Szőlészeti Főiskola ad­junktusának előadására, a hft­ÚJ kazánház — öt és fél millió A* irodaépület tőszomszédságában épül a Kiskunfélegyházi Vegyiipari Gépgyár — volt Bányászati Berendezések Gyára és Gépgyár — egyes telepének új kazánháza, amely öt és fél millió forintjába kerül államunknak. Az épületet a Bács-Kiskun megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói hozták tető alá. E létesítményben két kazánt helyeznek el. Ezek segítsé ­gévei. oldják meg a csarnokok, s egyéb helyiségek fűtését. A tervezett harmadik kazán be­szerelésére az új műhelycsarnok — esztergaüzemrész — felépítése után kerül sor. A félig kész épületben a Budapesti Vegyiipari Gép- és Radiátorgyár nyolctagú brigád­ja, Simái Gyula csoportvezető irányításával hozzákezdett a szerelési munkákhoz. Pásztor Zoltán felvétele. Mao Ce-ttmg fogadta a Japán Kommunista Párt vezetőit PEKING. Mao Ce-tung, a Kí­nai Kommunista Párt Központi Bizottságának elnöke találkozott a Japán Kommunista Párt ve­zetőivel. Szatomi Hakamadávalj a Központi Bizottság elnökségi és titkársági tagjával, Jazsiro Ijivel és Maszajoszá Okával, a Központi Bizottság titkársági tagjaival, valamint a Japán Kommunista Párt más vezető személyiségeivel. Az Üj Kína jelentése szerint a két párt ve­zetői között szívélyes és baráti beszélgetés folyt. A találkozó után Mao Ce-tung fogadást adott a vendégek tiszteletére, ooooooooooooc Letartóztatások Peruban LIMA. A perui katonai junta szombaton és vasárnap leszá­molt a baloldali ellenzékkel. Az- zal kapcsolatban, hogy a leg­utóbbi hetekben Peruban or­szágszerte fellángolt a sztrájk­mozgalom, a katonai kormány „baloldali államellenes szervez­kedés vádjával” elhurcóltatta a haladó pártok és szervezetéle mintegy nyolcszáz vezetőjét és tagját, köztük politikusokat; munírásokat és egyetemi hall­gatókat. A junta vezetője szie- rint a kormány intézkedése „a rend fenntartását” célozza a jú­niusban tervezett országos vá- 1 ásatásokra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom