Petőfi Népe, 1962. október (17. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

I MAGYAR, SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS - KISKUN MEGYEI LAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek ÍÍ3WI •'.T XVn. ÉVFOLYAM, 23«. SZÄM Ara 60 fillér 1962. OKTOBER 2, KEDD ■i A termelés szolgálatában 26000 fiatal vesz részt az Idén (M. L.) Népgazdasági feladat fáink a második ötéves tervben a mezőgazdaság különböző ágar zataiban megfelelő számú és képzettségű szakember nélkül megoldhatatlanok — állapította meg a legutóbbi megyei tanács­ülés elé terjesztett beszámoló. Ezért művelődéspolitikánk sok­oldalú feladatai között a fő he­lyet foglalja el a mezőgazda- sági szakemberképzés. A feladatok egy része nem a megyei szervekre vár. A ter­veink végrehajtásához szükséges csaknem 1600 mérnök képzésé­re nincs helyben felsőfokú in­tézményünk. De igen sokat te­hetnek az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek és a he­lyi tanácsok vezetői azzal, ho y az érdemesek számára ösztön­díjat lan’'tanak, s így teszik le- hetőv /ábbtanulásukat. Ez­zel t .szt sok fiatalt hozzá­segíti k a továbbtanuláshoz, másr U köztudomásúan az ok­tatási intézmények is előnyben részesítik a felvételnél azokat, akik ösztöndíjat kapnak. A négyezer technikus képzé­sének oroszlánrészét már vál­lalhatjuk a három felsőfokú technikumban. Itt is sok segít­séget adhatnak a helyi szervek az ösztöndíjakkal, ugyanúgy, ‘ mint a felsőfokú oktatásban. A legnagyobb erőfeszítésekre azonban a 13 ezer szakmunkás képzésében van szükség. A me­gyei tanács felmérése ugyanis azt mutatja, hogy ennyi szak­munkás kell a megyénk előtt álló mezőgazdasági feladatok megvalósításához. Az átszervezés óta új módon vetődik fel a falusi művelődés egész feladatköre. Segítője, nél­külözhetetlen kiegészítője és fel­tétele lett a termelési feladatok végrehajtásának — ma sokkal inkább, mint bármikor. A kitű­zött tervek — amelyek népünk jólétének, a szocializmus fel­építésének alapvető feltételei •— nem valósíthatók meg a mo­dern agrotechnika nélkül, amelyhez viszont sokoldalúan képzett dolgozókra van szük­ség. Ezért a termelési tervekkel együtt el kell készíteni minde­nütt, s nemcsak felsőbb szin­ten, hanem helyileg is a szak­emberképzés terveit. A mezőgazdasági szakmun­kás új fogalom hazánkban. Mindenki tudja például, mi az: ipari tanuló, de mezőgazdasági tanulóink csak 1959 óta vannak. Akkor csupán 740 volt az or­szágban. Ma már számuk eléri a 12 ezret, s jövőre kétszer- ennyien lesznek. Jelenleg 21 szakmában van mezőgazdasági szakmunkáskép­zés. A szakmák azonban szaka­datlanul sokasodnak, a mező- gazdasági munkák specializá­lódnak, egyre jobban elkülö­nülnek. Ez nemcsak azt jelenti, hogy egyre több szakmunkásra van szükség, hanem egyre kép­zettebbekre is. Ahhoz, hogy a szükségleteket kielégíthessük, két irányban kell minden erővel hozzálát­nunk a szakmunkásképzéshez: Mind több felnőttnek kell meg­adnunk a lehetőséget, hogy szakképesítést szerezzen, más­részt meg kell kedveltetnünk a fiatalokkal a mezőgazdaságot, és lehetőséget adnunk arra, hogy az általános iskola vagy a középiskola elvégzése után mezőgazdasági szakmunkás-bi­zonyítványt szerezhessen. A termelőszövetkezetek, álla­mi gazdaságok dolgozói közül igen sokan bizonyítvány nélkül is szakmunkát végeznek. Az ál­lattenyésztésben, a növényvéde­lemben, a tejkezelésben, az ön­tözésben sokan dolgoznak olya­nok, akik már csak egyféle mun­kát végeznek, anélkül hogy részt vettek volna bármilyen tanfo­lyamon. A szaktudást a gya­korlat során szerezték meg, de egészen természetes és bizonyí­tásra nem szorul, hogy a szük­séges elméleti képzettséggel még jobban elláthatnák feladatukat. Sokan szereztek több-kevesebb elméleti tudást évek során az ezüstkalászos tanfolyamokon is. Az első lépésben tehát ezeknek a dolgozóknak bevonásával kell szaktanfolyamokat szervezni. A Földművelésügyi Minisztérium kidolgozta a 21 szakma tanfo­lyamainak tantervét. Sokkal inkább útjában áll a szakmunkásképzés szélesebb alapokra helyezésének az, hogy a dolgozók közül még sokan nem érzik szükségét a képesítés megszerzésének. A szakmunkás- bérezés ugyanis nincs törvény­ben szabályozva. Aki tehát szak- képesítéssel rendelkezik, jöve­delmében nem érzi annak elő­nyét. Éppen itt hárul nagy fel­adat az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek vezetőire. Keresni kell a módját, hogy munkaegység-kiegészítéssel, a szakmunka anyagi megbecsülé­sével ösztönzést kapjanak a dolgozók a tanuláshoz. Az ifjúsági szakmunkásképzés első feltétele, hogy megszeret­tessük a fiatalsággal a mező- gazdaságot. A közeljövőben két út áll előttünk. A gimnáziumok átalakítása szakközépiskolává azt eredményezi, hogy a tanu­lók ha nem szándékoznak to­vább tanulni felső fokon, már az iskolában megszerezhetik a szaktudás nagy részét, s rövi­dített idő alatt letehetik a vizsgát. Az általános iskolát végzettek pedig hároméves szer­ződést köthetnek, amely alatt évente nyolc hónapot gyakorlati munkával töltenek, három hó­napon át pedig elméleti kép­zést kapnak központi iskolában. A szakmunkásképzés a jövő­ben a Földművelésügyi Minisz­térium hatásköréből a megyei vezetés kezébe kerül. Nagy fel­adat, amelynek végrehajtásához minden erő összefogására szük­ség van. Minden helyi vezető­nek éreznie kell érte a felelős­séget, s tudnia kell, hogy nagy­szabású gazdasági feladataink énéit ül nem valósíthatók meg. KlSZ-oktatásban Hanglemezek, diafümek a tanulás segítésére Itt az ősz, a tanulás, az önkép­zés időszaka. November 1-ével megyénkben is kezdetét veszi — újszerű formák alkalmazásá­val — a KIS?-oktatás. A KISZ Központi Bizottságá­nak határozata alapján az okta­tási rendszert az idén új mód­szerek bevezetésével teszik vál­tozatossá, vonzóvá. A fiatalok politikai előképzettségűiknek és érdeklődési körüknek megfele­lően választhatják ki azokat az előadásokat, amelyeken részt akarnak vermi. A Megyei KISZ-bizottság 1962/63. oktatási évre a követ­kező tanfolyamokat szervezte meg: 13« ,>A világ térképe előtt” kör, 160 KISZ politikai kör, 39 ifjúsági akadémia, ^ifjú­sági filmszeminárium, 60 KISZ téli tanfolyam indul, a középiskolások és ipari tanu­lók számára pedig az „Ifjúság a szocializmusért” mozgalom. Az új oktatási évad érdekes­ségének ígérkezik, hogy A világ térképe első, második és a poli­tikai kör első, második évfolya­mának anyagát irodalmi összeállítások teszik még vonzóbbá, szemlélete­sebbé. A műsorok — melyek hangle­mezeken jutnak el a tanfolya­mokat tartó KlSZ-szervezetek- hez — fejezetenként nyomon kö­vei ik a leadott anyagok tartal­mát. Az irodalmi összeállításokban — 45—50 percben — vers, pró­za, karcolat, regényrészlet szerei pel — elsősorban a világiroda­lom mai alkotásaiból, de termé­szetesen a klasszikusok művei­ből is. A műsorokat neves mű­vészek tolmácsolják, többek kö­zött: — Berek Kati, Bitskey Ti­bor, Gábor Miklós, Jancsó Ad­rienné, Sütő Irén, Szakáts Mik­lós és még sokan mások. A z irodalmi összeállításokat diafilmek és zenei anyagok egé­szítik ki. „Egységcsomagnak” hívják ezt az újszerű, a tanulást nagyban megkönnyítő brossára, tilm. prózai és énekes rnűsor­Hareok Ománban KAIRÓ. (TASZSZ) Az amáni imamátus kairói irodájának közlése szerint az elmúlt napokban a Fida-völgy ben összecsapásra került sor az cmáni nemzeti felszabadító had­sereg egységei és az angol ka­lóriák között. Bagibra körzeté­ben egy angol páncélkocsi akná­ra futott, hat katona életét vesz­tette. jelentések érkeztek Kairóba azon hadműveletek részleteiről is. amelyeket az amani nem­felszabadító hadsereg erői szep­tember közepén Iriri angol hely. őrsége ellen folytattak. Az ango1 megszálló hatóságok kénytele­nek voltak ötven. katonákkal zsúfoltan megrakott tehergépko­csit indítani a szorongatott hely­őrség felmentésére. E hadműve- leiek során az omani hazafiak nagy veszteségeket okoztak a gyarmattartóknak. összeállítást — amelyek előre­láthatólag sokszínű, élő — egy­szóval igazán „fiatalos” oktatási formát teremtenek. A változatosnak ígérkező tan- folyumok máris felkeltették 3 fiatalok érdeklődését. A tavalyi 21 ezer helyett az idén 26 ezren jelentkcz- i teli a különféle körökre, sze­mináriumokra. Mivel ebbe a létszámba bele­tartoznak a szervezeten kívüli fiatalok is, külön felmérés alap­ján megállapították, hogy ok­tatáson vesz részt, a KISZ-tag- ság mintegy 78—8Ó százaléka. A nagy érdeklődésre ésameg- növekedett igényekre való tekin­tettel fokozott gondot fordítot­tak az idén a minőségi munka megjavítására is. Elsősorban ar- ■a, hogy az oktatásokat vezeti -'ropagandisták alapos tudással, -'zélfskörű ismeretekkel rendel­NEW YORK. (MTI) Az ENSZ-közgyűlés általá­nos vitájában hétfőn beszédet mondott Péter János külügy­miniszter, a magyar ENSZ-de- legáció vezetője. Delegációmnak — amely Ma­gyarországot képviseli, olyan országot, amely sokat szenve­dett évszázadokon át, s amely most váltja valóra a ma élő és a letűnt nemzedékek leg­szentebb törekvéseit — különös oka van, hogy foglalkozzék azokkal a nemzetközi esemé­nyekkel, amelyek a békés egy­más mellett élés esélyeit ve­szélyeztetik és kétségessé teszik. — Sajnálatos — folytatta a magyar külügyminiszter —, hogy a békés egymás mellett élés most forog újra kockán, amikor egyébként reális lehe­tőségek mutatkoznak a világhá­ború veszélyének gyökeres ki­küszöbölésére. Minden ésszerű gondolkodással szemben az a benyomás alakul ki, hogy fel­támadni látjuk a régboldogult John Foster Dulles oly gyak­ran és joggal támadott politi­káját, a „szakadék szélén való táncolást”. Az Egyesült Álla­mok hivatalos szerveinek szá­mos jelenlegi intézkedése és éles kijelentése azoknak az időknek szörnyű elveire emlé­keztet, amikor azt hallottuk, hogy „a szakadék szélére me­részkedés, anélkül hogy há­borúba sodródnánk, nélkülözhe­tetlen művészet”. Vajon ismét arra kell-e készülnünk, hogy forrófejű és elvakult politiku­sok élvezik a háborús szakadék szélén való táncolást, kalandor kísérleteket folytatnak a jelen és jövő nemzedékek sorsává’ olyan korszakban, amikor min­den téves számítás beláthatat­lan következményekkel járhat? Minden jel azt mutatja, hogv a n&ek belefáradtak a háború kr?zenek. Legtöbbjük középis­kolát vagy egyetemet végzett. Nyári továbbképzésen vett vészt a 350 közül 150 propagandista. Falun, városon befejeződte* mór a szervezések. Október 18-án kezdőik Kecskeméten a megyei, ezt 1 övetően 27-ig a járási-vá­rosi propagand'sta tanácsko­zás, ahol részletesen megbeszélik a feladatokat és a foglalkozások legjobb módszereit. Nrvemben elsején pedig ün­nepélyes keretek között nyitják meg az idei, új oktatási évadot, amely — a jelek szerint — ér­dekes, a fiatalokat érdeklő té­máival. változatos formában ne­veli majd ifjúságunkat, s járul hozzá tudásuk fokozásához, el­mélyítéséhez. V. Zs. és béke sorsával folytatott könnyelmű játékba. Nyilvánvaló, hogy amikos csak egy alternatíva létezikj vagy elkerülhetetlenül és visz- szavonhatatlanul masírozni egy nukleáris világkatasztrófa felé, vagy biztosítani a különböző társadalmi rendszerekben egy­más mellett élő nemzetek bé­kés versenyét, akkor a háborús szakadék szélén táncolás poli­tikájának felújítására irányuló minden kísérlet még gyűlölete­sebb gonosztett az emberiség ellen, mint bármikor ezelőtt. Péter János a továbbiakban bejelentette, hogy tájékoztatja a közgyűlést bizonyos kulisz- szák mögötti fejleményekről. Elmondotta, hogy: — Ez év szeptember 13-án az amerikai külügyminisztérium egyik ál­lamtitkára a képviselőház kül­ügyi bizottságának európai al­bizottsága előtt jelentést tett az Egyesült Államok kelet-európai politikájáról. Nem kívánom részletezni ennek a jelentésnek a fő vonalát, amely pedig vi­lágosan mutatja, hogy az ame­rikai politika irányítói milyen módon szeretnék a szocialista országokkal fennálló kapcsola­taikat felhasználni ezeknek az államoknak a rendszere és tör­vényes rendje ellen, bár tanul­ságos volna a jelentésnek eze­ket a vonatkozásait is elemez­ni. Most csupán egy mondatot idézek belőle? „Bár Lengyelor­szággal való kapcsolatainkban ártünk el haladást, eddig csak minimális érintkezésre kónysz»- rítettek bennünket olyan orszá­gokban, mint Csehszlovákia, míg Magyarországon a kormánnyal vagy a kormányon át való kap­csolattartás hatékony tervének ki alakítását hátráltatja za ENSZ-ben tárgyalt magyar leér­_ iFolutoMs a 2. oMataai Érvényre kell juttatni a békés együttélés elveit Péter János beszéde as ENSZ-köxgyűlés általános vitájában

Next

/
Oldalképek
Tartalom