Petőfi Népe, 1962. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1962-08-15 / 190. szám

Száznyolcvan személy as autóbusz Tevékeny, jól tájékozott tanácstagok Eredményesebb helyi politika Mielőtt a keceli tanácsháza küszöbét átléptük, éppen arról beszélgettünk, hogy a felesleges formalitások csak gátolják mun­kánkat, s nagy hiba az is. ha egyes szervek, mivel csak for­málisan léteznek, nem töltik be funkcióikat. A tanácsnál az állandó bizott­ságok munkája iránt érdeklőd­tünk, s vizsgálódásaink jó kiin­duló pontnak bizonyultak előb­bi vitánk megoldásához, meg­állapításaink illusztrálásához. Azt kutattuk, vajon a tanács ál­landó bizottságai — a helyi ál­lamhatalomnak ezek a fontos szervei — ténylegesen tevékeny­kednek-e, vagy csak papíron lé­teznek? Akik eredményesen dolgosnak.. • A tanácsválasztás után Kece- len négy állandó bizottság ala­kult: a mezőgazdasági, a műve­lődési, egészségügyi és szociális, a pénzügyi és gazdálkodási, va­lamint a községfejlesztési teen­dők segítésére A négy állandó Kis busz, nagy bosszúság Hosszú évek jobb, rosszabb tapasztalatai ellenére, a mai napig (hangsúlyozom: a mai napig) megelégedéssel szólha­tok a kecskeméti autóközleke­dés munkájáról. Újabban a vál­lalat megajándékozta utazókö­zönségét egy mikro-nagyságú, de annál egy gondolattal na­gyobb járművel. Távol álljon tőlem az a szándék, melyben iparunk négy keréken guruló termékeit kontár módon kriti­záljam, csak bizonyos érdekből kifolyólag kívánok néhány fáj­dalmas szót szólni. A dolog ott kezdődött, hogy melegem volt. Ebből a kényel­metlen helyzetből adódóan ju­tottam arra az elhatározásra: — strandolok eayet. Az 1-es busz megállójánál a jármű ér­kezéséig izzadtam egy negyed­órát. de a java csak ezután kö­vetkezett. A mikro-méretek sze­rinti egy ajtón a bejutásnál igen nehéz dolguk akadt a be­vásárlásról haza igyekvő, va­lamint a sportszatyrokkal és pokrócokkal felszerelt utasok­nak. Nem volt irigylésre méltó a kórházba igyekvő kismamák helyzete sem, akik karjukon szunnyadó vagy bömbölő em­berkékkel besodródtak a sem­miképpen sem levegős utas­térbe. Egyébként az üres kézzel fel­szálló magános utasok abban a megtiszteltetésben részesülhet­tek, hogy feszes vigvázállásban, moccanás nélkül végigutazhat­ták akár az egész távot. Ellen­kező esetben sem esett nagyobb káruk bokánrúgásnál és hasba- könyöklésnél. vagy ruhaszagga­tásnál. Miután gúnyámat a szabónál rendbehozattam, gondos kezek felvarrták ingem minden gomb­ját, sőt a már reménytelenül szétlapított cipőm javításáért is kifizettem nem egészen alacsony összeget, sok ismeretlen szen­vedő társammal a hátam mö­gött kérném az illetékest, ne osszon be a város legforgalma­sabb autóbusz útvonalára mik­ro-nagyságú buszt. =-U —1 bizottság a tanácstörvénynek megfelelően rendszeresen elké­szíti féléves munkatervét és ál­talában havonta megtartja ülé­seit. A forma tehát megvan, sőt lehet mondani, nemcsak papíron léteznek a tanács állandó bizott­ságai, tevékenységük hatékony­sága azonban mégis jelentősen különbözik egymástól. Legeredményesebben a műve­lődési, egészségügyi és szociális ügyeket együttesen összefogó ál­landó bizottság működik. Van 12 tagú albizottsága, s emellett igen széleskörű aktívahálózattal rendelkezik. Részt vettek pél­dául a község igen jól sikerült művelődési programjának ki­dolgozásában. s egyes rendezvé­nyek előkészítésében. A tiszta­sági mozgalom szervezésében a községfejlesztésd állandó bizott­ság jeleskedett, s oroszlánrésze volt abban, hogy Kecel igen elő­kelő helyezést ért el tavaly a megyei tisztasági versenyben. Látszólag nincs hiba a többi állandó bizottság munkája kö­rül, mégsem tudnak olyan sike­res tömegmozgósító, az állam- hatalmi feladatok végrehajtását segítő tevékenységet kifejteni, mint az előbbiek. ... s akik „visszafejlődlek“ A községi tanács nemrég tar­tott ülésén elhangzott beszámo­ló önkritikusan meg is állapí­totta: a tanácsülések és végre­hajtó bizottsági ülések elé kerü­lő élőterjesztések, jelentések, be­számolók előkészítésébe — egy­két esetet kivéve — nem vonták be az állandó bizottságokat. Az ilyen önkritikus megállapítás azt mutatja, hogy felismerték a hibát. A hibák megállapítása azonban csak az első lépés! Alapvető tény — s ez nem­csak a keceliekre vonatkozik — az állandó bizottságok csak ak­kor működhetnek jól, ha a ta­nács, a végrehajtó bizottság, s a szákigazgatási szervek báto­rítják, serkentik, igénylik mun­kájukat. E nélkül visszafejlődés is bekövetkezhet, mint például az itteni mezőgazdasági állandó bizottság esetében. Ez a bizott­ság ugyanis évekkel ezelőtt szé­leskörű aktívahálózattal rendel­kezett, amely azonban — jórészt a feladatokkal való konkrét megbízások és* kellő öntevékeny­ség hiányában — széthullott. Hosszasan beszélgettünk a ke­celi tanács vb elnökével — Ár­vái Istvánnal —, aki néhány olyan hibára mutatott rá, amit a jövőben száműzni igyekeznek munkájukból. Fontos a tájékozottság — Nagyon fontos — mondta többek között —. hogy az állan­dó bizottságok jól tájékozottak legyenek, otthonosan mozogja­nak minden őket érintő feladat­körben. A tájékoztatás pedig a végrehajtó bizottság és a szak- igazgatási szervek vezetőinek feladata. Ez véleményünk szerint nem­csak Kecelen probléma, vonat­kozik sokszor még fokozottab­ban más tanácsokra is. Az ered­ményekről és feladatokról jól tájékozott községi, városi állan­dó bizottságok könnyebben el­igazodnak az állami tevékeny­ség minden területén. A veze­tőknek tehát tanítani, nevelni kell a tanácstagokat •—. akik természetesen főként eredeti foglalkozásukban jártasak — az állami munka művészetére. Az állandó bizottságok igen mesz- szire elérő „ezerkezű”, szervek­ké válhatnak, hiszen tagjaik maguk is a népből valók, a tö­megek között élnek. Érzékenyen reagálhatnak az élet minden olyan rezdülésére, amely eseten­ként csak közvetve jutna el az illetékes tanácsvezetőkig. S a jól tájékoztatott, helyesen Irá­nyított állandó bizottságok nem­csak jelzői lehetnek a különbö­ző Problémáknak, hanem a meg­oldás kulcsát tarsolyukban hordó és a feladatok végrehajtásához is segítséget nyújtó szervekké is válhatnak! Kecelen többször adták tanú­jelét az állandó bizottságok an­nak, hogy jelentős feladatok el­végzésére képesek. Az időközön­kénti formális működésük tehát olyan „betegség”, amelyből kel­lő segítséggel bizonyára köny- nyen kigyógyulhatnak. Nagy Ottó Tavasszal a lipcsei vásáron nagy sikert aratott az Ikarus Gyár és a Járműfejlesztési In­tézet közös alkotása, a 180 sze­mélyes csuklós autóbusz. Az egyik kísérleti típusú jármű, amely nem azonos a főváros­ban már hónapok óta közle­kedő kisebb befogadóképességű csuklós autóbuszokkal — pró- baútján Kecskeméten is fel­tűnést keltett. Jobbágy János gépészmérnök és Nagy Géza próbamester, a Járműfejlesztési Intézet mun­katársai szerint, akik az autó­buszon a méréseket végzik, el­mondották. hogy a jármű sok értékes tulajdonsággal rendel­kezik. Télen fűtő-, nyáron hű­tőberendezés, műanyagborítású párnázott ülőhelyek és meg­állóhely-jelző hangszórók szol­gálják az utasok kényelmét. Meggondol at San cselekedet Kránicz Veronika 22 éves kis- kunmajsai leány a múlt év ele­jén ismerkedett meg Nagy Jó­zsef majsai lakossal, aki udva­rolni kezdett neki. majd há­zasságot is ígért. A lányt szü­lei tiltották Nagy Józseftől, mert tudták róla, hogy az 1956-ban disszidált és később amnesztiával tért haza. Bizal­matlanok voltak vele szemben, gyanították, hogy esetleg a kül­földre távozás szándéka újból feléled benne. Gyanújuk nem volt alaptalan. Ez év márciusában Nagy Jó­zsef, aki idő közben Budapes­ten dolgozott, felkereste Kis- kunmajsán Kránicz Veronikát és rábeszélte, hogy együtt szök­jenek ki külföldre. Mint mon­dotta, ott majd feleségül veszi A lány ráállt a szökésre. Bu­dapesten át Pápáig utaztak, majd gyalog folytatták az utat Mosonmagyaróvár felé. Már csak 11 kilométerre voltak az osztrák határtól, amikor a ha­tárőrök igazoltatták őket s kénytelenek voltak beismerni szándékukat. Mint utólag kiderült, Nagy József ellen betöréses lopás miatt is eljárás van folyamat­ban, ezért ügyét elkülönítették Kránicz Veronikáétól. A meg­gondolatlan lányt — büntetlen előéletét és őszinte megbánását is figyelembe véve — öthónapi szabadságvesztésre ítélte a kis­kunfélegyházi járásbíróság. Az ősember KK) O-OOOOOOO-OOO-OOOO-O^ Villanytraktor A cseljabinszki traktorgyár­ban szén- és ércbányák részére nagy teljesítményű hemyótal- pas villanytraktort terveztek. Nem szikrázó motorja robba­násbiztos. Az új gép megbízha­tó segítőtársa lesz a bányászok­nak. Oldalvágatokban fogják al­kalmazni, ahol a vaspályáknak nincsenek elágazásaik. A trak­tor vontatónak és talajgyalunak is használható. Kipróbálása megmutatta, hogy a villanymeghajtású föld alatti traktor eredményesen dolgozik a felszínen is, segítséget nyújt vasutak és vízierőművek építé­sénél. Jó kilátásokkal kecsegtet mezőgazdasági felhasználása is. Ráfüggesztett munkagépek ré­vén mintegy 120 féle mezei I munkát tud elvégezni. Elektro­mos kapcsolása lehetővé teszi, hogy olyan, szerkezetet alkal­mazzanak rajta, amelynek se- agítségével vezériőasztal mellől önműködően irányítható. Riadtan pillantok az órámra. A mutató vé­szesen közeleg a hatos­hoz! Kocsizörgés. Jön! Igen, ez ő: a reggeli szikvizes. Az a jó érces hangú... Hetek óta figyelem. Még soha nem késett. Kocsija sem akadt el sehol, pedig ilyesmi más, gyakorlott fuva­rosoknál már előfor­dult. De nála? A szó- dáskocsisnál? Pusztán a feltevés is nevetsé­ges. — Szooóőódát!... — zengi az utca túlsó vé­gén, mintegy figyel­meztetőül: „Ébredjetek lakók, hamar kibújni az ágyból, elő az üve­geket, míg a kocsi itt van, — ne szalasszátok el az alkalmat!" S hogy az álomszu­Szódás jó reggelt! székok is hallják, a szomszédék olajfája he­gyén az imént még bé­késen turbékoló vad­gerlék rémületére — melyek ijedt szárny­csapásokkal igyekeztek minél magasabbra röp­penni — elismételte vagy ötször-hatszor egy­más után a reggeli „szóóóó-dááás" ébresz­tőt. Látni akartam a tu­multust, ami majd a szódáskocsi körül ke­letkezik és ami miatt, hogy a kocsit fel ne döntsék, talán karha­talmat vezényelnek a helyszínre, a rend fenntartása végett, szó­val, hogy tanúja legyek a várható tolongásnak, gyorsan kilopakodtam az utcára és figyelni kezdtem. Csoportosulásnak hí­re hamva sem volt. A kapuk zárva. Az abla­kok is. A hangok hal­latára csupán egyet tárt ki, jó szélesre, az ott lakó — idősebb, gyenge idegzetű nő — és kezét összekulcsolva rimánkodott a fogatos férfiúnak. — Már vettem! Teg­nap, könyörgöm, hat üveggel!... Nem kell, drága jó ember, értse meg, nem kell!... De a szódás csak fújta a magáét, rendü­letlenül. — Szóóóóó-dáááát... — Szóóóóó-dáááát... — Szóóóóó-dáááá!... — csípte le harmad­szorra a t betűt. Arca már egészen pi­ros volt. Olyan, akár a högutásoké. Majd ki­csattant az erőlködéstől. Féltem, hogy talán még valami baja lesz.., Közben a kocsi ha­lad tovább. Az ajtók zárva. Az ablakok is. A gerlék még mindig odafönn röpködnek, a magasban. Lent, az egyik házban, valaki papuccsal veri, kitar tóan, az ablakredőny’ A szódás pedig a lore kát csépeli, s a harang­zúgást is túl bömböl- hangján ..szóóóó-dááá' zik utcáról utcára — házról házra —, tud­tára adva mindené­nek, hogy Kecskemé­ten nemcsak pálink* — „Szódás jó reggeli is van a világon. K. A. Egy kölni szobrász, Vv andel, eredeti csontváz alapján gipsz­ből elkészítette a neandervöl­gyi ősember szobrát, amelyet a most létesített neandervölgyi múzeumban állítanak ki. PETŐFI NEPE \ Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Weither Dániel. Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. r°lelŐ8 kiadót Mpzel tstvln Igazgató Szerkesztőség: Kecskemét Széchenyi tér í. szám. Szerkesztőségi telefonközpont: 26-1». 25-16. Szerkesztő bizottság: 10-38. Kiadóhivatal: Kecskemét Szabadság tér 1/a. Telefon: 17-09. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. ef4 i e^nor-ra ,9 t-Hnt. etaj- ,h rneg.v-i ijiae V. Kecskemét. — Telefon; u-65.

Next

/
Oldalképek
Tartalom