Petőfi Népe, 1962. szeptember (17. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

TTlőg proletárjai, egyesüljetek! MAGVA CL SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 0ÁCS - KISKUN MEGYEI LAPJA, xvn. évfolyam, 204. szám Ara 60 fillér 1962. SZEPT. 1, SZOMBAT Tízezer úttörő vett részt nyári táborozáson Középiskolásaink nagyszerű eredményeket értek el az önkéntes épitőmunkában Véget ért a nyári szünidő, becsukták kapuikat az építő- és úttörőtáborok. Augusztus 25-én az utolsó csoportok tagjai is el­indultak hazafelé, hogy sok szép emlékkel megrakodva, frissen és barnára sülten foglalják el he­lyüket az iskola padjaiban, lás­sanak tanuláshoz. Bács-Kiskun megye középis­koláiból ezernél több fiatal ke­reste fel a KISZ nyári építő­táborait. Ónként vállalták, hogy két hétig tartó munkával, min­den térítés nélkül tevéke­nyen segítik a mezőgazda­ságot és az ország nagyobb építkezéseinek mielőbbi be­fejezését. A Bácsalmási Állami Gazda­ság mátételki egységénél felál­lított munkatáborban ötszáz középiskolás diáklány vett részt a gyümölcsszedésben és növény- ápolásban. Az egy főre eső tel­jesítményük értéke napi 27 fo­rintnak felelt meg. ami azt je­lenti. hogy szorgalmas, lelkiis­meretes munkájukkal jóval túl­teljesítették az eredetileg 21 forintos tervelőirányzatot. összegezve: a lányok mintegy 136 ezer forint értékű társadalmi munkát végeztek egymással versenyezve. A versengés során kimagasló eredményeket értek el a bács­almási Hunyadi János Gimná­zium, a kiskőrösi Petőfi Gim­názium, a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium és a kiskun- majsai Dózsa György Gimná­zium ügyeskezű lányai. Siker koronázta a Szabolcs megyében levő tiszakerecsenyi táborban 350 középiskolás fiú fáradozásait is. Munkájuk je­lentősen hozzájárult ahhoz, hogy j nagy léptekkel haladjon előre a gát- és csatornaépítés. 2141 köbméter földet moz­gattak meg több mint 3000 munkanap alatt, ami érték­ben kifejezve 120 ezer fo­rint. A tervet ők is túltelje­sítették — 105 százalékra. Lelkes és hasznos munkájukért különösen a bajai Türr István Közgazdasági Technikum és a bajai III. Béla Gimnázium ta­nulóit illeti elismerés. A táborok elhelyezése, a diá­kok ellátása kifogástalan volt. Az ételek mennyiségéről, minő­ségéről a legnagyobb elismerés hangján nyilatkoztak a fiatalok, e munkaidő letelte után pedig a pihenés mellett változatos kulturéletről is gondoskodtak számukra. Könyvek, műsoros estek, filmvetítés, sportverse­nyek tették színessé, felejthe­tetlenné az építőtáborban eltöl­tött két hetet. Míg középiskolásaink a mező- gazdaságban vagy országos je­lentőségű építkezéseken dolgoz­tak. addig tízezer Bács-Kiskun megyei úttörő paitás pihent, tanult és szórakozott az ország minden részében felállított úgynevezett „váltótáborok­ban”. Színes, változatos program, szép, egészséges környezet várta a kéthetenként váltakoz­va érkező pajtásokat. A bajai gyerekek a Mecsek mellett, Magyaregregyen élvezték a tá­borozás örömeit, a kiskunhala­siak Visegrád és Esztergom kö­rül. A Balaton mellett létesí­tett táborokba kerültek a ka­locsai és a kecskeméti járás kis úttörői. A dunavecseiek Sopron mellett táboroztak, a kecskemétiek pedig Eger kör­nyékén. Nincs is talán olyan szép hely országunkban, ahol ne jártak volna Bács-Kiskun me­gyei úttörők, önálló csapattá­borok működtek a Bakonyban és Veszprém környékén, július­ban pedig hatvan „kiváló út­törő” vett részt jutalomtábo­rozáson Csillebércen. Tízen Bulgáriában nyaral­tak, az ott felállított nem­zetközi táborban képvisel­ték a magyar úttörőket. A pártszervezetek,1 tanácsok és a KISZ-bizottságok dolgo­zói hathatós támogatásban ré­szesítették az úttörőtáborokat, főleg ennek köszönhető, hogy a jól felszerelt táborokban gaz­dag szórakozási lehetőségek tették széppé, zavartalanná a gyerekek nyári pihenőjét. A vidám, közös játékok mel­lett sor került a hasznos elfog­laltságokra is. Letették az úttörőpróbát, felkeresték a környező üze­meket, tsz-eket, részt vettek a kulturális rendezvényeken. Az egész évi tanulás, a vizs­gák izgalmai után boldogan él­ték a sátorlakók derűs, nagy­szerű életét megyénk úttörői. Kipihenten, felfrissülve hagy­ta el minden gyerek a tábort. Most aztán újult erővel, nagy lendülettel láthatnak tanulás­hoz, megmutatni, hogy nem­csak a munkában, játékban, szórakozásban elsők, hanem a tanulásban is. V. Zs. Kibővített pártbizottsági ülés Kecskeméten Pénteken délután Kecskeméten, a városi tanács tanácstér-: mében kibővített ülést tartott az MSZMP városi bizottsága* amelyen a pártbizottsági tagokon kívül a jelentősebb üzemek igazgatói, főmérnökei és párttitkárai is részt vettek. Az egybegyűlteket Greiner József, a párt- és tömegszerve­zetek osztályának vezetője üdvözölte, majd Gombos Aladár* a városi pártbizottság titkára adott hasznos és fontos útmuta­tást a kongresszusi irányelvek helyes értelmezéséhez és alkal­mazásához. Végül felhívta a figyelmet az időszerű gazdaság- politikai feladatok elvégzésére mind az iparban, mind a me-‘ zőgazdaságban. Az ezt követő vitában felszólalt Heile Géza, a tanács vég­rehajtó bizottságának elnöke, Körösi Józsefné pedagógus, Havas András nyugdíjas, Petrák Mihály, a pályafenntartási főnök­ség titkára. Az értekezleten részt vett és felszólalt Németi Ferenc, a megyei párt-végrehajtóbizottság munkatársa. A tanácskozás Gombos Aladár zárszavával ért véget. A Szovjetunió lel akarja számolni az elmúlt háború minden maradványát A Times U Thant moszkvai sajtóértekezletéről és Adenauer magatartásáról LONDON. (MTI) U Thant moszkvai sajtóérte­kezletével foglalkozva a Times vezércikke azt emeli ki, az ENSZ-főtitkár Hruscsowal foly­tatott megbeszéléseiből azt a be­nyomást nyerte, hogy a szovjet kormány elnöke „fel akarja szá­molni az elmúlt háború minden maradványát — ami rendszerint egyet jelent a Kelet-Németor- szággal kötendő békeszerződés aláírásával. Ulbricht látogatása Jaltában, ami közvetlenül meg­előzte U Thantét, azt jelentheti, hogy a gyakran elhalasztott szer­ződés aláírására hamarosan sor kerülhet”. A lap továbbiakban arra mu­tat rá, hogy ebben a helyzetben ,,a legkevésbé sem kívánatos szükségtelen viszály a nyugati hatalmak közt, hiszen van úgy­is éppen elég nézeteltérés, anél­kül. hogy újabbakkal szaporíta­nák azt. Adenauer otromba meg­jegyzései Angliáról és az Euró­pai Politikai Unióról váltották ki azt a szükségtelen viszályt. Meglehetősen kevés szóval ket­tős csapást mért Adenauer Mac- millanra. Egyrészt utalt arra, ÚSZÓ „BÉRHÁZ“ Baján, a Folyamkotró és Sza­bályozási Vállalat (röviden FÓ­KA) dolgozói készítik a képen látható 40 személyes anyahajót a vállalat dolgozói részére. Az úszó „bérház” belsejében egy-két személyes kabinokban pihenik kik majd fáradalmaikat a kotró és darugéoekkel dolgo­zó vállalati munkások. A hajó központi fűtéssel van ellátva. A zuhanyzóban állan­dóan hideg és meleg víz van a fürdőzőknek. A társalgóban rá­dió és televízió található. A vi- ’ágítást saját előállítású áram­mal biztosítják. A hajó építői a VIII. párt­kongresszus tiszteletére indított szocialista versenyben megígér­ték, hogy határidő előtt vízre bocsátják ezt a tanyahajót. Ide­jét szeptember második felére legyezték elő. Ez azt jelenti, hogy nem 36. hanem 34 ezer óra alatt készül el ez a 2—2,3 millió forintot érő ..bérház.’* hogy nem lelkesedik Angliának a politikai unióba való belépé­séért, másrészt rá vert Macmil- lanra, amiért váltogatja állás­pontját e kérdésben”. A Times ezután megpróbált választ keresni arra, mi lehet az oka Adenauer magatartásá­nak és óva int attól, hogy angol, részről a CDU belső harcának szenteljenek túl nagy figyelmet.- Hiszen Adenauer jó darabig ha­talmon marad még és az ő szem­pontjai fontosak. Első szempont nála kétségtelenül az. hogy meg- felelő légkört biztosítson de Gaulle jövő heti nyugat-német­országi látogatásának idejére. Ezen túlmenően ott érződik az a szélesebb körre kiterjedő óhaj* hogy minden módon erősítse ezt a sajátos francia—német társvi­szonyt Európában. A legfonto­sabb azonban Adenauernak az a céltudatossága, hogy a „hatok” szoros politikai unióját még azt megelőzően hozzák létre, mielőtt Anglia előállna az 6 javaslatai­val. amelyekről a nyugatnémet kancellár feltételezi, hogy lazáb­bak és ködösebbek lesznek. Ade­nauer kijelentései annál inkább ’dőszerűtlenebbnek tűnnek az angolok, szemében, mivel maguk a közös piaci országok is meg­oszlanak és zavaros nézeteket vallanak arról, milyen formát öltsön politikai uniójuk. A lap mindezt U Thant idé­zett kijelentéséből kiindulva fejti ki. A maga szempontjából 's magyarázgatja ezt. megfelelő fontosságot tulajdonítva a szov­jet álláspontnak a német kér­désben. A Szovjetunió elismeri Trinidad és Tobago függetlenségét MOSZKVA. Hruscsov szovjel miniszterelnök táviratot inté­zett Eric Williamshoz, Trinidad és Tobago minisztereinökéhez. Ebben bejelenti, hogy a Szov-j jetunió elismeri Trinidad és To4 bagó állam függetlenségét és hajlandó vele diplomáciai Icaa», csőlátókat • létesíteni, - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom