Petőfi Népe, 1963. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek: A. MAG-VAR. SIOCIAUSTA W>VWKÄSPÄR_T BAcs-IOSkvam MEGYE) LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÄM Ara 60 fillér 1963. JAN. j. csütörtök Új esztendő első munkanapja Űj év — új gyártmány Ritmus, jó kedv, vidám han­gulat. Zenekar egy táskában. Ki tudná összeszámolni, hány család szilveszterét tette emlé­kezetessé megyénkben a köz­kedvelt magnetofon. Statiszti­kára mi sem vállalkozunk. Any- nyit azonban elárulunk, hogy az új év első munkanapján új magnetofontípus végszerelését kezdték meg a Rádiótechnikai-oooooooooooooo Délelőtt még leltár, délután már műszak Így kezdődött az új esztendő a minisztériumi ipar legifjabb megyei üzemében, a Pneumati­kus és Hidraulikus Gépek Gyá­rában. A leltár sikeresen végző­dött, az első műszak jól in­dult. Megtudtunk azonban mást is, ami érdeklődésre tarthat szá­mot. Kecskemét jövendő nagy­üzemében a mai nappal kezdő­dött az egyik volt laktanyaépü­let átalakítása szociális létesít­ménnyé. A négyszáz fő részére készülő férfi öltöző és fürdő beruházási költsége 650 ezer fo­rint. Még egy hír ugyaninnen: Az év első munkanapján vette át gépét szocialista megőrzésre kilenc dolgozó, akiket segéd­munkásból képeztek betanított gépmunkássá. Gyár kecskeméti üzemében. Az új gyártmány az M4/A elne­vezést kapta. Egy hónap kell, míg az első sorozat ezernyi al­katrésze helyére kerül, s a ké­szülékben felcsendülnek az első dallamok. A három sebességű meagnetofonokból mintegy 300 darab készül január végéig. Az első exportvagon A legfiatalabb üzem után a legidősebb gyárban érdeklőd­tünk — mi újság, hogyan in­dult a termelés az új évben? Az 1962. évre tervezett beruhá­zások sikeresen befejeződtek, velük együtt a nagyobb felada­tok műszaki előkészítése is. A műszak röpgyűléssel kezdődött a Zománcipari Művek Kecske­méti Gyáregységében, az 1962. évi tervek teljesítéséről, s arról, hogy kitől mit várnak 1963-ban a minőség javításában és a gyártási selejt csökkentésében. És hogyan zárult az első munkanap? A Német Szövetsé­gi Köztársaságba útnak indí­tották a gyáregységből az első vagon fürdőkádat. Egy vagon zománcozott öntvényárut pedig a belkereskedelemnek címeztek. S. G. Az irodában A Kiskőrösi Vegyes Szövetkezet gépgyártó üzeméből '» mint egymillió forint értékben szalagfűrészek és más fameg- munkáló gépek indultak útnak a közelkeleti országokba, vala* mint Belgiumba és Hollandiába az elmúlt évben. Képünkön egy Szíriába induló szalagfűrész látható. Ä kecskeméti Béke Termelő- szövetkezetben az új esztendő első munkanapján fogott hozzá b tsz saját négytagú építőbri­gádja a csikóistálló régi épülete és a nemrég épült lóistálló előtt létesítendő szabadkifutós csikó­karám ácsmunkáihoz. De nem csupán az építőbri­gád munkahelyén tapasztalható sürgés-forgás. A hóborította táj is megelevenedett: a közös gaz­daság egy éve telepített 100 holdas almásához négy lófogat és egy zetorvontatta pótkocsi hordja a műtrágyát. Mint Fáth Imre, a Béke Tsz szőlészeti ag- ronómusa elmondotta, a gyü­mölcsfák tövénél kimélyített földbe egy-egy fához számítva 20 kilogramm dúsított tőzegkor­pából és mintegy fél kilogramm foszfor és káli keverékéből álló erősítő trágyát juttatnak. Az 50 holdas egyéves szőlő „felerősítése”, a talajerő javí­tása céljából ugyancsak holdan­ként 100 mázsa dúsított tőze­get. s ezenkívül 2 mázsa kálit és egv mázsa szuperfoszfátot szórnak a szőlősorok közé. A fogatok egy része a műtrágyá­nak a vasútállomástól a terü­letre való kihordásával, a többi pedig a keverék kiszórásával foglalatoskodik ezen az első munkanapon, amikor már 1963-at mutat a naptár. Munkában nincs hiány a leendő telepítések területén sem. Az időjárás miatt a ta­vaszra maradó mintegy 30 hold szőlő és 40 hold gyümölcsös telepítése alá már szintén hord­ják az istállótrágyát. Benn, az irodában jóformán valamennyi adminisztratív mun­kaerő a gazdasági vagyonleltár adatainak összesítésében, a zár­számadás előkészületeiben vesz részt. A szőlészeti agronómus pedig a napi feladatok végzése mellett már előre néz a jövőbe: az őszi, száz holdat meghaladó gyümölcstelepítésre készül. Asz­talán hosszú számoszlopokban sorakozik a fogat- és gépi erőt, szaporítóanyag-igényt és az egyéb beruházásokat illető sok sok adat, amely még ebben < évben valósággá válik. Csattognak a szekercék. meg­rakott szekerek követik egymást a földeken; sokasodnak a fel­jegyzések a közös gazdaság ve zetőinek asztalán, a számoló gépekből papírszalagok kígyó: kúsznak elő ... Az ünnepi szórakozás után a kecskeméti Béke Tsz-ben is új erővel láttak munkához. J. T. zésemet. Bizony, furcsa most újra hozzáfogni a munkához, amiből nem szenvedünk hiányt Bent az irodai munka is elég sokoldalú, gondot, figyelmet igé­nyel, ezenkívül az üzleteket, üze. meket ellenőrzőm, s erre is sok idő kell. Az 1963-as évet a csa­láddal együtt ünnepelve kö­szöntöttük. Ettől az esztendőtől két komoly eredményt várok: az idén fejezem be a vendég­látóipari tanfolyamot, s októ­berben különbözeti vizsgát te­szek a MÉSZÖV technikumban. Rövid ideig beszélgettünk a földművesszövetkezet dolgozói­val, mert mindegyikőjük sietett, dolgozott. Ha egész évben ilyen serényen megy a munka, bizo­nyára nagyon eredményes lesz az esztendő. G. S. Jó hangulatban töltötte a szilvesztert megyénk lakossága Jelentős forgalom a* Aranyhomok Szállodában Százötven vendéglátóipari szórakozóhely tartott nyitva szilveszterkor megyénkben. Va­lamennyit zsúfolásig megtöltöt­ték az óévtől búcsúzó és az új esztendőt köszöntő vendégek. A forgalom 15 százalékkal volt na­gyobb a tavalyinál. A sokféle ételen és süteményen kívül 15 ezer palack bort, 2 és fél ezer üveg pezsgőt és másfélezer üveg habzóbort szolgáltak fel a pin­cérek a több tízezer ünneplő­nek. A járási székhelyek közül Kis­kunfélegyházán a Kiskunság ét­000000000000a Kennedy—de Gaulle találkozót készítenek elő Bohlen, az Egyesült Államok párizsi nagykövete szerdán in­dult vissza állomáshelyére és magával vitte Kennedy elnök személyes üzenetét. Diplomáciai körök szerint Kennedy találkoz- akar a francia elnökkel, hogy megbeszélést folytasson vele az önálló NATO atomütő­erő kérdéséről és ezen belül fő­ként a Polaris-rakétaprogram kiterjesztéséről Franclaörszágra is. Washingtonban úgy vélik, hogy a találkozóra két-három hónapon belül sor kerül. 1961- ben, a két elnök legutóbbi ta­lálkozásakor olyan értelmű meg­állapodás született, hogy leg­közelebb de Gaulle látogat Wa­shingtonba. Párizsi hivatalos körök azon­ban hangsúlyozzák, hogy de Gaulle a közeljövőben túlságo­san el van foglalva és „ősz előtt nem tud Washingtonba utazni”. A nyugat-her ini rendőrség úiabh provokációba BERLIN. (TASZSZ) Az új év kezdetét a nyugat­berlini rendőrség újabb provo­kációja tette „nevezetessé” Ber­linben. Mint az NDK nemzet- védelmi minisztériumának saj­tóosztálya közölte, 1963. január 1-én, kora reggel a nyugatné­met rendőrség gyorstüzelő fegy­verekkel rálőtt az NDK határ­őreire, akik a Német Demokra- likus Köztársaságot Nyugat- Berlintől elválasztó Hamhat" ron teljesítettek szolgálatot. Joachim Masche!, az NDK ha­tárőr altisztié megsebesült a fején és kórházba szállították. E provokáció súlyos követ­kezményeket vonhatott volna maga után, ha az NDK határ­őrei józan és helyes magatartá­sukkal meg nem akadályozzák. A sajtóközlemény rámutat, hogy a béke ellenségei Nyugat- Berlinben állandóan a nemzet­közi légkör megrontására töre­kednek. Az NDK nemzetvédel­mi minisztériuma hangsúlyozza, bogy a hasonló provokációs te­vékenységért a nyugat-berlini hatóságokat és a szenátust ter­heli a teljes felelősségű'/ VJ/J/f ; ■ 1 . teremben 28, e iri»imn),au«i ét­teremben 23, a kalocsai Fénye« étteremben és a cukrászdában 32, a bajai Duna étteremben pe­dig több mint 30 *r*r forint értékű ételt és italt fogyasztot­tak a vendégek. Az óesztendő utolsó éjjelét a a megyeszékhelyen is vidáman« jó hangulatban töltötték. A Ne- felejcs cukrászdában például a záróráig 13 ezer forint gyűlt össze a kasszában, majdnem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. Süteményből és édes­ségből nagy választék várta az ünneplőket — a kecskeméti cukrászüzemben készült 1300 újévi cukormalacból és a 25 ezer forint értékű süteményből a Nefelejcsnek is bőven jutott. Számottevő forgalmat bonyo­lítottak le szilveszterkor az Aranyhomok Szállóban is. Közel G00-an szilvesztereztek az im­pozáns szórakozóhely éttermé­ben, bárjában és cukrászdájá­ban. Szilveszter legnépszerűbb tánca a twist volt. Fáradhatat­lan szorgalommal járták öregele, fiatalok, tiszteletre méltó család­anyák és őszülő halántékú hi­vatali „főnökök”. A szerpentin- szalagos, twistes és „aranyho­mokos” éjszaka legnagyobb si­kert aratott sztárja pedig nem volt más, mint az újévi kis­malac. Mindenki a közelébe igyekezett, hogy fülének és egyéb testrészeinek diszkrét ci- bálásával jó előre gondoskodjék 1963. évi szerencséjéről. A hotelt szilveszterkor több külföldi vendég is felkereste, köztük ghanai diplomaták, ro­mán turisták és egy Argentíná­ból hazalátogatott magyar há­zaspár is. Az Aranyhomok szilr veszteid bevétele meghaladta a 45 ezer forintot. Az önfeledt újévköszöntés, szilveszteri mulatság idején so­kan munkával léptek be az új esztendő küszöbén. Közöttük a kecskeméti mentők szilveszter­kor és újév napján 45 esetben szálltak ki. A segítségre szoru­lók közül négyen ittasság, nyol­cán sérülés, a többiek pedig baleset vagy múló rosszullét miatt szorultak sürgős orvosi beavatkozásra. Sürgés-forgás a ha’áihan A Kecskemét és Vidéke Kör­zeti Földművesszövetkezet iro­dáiban nyoma sincs a másna­pos hangulatnak. Szabóvik Györgyné, a statisztika, terv­éé pénzügyi osztály vezetője mosolyogva, hangulatosan álla­pítja meg: — Nem is érezzük, hogy már 1963-as írunk. Az évet átszer­vezéssel kezdtük, a pénzügyet különválasztottuk a tervtől és a statisztikától. Ez formailag költözködést jelent Másnapos hangulatról beszélni sem lehet — legalább is nálam — mert a két nap alatt nagyon jól ki­pihentem magam. Komoly, megfontolt fiatalem­ber Antalfi Márton, aki ellen­őrként dolgozik a földműves- szövetkezetnél. — Karácsony óta szabadságon voltam. Ma jöttem be először, újra hozzáfogni a munkához. Közben megtartottam az eljegy­A háromnapos karácsonyi „kikapcsolódás" és az óév búcsúztatására, illetve az 1963-nak nevezett „ifjú” köszön­tésére szánt két nap is letelt. Az ünnepi trakta, eszem- iszom morzsái lassan elfogynak, s friss erővé alakul a pihe­néssel, vigsággal töltött idő. Munkás hétköznapok követ­keznek ismét, és H-ki a maga módján telíti tartalommal, törekszik az újévi jó Idvánságokat munkájával megalapozni. Erről adnak ezúttal képet munkatársaink.

Next

/
Oldalképek
Tartalom