Petőfi Népe, 1962. november (17. évfolyam, 256-280. szám)

1962-11-01 / 256. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! fb jf/* *^r ' zétiw ném A MAGYAR. SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BACS“ KlSteíAM MEGYEI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM Ara 60 fillér 1962. NOV. 1, CSÜTÖRTÖK Társadalmi összefogással segítik az ifjúságot a szakmaválasztásban Pályaválasztási tanács alakult megyénkben A kormány és a munkaügyi miniszter rendeletéit adott ki or­szágos pályaválasztási tanács alakítására, hogy az segítse az ifjúság pályaválasztását; Szerdán Kecskeméten, me­gyénkben is megalakult a pá­lyaválasztási tanács. Az alakuló ülésen részt vettek a megyei KISZ-bizottság, a megyei nőta­nács, a Hazafias Népfront, a Szakszervezetek Megyei Taná­csa, a MÉSZÖV, a KISZÖV, a megyei tanács vb munkaügyi, művelődésügyi, egészségügyi, ke­reskedelmi, terv, ipari, mező- gazdasági, építési, közlekedési és vízügyi osztálya, valamint több iskola és vállalat képviselői. Az értekezleten dr. Varga Jenő vb- élnökhelyettes, a megyei pálya- választási tanács elnöke ismer­tette a tennivalókat. Az előadó bevezetőjében rá­mutatott arra, hogy az ifjú­ság pályaválasztási problémái­nak megoldását annál is inkább segíteni kell, mert a Vili. általános iskolát vég­zett tanulókban még nem alakult ki az az érettség, amely egy ilyen fontos el­határozáshoz szükséges. Segítségre szorulnak azonban az ezzel kapcsolatos kérdések el­döntésében a szülők és a peda­gógusok is. A legtöbb gondot az ©kozza, hogy nem ismerik kel­lően a választható életpályák teljes körét és a népgazdaság igényeit. Megyénkben évente közel 8000 általános és másfélezer középiskolás tanuló találja magát szembe a továbbtanulás, vagy el­helyezkedés gondjaival. A tanács feladata már tanév közben széleskörű felvilágosító tevékenységet végezni, s az ál­lami és társadalmi erők bevo­násával az ifjúságot olyan ta­nácsokkal ellátni, amely hozzá­segíti az adott körülmények kö­zött a megfelelő foglalkozás ki­választásához. Ahhoz, hogy már az iskolában eldönthesse: képes­ségeinek, a helyi körülmények­nek, valamint a népgazdaság szükségleteinek megfelelően mi­lyen pályára lép. Az előadó beszámolója felett indult vitában a felszólalók va­lamennyien helyeselték a pálya- választási tanács megalakítását. Többen rámutattak, hogy megyénkben különösen fon­tos feladat a mezőgazdasá­gi tanulóképzés. Már az iskoláikban a politechni­kai órák keretében, a munka­végzés mellett az oktatási célo­kat kell előtérbe helyezni. Arra kell törekedni, hogy a tanuló if júság megismerje megyénk me­zőgazdaságának nagyszerű táv­latait, s lássa, hogy a mezőgaz­dasági és ipari munka között mindinkább eltűnnek a különb­ségek. Ma már megyénkben is több ezer foglalkozási ág kínál lehetőséget az élethivatás- választására, mélyet az új szervnek fel kell mérni, s az ifjúság, a pedagógu­sok és szülők körében tudatosí­tani; Végül a megyei pályaválasz­tási tanács megtárgyalta az 1962 —63. évi munkatecrvét, amely­ben rögzítették milyen felméré­seket végezzenek, s az így nyert adatokat hogyan hasznosítsák a fent említett célok érdekében. N. O. Telepítés Megyénk szövetkezeti gazda- megfelelő munkaerő álljon a lé­gáraiban ebben a hónapban lepítéshez rendelkezésükre. Kö- megkezdik az őszi telepítést. A zös gazdaságaink az ültetvény- tavaly elmaradtakkal együtt új tervező vállalat diszpozíciója szőlő létrehozása 4346, gyümöl- alapján jutnak szőlőszaporító- csösé pedig 1062 holdon szere- anyaghoz; az azt termelő illeté- pel még az idén teljesítendő tér- kés gazdaságokkal azonban tart- veikben. A t*lajforgatás közel sák a tsz-ek is a kapcsolatot, s hatezer holdon történt meg, s legjobb, ha a vesszőket ők ma- ezt a munkát, valamint a terű- guk szállítják majd el, — még- letek egyengetését most már 55, pedig késedelem nélkül, a Debreceni Talajjavító Válla- Hathatósan működjenek közre lattól nemsokára megyénkbe a tsz-ekkel a járási tanácsok küldendőkkel együtt pedig kö- mezőgazdasági osztályai és a zol száz gép végzi majd folya- nemrégiben létrehozott járási matosan. Ami a gépi erőt, s a telepítési operatív bizottságoka szőlőszaporítóanyag mennyisé- nagy horderejű munkában. Az gét is illeti, megvan a lehetősé- előbbiek készítsenek pontos ge, hogy az őszre és jövő ta- munkaerőmérleget, amelynek vaszra tervbe vett 7—8 ezer alapján el tudják látni feladat­holdból az említettnél nagyobb tál a jelentkező társadalmi mun- teriileteket telepítsenek be év kasokat, az operatív bizottságok végéig közös gazdaságaink. pedig a megyei telepítési és ope- Az előkészületek során nem- ratív bizottsággal együtt és az rég még meglevő problémák lé- esetleges zökkenők elhárítása nyegében megoldódtak. Ez azon- végett álandóan legyenek tisz- ban nem jelenti azt, hogy most tában a telepítés helyzetével, már nincs szükség a még foko- Miként már többször hangsú- rottabb szervezésre a sikereste- iyoztuk, a telepítés nemcsak lepítés érdekében. A legkisebb g^y.^y szövetkezet, hanem lazaság a tsz-ek és az érdekelt népgazdaságunk, népünk különböző szervek, vállalatok jgvdje érdekében történik, ép- egviittműködésében, nagymér- pen ezarj társadalmi üggyé kell tékben akadályozza a telepité- azt tenni. Tömegszervezeteink, a Bek munkáját. KISZ. a Hazafias Népfront és a Szövetkezeti gazdaságaink Nőtanács bizottságai szervezze- most már haladéktalanul tegyék nek önkéntes telepítő brigádo- szabsddá a talaimunkákat ka^ hogy a munka minél zavar­igénylő és esetleg még le nem talanabbul bonyolódjék le. takarított ‘erW«te*k<;t a _ gepek A most kezd6da telepítési idö- számára: mielőbb fejezzék be a syaknak összefogással, alapos szövetet is, kiilonosen aTOkon a szervezéssel odaadó, lelkes kisebb parcellákon, ^elyekre k5zreműk5déssei adjunk mind- kiore*edes miatt aré?’ annyian tartalmat, s ha í<ry tesz­srfiCa Siker nem marad el munkákkal együtt azért, hogy Összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 12. paragra­fusa 2. bekezdése alapján az országgyűlést 1962. november 5-én délelőtt 11 órára összehívta. Nem szűonek a provokációk Kuba ellen Kocsis Sándorné a Ubagondozás közismert szakértője a kis­kunfélegyházi Lenin Tsz-ben. Tíz éve neveli a közös gazdaság szárnyasait kitűnő eredménnyel, amiért 1956-ban Munkaérdem­renddel tüntették ki. Férjével az idén első ízben neveltek a tsz- ben rajnai májlibát, amelyből jövőre közel 500 darabot törzs- állománynak hagynak meg. Todor Zsivkov nyilatkozata a Reiazioni Internazionaiiban Változás az indiai kormányban NEW YORK. Az AP-re hivatkozva jelenti a TASZSZ, hogy Nehru minisz­terelnök vette át az indiai had­ügyminisztérium Irányítását. Krisna Menőn volt hadügymi­nisztert a védelmi ipar minisz­terévé nevezték ki. SZÓFIA. (TASZSZ) A Reiazioni Internazionali cí­mű olasz folyóirat szerkesztője interjút készített Todor Zsivkov- val, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első tit­kárával. Bulgária külkapcsolatáról szólva Zsivkov hangsúlyozta, hogy a Balkán-félszigeten ked­vezők a körülmények a jószom­szédi kapcsolatok kialakítására, a kölcsönös bizalomra és az együttműködésre. Kijelentette, hogy Bulgária és Jugoszlávia között jószomszédi kapcsolatok vannak, a két ország kölcsönö­sen előnvös együttműködést folytat Nem lehet azonban ugyanezt elmondani Bulgáriá­nak Görögországgal és Törökor­szággal fennálló kapcsolatairó' — állapította meg Zsivkov. A felelősség ezért azokat terheli, akik Athénben és Ankarában az államapparátust vezetik. A bolgár kormány többször java­solta a bolgár—görög, valamint a bolgár—török kapcsolatok ren­dezését. A vitás kérdésekről folytatandó tárgyalások útján, s erőfeszítéseket is tett erre. Ezek a javaslatok és erőfeszitések gö­rög és török részről elutasító fogadtatásban részesültek. Gö­rögország és Törökország azál­tal, hogy tagja a NATO agresz- "zív tömbjének és eszköze az "gvesült Államok háborús ter­einek, a Szovjetunió, Bulgária ;-s n többi szocialista ország el­leni támadás gyakorlóterévé ■■óit, Zsivkov hangsúlyozta, hogy ’Jnlaária éberségét nem csök­kentve továbbra is küzdeni fog a vitás balkáni kérdések meg­oldásáért, a jó szomszédi vi­szonyok kialakulásáért. Amerikai és szov’et közéleti személyiségek hasznos véleménycseréje NEW YORK (TASZSZ) Október 21 és 28 között An­dover amerikai városban meg­rendezték amerikai és szovjet közéleti személyiségek találko­zóját, hogy azon megvitassák a legfontosabb nemzetközi kérdé­seket. A mostani találkozó már a harmadik, az elsőt 1960 őszén tartották az Egyesült Államok területén, a másodikat 1961 má­jusában a Krím félszigeten. A mostani találkozón huszon­ötén vettek részt. A találkozó társelnök! tisztét E. K. Fjodo- rov szovjet akadémikus, J. A Zsukov, a Szovjetunió Legfelső >©©©©00-000000000000­Szalal a Jemeni Arab Köztársaság ideiglenes e'nöke SZANAA. (MTI) A Beuter iroda a kairói rá­dióra hivatkozva közli: Szalai miniszterelnököt ideiglenesen a Jemeni Arab Köztársaság elnö­kévé neveztek ki. A TASZSZ írja Kairóból: Sza- naa és Maarib között élő 12 je­meni törzs hűségnyilatkozatot tett a köztársasági kormánynak — jelenti a középkeleti hírügy­nökség Szanaaba kiküldött tu­dósítója. E törzsek sejkjei kö­telezték magukat, hogy teljes erővel együttműködnek az ál­lamhatalommal. Tanácsának képviselője, a Prav­da munkatársa, valamint Nor­man Cousins, a Saturday Re­view amerikai lap szerkesztője és Philip Mosley, a nemzetközi kapcsolatok tanácsának igaz­gatója látta el. A találkozóról kiadott közös közlemény hangoztatja, hogy a résztvevők őszinte véleménycse­rét folytattak a legkülönbözőbb nemzetközi kérdésekről, meg­tárgyalták a Szovjetunió, és az Egyesült Államok közötti fe­szültség okait. A Kubával kap­csolatban kialakult válság meg­vitatása során a találkozó részt­vevői azon véleményüknek ad­tak kifejezést, hogy ezt a konf­liktust békés úton lehet és kell ’-endezni. A találkozó résztvevői meg­tárgyalták a megbízható ellen­őrzés mellett történő általános és teljes leszerelés kérdését is, foglalkoztak az atomfegyver­kísérletek megtiltásával és azon reményüknek adtak kifejezést, hogy a közeljövőben e téren megegyezés jön létre. lamokban és a nyugati félteke néhány más országában tanyá­zó kubai ellenforradal márok to­vábbra is terveket szőnek egy kubai betörésre. Cardona, a kubai emigránsok vezetője — mint a UPI hírügy­nökség rámutat — kedden a saj­tó képviselői előtt kijelentette, hogy az általa vezetett ..forra­dalmi tanács” „fenntartja ma­sának a jogot, hogy erőszakot alkalmazzon Fidel Castro kubai miniszterelnök megbuktatására, tekintet nélkül arra, milyen for­mában rendezik a jelenlegi vál­ságot”. Az AFP Miamiból származó jelentése szerint a múlt heti sú­lyos nemzetközi válság idején az „Alfa—66” kubai emigráns csoport több hajója elindult Ku­ba partjai felé, hogy „megtá­madja a sziget katonai objektu­mait”. A vállalkozás azonban kudarccal végződött. NEW YORK. (TASZSZ) Mint a hírügynökségek jelen­téseiből kitűnik, az Egyesült Ál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom