Petőfi Népe, 1962. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1962-08-16 / 191. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek I fj A MAGYAR- SZOCi; 1 LISTA MUNKÁSPÁRT 0ACS ­A' _ __ KISKUN ME GYEI LAPJA A ......................... ..............— XVn. ÉVFOLYAM, 191. SZÄM Ara 60 fillér 1962. ATTG. 16, CSÜTÖRTÖK Sikeresen földet értek Nyikolajev és Popovics kitűnően érzi magát a nagy út után flz SZKP Központi Bizottságánál!, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének és a Szovjetunió kormányának felhívása A TÁSZSZ első jelentése a Vesztek 3. és Vosztok 4. leereszkedéséről MOSZKVA. (TASZSZ) A Vosztok 3. űrhajó Andrijan Nyikolajevvel és a Vosz­tok 4. űrhajó Pavel Popoviccsal az űrhajózási programnak megfelelően, 1962. augusztus 15-én a megadott térségben leszállást hajtott végre. A Vosztok 3. és a Vosztok 4. űr­hajók normálisan földet értek. Az űrhajósok földet érésének időpontja: Nyikolajev — 9.55 óra, Popovics — 10.01 óra (moszkvai idő szerint). Az űrutazás és a földet érés után mindkét űrhajós jól érzi magát. A Vosztok 3. és a Vosztok 4. űrhajók repülési programját maradéktalanul teljesítették. (MTI) Egy érával érkezés után ... Egy későn ébredő moszikvai polgár az utcán értesült a nagy eseményről és megindult han­gon csak ennyit tudott monda­ni: „Nem is tudom, hogy fejez­zem ki örömömet.” MOSZKVA. (MTI) Mint már hírül adtuk, a két szovjet űrhajós sikeres földre- szállását a szövi et főváros la­kossága tomboló lelkesedéssel fogadta. A DPA moszkvai tudósítója elmondja, hogy a városban tel­jesen leállt a forgalom, a rend­őrök pirosra állították a közle­kedési lámpákat, az utcák tele vannak emberekkel. A boltok­ban leállt a kiszolgálás, vevők és eladók egyaránt állandóan a rádióadásokat lesik. A Vörös téren száz moszkvai fiatal éltette hangosan a két szovjet űrhajóst. A fiatalok Nyi­kolajev és Popovics életnagysá­gú fényképeit tartották magas­ba. Mások zászlókat vittek ma­gukkal. és hangosan kiáltották: ^Üdvözöljük a földreszállókat!” A nyugati tudósítók megin­terjúvolták az utca emberét. Égy igen csinos fiatal, szőke lány lelkesülten kiáltotta: „Olyan bol­dog vagyok, hogy biztonságosan visszatértek és sikeresein telje­sítették feladatukat”. Nagy lelkesedéssel fogadta Moszkva lakossága a két szovjet űrhajós fötdreszállását Mint az UPI moszkvai tudósí­tója írja, a szovjet főváros la­kossága nagy lelkesedéssel, örömrivalgássaí fogadta a két „maratom űrhajós” földreszállá- sát. A Vörös téren nyomban ha­talmas tömegek gyűltek egybe. Egy fiatal szovjet diák a tudó­sítónak kijelentette: „Kétségte­lenül ez az egyik legnagyszerűbb és legragyogóbb eseménye tör­ténelmünknek A moszkvai rádiónak a föld- reszállásról szóló jelentéseit az utcákon hangszórók továbbítot­ták. Az emberek összecsoporto­sultak a hangszórók körül, vagy megálltak a lakóházak nyitott ablakai előtt, amelyeken át ki­hallatszott a rádió hangja. A Kreml harangjai 11 percig tartó kongással adták tudtul'az eseményt Fedoszejev professzor nyilatkozata a Vosztok 3. és Vosztok 4. visszatéréséről „A szovjet űrhajósok páros repülése és sikeres visszaérke­zése a Földre a szovjet tudo­mány és technika óriási ered­ménye” — mondotta Valerian Fedoszejev, az ogyesszai egye­tem professzora, a fizikai és matematikai tudományok dok­tora a TASZSZ tudósítójának. A tudós különösen kiemelte azt a körülményt, hogy a Vosztok 4. mindössze 6 perccel a Vosztok 3. után hajtotta vég­re a leszállást. Fedoszejev doktor hangsú­lyozta, hogy a Szovjetunió „ma­gabiztosan kezdi élettel meg­tölteni a világűrt. Tanúivá vál­tunk annak, hogy a szovjet em­berek milyen sikeresen hódít­ják meg a kozmikus térséget.” (MTI) MOSZKVA. (TASZSZ) Az SZKP Központi Bizott­sága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió kormánya felhívást intézett a Szovjetunió Kom­munista Pártjához, a szovjet néphez, a világ népeihez, a kormányokhoz, az egész haladó emberiséghez. „Most már egészen nyilván­való, hogy a szovjet űrhajós­pilóták több millió kilométeres távolságok megtételére is képe­sek. Közeledik az idő, amikor hatalmas űrhajókat vezetnek majd a naprendszer bolygói felé.” „A Föld körül végzett több napos csoportos repülés új sza­kasz az űrkutatásban.” A felhívás hangsúlyozza, hogy Nyikolajev és Popovics űrhajósok nagyszerű hőstette „ékesszóló bizonyítéka a fejlett szovjet gazdaság, a korszerű szovjet tudomány és technilca eredményeinek, a szocialista rendszer elvitathatatlan felsőbb­rendűségének”. A felhívás utal arra, hogy a Vosztok 3. szputnyik űrhajó Andrijan Nyikolajev irányítá­sával 95 óra, vagyis majdnem négy nap, alatt több mint hat­vannégyszer kerülte meg a Föl­det és több mint 2 600 000 ki­lométeres távolságot futott be. A Vosztok 4. szputnyik űr­hajó Pavel Popovics irányítá­sával 71 óra, vagyis majdnem három nap, alatt több mint negyvennyolcszor kerülte meg A szovjet űrhajók Kazahsztánban értek földet A Vosztok 3. és a Vosztok 4. augusztus 15-én, szerdán a Szovjetunió területén Karagan- dától délre Kazahsztánban, a megjelölt hely közvetlen közelé­ben értek földet. (MTI) Az apa mondja... Néhány perccel a Vosztok 3. és a Vosztok 4. sikeres vissza­térése után Roman Popovics a negyedik űrhajós apja a követ­kezőket mondta a TASZSZ tu­dósítójának: „Boldog vagyok, hogy sikere­sen véget ért az űrrepülés. Bol­dog és büszke vagyok a fiam miatt és álig várom, hogy lát­hassam és átölelhessem. Nerr. titkolom, hogy nagyon nyugta­lankodtunk, bár tudtuk, hogy a szovjet űrhajóknak nincsen pár­juk.” Az ünneplő Moszkva. a Földet és mintegy kétmillió kilométert tett meg. „A világűr meghódításában elért újabb kimagasló sikerek — folytatja a felhívás — meg­győzően mutatják, hogy a kommunizmus egyik győzelmet a másik után aratja a kapita­lizmussal folytatott békés ver­senyben.” A világűr szovjet hősei a nép soraiból kikerült embereké akik a szocializmus és a kom­munizmus nemes eszményein nevelkedtek. „Most az egész világ látja — mondja a felhívás —, hogy a kommunisták biztonságosan haladnak az emberiség élcsa­patában, a földön és a világ­űrben.” A felhívás hangsúlyozza, hogy „a nagy tudományos felfede­zések csakis akkor eredményez­hetik az életfeltételek megja- vulását, ha azokat békés célok­ra, az emberek javára használ­ják fel.” „A szovjet állam következe^ tesen és állhatatosan harcol a világ tartós békéjéért. Békés cé­lokat szolgált a szovjet űrhajók újabb útja is.” A szovjet kormány ismét ün­nepélyesen kijelenti, hogy tel­jes mértékben támogatja a né­peknek a tartós béke biztosí­tására vonatkozó követelését és mindent megtesz e jogos köve­telések valóra váltásáért. „A szovjet kormány ismét felhívja az összes kormányokat és népeket, még állhatatosab- ban harcoljanak azért, hogy az emberiség megszabaduljon a termonukleáris háború fenyege­tésétől, hogv megbon+hatatlan béke uralkodjék a földön. A szovjet emberek bíznak abban, hogy a nének kemény harcban megvédik a békét” — mondja a felhívás. (MTI) ' Következik: a Hold Sir Bemard Lovell, a Jodrell Bank rádió- és teleszkópállomás igazgatója kijelentette, nem len­ne meglepve, ha egy éven belül szovjet űrhajós a Holdhoz kö­zeli pályán tenne űrutazást és azon az útvonalon térne vissza a Földre, amelyet a Lunyik 3. tett meg. Ehhez adva vannak a Szovjetunióban a kilövési tech­nikának és az űrutazás túlélé­sének lehetőségei, gyakorlati és emberi szempontból egyaránt Fz a teljesítmény teljesen fel­borítja a legközelebbi holduta­zások időrendjét. A Szovjetunió most a világűr ura és „ki tudja ütni az olyan amerikai égi kéro- műbolygókat, mint amilyen • Midas-kísérlet volt” — mondot­ta. (Reuter)

Next

/
Oldalképek
Tartalom