Petőfi Népe, 1962. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1962-08-30 / 202. szám

S. oldal Dolgozzanak kettős műszakban a gépek Ülést tartott a Kiskunhalasi Járási Tanács Szerdán a Kiskunhalasi Já­rási Tanács ülést tartott, ame­lyen többek között a nyári me­zőgazdasági munkák helyzeté­ről és az őszi betakarítással kapcsolatos feladatokról tár­gyalt. A mezőgazdasági osztály által előterjesztett beszámoló szerint ezen a héten az egész járás területén befejeződik a eséplés. Igen jó termésered­ményeket ért el több termelő- szövetkezet, köztük a rémi Kossuth és Dózsa, a kisszállási Petőfi, a tompái Szabadság Tsz. Több száz holdas táblákon 20 mázsás őszi árpa, 20—22 má­zsás nagyhozamú búza-, 10—15 mázsás magyar búza átlagter­mést takarítottak be. Egyes termelőszövetkezetek­ben rosszul készítették elő a nyári munkákat, s emiatt most Nemsokára szedik a cukorrépát Tíszakécskén a Béke Terme­lőszövetkezet 60 holdnyi cu­korrépája szedés előtt áll. A szövetkezet a napokban adja át belőle az első szállítmányt a Szolnoki Cukorgyárnak. A cukorrépa holdanként! ter­mését átlagosan 180 mázsára becsülik. A jól trágyázott föld­ben szépen fejlődött, súlya da­rabonként eléri a 35 dekát is, cukortartalma pedig — mint azt nemrégiben kimutatták — meg­haladja a 16 százalékot. Kígyóit egy vasúti kocsi Augusztus 28-án Kiskunfél­egyházán a hajnali órákban, helytelen vagonbesorolás miatt, a mozdony utáni negyedik kocsi a mozdny szikrájától kigyul-i > ladt és a kenderkócból álló szállítmány megégett. A moz­dony szikrája a. hibás vasúti kocsi résén jutott be a kocsi belsejébe. A tfizet a Budapest felől ér­kező vonat mozdonyvezetője ész­revette és az állomásról értesí­tették a tűzoltóságot. A gyors beavatkozásnak köszönhető, bogy a kár csak néhány ezer forint, viszont a megmentett érték 50—60 ezer forintra te­hető. T. M. késedelmesen fejezik be a be takarítást. Ez figyelmeztet arra. hogy az őszi munkákat jobban meg kell szervezni. A nyári mélyszántást például 18 ezei hold helyett csak 7 ezer hol­don végezték eddig el. Javí­tani kell a gépek kihasználását Az ősz folyamán 34 ezer hol­don vetőszántást és 25 ezer hol­don őszi mélyszántást kell vé­gezni. A járási tanácsülés fel­hívta a gépállomások és tsz-el vezetőinek figyelmét arra, hogj az őszi munkák sikeres elvég­zése érdekében az erőgépekné vezessék be a kettős műszakot az őszi betakarításra pedig ké­szítsenek kampánytervet. A káptalani helynök látogatása a megyei tanács vb elnökénél Dr. Varga András, a megye tanács vb elnöke tegnap fogadtí hivatalában dr. Várkonyi I vart prépostot, kalocsai főkáptalan helynököt. A találkozás sorár szívélyes eszmecsere folyt a me gye gazdasági, politikai, kultu­rális terveiről, feladatairól, vala­mint az állam és az egyház egy­re javuló viszonyáról. A beszélgetésen részt vett dr Molnár Frigyes, a megyei párt­végrehajtóbizottság első titkára Szakács Gyula miniszteri biz­tos, valamint a főkáptalani hely­nök kíséretében megjelent sze­mélyek: Sztrilich Károly érsek irodaigazgató és Kovács Géza helyettes titkár; Felújított, csillogó berendezéssel fogadja a vásárlókat a kiskunhalasi 156-os Óra- és Ékszerbolt, Politúrozott portálja és a belső berendezés, valamint a modern vonalú színes műanyag- mennyezet valóban méltó köntös az ékszerek és a szebbnél szebb bizsuáruk számára. Ismét az iskolaköpenyről Szerdai lapszámunk harma­dik oldalán „Hol az iskolakö­peny?” címmel cikk jelent meg, ugyanakkor a hetedik oldalon a hirdetések között a Kecske­méti Állami Áruház iskolakö­penyeket ajánlott a szülők fi­gyelmébe. E két hír között ol­vasóink egy része ellentmon­dást vélhetett felfedezni. Ez az ellentmondás azonban csak lát­szólagos és mit sem változtat fent említett cikkünk lénye­gén. Mert igaz ugyan, hogy a Kecskeméti Állami Áruház — amely nincs kötve ahhoz, hogy a megyében szerezze be áru- szükségletét — Szegedről hoza- ! tott iskolaruhákat, ily módon a ; gyermekek egy része csinos, új - ruhában mehet szeptember 4-én ! iskolába, ám a tanulók több- ! sége, amely más városban vagy ; községben lakik — még mindig ; nélkülözni kénytelen az iskola- ' ruhát. Megyénk többi ruházati bolt- ; ja ugyanis csak a — most már I bajai székhelyű — Textil Nagy- ! kereskedelmi Vállalatnál sze- I rezheti be áruszükségletét, s | csak korlátozott mértékben ; rendelhet másutt árut. Ű jó lag ! felhívtunk néhány üzletet, ahol I elmondták, hogy a nagykeres- ; kedelem e hét közepére jelezte , az áru leszállítását. Ezek sze- I rint az iskolakezdés előtt szinte [ néhány órával — elképzelhető > torlódás árán — mégiscsak hoz- ! zá lehet jutni majd az iskola- | ruhákhoz. ; Reméljük, a nagykereskede- i lem mielőbb levonja a tanul- ságot, s kijavítja azokat a hibá- I kát, amelyekre előző cikkünk- ; ben is felhívtuk a figyelmet. ; Sőt azt is merjük remélni, hogy ! a rádióban, televízióban, sajtó- ; ban „Éva iskolaruhától a Peti ; iskolaköpenyig” címmel reklá­mozott áru kapható is lesz az elkövetkező napokban megyénk I ruházati boltjaiban. —y —6 Üzérkedésért három hónap Szabó Ferenc nagybaracsfcai traktoros korábban a szekszárdi vendéglátóipari vállalatnál dol­gozott. Felesége tőle tudta meg, hogy Tolna megye székhelyén jó ára van a zöldségfélének. Ezért Nagybaracskán és Her­cegszántón olcsón nagy tételek­ben vásárolta fel a sárgaré­pát és petrezselymet, amit Szekszárdon kilónkénti 6—7 fo­rintos haszonnal adott tovább. Ily módon alig egy hónap alatt mintegy 3500 forint jogtalan anyagi haszonhoz jutott. A bajai járásbíróság üzérke­dés bűntettéért vonta felelős­ségre Szabó Ferencnét és há­rom hónapi szabadságvesztésre ítélte. A terhelt és védője eny­hítésért fellebbeztek. NAPTÁR S 1962. aug. 30, csütörtök. > Névnap: Róza. < Napkelte: 5 óra 00 perc. < Napnyugta: 18 óra 29 perc. J • 5 *— Felmérték a bácsalmási j termelőszövetkezetek idei gabo­< natermés-átlagait. A többi kö­< zött a Haladás Tsz rozsból a i tervezettnél majdnem 1,50 má- [ zsával magasabb holdankénti < termésátlagot ért el. \ — HÁROMSZOROSÁRA nö- j vélik a nitrogén-műtrágya ter- ' melését 1965-ig Péten. A ve­gyi kombinát teljesítőképessé­gének megduplázása már az idén befejeződik, s gyártási kapacitása az év végére eléri az évi 215 000 tonnát. —- Tiszakécskén a jövő héten megnyílik a 260 ezer forintos költséggel átalakított földmű­vesszövetkezeti áruház. Az üz­let díszítése és a dekorációs munka az Izsáki kirakatrende­zők munkáját dicséri. Az át­alakítással többek között há­romszorosára növekedett az áruház készruha-kiállítási tere, Egy év után Megyénk kommunistái ezekben a napokban már javában készülnek a szeptember havi küldött­választó párttaggyűlé­sekre. amelyeken a párt­vezetőségek a Központi Bizottság irányelveinek tükrében a pártszerve­zet egyéves munkájáról, a vezetőségválasztó tag­gyűlések határozatainaik végrehajtásáról is szá­mot adnak. Felkerestük a lászlófalvi pártvezetőség titkárát Laczi János elvtársat és a vezetőség beszámolójának dkészí- téséről. a küldöttválasz­tó taggyűlés előkészü­leteiről érdeklődtünk tő­le. A válasz nem okozott gondot a párttitkár élv. társnak. A vezetőség be­számolójának vázlatát már elkészítették és az augusztus 31-i vezetőségi ülésen annak végleges jóváhagyásáról tanács­koznak. (Itt jegyezzük meg. bogy a község kom­munistáinak összevont küldöttválasztó párttag­gyűlését szeptember 5-én tartják.) A pártvezetőség beszá­molója — megállapítá­sunk szerint — nagysze­rűen hasznosítja a Köz­ponti Bizottság kong­resszusi irányelveit, an­nak szellemében vizsgál­ja az alapszervezetek te­vékenységét. a községi pártvezetőség irányító munkáját. Ennek alapján öröm­mel állapítottuk meg, hogy a vezetőségválasz­tás óta eltdt időben a pártalapszervezetek te­vékenysége és a politi­kai élet Lászlófalván je­lentősen megélénküli Az Alkotmány Termelőszö­vetkezetben 20. az Üj Élet Tsz-ben pedig 16 tagú KISZ-alapszervezet jött létre. azonkívül megalakult a községi nő- bizottság is, a közös gaz­daságokban pedig nőbi­zottságokat választottak az asszonyok. Erősödték, szervezeti­leg is fejlődtek a párt­alapszervezetek, politikai ismeretekkel gazdagod­tak a kommunisták. Szemmel láthatóan szi­lárdul a kommunisták sorainak egysége azzal, hogy szembeszálltak a szektás szemlélet meg- nyivánulásaival. Többek között visszautasították az egyik párttagnak azo­kat a megjegyzésen me­lyekkel a rendszerhez hű pártonkívülá szakem­berek iránt próbált bi­zalmatlanságot kelteni A téves nézetek leküz­désében jelentős szerepe volt a községi pártveze- tőségnék, amelynek ja­vaslatára több alkalom­mal megtárgyalták a vi­tás kérdéseiket. Május­ban például összevont taggyűlést hívtak össze az egységes szövetkezeti paraszti osztály kialaku­lásával kapcsolatos kér­dések megtárgyalására. A pártszervezetek ered­ményes munkáját fém­jelzi a kommunisták és a pártonkívüliek össze­fogásának mind szoro­sabbá válása, a helyi termelőszövetkezetek megerősödése és az em­berek szocialista tuda­tának fokozatos kiala­kulása. Tíz hónap alatt nyolc új tagjelöltet vet­tek fel a községben és a termelőszövetkezeti párt- szervezetek létrehozták a pártonkívüli aktíva­csoportokat. Az élénkülő politikai tevékenység pedig elő­segítette a gazdasági eredményeket. Az idén mind a négy termelőszö­vetkezetben határidőre elvégezték a mezőgazda- sági munkákat és most jól halad a kertészeti növények termésének be­takarítása is. Á termel ősaörvefkeze- tefc gazdasági vezetői a vezetőségválasztó tag­gyűlések javaslatára bát­ran alkalmazzák a na­gyobb teljesítményekre serkentő bérezési formá­kat. Ennek egyik meg­nyilvánulása. hogy a pa­radicsom szüretelésá dí­ját hetenként készpénz­zel fizetik, a dolgozók­nak. A Kecskeméti Kon­zervgyárral 600 hold pa­radicsom termesztésére van szerződése a helyi­eknek. A bőségesnek ígérkező termés leszüre- telése most nap mint nap több száz asszony­nak jelent elfoglaltságot. Örömmel állapítja meg a vezetőség beszámolója, hogy az asszonyok szíve­sen vesznek részt a kö­zös gazdaságok munká­jában. Az Új Tavasz Tsz-ben 25—30 asszonyt tartanak nyilván tag­ként. azonban a szövet­kezet földjein most min­den nap 100—150 asz- szony szorgoskodik. A közös gazdaságok­ban folyó munka lendü­letét leginkább az tük­rözi, hogy jelenleg va­lamennyi termelőszövet, kezeiben megkezdődött a vetőszántás, augusztus 27-én pedig a rozs veté­séhez is hozzáláttak. Különösen nagy son dot fordít a beszámoló a jövő tennivalóinak meghatározására. A párt- szervezetek figyelmének középpontjában az elkö­vetkező időben is a gaz­daságszervező munka áll majd. Arra törekszenek, hogy az előirányzott sző­lő. és gyümölcstelepítési terveket teljesítsék. Em­lítésre méltó, hogy a ter­melőszövetkezetek 350— 400 holdat kitevő szőlő és gyümölcsösét az ősz­szel további 240 holddal kívánják gyarapítani. Mindemellett a termés­átlagok növelését, a ta­karmánytermesztést és a jőszágtenyésztósft szor­galmazzák a község kom­munistái. Megfelelő gon­dot fordítanak az embe­rek nevelésére, a politi­kai és a szakmai kép­zésre is. A pártvezetőség beszá­molója az eredmények mellett a pártmunka hiá­nyosságait is számbave- szi és alkalmas arra. hogy a kongresszusi irányelvek szelleméber jó alapot nyújtson a tag­gyűlés vitájához, a fel­adatok meghatározásá­hoz. Nagy József — KISFILM KÉSZÜL a ho­moki szőlő- és gyümölcstermesz­tés nagyüzemi lehetőségeiről, eredményeiről, a MOKÉP kecs­keméti keskeny filmstúdiójában. A film többek között a futóho­mok-dombok termővé tételének folyamatát, valamint a kispar- cellás szőlőtermesztés és a nagy­üzemi művelés közötti különb­séget is bemutatja. A felvételek jó része Kecskemét, Kiskunha­las, Soltvadkert. Ágasegyháza és Kunfehértó határában készültek. — Elégedettek gabonatermé­sükkel a bátmonostori KoeautJ) Termelőszövetkezet gazdái. A többi között egy 500 holde« olaszbúza-tábláról 16 mázsás át­lagtermést takarítottak be. >— SZERDÁN két napos tO- pasztalatcsere-látogatásra me­gyénkbe érkezett a Szövetke­zetek Pest megyei Központjá­nak öt tagú újító csoportja. A vendégek a kecskeméti, vala­mint a tiszakécskei földmü- vesszö vetkezeti újító műhe­lyekbe látogatnak. — 45 TAGÚ szovjet turista- csoport járja hazánkat, kivé­tel nélkül tudósok, egyetemi tanárok stb. Budapest alap« megszemlélése után megkezdte vidéki turnéját a küldöttség. — EREDMÉNYES VOLT a bajai napközi otthonok tanulói­nak nyári összevont üdültetése, amelyet az országban elsőként valósítottak meg Baján. Jövőre, az idei tapasztalatokat felhasz­nálva, még alaposabban előké­szítik majd a nyári napközisek üdültetését. — öt év alatt hétmillió fo­rint értékben 2700-an vásároltak rádiót, televíziót, szoba- és konyhabútort, kerékpárt és mo­torkerékpárt megyénk falusi takarékszövetkezeteinek tagjai, a takarékszövetkezetek által nyújtott hitelből. Több mint 21 millió forint kölcsönt a családi házak tatarozására, bővítésére, illetve építésére fordítottak a tagok. A Kecskemét Gyöngye Szakszövetkezet elárusítópavi­lon felállítását tervezi a me­gyeszékhely piacterén. IDŐJÁRÁS Várható időjárás csütörtök es­tig: felhőátvonulások, az éjsza­ka folyamán és holnap délelőtt néhány helyen eső. Délután fő­ként a déli fiiegyékben több órás napsütés. Mérsékelt, időnként kisebb nyugati, északnyugati szél. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet csütörtökön északon 22—25. délen 25—28 fok között#

Next

/
Oldalképek
Tartalom