Petőfi Népe, 1962. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1962-08-25 / 198. szám

jCCar'Sr ÜFAXiTTT TVT JECrlC'JrTa'^lOiriKZ Pálosszentkúttól - Petőfiszáilásig — Ha Endre Zsiga feltámad­na, biztosan alaposan elcsodál­kozna és megdörzsölné a sze­mét, azt hinné, hogy álmodik — mondta nemrégiben egy idős pa­rasztember, amikor a petőfiszál- lási művelődési otthont ünne­pélyesen felavatták. lakóinak társadalmi munkája csupán ennél az egy épületnél meghaladta a 100 ezer forintot. Most büszkén vezet bennünket körül Farkas elvtárs, a műve­lődési otthon igazgatója. A csar­nokból, ahol jelenleg fénykép- és gyufacimke-kiállítás van, nyí­Még a helybeliek közül is jó néhányan, különösen az időseb­bek, meglepetve hallották, hogy a kis községnek 36 középiskolai növendéke van, akik jórészt Félegyházán, s másutt a megyé­ben sajátítjáík el a magasabb is­mereteket, főiskolán jelenleg három petőfiszállási fiatal tanul, a munkásosztály sorait 46 ipari tanulóval erősítik, s az életszín­vonalra jellemző számadatokhoz tartozik az is, hogy 140 motor- kerékpár- és 2000 kerékpártu­lajdonos van a község lakói kö­zött. Hárman rendelkeznek sze­mélygépkocsiul, 341-en rádió­val, s két televíziós antenna is magasodik már a házak tetején. Ehhez az anyagi alapot a la­kosság szorgalmas munkája te­remti meg. Elég talán csak any- nyit megemlíteni, hogy minden alkalmas homokos területet hasznosítanak, mintegy 500 hol­don szőlőt és gyümölcsöst telepí­tenek, ősszel az állami gazdaság 800 holdon almáskertet és 200 holdon őszibarackost telepít. 1500 hold sxőlő és gyümölcsös Örömmel hallottunk a község fejlődésének egyéb jellemző té- nyeiről is, többek között arról, hogy a villamosítás 1 millió 200 ezer forintba, a törpevízmű 50 ezer, a szeszfőzde és a tűzoltó­szertár létesítése több mint 100 ezer forintba került. Rohamos léptekkel fejlődő falu lett a hajdani búcsújáró­hely, Pálosszentkút, amely nem­csak megváltozott elnevezésé­ben — Petőfiszállás —, de a művelődési otthon homlokzatán is büszkén viseli a nagy költő, Petőfi Sándor nevét. S ha néha a bevezetőben is említett tréfás módon a hajdani uraság neve is szájukra jön az öregeknek, ezen már csak mosolyognak. A költő nevét viszont annál gyak­rabban ejtik ki nagy-nagy tisz­telettel, hiszen annak neve, lám, összenőtt fejlődő életükkel, köz­napi szavaikkal, fogalmaikkal. Tóth Miklós Kép szöveg nélkül. ^milyen a gazda (Tudósítónktól.) Jelen esetben két ktsz-műhely gazdáiról van szó. Az egyikről dicsérettel és elismeréssel be­szélnek a borotaiak. Mert jó ér­zéssel tölti el őket. hogy a Kis­kunhalasi Szolgáltató Ktsz olyan fodrászüzletet varázsolt a régi helyére, amely a legkényesebb városi igényeket is kielégítené. Bizonyára, a falu és a város kö­zötti különbség eltörlése egyik mozzanatának is szánták. Egy- 'zóval: büszkék a fodrászatukra i helybeliek. De nem úgy ám. a Jánoshal­Tényleg volna mit csodálnia Endre Zsigmondnak, a régi Pá­losszentkút teljhatalmú urának. Hiszen még mi is, akik pedig sűrűn ellátogatunk erre a vi­dékre, gyakran meglepődünk egy-egy újabb alkotáson, léte­sítményen. Városba illő művelődési háss Az Alkotmány ünnepén fel­avatott új művelődési otthon méretein, korszerű beosztásán és felszerelésén is eleget álmél- kodhattunk. Nem az lepett meg bennünket, hogy ilyen építmény egyáltalán létezik, hanem hogy ezt a városba is beillő nagysze­rű épületet itt találtuk. Igaz, Petőfiszálláson a falu képe már kezd kialakulni, a vasútállomás­tól széles út vezet az új tanács­házig, s ennek szomszédságában ott áll az orvosi lakás, az iskola, több szolgálati lakás és az új művelődési otthon. Mindez azon­ban még nem kelti az alkalmi szemlélőben a megszokott köz­ség látszatát. A szétszórt tele­pülés központja ez tulajdonkép­pen, csírája, magja annak a jö­vendő újnak, amely itt is kiala­kulóban van, s amelyért annyit áldoznak, dolgoznak az embe­reik. A művelődési házat például három évig építették, s a. község lik az igazgatói szoba, a klub­helyiség és a könyvtár, amely­ben 1200 kötet könyvet helyez­tek el. A másik oldalon a pénz­tárfülke, a színházterem, ruha­tár és büfé található. A nagy­terem 250 személy befogadására alkalmas, tágas színpada van, s a színpad mellett két öltöző, s egy kellékraktár szolgálja a jö­vendő színikultúra ügyét. Remé­lik, hogy most már a Kecske­méti Katona József Színház mű­vészei is szívesen ellátogatnak ide. Bizakodnak, hogy a helyi színjátszó élet is kialakul, hi­szen a feltételek adva vannak. Lelkes pedagógusgárdában sincs hiány, s a fiatalok fogadkoznak, hogy életet visznek a hárommil­lió forint költséggel létesült új művelődési ház falai közé. Kulturált ifjúság Bejártuk az épületet, kíván­csiságból még a pincébe is le­mentünk, ahonnan télen a me­leget, nyáron pedig a friss leve­gőt íúvatják be a terembe. Fel­kapaszkodtunk a padlásra is, ahol a filmvetítésekhez szüksé­ges gépházat helyezték el. Köz­ben volt alkalom a beszélgetés­re. A falu jövőjéről, s nagysze­rű lehetőségeiről volt szó. Ar­ról. amiről Borbély Lajos elv- társ, megyei tanácstagjuk az avató ünnepségen augusztus hó 20-án beszélt a falu lakói előtt. Napközben Az igényességről A Kecskeméti Járási Ta­nács személyzeti előadójával a tanácsi vezetők, a lakosság vá- lasztottainak tanulásáról, műve­lődéséről beszélgettünk a közel­múltban. Munkácsi Géza vala­hogy így fogalmazta meg ezzel kapcsolatos véleményét: A tanácsi vezetőket éppen az erényeikért állítja a nép bizal­ma felelősségteljes posztjukra. És ez a bizalom hatalmas erő! Noha. nem mindannyian ren­delkeztek megfelelő iskolai vég­zettséggel. megválasztásuk után szinte kivétel nélkül hozzáfog­tak a tanuláshoz. A közösség ügyeinek intézése ugyanis szinte magával hozza ezt az igényt. Hiszen az államigazgatási mun­ka. a községek, az állampolgá­rok ügyes-bajos dolgainak inté­zése sokrétű felkészültséget és egyre színvonalasabb munkát követel. A kecskeméti iárásban legalábbis ez a tapasztalat. De vajon így van-e minde­nütt? Egyformán érzi-e minden tanácsi vezető ezt az íratlan kö­telezettséget. ami alkalmassá te­szi őt a felelősségteljes posztjá­ra’ Sajnos, akadnak ellenkező tapasztalatok is. Nézzük például csak az egyik-másik községi ta­nács átiratait, amelyek nélkü­lözhetetlen kellékei az ügyin­tézésnek. Sok ilyen került már a kezünkbe. S bizony akadnak közöttük nem egyszer olyanok, amelyek még az általános isko­lai felkészültség hiányáról is árulkodnak. Hemzseg bennük a helyesírási, fogalmazási hiba. Azt mondhatná erre valaki: miért kell ezt szóvá tenni, ha az intézkedés, melyet az átirat tartalmaz, okos. megfontolt, jó célt szolgál? Nem lehet meg­jegyzés nélkül hagyni mégsem. Mert anyanyelvűnk helyes is­merete, gondos ápolása a veze­tő poszton állóktól feltétlenül elvárható. Képzeljük el. milyen gondolatok ébredhetnek az ilyen iratot olvasó pedagógusban, köz­ségi orvosban vagy bármelyik állampolgárban? Az még csak a legenyhébb, ha a súlyos he­lyesírási hibák, a fogalmazási pongyolások láttán elmosolyodik és megcsóválja a fejét. S még így is csorbát, méghozzá elég nagy csorbát szenved a vezető ember tekintélye! A mi állami, községi veze­tőink, a nép egyszerű fiaiból ke­rülnek ki. Sokan közülük még most szerzik meg azt az iskolai képesítést, amire a múlt rend­szer nem nyújtott, nekik lehe­tőséget. De tegyék is, mert más­képpen nem tudnak lépést tar­tani a mindennapi élettel. A% igényesség — és első­sorban az önmagunkkal szem­ben támasztott igényesség — sokrétű fogalom. Beletartozik az egvre színvonalasabb munka — jelen esetben a községek dol­gainak megfontolt, előrevivő in­tézése, a tanácsi testülettel, kü­lönböző szervekkel és nem utol­sósorban a lakossággal való kul­turált tárgyalás, s végül egyik alapvető tartozéka a helyes ma­gyarság. az ügyiratok gondos, szabatos fogalmazása, helyesírá­sa. Nem ördöngős tudomány ez. Akarattal, szorgalommal köny- nyen megszerezhető mesterség S ezek nélkül hovatovább nem lehet jól helytállni, megfelelrr a közösség megtisztelő bizalmá­nak. p- !• Történelmi pillanatkép Hemingway, a nagy író kubai kapcsolatai közismertek, Hemingway Kubában írta egyik legismertebb regényét is, Az öreg halász és a tenger-t. Nemrégiben, az író születésének 63. évfordulóján Cojimarban, a havannai tartomány egyik festői halászfalujában, szobrát is felavatták. A múlt évben elhunyt író szerette a kubai embereket, vezetőjüket Fidel Castrót, és lelkes híve volt a kubai forradalomnak. Az MTI Külföldi Kép- szolgálata útján érkezett hozzánk ez a felvétel, amely He- mingwayt és Fidel Castrót ábrázolja, 1960 nyarán történt talál­kozásuk alkalmával. >ok>ckk><>ock>chd<>oockx>o< Qievkesml'éí apróságok NEM TARTOZIK ugyan me- gyénkhez, de Kecskemét és környékének még ma is egyik kedvelt fürdőhelye Cserkeszőlő. Kiskőrös és Kiskunfélegyháza ugyan már egyre nagyobb ver­senytársa a tiszántúli fürdő­helynek, de azért a vasárna­ponkénti négy-ötezer fürdőzőből még jó néhány száz, vagy ennél is több a Eács megyei. Ezért is írok róla. Mivel a -vizét már sokan meg­dicsérték, engedjék meg, hogy én inkább az ellátás helyzetét boncolgassam. Mert ebben bi­zony sok a kivetnivaló. A Kun- szentmártonban székelő földmű­vé sszövetkezet látja el kevés jó­val és sok rosszal. Étterme har­madosztályú, az árak azonban nem túlzottan szolidak, estén­ként a zenedíjat -is hozzácsap­ják, s a menü hétköznap, va­sárnap, egyhangú, minden vál­tozatosság nélkül. Megpróbálkoztam az italfélé­vel is, azonban ebben sem tellett örömem, olyan meleg sört mér­tek, mintha a tűző napon állt volna órákhosszáig. — Nincs jegük? — hallatszott a kérdés mindenfelől, — Jegünk van, csak kocsink — olyan a porfcá'a mi Vegyesipari Ktsz-hez tarto­zó cipész műhelyükre. Ez a gaz­da bizony keveset törődik a bo- rotai egységével. Minduntalan csak ígéretekkel halmozza el. A részlegben nagv a rendetlenség, mégcsak cégtáblája sincs a he­lyiségnek. s a rendes ablak meg- csináltatásáról sem gondosko­dott idáig, noha ezt már négy­szer is megígérte a vezetőség. Azt szokták mondani: ami­lyen a gazda, olyan portája. A jánoshalmi ktsz, reméljük, nerc hagyja, hogy még sokáig ilyen alapon ítélhessék meg Borotán. nincs, amelyik kihozná Kun- szentmártonból — hangzott a válasz. MA MÁR a feketekávét nem sorolják a luxus dolgok közé. Cserkeszőlő ebben is kivétel. Kávéfőző masinájukat még a tavasszal elküldték javításra és azóta is folyton javítják. Kávé tehát nem kapható. A kedves postáskisasszonytól képeslapot kértem. Csak egy­félével szolgálhatott, az is a cserkeszőlöi iskolát ábrázolta. Hirtelen ötlettel mégiscsak vásá­roltam egyet és elküldtem né­hány üdvözlő szó kíséretében a kunszentmártoni földművesszö­vetkezetnek. Talán megkapták azóta. S remélem, soraim az újság révén eljutnak a megye központjába. Szolnokra is, ahon­nét hét végén szintén sokan szoktak leutazni a kedvelt für­dőhelyre. Csak éppen, úgy lát­szik, csukott szemmel. Remélem, hasznát veszik tájékoztatómnak és legközelebb a Szolnok megyei lapban ők is szóváteszik a cser- keszőlői ellátás helyztét. TALÁN közös összefogásunk­nak majd csak lesz valami fo­ganatja. K. J. " <000000' ipvv xjOOOOOúö PETŐFI NEPE a Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottság^ és a megyei tanács lapja. Főszerkesztőié: Weither Dániel Kiadja: _ a Petőfi Népa Lapkiadó Vállalat • elelős kiadó: Mezei István igazgató Szerkesztőség: Kecskemét. Széchenyi tér 1. szám. Szerkeszt ős égi telefonközpont: 26-19. 25-16. Szerkesztő bizottság: 10-38. Belpolitikái rovat: 11-22. Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a. Telefon: 17-09. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 12 forint. Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. — Telefon: 11-85.

Next

/
Oldalképek
Tartalom