Petőfi Népe, 1962. október (17. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-19 / 245. szám

1 XML október IS, A jégkorszaktól napjainkig Szolid sárga épület Kiákun- flélegy házán, zöldre festett, vas rácsokkal az ablakai előtt Ka­pujára szegezett tábla hirdeti: — Kiskun Múzeum. Most ün­nepli fennállásának 60 éves év­fordulóját Gazdag, értékes gyűjteménye évezredek emlékét őrzi, s bepillantást nyújt el­múlt korok titkaiba. — Egyetlen bánatunk — fo­gad mindjárt panasszal Mezősi Károly igazgató — a helyiség­hiány. Már kaptunk ugyan né­hány szobát az emeleten — oda költöztettük a könyvtárat s helyén kiállítótermet nyitottunk i—, de ez még mindig kevés. Ahhoz, hogy a raktárban poro­sodó anyagok rendre a nyilvá­nosság elé kerüljenek, szüksé­günk lenne az egész emeletre. Ha a tanács kiköltöztetné vég­re a lakókat, sok mindent csi­nálhatnánk! ... Alig győzi sorolni a terveket. Állandó jellegű régészeti, vá­rostörténeti, néprajza, a mező- gazdaság fejlődését bemutató ki­állítás szerepel közöttük — esetleg egy éremtana is. — A munka azonban most sem szü­netel. Feltárásra várnak a lelő­helyek, megalakult a múzeum­barátok köre és tudományos vagy művészeti előadásokból, időszakos kiállításokból sem lesz hiány. Látogatók érkeznek. Kecske­méti iskolások és a Belügymi­nisztérium egyik tanfolyamának hallgatói. A múzeum fáradha­tatlan restaurátorának. Hajmás Sándor bácsinak vezetése mel­lett elindulunk. Első utunk a múzeumi hónap alkalmával újonnan megnyílt kiállítóterem­be vezet. Az egyik vitrinben a mú- ■cura legértékesebb gyűjtemé­nyei: — mammutcsontok és cirbolyafenyő tobozzal együtt. • jégkorszakból. Jól megférnek egymással az őskori kagyló- nyakékek és „tűzkutyák” *— edénytartók —. a tarkán csil­logó szarmata üveggyöngyök, «var nyilak és a középkorból rázik maradt csipkefinomságú vassodnomnyal ellátott harci sisak. Az udvari épületbe belépőt régmúlt századok komorsága le­begi körül. Valaha itt volt az Alföld leghirhedtebb tömlöce, ma az ország egyetlen börtön- múzeuma. Fehérre meszelt, bolt­íves szobák mélyén a feudális társadalom minden kegyetlen és elrettentő kínzóeszköze meg­található. Szemsütővas — ilye­nekkel szúrták ki a bűnös sze­mét — és nyelvkiégető lóg s falon — intő jelként a rém­hírterjesztőknek, káromkodók- nak és pletykakedvelőknek. A hóhérpallos alatt súlyos, sö­tétszínű szék áll. Ezen fejezték le 1795-ben a Vérmezőn Mar- tinovits Ignácot — Ékre a kötélre három ha­zafit akasztottak fel — mutat a falra Sándor bácsi —, ez a nye­reg Rózsa Sándoré volt és itt látható a történelemből oly jól ismert kurtavas, szégyenpad, deres, amott pedig egy teljes pand úrfelszerelés. Sándor bácsi nem mulaszt el tréfás szavakat adomákat fűz­ni a látottakhoz, mégis meg­könnyebbülten lélegzünk fel, amikor becsukódik mögöttünk a börtönmúzeum ajtaja. Vala­ki megjegyzi: — Még annak volt szeren­cséje, akit „simán” halálra­ítéltek. A testcsonkítás, kínzás sokkal fájdalmasabb, irtózato­sabb lehetett. Jólesik kimenni a kertbej megcsodálni a befejezéshez kö­zeledd utolsó félegyházi széd­Mesterkézre vall es a művészien faragott pásztorbot. Gazdája rá­véste a fogantyúra valamennyi hónap -planétáját“. malmot. 1800-ban még 63 for­gott a város körül... A költé­szet rajongói a Petőfi-szoba emlékei előtt időznek szívesen, a festészet hívei a 76 éves. Hajmás Sándor bácsi — a mú­zeum restaurátora — az 1886- ból származó, faragott kulacsot nézegeti. Kossuth-dfjas művész, Holló László képeit nézegetik. A sö­tét tónusú, különös hangulatot árasztó — főként paraszti té­májú — 24 képet tőle kapta ajándékba a múzeum. Az ér­téke? Csak egy belőlük — a Vesszőhántók — 12 ezer forint. A raktár gyermekkorom ti­tokzatos lomokkal telezsúfolt pince-padlás zugait juttatja eszembe. A csizmadia-felszere­léstől az akasztófáig, a neves betyár — Bogár Imre — négy­csövű pisztolyától a népi hang­szerekig, s fafaragásos. cifra kulacsokig itt minden megtalál­ható. Egy szekrényre való bi­lincs szomszédságában mulatsá­gos ellentétként rulettasztal he­ver. Tompán puffan a ki végző­dob, és az üvegedéi alatt sá- padtfényű kincsek sorakoznak: — avarkori aranyveretes öv­díszek, német birodalmi tallé­rok, arany dukátok, római pecsétgyűrűk. Remekművű faragások, kive­szőiéiben levő népi munkaesz­közök, letűnt századok tárgyi emlékei. Értékes ritkaságnak Hogyan lehet olvasókat toborozni? A lámpaernyo szélesen szétteríti a fényt, • a peremé­nek árnyéka széles íveket raj­zol a falra. A szoba se nem rideg, se nem barátságos. Fél­kész. Középen csapass aszta­lok, a fal mellett és a sarok­ban polcok, állványok, foghíjas könyvsorokkal. A könyv azon­ban — különösen, ha sok van belőle — meleget, vagy leg­alábbis valami tiszteletre ger­jesztő, mélyein emberi tartal­mat ad minden helyiségnek. Fontosam 1006 kötet lenne itt, ha nem vittek volna ki né­hány százat az olvasók. — Ez az állomány községünk 1280 lakosához képest, ha nem is elég, mindenesetre nagyjá­ból a megyei átlag körül mozog — Amivel Bóta Zoltán tanító, a szakmári községi könyvtáros dicsekszik is, meg elégedetlen­ségének is ad kifejezést Di­csekszik. mert a könyvtár na­gyot fejlődött míg eljutott a mai színvonalra. S ebben nagy része van a helyi tanácsnak. Tavaly 4000, az idén 5000 forin­tot adtak az állomány fejlesz­tésére, s a bútorok is beleke­rültek kerek 2000 forintba. Nem számít minden, amit ebben a múzeumban összegyűjtöttek és féltő gonddal őriznek tovább. Vadas Zsuzsa Gobellnhímzéses, dúsan faragott szék 1638-bóL fogják sajnálni a pénzt arra sem, hogy a legszükségesebb berendezés beszerzése után 8 helyiség szépítésére Is költse­nek. A könyvtáros dégedef­ksnsége viszont onnan szárma­zik, hogy a jelenlegi 157 be­iratkozott olvasó számára bi­zony kevés ennyi könyv. Külö­nösen, ha meggondoljuk, hogy többségük három-négy olvasót is képvisel, a család be nem iratkozott tagjait Az olvasási kedv növekedésére jellemző, hogy tavaly óta háromszorosá­ra emelkedett a forgalom és 90 százalékkal nőtt a könyvtárba beiratkozottak száma. Megala­kult a községben a könyvbarát kör, egyre jobb a könyvtári propaganda. Hogyne lenne fejlődés, ami­kor Bóta Zoltán figyelme még olyasmire is kiterjed, hogy ... az asszonyok jobban szeretnek olvasni, mint a férfiak. A nyilvántartásban éppen kétszer annyi a női név, mint a férfi. Az iskolás korban még egyenlő az arány, később azonban a Józsefek, Sándorok. Jánosok el­pártolnak — talán éppen s kocsma felé. Éppen ezen igyekszik segíte­ni Rákos Katalin védőnő, 8 községi KISZ-titkár. ö maga nemcsak olvasó, hanem könyv­vásárló is, ami nagy szó, hi­szem 150—180 forintot is kiad havonta könyvekre. így aztán lelkes propagandista és ponto­san számon tartja, hogy a ta­valyi négyről mostanáig tizen­hétre emelkedett a könyvtár­ban a KISZ-ista olvasók szá­ma. Ez. ha nem is sok. mégis csak több, mint 400 százalékos emelkedés. Hogyan csinálta? — Hát például — mosolyog a csinos barna kislány —. ami­kor a Világ térképe előtt elő­adásain valamelyik országról, városról beszélünk, megemlítek egy regényt, ami ott játszódik. Legutóbb Egerről szólván meg­ígérték. hogy elolvassák az Egri csillagokat Meg »okáig hafigatom « könyvtáros, meg a KISZ-titkár beszélgetését Már nem is olyan üres ez a szoba, nem is olyan szűkösek a lehetőségek. Bár mindenütt Qyem áldozatkészen segítene a tanács, s mindenütt ilyen lelkesen végeznék az „ap­rómunkát” azok, akikre a könyvtár van bízva. H. L Gerencsér Miklóst VADGALAMBOK — Kisregény — 8. Örökletes áhítattal, tömjén­szagú babonáktól kábultan gör­nyedtek imára a parasztok. Is­tenre gondoltak, akit sehogy nem tudtak elképzelni. Félénk fogalmaikban fényes arcú szen­tek lépdeltek a mennyei dom­bokon, amelyek a falu környé­kéhez hasonlítottak leginkább, csak sokkal gyönyörűbbek vol­tak annál. Dani a pici templom hátul­jában állt meg, a kórus er­kélye alatt, mindjárt az ón szén teltvíztartón ál. Nem volt senki a közelében. Valami bűn­tudatféle érzés próbált rátele­pedni erőszakosan, meglegyin- tette a kételkedés, hogy hátha mégis vétkezett, de föléledt benne az örökké résen levő pogányság is. önérzete dacosan védelmezte új hitét, amely szentségek nélkül tartja meg ezentúl embernek. Istennel nem mert vitába szállni, csak urna kérte, hogy értse meg, fogja pártját, hiszen éppen most telte meg azt az utat, amelyi­ken büntetlenül haladhat. Ilyképpen imádkozott a be­fogadottak háta mögött, öklelt összefogva lógatta ölén, kalap­ját a hüvelykujjával szorította csuklójához. Ünnepélyes arcát • teropkan belsejére emelte. A szűk hajóban csak egyetlen padsor fért eL, amelynek sza­bályos négyszögét megtöltötte « feketeruhás hívősereg. A leg­első pad halszélén idős Kustán Dániel ült, ősz feje nyakason ágaskodott elő a szürke szőrme­gallérból. Mellette kókadozott keskenyvállú, apróiéjű felesége. A padsor két oldalán eladólá­nyok és gyerekek álltak, a szí­nes ablakok közül baklók tód súlyos Mária-zászlók lógtak fe­léjük. A nagyorrú pap sejtel­mesen imbolygóit aránnyal át­szőtt miseruhájában a frigy- szekrény előtt, révült arccal só­hajtotta el a latin szavakat, amelyekre álmatagon énekeit vissza a kántor. Miközben folyt ez a beszél­getés a szentek nyelvén. Dani anyja félénken hátrapillantott Szomorú arcáról leolvashatta a fiú a könyörgést, hogy térjen vissza isten kegyelmére. Az öreg Kustán íeddőn az asszonyhoz horzsolta könyökét, mire az engedelmesen vissza­fordította tekintetét az oltárra. Dani a szülőket figyelte fáj­dalmas ellenkezéssel és csak most vette észre, hogy a pap a szószékre lépett. — Dicsértessék az Űr Jézus Krisztus! — rebegte a plébá­nos és nagy orrát a fehér bol­tozató mennyezet felé tartotta. Mintha a sírok mélyéről fe­leltek volna a köszöntésre, bor­zon gó fohásszal mormolta a hívősereg: — Mindörökké ámen ... Kustán Dániel, a falu leg­főbbre tartott embere, harminc­négy bold tulajdonosa éa a pres­bitérium elnöke, volt bíró és kisgazdapárti politizáló, ko­moly figyelemmel tekintett föl az amgyalíejek közt magasodó papra. Penészes bajusza alatt szigorúan zárta Ö6sze száját, de a nézése kegyes volt, mintha férfias igazságszeretetérő! akar­ta volna meggyőzni a gyüleke­zetét. Tudta, hogy szívbéli jó­barátja, a plébános ezúttal az ő kedvéért fog prédikálni. Nem gondolta komolyan a tritagadást, csupán feddó leckének szánta, hadd érezze meg a fiú, hogy milyen könnyen ki csöppenhet a szülői gondviselésből, ha nem hajt fejet kötelező szelídséggel. Kérte plébános barátját, dor­gálná meg a fiút a szószék­ről. de úgy, hogy más ne so­kat értsen belőle. A pap hol imára tette össze a kezét, hol meg úgy tárta szét a tenyerét, mintha nézte volna, nem csöpög-e az eső. Ilyenkor a tekintetét ia az ég felé fordította Amikor pedig kövér dereka elfáradt a hajlon- gásban, rátenyerelt a szószék kávájára, így szavalta a mon­dóké j át: — . t. mert mint ahogy szent Lukács evangéliuma is idézi Krisztus Urunk példabeszédét a tékozló fiúról, nagy a hatalma és nagy a jósága az apai lé­leknek. Zord Időket támasztott a sátán, hitetlenségre csábítja a hívőket, apa ellen fordítja a fiát, keresztény ellen a keresz­tényt. Alti nem állhatatos a krisztusi hitben, aki tékozló módon lemond a mennyed sze­rétéiről és bűnös ösztöneire hallgatva megtagadja az anra- szentegyház tanításait, zsoldos­nak szegődik a sátán mellé, barátainak fogadja a hitetlene­ket, az kivettetik a jámborak családjából. Isten sajnálattal tekint az ilyen kárhozókra, lel­kűket visszavárja a menny kert­jeibe és visszavárják őket a szülők is, akik szívesen bocsá­tanak meg, ha a hitét tékozló gyermek bűnbánóan visszatér, csömört kapva istennek fájó bűneitől... Ha aka*d ilyen té­velygő, itt az isten hajlékában, szálljon magába és rebegje él gondolatban az evangélium szavait: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened és nem vagyok immár méltó arra, hogy te fiadnak hivattassam ...” Amíg szent Lukácsot idézte a nagyorrú, szélesfejű plébá­nos, párán csői óan nézett le Da­nira a szószék magasából. A legény belemártotta ujját az ón szenteltvíztartóba, meg­hintette magát térdet hajtott és távozott Gyengén, remegő lábakkal állt meg a templom előtt. Mintha a láz hosszú má­mora után most kelt volna fel először. A templom tiszta, ka­vicsos előteréről végignézett a néptelen utcán. Csak a bámuló diófák sorakoztak, ámvas li­getté varázsolva a járdák hosz- szát A négyen, a fájdalom éa a büszke harag dörömbölt ben­ne. Csodálta, bogy ilyen nagy a csend a külvilágban. Utána pőrölt ugyan a pap hangja a templom homályából, de ez erőtlen volt és a falakon kívül elveszítette minden Jelentősé­gét Azért jött a misére, mert remélte, hogy a vasárnap gyű­löletoldó békéjében szót érthet az apjával. A békélés helyett tékozló fiúnak nevezték, holott sok-sok évi munkájának min­den gyümölcse apja portáján maradt. Huszonnégy éves volt. teljes értékű fiatalember, a gaz­daság őrzője, gyarapítója — és még a ruháit is titkon hozta át neki az anyja. A szószékről reádörgött hazugság annyira megrendítette, hogy többé nem remélt békességet Lábadozó lélekkel Indult ha­zafelé és elérzékenvülten gon­dolt arra, hogy Klári már ja­vában főzi a vasárnapi ebédét. A néptelen utca csendjéből föl- pillantott az égre. ahonnan ugyancsak vigasztaló csend ereszkedett rá. A magasságok tiszta mezőin fehér orgonákhoz hasonlítottak a felhők, s a falu fölött menyasszonyi csokorrá igazodtak össze. Mielőtt hazaért volna Dani. elhatározta, hogy jövő vasár­nap megházasodnak. Pap nél­kül. templom nélkül, mert ha hívő volt is, annyit megtanult a prédikációból, hogy nem a templomban lakik és nem a pap szájával szól az isten. (Folytatjuk.!

Next

/
Oldalképek
Tartalom