Petőfi Népe, 1962. december (17. évfolyam, 281-304. szám)

1962-12-30 / 304. szám

E‘tűnőben levő népbetegségek X bajai járási tanács egész­ségügyi osztályának legutóbbi jelentését lapozgatom, s közben önkéntelenül felmerül a kérdés, mennyit javult a járás lakóinak egészségügyi ellátása a most bú­csúzó esztendőben, s mát tettek egészségügyi szakembereink, hogy egészségesebben, gondtala. nabbul élhessenek a járás la­kói? A válasz — bármily egyértel­mű is — igen nehéz, mert szin­te több száz példa, adat felsoro­lását is követeli, ami aligha férne egy szerény cikk keretei közé. Hadd említsünk mégis a legjellemzőbb példák közül né­hányat Kezdjünk talán az egyik leg­veszedelmesebb betegséggel, a tbc-véL Tudjuk, hogy megelő­zésének legfontosabb eszköze napjainkban a rendszeres szűrő- vizsgálat. Idén a bajai járásban fc— a megyei tbc gondozó inté­zet korszerű emyőfényképes be­rendezésével — tizenkét község lakosságá­nak szűrését fejezték be. Ük jövő év első hónapjaiban ke­rül sor a még hátra levő négy község lakóinak kivizsgálására, b ha ez befejeződött isimét élői­ről kezdik a szűréseket. Érdekesen alakult a gyógyu­lási arány is. A tbc-ben megbe­tegedetteknek 80 százaléka egy­két év után visszatérhetett régi munkakörébe — illetve ritkáb­ban — könnyebb munkakörbe, itt azonban még nincs minden a legteljesebb rendben. Mint a jelentés panaszolja, gyakran élő. fordul, hogy a munkahelyek nem szívesen vesznek vissza, ■vagy vesznek fel gyógyult tbc-st. SMiveä közel ezer beteg áll még most is kezelés alatt megfonto­landó lenne, hogy a gyógyulásu­kat követő elhelyezkedéshez az orvosokon kívül — akik számos Olyan mezőgazdasági munka­kört is felülvizsgáltak, amely­ben a gyógyult tbc-sek aggály nélkül alkalmazhatók; — milyen Ezervezett segítséget tudnának még nyújtani számukra a gaz­dasági és társadalmi szervek ve- ne+öL Szavaikkal szinte alig jelle- mezhető eredményeket értek el b járásban a járványos megbe­tegedések leküzdésében. Külö­nösen szembetűnőek ezek az e-edmények a trachomas meg­betegedések tekintetében. i A bajai járásban 30 évvel ! ezelőtt például még 900 tra- | chomás volt, ma azonban f már — az időközben meg- ' nagyobbodott járásban is — I csak 39 ilyen beteget tarta­nak nyilván. Nagy gondot okoz viszont a reuma elleni küzdelem. Az egészségügyi osztály kimutatása szerint az elmúlt évben 5700 munkanap esett ki a termelés­ből reumás megbetegedések mi­att. s a gyógyítás — éppen a be­tegek nagy száma és a megfe­lelő gyógyfürdők korlátozott fé­rőhelye miatt — komoly, ne­hézségekbe ütközik. Pedig jó he­lyi lehetőséget kínál a dávod- püspökpusztai gyógyfürdő kiépí­tése, amelyet már lapunk sem első ízben tesz szóvá, s ame­lyért mindeddig hiába hadako­zott az egészségügyi osztály. A gyógyító, betegségmegelőző munka ezernyi ága között igen tekintélyes helyet foglal el egy félelmetes betegség: a rák elle­ni küzdelem. Ismeretes, hogy Iti ja jeletnla? a legbiztosabb út A megelőző egészségvédelem sikerei a bajai járásban a szűrések utján tortenö meg­előzés, mert csak az idejekorán felfedezett betegség gyógyítható. S ebben példám utatóak a járás eredményei, hiszen a® elmúlt bárom évben kö­zel 50 ezer esetben végeztek rákszűrő vizsgálatot, s 1400 beteget vettek kezdésbe. Sok helyen sajnos, még csak periférikus gond, de a bajai já­rásban központi helyeit foglal el az alkoholizmus elleni kü zde- letn. Példamutató és országosan is úttörő munkát végeztek ak­kor. amikor a járási tanács mű­velődési osztályának közremű­ködésével az egyik község iskolájában felmérték a szülők alkoho­lizmusát, s annak következ­ményeit. A vizsgált iskolába 455 család­ból 547 gyerek jár. s húsz csa­ládban van alkoholista. A húsz családból 25 gyerek jár iskolá­ba. Tanulmányi átlaguk a többi 522 gyerek 3,1-es átlagával szem­ben 1,6, mulasztási átlaguk pe­dig közel duplája a többiekének. A felmérés — amely most to­vább folytatódik a járás vala­mennyi iskolájában — nemcsak azért jelentős, mert felhívja a figyelmet az alkoholista környe­zet által veszélyeztetett gyerme­keknek nyújtandó fokozott se­gítségre. de talán elgondolkoz­tató összehasonlításul szolgál a tévútra került szülők számára is. Az orvosi munkát értékelve hosszasan lehetne időzni néhány sokatmondó statisztikai adat elemzésénél. Említsünk azonban csak egy számot: a járás 18 fa­lusi orvosa az elmúlt évben ösz- szesen 250 ezer esetben végzett gyógyító orvosi munkál Figye­Három dolgot kívántak pár évvel ezelőtt a szakmának. A község lakosságának körülbelül a fele szállásokon lakik, s régi vágyuk volt a villany beveze­tése. A községbeliek meg azt kí­vánták, hogy Kalocsára menet ne lehessen őket megkülönböz­tetni sáros cipőjük miatt. A fia­talság pedig — az italbolton kí­vül — olyan helyiségeket szere­tett volna, ahol kedvére szóra­kozhat. Nem elérhetetlen kíván­ságok ezek, de megvalósításuk­hoz komoly összegek kellenek. A „tündér”, akit ma község­fejlesztésnek neveznek, másfél- millió forint értékben három nagy szállásra: Felsőerekre, Réz­telekre és Keserűtelekre juttatta el a villanyt. S a fénye annyira népszerű lett, hogy bizony a lámpák sokszor nappal is égnek — feleslegesen. A még nem vil­lamosított szállások lakói mon­dogatják is irigykedve, hogy ez a nappal elpazarolt villanyener­gia elég lenne az ő számukra. Népviseleti ruhájukról sokszor összetévesztették a szakmáriakat a homokmégyi ekkel, de a cipő­jükről. sajnos, rájuk ismertek. Jó járdát kívántak tehát, hogy ne kelljen mindig sárban jár­niuk. S a jó „tündér” Szakmár főutcáján hosszan felszedette a megkopott betonlapokat és rész­ben a mellékutcákba hordatta, másrészt a közutat elfoglalva, költői rendetlenségben a járdák mellett hagyta azokat. Hadd lás. sák, akik erre jámaX nagy lemre méltó adat, de talán még ennél is érdekesebb a bátmo- nostori kezdeményezés, ahol az egészségügyi dolgozók és a kör­zeti orvos összefogása révén a község minden lakója szűrővizs­gálaton esett át és a vizsgálatok eredményeit személyi kartono­kon regisztrálták. A széleskörű és mindenre kiterjedő orvosi vizsgálat és a felfektetett, pon­tosan vezetett kartotékrendszer lehetővé teszi, hogy a község lakóinak egészségügyi állapotá­ról szinte mindenkor és pilla* r.atok alatt tájékozódjék az or­vos. De más haszna is van, ami még ennél is jelentősebb. Kimutatták a munkaképes­ség-csökkenés számszerű adatait Is és átadták a tsz vezetőinek, akik az elkövetkező évben már minden ember munkabírásának pontos ismeretében szervezhe­tik meg a közös munkát. Sok mindenről lehetne még szólni, hiszen néhány vázlatosan felrajzolt adat, esemény csak töredéke annak a küzdelemnek, ami a járásban az emberek gyó­gyításáért. vagy éppen egészsé­gének megóvásáért folyik, s amelynek eredményeiről a je­lentések száraz hivatalossággal csak ennyit közölnek: a koráb­binak egyharmadára csökkent a tbc-s halálozások száma, „fel­számolták” a gyermekbénulást, tetanuszt, diftériát. s kivesző­ben van a trachoma... Kétségtelenül így van, de hogy ez milyen nagy ajándék, s hogy kinek köszönhetjük, ar­ra a hétköznapi tennivalók er­dejében bizony kevesen és ke­veset gondolnak... Eszik Éva munka folyik itt! A rossz jár­dák helyett 400 négyzetméter új járda épült 70 ezer forintért, amihez a lakosság 20 ezer fo­rint értékű társadalmi munkával járult hozzá. A falu közepéig mintegy másfél kilométeren most már tiszta lábbelivel közleked­hetnek az emberek. Már „csak” a központban kell „dagasztani” a sarat. Az új járdáért hálásak a szakmának, csak arra várnak, mikor múlik el az „objektív” nehézség és folytatódik a járda építése, vagy a felszedett beton­lapok visszarakása. A harmadik kívánság jobban sikerült. A tanácsháza mellett 100 ezer forintos költséggel és jelentős társadalmi segítséggel felépült a fiatalok új szórakozó helye, külön olvasószoba, klub- helyiség várja őket. Kellemessé, lakályossá tételéhez még sok minden kell, de ezt már a fia­talok „tündér” nőikül is meg­teremtik. Senki ne gondolja azonban, hogy az elmondottakon kívül más nem épült, mással nem gazda­godott Szakmár. Egyre szaporo­dik például a TV-tulajdonosok száma. A szűknek bizonyult ke­serűtelek! iskola két tanterem­mel bővült. De beszélhetnénk a szállási járdaépítésekről és egye­bekről is. Szépek a jövő tervei, Szakmár fejlődik, lépésről lépésre halad előre. Szálán János A megnyitás küszöbén Holnap már „tárt” kapukkal, teljes pompájával fogadja ven­dégeit a megyeszékhely impo­záns új létesítménye: az Arany- homok Hotel. Ünnepélyes át­adására ma délután kerül sor, de a szálloda szemmel láthatóan igen udvarias, előzékeny sze­mélyzete már napok óta „csa­tasorban” álL A vendéglátás többnyire ifjú mesterei készül­nek a Szilveszter napi vendég­sereg méltó fogadására. Addig is azonban, míg az ér­deklődők személyesein körül nem néznek a szép szállodában, hadd villantsunk fel két részletet a belsejéből. A műszaki átadás-átvételkor készült fényképfelvételünk a Széchenyi térre néző kétszemé­lyes vendégszobák egyikét ábrá­zolja. Az ízlésesen összeváloga­tott, hangulatos színű, modem bútorral berendezett szobácskát azóta egyszínű magyar perzsa- szőnyeg, faliszőnyegeik és a la­kályossághoz szükséges egyéb apró kellékek díszítik. El sem képzelhető, hogy ne érezze jói magát benne a vendég. Ez a kis sarokfelvétel a szál­loda üvegfalakkal elhatárolt, több helyiségből álló jókora konyhájának egy részletét mu­tatja be. Csupa fehérség csillo­gás itt minden. A műszaki át­adás egyik résztvevője találóan jegyezte meg a láttán: .. akár operációhoz is hozzá lehetne itt kezdeni, olyan patyolattiszta minden.” Reméljük, sokáig ilyen is marad és lehetőségeit jól „ki­aknázza” az ifjú főséf Lukács István segítőtársaival együtt. Vízműtársu’at alakult Laiosmizsén December 23-án tartotta a La- josmizsei Vízműrársulat alakuló gyűlését a községi kultúrház- ban. A jelenlevő nagyszámú hallgatóság előtt Gyarmati László, a társulat elnöke tartott rövid beszámolót az eddig vég­zett munkáról és ismertette az elért eredményeket. Tájékoztat­ta a társulat tagjait az alapsza­bályról, amelynek értelmében minden tagnak havonként 25 forintot kell fizetnie, ami a ter­vezett hat év alatt 1800 forintot tesz ki. Gyarmati László beszámolójá­ban elmondotta, hogy eleinte bizonyos fokú idegenkedés volt tapasztalható a község lakói ré­széről, az eredmények azonban a kedvező fizetési feltételek ösz­tönző erejével együtt hamarosan PETŐFI VEPE » Magyar Szocialista Munkásnál- Báes-Klskun megyei Bizottsága és a megye" tanács lapja Fászerkesztrs Weither Dániel Kla dls! a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat *ielős kiad*' Mpzpi István igazén* Szerkesztősás* Kecskemét Széchenyi tár I szám Szerkesztőbe*! t«l efon központ ; 26-19 25-16 Szerkezte- ouonság: 10-38 Kiadóhivatal* Ocskenbt «zabaibs tér Vb Telefon 17-09 Teriesz*’ * Mae var Posta előfizethető* * hely* D“>«tahu állóknál és kézbesít *kn *1 ófiz«at^ci if* n^nanra 12 fönn Bá^s Ki«knn TJaev^ Nvimia V. ttecfckemát — Teletop: feloldották a közönyt és az 1100 érdekelt család közül 600-ra te­hető azoknak a száma, akik vé­gül is önként aláírták a belépési nyilatkozatot. A beszámoló el­hangzása után megválasztották az öttagú intéző bizottságot, s egy ugyancsak öt tagból álló el­lenőrző bizottságot hoztak létre. Késsel támadt szomszédjára Kiskunfélegyházán, a Mártí­rok útja 20. szám alatti ház­ban lakik szüleivel Fehér Ve­ronika 20 éves lány, ugyaneb­ben a házban Papp István és családja. Szeptember 12-én kis­sé ittas állapotban tért haza Fehér Veronika és hátra ment az udvarba, mivel rosszul érez­te magát. Az asztmás beteg Papp István az udvarban üldö­gélt és köhögött. A leány őzt gondolta, hogy őt csúfolja, oda­ment és megfenyegette Mrd konyhakéssel akart Papp Ist­vánnak támadni, de Pap’ ié férjét védve közéjük állt, gy annak karját hasította megy úgyhogy a sérülés az izmokon keresztül a csontig hatott. Papp Istvánná sérülése nyolc napon túl gyógyult. Fehér Veronikát bűnösnek ta­lálták súlyos testi sértés bűn­tettében, és három hónap- sza­badságvesztésre ítélték. 2- U, 4 Teljesültek a kívánságok

Next

/
Oldalképek
Tartalom